Matthew 12

Yisu iŋ Pômdau bêc Sabat-ŋga

(Mak 2:23-3:6; Luk 6:1-11)

1Têŋ têm dinaŋ ŋabêc †Sabat-ŋga daŋ, naŋ Yisu ti ndê ŋgacsêŋomi sêŋsêlêŋ sêmbo lôcwha naŋ gic ôm wit-ŋga daŋ kic. Ma gêŋ yô ŋgacsêŋomi, dec sêkôc wit ŋandô ma seŋ. 2Lau Palêsai ŋatô sêlic, goc sêsôm têŋ iŋ, “Lic su naŋ. Am nem ŋgacsêŋomi sêkôc wit ŋandô ma yomsu gic yao bu dakôm gweleŋ kaiŋ dinaŋ têŋ bêc Sabat-ŋga dom.” 3Goc Yisu ô ŋac si yom ma sôm, “Gauc nem yom naŋ sêto yêc, pi gêŋ naŋ Kiŋ Dawid ti ndê lau sêkôm têŋ ndoc gêŋ yô ŋac. Mac asam su, me? 4Dawid sôc Anötö ndê andu gi, ma kôc bolom dabuŋ naŋ lau sêkêŋ ti da, naŋ Moses kêŋ yao bu dabuŋsiga tawasê sêneŋ, ma lau bambaliŋ sêneŋ dom. Ma Dawid ti ndê lau seŋ, magoc lau daŋ sêŋgôliŋ yom pi Dawid ma sêsôm bu iŋ kêgilì yomsu lec dom.

5“Ma gêŋ daŋ tiyham, naŋ mac asam su yêc Moses ndê yomsu. Têŋ bêc Sabat-ŋga hoŋ dabuŋsiga sêkôm gweleŋ yêc lôm dabuŋ, ma gweleŋ dinaŋ kêgilì yomsu Sabat-ŋga. Magoc lau sêŋgôliŋ yom pi ŋac dom.

6“A ö wasôm têŋ mac, bu gweleŋ naŋ aö gameŋ tu wakôm-ŋga, naŋ hôc gêlêc sakiŋ lôm dabuŋ-ŋga hoŋ su. 7Sêto Anötö ndê yom yêc bocdec, ‘Gêŋ atu naŋ aö atac whiŋ, naŋ hôc gêlêc mac nem da hoŋ su, naŋ bu mac tamwalô lau.’ Mac aŋyalê yom dau ŋahu dom. Mac bu aŋyalê, dec gitôm dom bu mac aŋgôliŋ yom pi lau naŋ sêkôm gêŋ so daŋ dom. 8Bu Ŋamalac ndê Atu iŋ gêŋ hoŋ ŋadau, ma iŋ Pômdau bêc Sabat-ŋga whiŋ.”

Yisu kôm ŋgac amba balê ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga

(Mak 3:1-6; Luk 6:6-11)

9Yisu kêsêlêŋ gi, ma sôc ŋac si lôm wê-ŋga gi. 10Ma yêc dinaŋ, ŋgac amba tibalê daŋ ndöc. Lau Palêsai sêŋsalê yom tu sêŋgôliŋ pi Yisu-ŋga, goc sêndac iŋ, “Yac bu dakôm ŋamalac daŋ ŋamlic ŋayham sa têŋ bêc Sabat-ŋga, oc taŋgilì yomsu Sabat-ŋga, me mba?” 11Ma Yisu sôm têŋ ŋac, “Mac nem domba daŋ, bu peŋ sip sê ŋalôm têŋ bêc Sabat-ŋga, naŋ mac oc akôm sake? Mac oc akôc sa. 12Aêc! Ma ŋamalac sêhôc gêlêc domba su! Bocdinaŋ yac bu dakôm ŋayham ma danem lau sa têŋ bêc Sabat-ŋga, oc daso yomsu Sabat-ŋga dom.” 13Goc Yisu sôm têŋ ŋgac dau, “Êmatôc amam!” Ma iŋ kêmatôc amba, ma amba dau ŋayham sa tiyham, gitôm iŋ amba daŋga. 14Tigeŋ lau Palêsai sêsa si ma sem yomgalôm pi lêŋ sêndic Yisu ndu-ŋga.

Yisu iŋ Anötö ndê Ŋgac Akiŋ

15Yisu kêyalê lau Palêsai si gauc, goc hu gameŋ dinaŋ siŋ. Lau daêsam sêŋkuc iŋ, ma iŋ kôm ŋac si gêmbac hoŋ ŋayham sa. 16Tigeŋ iŋ gic yao bu sêsôm iŋ ŋahu asê dom. 17Ŋalêŋ dinaŋ yom naŋ propet Aisaya sôm pi Mesaya muŋ su, naŋ ŋandô sa. Yom dau sêto yêc bocdec bu:

18
 • Alic aneŋ ŋgac akiŋ dindec, naŋ aö kayaliŋ iŋ sa. Aö atac whiŋ iŋ kêlêc, ma aneŋ ŋalôm tisambuc iŋ. Wakêŋ aneŋ Ŋalau nem iŋ ahuc, ma iŋ oc hoc yom gitêŋ matôc-ŋga asê têŋ lau akêŋ gameŋ nom-ŋga hoŋ.
19
 • Iŋ oc sôm yom tac ŋandê-ŋga me mbwêc ŋaŋga dom. Ma lau daŋ oc sêŋgô iŋ whasuŋ yêc malac lôm dom.
 • 20
 • Gakoc timdec iŋ oc pôŋ dulu dom, ma ya ŋawê naŋ tisauŋ, naŋ iŋ oc yu ndu dom.
  12:20Yom pi gakoc timdec ma ya ŋawê naŋ mbac, naŋ hêganôŋ lau naŋ sêkêŋ whiŋ ŋaŋga dom.
  Ma iŋ oc kôm bocdinaŋ e nditôm iŋ ndê yom gitêŋ matôc-ŋga nem nom sambuc ahuc.
 • 21
 • Ma lau akêŋ gameŋ nom-ŋga hoŋ oc sêkêŋ bata bu Anötö nem ŋac si tu iŋ ndê ŋaê-ŋga.
 • [Ais 42:1-4]

  Yisu ndê ŋaclai ŋahu

  (Mak 3:23-27; Luk 11:14-22)

  22Têŋ têm dinaŋ lau sêwê ŋgac daŋ naŋ ŋalau sac kôm iŋ tandô t ipec ma awha mba, naŋ sêtêŋ Yisu sêmeŋ. Yisu soc ŋalau sac dinaŋ su, goc kôm ŋgac dau ŋayham sa, ma iŋ gêlic gameŋ ma sôm yom asê. 23Lau hoŋ sêhêdaê tu Yisu-ŋga, ma sêsôm, “Mboe †Dawid ndê Atu iŋ ŋgac dau dec, me?” 24Tigeŋ lau Palêsai sêŋgô ŋawaê, dec sêpu Yisu ma sêsôm, “Iŋ kôc ŋaclai yêc ŋalau sac si ŋadau †Belsebal, dec iŋ soc ŋalau sac su.” 25Yisu kêyalê ŋac si gauc, ma sôm, “Lau gameŋ daŋ, me malac daŋ, me gôlôwac daŋ, bu sêwhê dau kôc, dec ŋac oc sêlhac ŋaŋga dom, ma ŋac si ŋacyo oc sêku ŋac dulu. 26Ma Sadaŋ boc-dinaŋ. Iŋ bu soc dau ndê ŋalau sac su, dec iŋ kêŋ kisa dau, ma iŋ ndê ŋaclai oc niŋga.

  27“Mac asôm bu aö gakôc ŋaclai yêc Belsebal, dec gasoc ŋalau sac su. Ma bocke? Mac nem sêŋomi naŋ sêsoc ŋalau sac sêwhiŋ, naŋ mac aŋgôliŋ yom dau pi ŋac whiŋ, a? Ŋac oc sêlic mac nem yom bu so ma sêmatôc mac! 28Tigeŋ aö gasoc ŋalau sac ŋa Ŋalau Dabuŋ ndê ŋaclai, dec aŋyalê bu Anötö ndê ŋaclai bu nem gôliŋ gêŋ hoŋ, naŋ hôc asê mac su.

  29“Ŋgac daŋ oc sôc ŋgac ti licwalô atu daŋ ndê andu ma êŋgaho iŋ ndê wapa su ŋalêŋ bocke? Gêŋ ŋamata-ŋga iŋ sô ŋgac dau dôŋ, goc kôc iŋ ndê wapa su. Ma Sadaŋ iŋ gitôm ŋgac ti licwalô atu.

  30“Asa naŋ kalhac whiŋ aö dom, naŋ ti aneŋ ŋacyo. Ma asa naŋ gic lau sa sêtêŋ aö sêmeŋ dom, naŋ soc ŋac su yêc aö. 31Tu dinaŋ-ŋga aö wasôm têŋ mac bu ŋamalac naŋ kac ndê ŋalôm kwi ma hu ndê sac siŋ, naŋ Anötö oc suc iŋ ndê sac ti yom sac-sac hoŋ kwi. Tigeŋ yom sac naŋ ŋamalac daŋ bu sôm pi Ŋalau Dabuŋ, naŋ Anötö oc suc kwi dom.
  12:31Lau Palêsai sêsôm bu Yisu kôc ŋaclai yêc Sadaŋ ndê ma soc ŋalau sac su, ma Yisu tôc asê bu yom dau gitôm yom sac sambuc naŋ sêsôm pi Ŋalau Dabuŋ.
  32Asa naŋ bu sôm yom sac pi Ŋamalac ndê Atu, tigeŋ tiŋambu kac ndê ŋalôm kwi, naŋ Anötö oc suc iŋ ndê sac kwi. Magoc asa naŋ bu sôm yom sac pi Ŋalau Dabuŋ, naŋ Anötö oc suc iŋ ndê sac kwi têŋ têm dindec-ŋga dom, ma têŋ têm ŋambu-ŋga dom bocdinaŋ.”

  Lau si mêtê whê ŋac sa bu ŋayham me sac

  (Luk 6:43-45)

  33Ma Yisu sôm, “A ŋayham sem ŋandô ŋayham. Ma a sac sem ŋandô sac. Dalic a ŋandô, dec taŋyalê a bu ŋayham me sac. 34Mac lau sac atôm mboc ŋatui! Mac atôm bu asôm yom ŋayham daŋ dom! Bu lau sêsôm yom kêkuc gauc ti mêtê naŋ hôc ŋac si ŋalôm ahuc. 35Gauc ti mêtê ŋayham hôc lau ŋayham si ŋalôm ahuc, dec sêsôm yom ŋayham. Ma gauc ti mêtê sac hôc lau sac si ŋalôm ahuc, dec sêsôm yom sac. 36Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac. Tiŋambu Anötö oc êmatôc lau pi yom sac ti yom ŋambwa hoŋ naŋ ŋac sêsôm. 37Lau naŋ si yom ŋayham, naŋ iŋ oc sam ŋac bu lau gitêŋ, magoc ŋac naŋ si yom sac, naŋ oc sêtap iŋ ndê matôc sa.”

  Lau sêndac Yisu bu kôm gêŋ dalô

  (Luk 11:29-32)

  38Goc lau Palêsai ti kêdôhôŋ-waga yomsu-ŋga ŋatô sêsôm têŋ Yisu, “Kêdôhôŋwaga, yac bu alic am kôm gêŋ dalô atu bu whê nem ŋahu sa.” 39Ma Yisu sôm, “Mac lau têm dindec-ŋga, mac lau sac naŋ apuc dômwêm Anötö, ma asa nem lêŋ bambaliŋ gitôm lau mockaiŋ-ŋga. Mac andac bu alic gêŋ dalô, magoc Anötö oc kêŋ gêŋ dalô tigeŋ têŋ mac alic, tôm gêŋ dalô naŋ iŋ kôm pi propet Jona. 40Jona mbo i atu ŋalôm gitôm acsalô tö ti ôbwêc tö. Ma bocdinaŋ Ŋamalac ndê Atu oc yêc nom ŋalôm nditôm acsalô tö ti ôbwêc tö. 41Têŋ ndoc Jona gêm mêtê lau Ninewa, naŋ sêkac si ŋalôm kwi. Ma ŋgac naŋ hôc gêlêc Jona su dec mbo, tigeŋ mac am daôm kwi dom. Tu dinaŋ-ŋga têŋ bêc matôc-ŋga, lau Ninewa oc sêtisa akêŋ lau batê sêwhiŋ mac lau têm dindec-ŋga, ma ŋac oc sêhoc mac nem sac asê. 42Muŋŋga, Kwin Siba-ŋga
  12:38Matyu to yom pi Kwin akêŋ gameŋ ŋapu-ŋga (South). Yom dau hêganôŋ Kwin Siba-ŋga, naŋ ndê miŋ sêto yêc 1 Kiŋ 10:1-13. Kwahic dec dasam gameŋ Siba-ŋga bu ‘Arabia.’
  kêsêlêŋ seŋ baliŋ bu ŋgô Kiŋ Solomon ndê yom ti gauc atu. Ma kwahic dec ŋgac naŋ hôc gêlêc Solomon su, naŋ mbo dec. Magoc mac akêŋ daŋam iŋ dom. Tu dinaŋ-ŋga, têŋ bêc matôc-ŋga, Kwin dau oc tisa whiŋ mac lau têm dindec-ŋga, ma hoc mac nem sac asê.”

  Ŋalau sac sêŋsalê mala naŋ yêc ŋambwa

  (Luk 11:24-26)

  43“Têŋ ndoc ŋalau sac daŋ sa yêc ŋamalac daŋ, naŋ gitôm iŋ kêgihi mbo gameŋ sawa ma kêsalê mala êŋwhaŋ dau-ŋga. Tigeŋ têŋ ndoc iŋ tap sa dom, 44naŋ iŋ oc sôm têŋ dau, ‘Aö wambu wandi wasôc andu naŋ aö gahu siŋ su.’ Ma iŋ oc mbu ndi ma tap sa bu ŋamalac dau ndê ŋalôm yêc ŋambwa, gitôm andu naŋ sêmasaŋ ŋawasi sa. 45Dec iŋ oc sa ndi, wê ŋ alau 7 naŋ sac sambuc sêhôc gêlêc iŋ su, naŋ sêmeŋ, ma hoŋ sêsôc ŋamalac dau ndê ŋalôm sêndi, ma sêmbo dinaŋ. Bocdinaŋ ŋawapac naŋ tap ŋamalac dau sa, naŋ hôc gêlêc ŋawapac ŋamata-ŋga-ŋga su. Ma ŋalêŋ tigeŋ mac lau sac têm dindec-ŋga, oc atap ŋawapac atu sa têŋ têm ŋambu-ŋga.”

  Yisu dinda ti asii

  (Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

  46Lau daêsam sêmbo andu daŋ sêwhiŋ Yisu têŋ ndoc iŋ sôm yom dinaŋ mbo, ma iŋ dinda ti asii sêmeŋ sêlhac awê, ma bu sêsôm yom têŋ iŋ. 47Goc ŋamalac daŋ kêŋ ŋawaê têŋ iŋ ma sôm, “Am dinam ti asimi sêlhac awê ma bu sêsôm yom têŋ am.” 48Magoc Yisu ô yom ma sôm, “Aneŋ dinaŋ asa, ma asiŋi ŋac lau asa?” 49Goc iŋ tôc amba têŋ ndê ŋgacsêŋomi, ma sôm, “Aö dinaŋ ti asiŋi dau dindec. 50Bu lau naŋ daŋga wambu Damaŋ undambê-ŋga ndê yom, naŋ ŋac aö asiŋi ti lhuŋwêi ma dinaŋi.”

  Copyright information for `BUK