Matthew 14

Herod Antipas ŋgô ŋawaê pi Yisu

(Mak 6:14-16; Luk 9:7-9)

Têŋ ndoc dinaŋ †Herod, naŋ gêm gôliŋ gameŋ Galili-ŋga, naŋ ŋgô ŋawaê pi Yisu. Ma iŋ sôm têŋ iŋ ndê lau akiŋ bu, “Ŋgac dê mboe Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga naŋ tisa akêŋ lau batê-ŋga. Ma tu dinaŋ-ŋga iŋ kôc ŋaclai bu kôm gêŋ dalô atu-tu dinaŋ.”

Herod gic Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndu ŋamiŋ

(Mak 6:17-29)

Muŋ-ŋga, Herod gêm iŋ ndê asi Pilip ndê awhê Herodias ti ndê awhê, dec Jon sôm têŋ iŋ, “Am kôm gêŋ so sambuc.” Tu dinaŋ-ŋga Herod kêkiŋ ndê lau bu sêkôc Jon dôŋ ma sêkêŋ iŋ ndöc gapocwalô. Herod tac whiŋ bu ndic Jon ndu, tigeŋ iŋ töc lau daêsam naŋ sêlic Jon bu propet daŋ. Têŋ ndoc daŋ sêndê mwasiŋ tu Herod ndê bêc dinda kôc iŋ-ŋga, ma Herodias atuwê tê wê yêc mwasiŋ dau ŋalôm. Herod gêlic ma tac ŋayham atu, dec iŋ kêmatiŋ yom têŋ iŋ ma sôm, “Yomandô aö wasôm têŋ am. Gêŋ bocke am bu tac whiŋ naŋ sôm, ma aö oc wakêŋ têŋ am.” Goc bawhê dau sa gi gêlic dinda Herodias. Iŋ dinda tec Jon, dec sôm têŋ bawhê bu ndac Herod bocdec bu, “Aö tac whiŋ bu am tim Jon, Ŋgac Kêku Lau-ŋga ndê kachu kic, ma kêŋ iŋ ndê ŋagôlôŋ sip pele daŋ ma kêŋ têŋ aö, bu walic pi tanôŋ bu iŋ mbac ndu ŋandô.” Têŋ ndoc Herod ŋgô yom dinaŋ, iŋ ndê ŋalôm ŋawapac atu. Tigeŋ tu iŋ kêmatiŋ yom yêc lau hoŋ aŋgô-ŋga, dec iŋ sôm têŋ iŋ ndê lau siŋ-ŋga bu sêkôm tôm bawhê dau teŋ. 10 Iŋ kêkiŋ ŋac sêsôc gapoc-walô si, ma sêtim Jon ndê kachu kic. 11 Ma sêkêŋ ŋagôlôŋ sip pele daŋ, ma sêkôc sêmeŋ ma sêkêŋ têŋ bawhê. Goc bawhê dau kôc sa gi kêŋ têŋ dinda gêlic. 12 Tiŋambu Jon ndê sêŋomi sêmeŋ sêkôc iŋ ŋamlaŋ sa ma si sêŋsuhuŋ. Goc sêtêŋ Yisu si ma sic miŋ têŋ iŋ.

Yisu gôlôm lau 5,000

(Mak 6:32-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-15)

13 Têŋ ndoc Yisu ŋgô ŋawaê pi Jon, naŋ iŋ pi waŋ daŋ gi bu pi bugictoŋ ŋadaŋga, ma lhö têŋ gameŋ sawa daŋ ndi ma mbo tawasê. Magoc lau malac-ŋga sêŋgô ŋawaê bu iŋ pi waŋ dau gi, ma daêsam sêwê sêmbo baö ma sêŋkuc iŋ. 14 Têŋ ndoc Yisu sôc baö gi, naŋ gêlic lau daêsam dinaŋ ma tawalô ŋac. Ma iŋ kôm ŋac si gêmbac ŋayham sa.

15 Têŋ telha, kêpiŋ bu ac ndi sip, goc ŋgacsêŋomi sêtêŋ iŋ sêmeŋ ma sêsôm, “Gameŋ dec gameŋ sawa, ma ac gi su. Kêŋ lau sêlhö sêtêŋ malac sêndi bu sênemlhi si gêŋ sêneŋ-ŋga.” 16 Magoc Yisu sôm, “Mba! Oc tôm bu sêneŋ gêŋ yêc dec. Mac daôm akêŋ gêŋ têŋ ŋac sêneŋ.” 17 Ma sêsôm, “Yac oc akôm ŋalêŋ nde, bu yac mba bolom amaŋdaŋ ma i lu solop dec yêc.” 18 Goc iŋ sôm, “Akôc gêŋ dau sa ameŋ.” 19 Ma iŋ sôm têŋ lau bu sêndöc sic sêndöc kwaŋ. Iŋ kôc bolom amaŋdaŋ ma i lu, tatac undambê goc gêm mbec ma pô bolom kôc-kôc. Ma iŋ kêŋ têŋ ŋgacsêŋomi, ma sic sam têŋ lau. 20 Ŋac hoŋ seŋ gitôm, ma ŋgac-sêŋomi sic gêŋ ŋadêlê sa sip gatop 12 e meŋhu. 21 Lau naŋ seŋ gêŋ dau, naŋ si lauŋgac ŋanamba gitôm 5,000. Ma lauwhê ti balêkoc daêsam sêmbo sêwhiŋ.

Yisu kêsêlêŋ mbo bu ŋahô

(Mak 6:45-52; Jon 6:16-21)

22 Dinaŋ su, goc Yisu kêkiŋ ndê ŋgacsêŋomi sêpi waŋ bu sêmuŋ iŋ sêmbu sêpi bugictoŋ ŋadaŋga sêndi. Ma iŋ dau gacgeŋ mbo, bu kêŋ lau sêlhö sêndi. 23 Sêlhö si su, goc iŋ pi lôc tawasê gi bu teŋ mbec. Ŋasec sa, ma iŋ tawasê mbo. 24 Magoc waŋ dau sa awê tibaliŋ gi su, ma mbu ŋadinda gêli bu sa e gic sip waŋ.

25 Têŋ ôbwêc lôm, Yisu kêsêlêŋ mbo bu ŋahô têŋ ŋac gi. 26 Magoc têŋ ndoc ŋgacsêŋomi sêlic iŋ kêsêlêŋ mbo bu ŋahô, naŋ sêtöc dau ti sêmbwêc, ma sêsôm, “Êê! Ŋalau daŋ!” 27 Goc Yisu sôm têŋ ŋac, “Atöc daôm dom! Ŋalôm pêŋ dôŋ, bu aö dauŋ dec.” 28 Goc Pita sôm, “Pômdau, bu am daôm dinaŋ, naŋ goc sôm aö waŋsêlêŋ wambo bu ŋahô watêŋ am waloc.” 29 Ma Yisu sôm, “Mweŋ!” Goc Pita sip yêc waŋ, ma kêsêlêŋ mbo bu ŋahô têŋ iŋ gi. 30 Magoc mbu ŋadinda kôm iŋ töc dau atu ma iŋ kwê bu soloŋ tigeŋ. Goc iŋ mbwêc, “Pômdau, nem aö sa!” 31 Ŋagahô Yisu kêmatôc amba gi, hê iŋ sa ma sôm, “O am ŋgac kêŋ whiŋ babalê-ŋga. Bocke ma am atac lu-lu tu aneŋ ŋaclai-ŋga?” 32 Goc iŋlu sêpi waŋ si, ma mbu timalô. 33 Ma ŋgacsêŋomi naŋ sêndöc waŋ sêpôŋ haduc ma sêmpiŋ iŋ ma sêsôm, “Yomandô, am Anötö ndê Atu!”

Yisu gêm lau gêmbac sa yêc malac Genesaret

(Mak 6:53-56; Jon 6:22-25)

34 Sêlac waŋ si e sêsôc baö yêc malac Genesaret. 35 Ma têŋ ndoc lau malac-ŋga sêlic bu Yisu meŋ, naŋ sêkêŋ ŋawaê têŋ gameŋ ŋamakê-ŋga hoŋ, ma lau sêkôc si lau gêmbac hoŋ sa sêtêŋ iŋ sêmeŋ. 36 Ŋac sêteŋ bu sêmasec iŋ ndê ŋakwê ŋadali ŋambwa, ma lau hoŋ naŋ sêmasec iŋ, naŋ ŋayham sa.

Copyright information for `BUK