Matthew 24

Yisu sôm yom pi lôm dabuŋ Jerusalem-ŋga

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1Yisu hu lôm dabuŋ ŋagameŋ siŋ ma bu êŋsêlêŋ ndi, ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi sêtêŋ iŋ si. Ma sêsôm yom pi lôm dabuŋ ma pi gêŋ ŋayham hoŋ naŋ lau sêkwê yêc gameŋ dinaŋ. 2Magoc iŋ sôm, “Mac alic gêŋ hoŋ dindec. Aö wasôm yom ŋandô têŋ mac, bu ŋacyo oc sêseŋ hoc hoŋ dindec su e hoc daŋ ndöc hoc daŋ ŋahô tiyham dom.”

Gêŋ wapac têm ŋambu-ŋga-ŋga

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3Tiŋambu Yisu ndöc Lôc Olib, ma iŋ ndê ŋgacsêŋomi tawasê sêtêŋ iŋ si, ma sêndac, “Sôm têŋ yac, ŋawapac naŋ am sôm yom pi, naŋ oc hôc asê Jerusalem têŋ têm bocke? Ma gêŋ sake oc kêŋ puc yac bu am oc mbu mweŋ, ma bu bêc ŋambu-ŋga oc hôc asê?” 4Goc iŋ sôm, “Ayob daôm ŋapep bu lau daŋ sêŋsau mac dom. 5Bu lau daêsam oc sêŋsau bu sênem aö aŋôŋ ma sêsôm, ‘Aö Mesaya dauŋ dec!’ Ma ŋac oc sêŋsau lau daêsam. 6Ma têŋ ndoc mac aŋgô ŋawaê bu lau sic siŋ têŋ dau me sêmasaŋ dau tu sêndic siŋ-ŋga, naŋ asö dom. Bu gêŋ hoŋ dinaŋ gic waê bu meŋ hôc asê, magoc têm ŋambu-ŋga yêc dôŋ yêc. 7Kiŋ nom-ŋga oc sêkêŋ kisa dau, ma lau gameŋ daŋ oc sêndic siŋ têŋ lau gameŋ daŋ. Ma tôbôm ti tiyhô atu oc sêkôm gameŋ ŋatô tisac. 8Gêŋ hoŋ dinaŋ oc ndic hu ŋawapac têm ŋambu-ŋga-ŋga gitôm awhê naŋ kêsahê balêkoc tuŋ iŋ ma gêŋ dau gic hu ŋandê atu naŋ iŋ oc hôc tu kôc balêkoc-ŋga.

9“Têŋ ndoc dinaŋ lau oc sêkôc mac dôŋ ma sêkôm mac ŋayom, ma sêndic mac nem ŋatô ndu. Lau nom-ŋga hoŋ oc atac tec mac tu mac aŋkuc aö-ŋga. 10Têŋ têm dinaŋ lau daêsam oc sêhu si sêkêŋ whiŋ aö siŋ, ma ŋac oc sêhoc si lau ŋatô asê ma sêtec dandi. 11Ma propet tasaŋ daêsam oc sêhôc asê ma sêŋsau lau daêsam. 12Mêtê sac oc êŋsôwec tiatu e lau daêsam oc sêhu mêtê atac whiŋ asidôwai-ŋga siŋ. 13Magoc asa naŋ bu lhac ŋaŋga ma hu aö siŋ dom e ndê têm pacndê, naŋ oc tap Anötö ndê mwasiŋ nem iŋ si-ŋga sa. 14Ma bêc ŋambu-ŋga oc hôc asê dom, e lau sêhoc ŋawaê ŋayham pi Anötö ndê gôliŋ asê, tôm nom ŋagameŋ sambob, ma lau hoŋ sêŋgô su.”

Ŋawapac gameŋ Judia-ŋga

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15Ma Yisu gic têku yom ma sôm, “Propet Daniel hoc yom asê gwanaŋ su, pi gêŋ sac sambuc
24:15Alic Dan 9:27, 11:31 ma 12:11. Daniel ndê yom hêganôŋ anötö tasaŋ Seus ndê gwam naŋ Antiokus Epipanes kêŋ kalhac lôm dabuŋ têŋ yala 168BC. Yisu ndê yom tôc asê bu gêŋ kaiŋ dinaŋ oc hôc asê tiyham têŋ têm ŋambu-ŋga. Lau ŋatô gauc gêm bu yom dau hêganôŋ lau Rom-ŋga naŋ seŋ lôm dabuŋ popoc têŋ yala 70AD. Ma lau ŋatô gauc gêm bu yom dau hêganôŋ gêŋ naŋ sêto yom pi yêc 2 Tes 2:4 ma Rev 13:14-15.
naŋ lau oc sêkêŋ lhac lôm dabuŋ, naŋ oc kôm gameŋ tisac.” (Asa naŋ sam yom dindec, naŋ kôc gauc pi ŋapep, bu ŋahu yêc siŋ dau.)
16“Têŋ ndoc mac alic gêŋ sac dinaŋ, naŋ mac lau hoŋ naŋ ambo gameŋ Judia-ŋga alhö api gameŋ lôc-ŋga andi. 17Alhö ŋagahô, ma gauc nem mac nem gêŋ daŋ dom. Lau naŋ sêndöc andu ŋasactô, naŋ sêsôc andu ŋalôm bu sêkôc ŋac si gêŋ daŋ sa dom. 18Ma ŋac naŋ sêmbo ôm, naŋ bocdinaŋ. Sêkac dau kwi bu sêkôc si gêŋ ŋatô dom. 19Oyaê. Lauwhê tidaê, ma ŋac naŋ sêkêŋ su têŋ balêkoc, naŋ oc sêtap ŋawapac atu sa têŋ têm dinaŋ. 20Ateŋ mbec bu têm ŋawapac-ŋga dinaŋ tap ma sa têŋ ndoc uhô-ŋga me têŋ bêc Sabat-ŋga daŋ dom. 21Bu ŋawapac têm dinaŋ-ŋga oc hôc gêlêc ŋawapac hoŋ su. Têŋ têm ŋamata-ŋga e meŋ têŋ kwahic dec, ŋawapac atu kaiŋ dinaŋ daŋ hôc asê su dom. Ma tiŋambu ŋawapac kaiŋ dinaŋ oc hôc asê tiyham dom. 22Anötö oc tawalô lau naŋ iŋ kêyaliŋ ŋac sa su, ma tu dinaŋ-ŋga iŋ oc kêŋ têm ŋawapac-ŋga dau tiapê. Bu mba, ma têm d au tibaliŋ, goc lau hoŋ oc sêniŋga.

23“Têŋ têm dinaŋ, lau daŋ bu sêsôm têŋ mac bu, ‘Alic, Mesaya dec meŋ,’ me ‘Mesaya dau dê,’ naŋ akêŋ whiŋ ŋac dom. 24Bu lau naŋ sêŋsau bu ŋac Mesaya, ma propet tasaŋ oc sêhôc asê sêmeŋ, ma sêkôm gêŋ dalô atu-tu bu sêŋsau lau. Ma ŋac oc sêŋsahê bu sêtim lau naŋ Anötö kêyaliŋ ŋac sa, naŋ sêwhiŋ. 25Aŋgô ŋapep, bu aö gasôm gêŋ hoŋ dindec têŋ mac gwanaŋ. 26Bocdinaŋ, lau bu sêsôm, ‘Mesaya kêlê mbo gameŋ sawa,’ naŋ asa andi dom. Ma bu sêsôm, ‘Mesaya kelec mbo andu daŋ ŋalôm,’ naŋ akêŋ whiŋ dom. 27Ŋamalac ndê Atu oc mbu meŋ ŋagahô eŋ, gitôm sickac naŋ gic hep tigeŋ, ma umboŋ ŋasawa sambuc ŋawê sa. 28Mac bu alic macmpoŋ sêŋgihi sêmbo, naŋ aŋyalê bu gêŋ daŋ mbac ndu yêc. Ma bocdinaŋ gêŋ hoŋ dindec kêŋ puc mac pi ndoc Ŋamalac ndê Atu mbu meŋ-ŋga.”

Ŋamalac ndê Atu ndê bêc mbu meŋ-ŋga

(Mak 13:24-31; Luk 21:25-33)

29“T êŋ ndoc ŋawapac-ŋga dinaŋ pacndê, goc ac oc nem ganduc, ma ayô oc ŋawê sa dom. Gêŋ ti ŋaclai naŋ sêlhac umboŋ oc wiwic sa, ma tata oc sêpeŋ akêŋ umboŋ. 30Têŋ ndoc dinaŋ lau titoŋ-titoŋ nom-ŋga hoŋ oc sêlic gêŋ dalô yêc umboŋ, naŋ kêŋ puc ŋac bu Ŋamalac ndê Atu oc mbu meŋ, ma ŋac hoŋ oc sêtaŋ daŋgibo atu. Ma ŋac oc sêlic Ŋamalac ndê Atu dau meŋ ndöc dao ŋahô ti ŋawasi ma ŋaclai atu. 31Goc iŋ oc êŋkiŋ iŋ ndê aŋela sêndic dahuc taŋ atu, ma sêsa sêtêŋ nom ŋabatiŋ ti undambê ŋabatiŋ hoŋ, bu sêndic lau naŋ iŋ kêyaliŋ ŋac sa su, naŋ sa.

32“Gauc nem a laŋ. Têŋ ndoc mac alic ŋalauŋ wakuc bu lêc, naŋ aŋyalê bu ndoc ac-ŋga meŋ kêpiŋ. 33Ma bocdinaŋ têŋ ndoc mac alic gêŋ naŋ aö gasôm yom pi, naŋ aŋyalê bu Ŋamalac ndê Atu ndê bêc mbu meŋ-ŋga meŋ kêpiŋ su, gitôm iŋ meŋ kalhac gatam nem andu-ŋga. 34Yomandô! Lau têm dinaŋ-ŋga oc sêmbac ndu dom e gêŋ hoŋ dinaŋ hôc asê. 35Undambê ti nom oc niŋga, magoc aneŋ yom daŋ oc niŋga dom. Gêŋ hoŋ oc ŋandô sa tôm aö gasôm.”

Lau daŋ sêŋyalê Yisu ndê bêc mbu meŋ-ŋga dom

(Luk 17:26-36)

36Ma Yisu sôm, “Ŋamalac daŋ kêyalê bêc me acgatu naŋ Ŋamalac ndê Atu oc mbu meŋ, naŋ dom. Aŋela undambê-ŋga sêŋyalê dom, ma Anötö ndê Atu kêyalê dom. Damba tawasê kêyalê. 37Têŋ ndoc Ŋamalac ndê Atu mbu meŋ, naŋ lau oc sêmbo tôm lau sêmbo têŋ Noa ndê têm. 38Têŋ ndoc dinaŋ, lau sêŋlhiŋ dau siŋ ma seŋ ti sênôm gêŋ, ma sem dandi e Noa sôc waŋ gi, ma bu suŋ meŋ ma seŋ ŋac hoŋ su siŋga. Ma lau nom-ŋga oc sêmbo ŋalêŋ tigeŋ dinaŋ, têŋ Ŋamalac ndê Atu ndê bêc mbu meŋ-ŋga. 40Ŋgac lu oc sêkôm gweleŋ sêmbo ôm, ma Anötö oc kôc iŋlu si daŋ sa, ma hu daŋ siŋ. 41Ma awhê lu oc sêndê gêŋ sêmbo, ma iŋ oc kôc daŋ sa, ma hu daŋ siŋ.

42“Bocdinaŋ amasaŋ daôm ŋapep, bu mac am gauc bêc bocke mac nem Pômdau oc mbu meŋ. 43Gauc nem yom dindec. Andu ŋadau daŋ, bu êŋyalê ndoc naŋ ŋgac kaŋ daŋ oc meŋ, naŋ iŋ oc yob iŋ ndê andu bu ŋgac kaŋ dau sôc meŋ dom. 44Ma bocdinaŋ, amasaŋ daôm tôm bêc hoŋ, bu Ŋamalac ndê Atu oc mbu meŋ têŋ ndoc naŋ mac akêŋ batam, naŋ dom.”

Yom gôliŋ pi ŋgac akiŋ ŋayham ma sac

(Luk 12:42-46)

45Ma Yisu sôm, “Ŋgac akiŋ ŋayham ma ti gauc, iŋ ŋgac kaiŋ bocdec. Iŋ ndê ŋadau bu lhö têŋ gameŋ daŋ ndi, goc iŋ oc kêŋ iŋ yob lau akiŋ ŋatô, ma kêŋ gêŋ daneŋ-ŋga têŋ ŋac tôm ŋandoc. 46Ma têŋ ndoc ŋadau mbu meŋ, ma tap iŋ sa kôm iŋ ndê gweleŋ ŋapep mbo, naŋ iŋ oc lic iŋ ŋayham ma kôm ŋayham têŋ iŋ. 47Yomandô! Ŋadau oc kêŋ iŋ yob iŋ ndê wapa hoŋ. 48Magoc ŋgac akiŋ sac oc sôm têŋ dau, ‘Aneŋ ŋadau oc mbu meŋ ŋagahô dom.’ 49Goc iŋ oc ndic lau akiŋ ŋatô, ma sa ndi nôm ti neŋ gêŋ whiŋ lau naŋ sênôm gêŋ êŋiŋ ŋac-ŋga ŋapaŋ. 50Ŋadau oc mbu meŋ hôc asê têŋ bêc ti acgatu naŋ ŋgac akiŋ dau kêŋ bata, naŋ dom. 51Ma iŋ oc kêŋ ŋagêyô sac sambuc têŋ iŋ, ma soc iŋ su ndi mbo whiŋ lau sêtim yom lau-ŋga. Yêc dindê lau oc sêŋsahê ŋandê atu e sêtaŋ ma lhô êŋsiŋ pi dau ŋapaŋ.”

Copyright information for `BUK