Matthew 25

Yom gôliŋ pi lauwhê akiŋ amaŋlu

Ma Yisu sôm yom gôliŋ daŋ bocdec bu, “Têŋ ndoc Ŋamalac ndê Atu mbu meŋ bu nem gôliŋ gêŋ hoŋ, naŋ lau ŋatô oc sêmasaŋ dau ŋapep, ma lau ŋatô oc mba. Oc tôm lauwhê akiŋ amaŋlu naŋ sêkôc si lam ma sêsa si bu sêhôŋ ŋgac nem awhê-ŋga, naŋ sêkêŋ bata bu oc meŋ. Ŋac si amaŋdaŋ ŋac lauwhê tigauc, ma amaŋdaŋ ŋac lauwhê gauc mbasi. Lauwhê gauc mbasi dinaŋ sêkôc si lam, magoc sêkôc buya ŋatô whiŋ dom. Ma lauwhê tigauc sêkôc si lam, ma sêkôc buya ŋatô sip bu akôp tôhôŋ. Ŋac sêhôŋ ŋgac nem awhê-ŋga sêmbo, magoc iŋ hôc asê ŋagahô dom e ŋac kwapac sa, ma sêyêc bêc.

“Timaniŋhu goc ŋgac aheŋ-ŋga daŋ ta yom bocdec bu, ‘Oê! Ŋgac dau meŋ! Asa andi ma akôc iŋ sa.’ Goc lauwhê akiŋ sêtisa, ma sêmasaŋ ŋac si lam. Ma amaŋdaŋ gauc mbasi dinaŋ sêndac lauwhê tigauc bocdec, ‘Akêŋ buya ŋatô têŋ yac, bu yac mba lam sêmbac.’ Magoc ŋac sêô yom ma sêsôm, ‘Mba! Mboe buya oc tôm yac hoŋ dom. Magoc mac andi alic lau naŋ sêkêŋ buya tu lau sênemlhi-ŋga, ma anemlhi nem.’ 10 Magoc têŋ ndoc sêlhö si bu sênemlhi buya, goc ŋgac nem awhê-ŋga meŋ hôc asê. Ma lauwhê akiŋ naŋ sêmasaŋ dau gwanaŋ, naŋ sêwhiŋ iŋ sêsôc iŋ ndê gameŋ si, bu sêneŋ mwasiŋ awhê-ŋga. Goc iŋ gic gatam ahuc. 11 Tiŋambu lauwhê akiŋ gauc mbasi dinaŋ sêmbu sêmeŋ ma sêmbwêc, ‘Ŋadau! Ŋadau! Lêc gatam su têŋ yac.’ 12 Magoc ŋadau sôm, ‘Mba! Aö wasôm yomandô bu kayalê mac dom!’” 13 Yisu gic bata yom gôliŋ dinaŋ ma sôm, “Boc-dinaŋ anem ali ma ayob daôm ŋapep, bu mac aŋyalê bêc ti acgatu naŋ aö oc wambu wameŋ, naŋ dom.”

Yom gôliŋ pi mone gol

(Luk 19:12-27)

14 Ma Yisu sôm yom gôliŋ daŋ tiyham pi têm ŋambu-ŋga bocdec bu, “Ŋgac tiwaê daŋ bu sa têŋ gameŋ baliŋ daŋ ndi. Bocdinaŋ iŋ mbwêc iŋ ndê lau akiŋ, ma kêŋ ndê gêŋ ŋatô têŋ ŋac bu sêyob e iŋ mbu meŋ. 15 Iŋ kêŋ mone gol naŋ sêsam bu talent
25:15Alic yom pi talent yêc Mat 18:24.
têŋ ŋac, kêkuc ŋac si licwalô ti ŋac si gauc. Iŋ kêŋ talent amaŋdaŋ têŋ ŋgac daŋ, ma talent lu têŋ daŋ, ma talent tigeŋ têŋ daŋ. Goc iŋ hu ŋac siŋ ma kölhö gi.
16 Ma ŋgac akiŋ naŋ kôc mone amaŋdaŋ, naŋ gi kôm gweleŋ pi mone dau e t ap mone amaŋdaŋ tiyham sa. 17 Ma iŋ naŋ kôc mone lu naŋ kôm boc-dinaŋ, ma tap mone lu tiyham sa. 18 Magoc ŋgac naŋ kôc mone tigeŋ, naŋ sa gi kwê sê daŋ ma siŋ ŋadau ndê mone kwi yêc sê dau ŋalôm.

19 “Ŋasawa hic baliŋ gi su, goc lau akiŋ dinaŋ si ŋadau mbu meŋ, ma bu ŋgô ŋac si yom pi mone dau. 20 Ma ŋgac naŋ kôc mone amaŋdaŋ, naŋ kôc amaŋdaŋ naŋ iŋ tap sa, naŋ whiŋ ma sôm, ‘Pômdau, am kêŋ mone amaŋdaŋ têŋ aö gayob, ma lic, aö gakôc amaŋdaŋ tiyham.’ 21 Goc ŋadau sôm, ‘O aneŋ ŋgac ŋayham, am kôm ŋayham. Am yob gêŋ amaŋdaŋ ŋapep, dec wakêŋ am yob gêŋ daêsam. Mweŋ ma mbo whiŋ aö ti atac ŋayham.’ 22 Ma ŋgac akiŋ naŋ kôc mone lu, naŋ meŋ ma sôm, ‘Pômdau, am kêŋ mone lu têŋ aö gayob, ma aö gakôc mone lu tiyham whiŋ.’ 23 Ma ŋadau sôm, ‘O aneŋ ŋgac akiŋ ŋayham, am kôm ŋayham. Am yob gêŋ lu ŋapep, dec wakêŋ am yob gêŋ daêsam. Mweŋ ma mbo whiŋ aö ti atac ŋayham.’

24 “Têŋ dinaŋ ŋgac naŋ kôc mone tigeŋ, naŋ meŋ ma sôm, ‘Pômdau, aö kayalê bu am ŋgac lêlê-ŋga dom, ma bu am oc kêŋ batam bu ndic gêŋ ŋandô sa yêc gameŋ naŋ am daôm kêbalip gêŋ ŋawhê me sô gêŋ dom. 25 Bocdinaŋ aö gatöc dauŋ ma kasalê lêŋ bu am nem mone niŋga dom, dec gasa ga gasiŋ kwi yêc nom ŋalôm. Lic, gêŋ dau kelec.’ 26 Goc ŋadau ô yom ma sôm, ‘Am ŋgac sac solop! Am ŋgac oyom. Am kêyalê su bu aö oc wandic gêŋ ŋandô sa yêc gameŋ naŋ aö gasô gêŋ dom. 27 Bocdinaŋ am gitôm bu kêŋ aneŋ mone têŋ lau sêyob mone-ŋga bu sêyob e aö wambu wameŋ, dec oc tôm bu sêkêŋ mone ŋagec sac mone dau ŋahô, ma aö wakôc hoŋ sa.’ 28 Goc ŋadau sôm têŋ iŋ ndê lau ŋatô, ‘Akôc mone su yêc iŋ, ma akêŋ têŋ ŋgac naŋ kôc mone amaŋlu. 29 Ma atiŋ ŋgac akiŋ sac dindec sa awê ndi bu mbo gameŋ ŋasec-ŋga naŋ lau sêtaŋ, ma ŋalhô êŋsiŋ pi dau. Bu asa naŋ yob gêŋ naŋ gakêŋ sip iŋ amba, naŋ ŋapep, naŋ wakêŋ gêŋ ŋatô tiyham têŋ iŋ whiŋ, ma iŋ ndê gêŋ oc ti daêsam. Magoc asa naŋ yob ndê gêŋ ŋapep dom, naŋ wakôc iŋ ndê gêŋ hoŋ su.’”

Pômdau oc whê lau kôc têŋ bêc ŋambu-ŋga

31 Goc Yisu sôm, “Têŋ ndoc Ŋamalac ndê Atu mbu meŋ whiŋ aŋela hoŋ, naŋ iŋ oc ndöc iŋ ndê pôŋ kiŋ-ŋga ti iŋ ndê ŋaclai ma ŋawasi atu undambê-ŋga. 32 Ŋac oc sêndic ŋamalac hoŋ sa sêlhac iŋ aŋgô-ŋga. Ma iŋ oc whê ŋac kôc gitôm ŋgac yob domba-ŋga, naŋ whê iŋ ndê domba ti naniŋ kôc. 33 Iŋ oc kêŋ domba sêlhac iŋ amba andô-ŋga, ma naniŋ sêlhac gasê-ŋga.

34 “Dec Kiŋ atu dau oc sôm têŋ lau naŋ sêlhac iŋ amba andô-ŋga, ‘Ameŋ mac lau naŋ Damaŋ gêlic mac ŋayham. Ma andöc mac nem malam yêc gameŋ undambê-ŋga, naŋ Damaŋ kêmasaŋ tu mac-ŋga têŋ ndoc iŋ kêŋ undambê ma nom. Dinaŋ ti mac nem gêŋ lêŋsêm. 35 Yom dinaŋ ŋa-ŋandô iŋ bocdec. Têŋ ndoc aö gêŋ yô aö, naŋ mac akêŋ gêŋ aö gaŋ. Ma têŋ ndoc bu yô aö, naŋ mac akêŋ bu têŋ aö ganôm. Aö ŋgac apa, ma mac akôc aö sa ma ayob aö. 36 Aneŋ ŋakwê mba, ma mac akêŋ têŋ aö. Aö gêmbac, ma mac am yaom aö. Aö gandöc gapocwalô, ma mac ameŋ ac aö kêsi.’

37 “Ma têŋ dinaŋ lau gitêŋ oc sêô yom ma sêndac, ‘Pômdau, bocke? Têŋ nde yac alic am gêŋ yô am me bu yô am, ma yac akêŋ gêŋ daneŋ-ŋga me bu têŋ am? 38 Ma têŋ nde yac alic am ŋgac apa, ma akôc am sa, me am pônda ŋakwê, ma akêŋ têŋ am? 39 Ma têŋ nde yac alic am gêmbac me am ndöc gapocwalô, dec yac ameŋ alic am?’ 40 Goc Kiŋ atu dau oc ô yom ma sôm, ‘Alic lau sêkêŋ whiŋ-ŋga hoŋ naŋ sêti aneŋ asiŋi ti lhuŋwêi. Yomandô wasôm têŋ mac, bu gêŋ bocke naŋ mac akôm têŋ ŋac si ŋamalac tiwaê me ŋamalac waê-mba daŋ, naŋ gitôm mac akôm têŋ aö dauŋ.’

41 “Goc iŋ oc sôm têŋ lau naŋ sêlhac iŋ amba gasê-ŋga, ‘Mac lau atap Anötö ndê atac ŋandê sa-ŋga! Alhö su yêc aö, asip ya naŋ sa ŋapaŋ andi. Ya dau, Anötö kêmasaŋ gic Sadaŋ ti iŋ ndê aŋela sac ŋawaê. 42 Yom dinaŋ ŋa-ŋandô iŋ bocdec. Aö gêŋ yô aö, magoc mac akêŋ gêŋ daneŋ-ŋga têŋ aö dom. Ma bu yô aö, magoc mac akêŋ têŋ aö dom. 43 Aö ŋgac apa, magoc mac akôc aö sa dom. Aö gapônda ŋakwê, ma mac akêŋ têŋ aö dom. Aö gêmbac, ma gandöc gapocwalô, magoc mac ameŋ alic aö dom.’

44 “Ma ŋac oc sêndac, ‘Pômdau, bocke? Têŋ nde yac alic am gêŋ yô am, bu yô am, am ŋgac apa, am pônda ŋakwê, gêmbac kôm am, me am ndöc gapocwalô, ma yac am am sa dom?’ 45 Ma iŋ oc sôm, ‘Yomandô wasôm têŋ mac, bu têŋ ndoc mac alic aneŋ lau tiwaê me lau waêmba daŋ naŋ pônda dau, magoc am iŋ sa dom, naŋ gitôm mac am aö dauŋ sa dom.’

46 “Têŋ dinaŋ iŋ oc êŋkiŋ ŋac sêtêŋ gameŋ sêhôc ŋandê-ŋga sêndi, bu sêmbo ŋapaŋ. Magoc lau gitêŋ iŋ oc kôc ŋac sa sêndöc tali ŋapaŋ.”

Copyright information for `BUK