Matthew 7

Dapu lau ŋambwa dom

(Luk 6:37-42)

Ma Yisu sôm, “Alic lau sac ŋambwa tu ŋac si lêŋ ti sakiŋ-ŋga dom, dec Anötö oc lic mac sac tu nem-ŋga dom. Bu Anötö oc êŋsahê mac tôm mac aŋsahê lau, ma nem dôhôŋ mac nem lêŋ ti sakiŋ tôm dôhôŋ naŋ mac am dôhôŋ lau si.

“Tu sake-ŋga am hêgo daôm tu gêŋ golop sauŋ naŋ yêc nem asidôwa tandô, tigeŋ gêŋ golop atu naŋ yêc am daôm tanôm, naŋ gêlic apu? Ma bocke am sôm têŋ nem asidôwa, ‘Aö bu wakôc gêŋ golop naŋ yêc am tanôm, naŋ sa.’ Tigeŋ gêŋ golop atu pôc daôm nem tanôm ahuc? Am ŋgac tim yom lau-ŋga! Kôc gêŋ golop atu sa yêc daôm tanôm muŋ e tanôm ŋawa sa, naŋ goc kôc gêŋ golop sauŋ dinaŋ sa yêc nem asidôwa tandô.”

Dayob Anötö ndê gêŋ dabuŋ ŋapep

“Akêŋ gêŋ dabuŋ têŋ giam dom, b u oc sêkac dau kwi ma sêseŋ mac. Ma ambaliŋ nem gôlôŋ ŋayham têŋ bôc dom, bu oc sêkwê popoc.”

Anötö iŋ ŋadau bu kêŋ gêŋ têŋ yac-ŋga

“Ateŋ gêŋ têŋ Anötö, dec oc akôc ŋandô, aŋsalê iŋ ti ndê lêŋ, ma oc atap sa, ma bu amati gatam oc lêc su têŋ mac. Bu Anötö kêŋ gêŋ têŋ lau hoŋ naŋ sêndac iŋ, ma lau hoŋ naŋ sêŋsalê iŋ ti ndê lêŋ, naŋ oc sêtap sa, ma ŋac naŋ sêmati gatam naŋ oc lêc su têŋ ŋac.

“Mac dambai aŋgô! Nem balê daŋ bu teŋ gö têŋ am, dec am oc kêŋ hoc têŋ iŋ, a? 10 Ma bu teŋ i oc kêŋ mboc sac têŋ iŋ, a? 11 Mba! Mac lau sac, tigeŋ atoc nem balêkoc sa ŋa gêŋ ŋayham. Magoc Damam naŋ mbo undambê iŋ gitêŋ eŋ, ma oc kêŋ gêŋ ŋayham-ŋayham eŋ têŋ lau naŋ sêteŋ iŋ. 12 Akôm mêtê ŋayham têŋ lau hoŋ, gitôm mêtê ŋayham naŋ mac atac whiŋ bu sêkôm têŋ mac. Yom hoŋ naŋ Moses ti lau propet sêto, naŋ hêganôŋ yac dakôm mêtê ŋayham bocdinaŋ.”

Yom seŋ lu-ŋga

13 “Aŋsahê ŋaŋga bu atap gameŋ andöc tamli ŋapaŋ-ŋga sa, magoc aŋyalê bu gatam gameŋ dinaŋ-ŋga iŋ gatam sauŋ. Bu gameŋ andiŋam-ŋga dê yêc, ma seŋ têŋ gameŋ dau iŋ seŋ atu, ma ŋagatam atu bocdinaŋ. Lau daêsam sêsa seŋ atu dinaŋ, ma oc sêsôc gatam atu dau. 14 Magoc gameŋ dandöc taŋli ŋapaŋ-ŋ ga ŋagatam iŋ gatam sauŋ, ma seŋ têŋ gameŋ dinaŋ iŋ seŋ atu dom, ma lau daêsam oc sêtap sa dom.”

Yom pi propet tasaŋ

15 “Ayob daôm tu propet tasaŋ-ŋga. Ŋac sêtôm giam pôm naŋ sêmpaŋ dau ahuc ŋa domba ŋamlic, tu bu sêti gasuc domba-ŋga ma sêseŋ ŋac su. Ŋalêŋ tigeŋ propet tasaŋ oc sêtêŋ mac sêloc tu sêŋsau mac-ŋga. 16 Aŋsahê ŋac si lêŋ dec tôm bu mac aŋyalê bu ŋac lau tasaŋ. Ŋalêŋ tigeŋ, yac dalic a ŋandô ma taŋyalê a dau bu ŋayham me sac. Oc tôm dom bu dahiŋ ŋandô ŋayham yêc a sac. 17 Yomandô! A ŋayham sem ŋandô ŋayham, ma a sac sem ŋandô sac. 18 A ŋayham daŋ gitôm dom bu nem ŋandô sac, ma a sac gitôm dom bu nem ŋandô ŋayham. 19 Ma a hoŋ naŋ sem ŋandô sac, naŋ oc sêlêŋ su ma sêtuc pi ya ndi, ma ya neŋ su. 20 Bocdinaŋ aŋsahê propet si lêŋ, ma aŋyalê ŋac bu propet ŋayham me sac.”

Pômdau kêyalê iŋ ndê lau su

21 “Lau daêsam sêsam aö bu, ‘Pômdau,’ tigeŋ ŋac hoŋ oc sêtap gameŋ undambê-ŋga sa dom. Mba! Lau naŋ daŋga wambu Damaŋ undambê-ŋga ŋapep, ma sêkôm mêtê tôm iŋ atac whiŋ, naŋ oc sêtap undambê sa. 22 Têŋ Anötö ndê bêc êmatôc lau-ŋga, naŋ lau tasaŋ daêsam oc sêsôm têŋ aö bu, ‘Pômdau, Pômdau! Yac ahoc yom asê atôm propet, ma atiŋ ŋalau sac su ma akôm gêŋ dalô daêsam am am aŋôm. Bocdinaŋ kôc yac sa.’ 23 Tigeŋ aö wasôm têŋ ŋac bu, ‘Aö kayalê mac dom sambuc mac lau sac. Alhö su yêc aö!’”

Yom gôliŋ pi ŋgac lu naŋ sêkwê andu

(Luk 6:46-49)

24 “Lau naŋ sêŋgô aneŋ yom ma sêkôm ŋandô sa, naŋ sêtôm ŋgac tigauc naŋ kwê ndê andu kalhac nom ŋaŋga ma kêŋ hoc kêgapiŋ alhö dôŋ. 25 Têŋ ndoc u gic e bu hêc, ma mbu puc ŋadinda hôc pi andu dau, naŋ andu dau ku sa dom bu hoc kêgapiŋ dôŋ. 26 Magoc lau naŋ sêŋgô aneŋ yom ma sêkôm ŋandô sa dom, naŋ sêtôm ŋgac gauc mba naŋ kwê ndê andu kalhac nom babalê. 27 Ma u gic ti bu hêc, ma mbu puc ŋadinda hôc pi andu dau, goc ku sa ma tisac sambuc.”

28 Yisu gic bata ndê yom dinaŋ, ma lau hoŋ sêhêdaê tu iŋ ndê yom-ŋga. 29 Ŋahu bu yom naŋ iŋ kêdôhôŋ têŋ ŋac naŋ yom ti ŋaclai, hôc gêlêc lau Israel-ŋga si kêdôhôŋwaga yomsu-ŋga si yom hoŋ su.

Copyright information for `BUK