Matthew 8

Yisu kôm ŋgac ti gêmbac leprasi ŋayham sa

(Mak 1:40-45; Luk 5:12-14)

Yisu sip akêŋ lôc meŋ, ma lau daêsam sêŋkuc iŋ. Ma ŋgac daŋ ti gêmbac †leprasi têŋ iŋ gi, goc pôŋ haduc ma sôm, “Pômdau. Am bu tac whiŋ dec gitôm bu am oc kôm aö ŋamlic ŋawasi sa.” Yisu kêmatôc amba sa gi ma kêmasec iŋ, ma sôm, “Aö atac whiŋ, dec wasôm têŋ am bu ŋamlic ŋawasi sa.” Ma ŋagahô eŋ gêmbac hu iŋ siŋ, ma iŋ ŋamlic ŋayham sa. Ma Yisu sôm têŋ iŋ, “Am ŋgô! Gêŋ naŋ kwahic dec hôc asê am, naŋ sôm asê têŋ lau daŋ dom. Tigeŋ têŋ †dabuŋsiga ndi, tôc daôm têŋ iŋ bu lic bu am nem ŋamlic ŋawasi sa su. Ma kêŋ da tôm yomsu naŋ Moses kêŋ têŋ yac. Ma ŋalêŋ dinaŋ lau hoŋ oc sêŋyalê bu am ŋamlic ŋayham sa.”

Ŋgac bata siŋ-ŋga daŋ kêŋ whiŋ ŋaŋga

(Luk 7:1-10)

Tiŋambu Yisu sôc malac Kapenaom gi. Ma ŋgac bata Rom-ŋga daŋ, naŋ gêm gôliŋ lau siŋ-ŋga 100, naŋ têŋ iŋ gi ma ndac iŋ bu nem iŋ sa. Iŋ sôm, “Pômdau, aneŋ ŋgac akiŋ daŋ ndöc bôliŋ. Iŋ yêc andu ŋapaŋ ma kêsahê ŋandê atu.” Ma Yisu sôm têŋ iŋ, “Aö oc waloc ma wakôm iŋ ŋayham sa.” Tigeŋ ŋgac bata dau ô yom ma sôm, “Pômdau, am ŋgac atu ma aö ŋgac apa, dec mayaŋ dauŋ bu am sôc aneŋ andu. Tigeŋ aö kayalê su bu am ŋgac ti ŋaclai atu, ma bocdinaŋ dec am bu ndic atu yom, goc aneŋ ŋgac akiŋ oc ŋayham sa. Bu aö dauŋ daŋaŋ wambu lau naŋ si ŋaclai hôc gêlêc aö neŋ, ma aneŋ lau siŋ-ŋga daŋga wambu aö. Aö bu wasôm têŋ daŋ, ‘Am ndi!’ goc iŋ oc ndi. Ma bu wasôm têŋ daŋ, ‘Am mweŋ,’ goc iŋ oc meŋ. Ma bu wasôm têŋ aneŋ ŋgac akiŋ bu kôm gêŋ daŋ, goc iŋ oc kôm.”

10 Yisu ŋgô ŋgac bata ndê yom ma hêdaê, ma sôm têŋ lau naŋ sêŋkuc iŋ bu, “Yomandô wasôm têŋ mac, bu yêc lau Israel hoŋ aö gatap ŋac si daŋ naŋ kêŋ whiŋ ŋaŋga gitôm ŋgac Rom-ŋga dindec, naŋ sa dom. 11 Aŋgô! Lau daêsam naŋ lau Israel dom, naŋ oc sêmeŋ akêŋ nom ŋabatiŋ hoŋ, ma sêtap mwasiŋ atu sa yêc undambê sêwhiŋ Abraham, Aisak ma Jakob. 12 Tigeŋ lau Israel daêsam naŋ gauc gêm bu sic waê bu sêndöc undambê, naŋ Anötö oc êmasuc ŋac su sêndöc gameŋ ŋasec-ŋga, ma sêtaŋ ti lhö êŋsiŋ pi dau.”

13 Yisu sôm yom dinaŋ têŋ lau hoŋ su, goc sôm têŋ ŋgac bata, “Am lhö mbu ndi. Aö oc wakôm am nem ŋgac akiŋ dinaŋ ŋayham sa, tôm am kêŋ whiŋ.” Ma têŋ ndoc dau dinaŋ gêmbac hu ŋgac akiŋ dau siŋ, ma iŋ ŋayham sa.

Yisu kôm lau daêsam ŋayham sa

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14 Tiŋambu Yisu têŋ Pita ndê andu gi ma gêlic Pita lawawê gêmbac lic ŋandê atu ma yêc. 15 Yisu têŋ iŋ gi ma kêmasec iŋ amba, goc gêmbac hu iŋ siŋ. Ma iŋ tisa, ma ndê gêŋ daneŋ-ŋga ma kêŋ têŋ Yisu.

16 Têŋ telha dinaŋ ac gi sip su, g oc lau malac-ŋga sêkôc lau daêsam naŋ ŋalau sac sêmbo ŋac si ŋalôm, naŋ sa sêtêŋ Yisu si. Ma iŋ gic atu yom, goc ŋalau sac sêhu lau dau siŋ, ma iŋ kôm lau gêmbac hoŋ ŋayham sa.

17 Ŋalêŋ dau dinaŋ yom naŋ propet Aisaya sôm su naŋ dec ŋandô sa. Muŋ-ŋga iŋ to yom pi Mesaya bocdec bu:

  • Iŋ hôc yac neŋ ŋawapac tu nem yac sa-ŋga.
[Ais 53:4]

Lêŋ taŋkuc Yisu-ŋga

(Luk 9:57-62)

18 Têŋ bêc daŋ Yisu gêlic lau daêsam sêŋgihi iŋ ahuc, goc sôm têŋ ndê †ŋgacsêŋomi bu sêlom bugictoŋ ma sêpi daŋga sêndi. 19 S êmasaŋ dau sêmbo ma kêdôhôŋ-waga yomsu-ŋga daŋ meŋ ma sôm têŋ iŋ, “Kêdôhôŋwaga, aö bu waŋkuc am, wawhiŋ am watêŋ gameŋ bocke naŋ am oc ndi.” 20 Ma Yisu ô iŋ ndê yom ma sôm, “Giam pôm si hocsuŋ yêc, ma mbac lôlôc-ŋga si ŋaic yêc, tigeŋ †Ŋamalac ndê Atu dau ndê mala yêc bêc-ŋga mba.”

21 Ma sêŋom daŋ sôm têŋ iŋ, “P ômdau, aö bu waŋkuc am, magoc gêŋ ŋamata-ŋga aö wandi wambo wawhiŋ aneŋ lau e aŋsuhuŋ damaŋ su naŋ.” 22 Tigeŋ Yisu sôm, “Mba! Am bu gauc nem bu êmkuc aö, naŋ gêŋ ŋamata-ŋga. Tec lau batê sêŋsuhuŋ lau batê.”

Yisu kôm bu ŋampoŋ timalô

(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)

23 Yisu sôm yom dinaŋ su, goc pi waŋ daŋ gi. Ma iŋ ndê ŋgac-sêŋomi sêŋkuc iŋ ma sêpi waŋ sêwhiŋ. 24 Sêlac si, ma mbu puc atu ma gêli bu ŋampoŋ sa gic sip waŋ, e kêpiŋ bu waŋ pac. Tigeŋ Yisu yêc bêc yêc waŋ. 25 Dec sêtêŋ iŋ si, sêuŋ iŋ sa ma sêsôm, “Pômdau, nem yac sa, bu yac oc dapac dandiŋaŋ.” 26 Magoc Yisu sôm têŋ ŋac, “O mac lau naŋ akêŋ whiŋ gwalec. Tu sake-ŋga mac atöc daôm?” Goc iŋ tisa ma sôm yom ŋaŋga têŋ mbu ti bu ŋampoŋ, ma gameŋ ŋaŋeŋ sa. 27 Ma ŋac hoŋ sêhêdaê ma sêsôm têŋ dandi, “Ei! Iŋ ŋgac kaiŋ bocke? Bu gêŋ hoŋ sêsôc iŋ ndê yom ŋapu, ma mbu ti bu sêwhiŋ.”

Yisu soc ŋalau sac su yêc ŋgac lu

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28 Ŋac sêhôc asê bugictoŋ ŋadaŋga ma sêsôc lau Gadala-ŋga si gameŋ si. Ma yêc dindê ŋgac lu sêsa akêŋ ôm sêhô-ŋga ma sêtêŋ Yisu si. Iŋlu ŋgac lu naŋ ŋalau sac sêmbo iŋlu ŋalôm, ma sêkôm iŋlu sêti ŋgac pôm. Ma bocdinaŋ lau hoŋ sêtöc iŋlu ma sêmbo ahê iŋlu, ma iŋlu sêndöc ôm sêhô-ŋga ŋapaŋ. 29 Têŋ ndoc iŋlu sêhôc asê Yisu, naŋ ŋalau sac naŋ sêmbo iŋlu ŋalôm, naŋ sêmbwêc bocdec bu, “O Anötö ndê Atu! Am bu kôm sake têŋ yac? Têm bu Anötö êmatôc yac-ŋga yêc dôŋ yêc. Ma bocke am kwahic dec mweŋ bu kôm yac ŋayom?”

30 Bôc toŋ atu daŋ seŋ gêŋ sêmbo ahê gameŋ naŋ ŋac sêlhac. 31 Goc ŋalau sac sêteŋ Yisu bu, “Am bu soc yac su, naŋ kêŋ yac asip bôc ŋalôm.” 32 Ma iŋ sôm têŋ ŋac, “Andi!” Goc sêhu ŋgac lu dinaŋ siŋ ma sêsôc bôc ŋalôm si. Ma bôc hoŋ sênti sêsip salic sac, sêsip bugictoŋ ŋalôm si, ma bu kô ŋac sêmbac ndu. 33 Lau sêyob bôc-ŋga sêlic gêŋ dau, goc sêlhö sêsa malac si, ma sic miŋ têŋ lau malac-ŋga pi gêŋ hoŋ dinaŋ, ma pi gêŋ naŋ Yisu kôm têŋ ŋgac lu ti ŋalau sac. 34 Ma lau malac-ŋga hoŋ sêsa sêtêŋ Yisu si, ma têŋ ndoc sêlic iŋ, naŋ sêteŋ iŋ bu hu ŋac si gameŋ siŋ.

Copyright information for `BUK