Revelation of John 12

Awhê daŋ, ma Akô

1Têŋ dinaŋ gêŋ dalô atu daŋ hôc asê yêc undambê, ma kôm aö gasö. Aö galic awhê daŋ, ma ac kêgihi iŋ ahuc gitôm ŋakwê. Ayô yêc iŋ gahi ŋapu, ma tata 12 sac iŋ ŋagôlôŋ gitôm kiŋ si sanem. 2Awhê dau daê, ma iŋ ndê ndoc kôc balêkoc-ŋga meŋ sa. Tu dinaŋ-ŋga dec iŋ kêsahê ŋandê atu, ma taŋ asê. 3Ma gêŋ dalô daŋ tiyham hôc asê yêc undambê. Aö galic gêŋ kokoc atu gitôm akô daŋ. Iŋ ndê ŋagôlôŋ 7, ma ŋapo 10. Ma sanem kiŋ-ŋga 7 sac iŋ ndê ŋagôlôŋ 7. 4Ma iŋ ndê ŋaŋguc gic tata umboŋ-ŋga daêsam sa, ma kêbalip ŋac sêsip nom si. Tata toŋ lu gacgeŋ sêlhac umboŋ, ma toŋ daŋ iŋ kêbalip sip nom gi. Goc iŋ gi kalhac awhê dau aŋgô-ŋga, ma hôŋ bu iŋ kôc balêkoc su, goc iŋ neŋ.

5Ma awhê dau kôc balêkoc ŋgac
12:5Awhê dinaŋ iŋ ti dôhôŋ Anötö ndê lau. Ma balê dau Yisu. Ma akô dinaŋ iŋ ti dôhôŋ Sadaŋ. Iŋ kêsahê bu seŋ Yisu su magoc gitôm dom. Dec tiŋambu iŋ kêŋ kisa Yisu ndê lau, magoc Anötö yob ŋac.
daŋ. Iŋ ŋgac naŋ oc nem gôliŋ lau nom-ŋga hoŋ ti ŋaclai atu, gitôm iŋ kôc tôc kiŋ-ŋga ain tu êmatôc ŋac-ŋga. Akô tac whiŋ bu neŋ balêkoc dau, tigeŋ gitôm dom. Ŋahu bu sêŋgaho balêkoc dau su pi undambê gi, bu mbo whiŋ Anötö naŋ ndöc pôŋ atu.
6Ma balê dinda kölhö kêti gi mbo gameŋ sawa. Anötö kêyaliŋ gameŋ sa gwanaŋ yêc dindê, bu yob awhê dau gitôm bêc 1,260.

7Têŋ dinaŋ aö galic siŋ atu yêc undambê. Anötö ndê aŋela ŋamata-ŋga Maikel ti iŋ ndê aŋela sic siŋ têŋ akô, ma akô ti ndê aŋela sac sic siŋ ô. 8Magoc akô ndê ŋaclai gitôm dom, dec iŋ ti ndê aŋela sac si mala sêmbo undambê-ŋga mba. 9Anötö ndê aŋela sêsoc ŋac su ma sêmbaliŋ ŋac sêsip nom si. Iŋ akô akwa dinaŋ, naŋ dasam iŋ ndê ŋaê bu Sadaŋ me ŋgac yeyec. Iŋ êlêmê kêsau lau nom-ŋga ma kêtôm ŋac bu sêkôm mêtê sac.

10Têŋ ndoc dinaŋ aö gaŋgô awha atu daŋ yêc undambê, naŋ sôm, “Kwahic dec Anötö ndê ndoc bu nem gôliŋ nom sambuc-ŋga, naŋ hôc asê su, ma iŋ tôc iŋ ndê ŋaclai asê yêc awê. Iŋ ndê gweleŋ nem lau si-ŋga kwahic dec ŋandô sa, ma lau hoŋ oc sêlic †Mesaya ndê ŋaclai. Têŋ ŋamata-ŋga Sadaŋ kalhac Anötö aŋgô-ŋga têŋ acsalô ma ôbwêc hoŋ, ma kêgôliŋ yom pi yac neŋ asidôwai. Magoc kwahic dec Anötö kêmasuc iŋ su yêc undambê. 11Dac naŋ Anötö ndê Domba kêc siŋ, naŋ puc yac neŋ asidôwai dôŋ, ma sêhoc Anötö ndê yom ŋandô asê. Ma tu dinaŋ-ŋga ŋac sêku Sadaŋ dulu. Sêlhac ŋaŋga ma sêtöc dau dom bu lau sêndic ŋac ndu. 12Bocdinaŋ mac lau undambê-ŋga, atac ŋayham ma atisambuc. Tigeŋ ŋawapac atu gic mac lau nom ti gwêc-ŋga ŋawaê. Oyaê. Sadaŋ sip têŋ mac meŋ, ma iŋ tac ŋandê atu andô. Ŋahu bu iŋ kêyalê bu iŋ ndê têm tiapê su.”

13Têŋ ndoc akô gêlic bu sêsoc iŋ su sip nom gi, naŋ iŋ gic hu kêbulu awhê naŋ kôc balêkoc ŋgac naŋ. 14Tigeŋ Anötö kêŋ ŋamakê lu têŋ awhê dau gitôm macmpoŋ atu daŋ ndê, bu hu sa ndi mbo iŋ ndê mala naŋ Anötö kêyaliŋ sa su yêc gameŋ sawa. Yêc dinaŋ Anötö oc yob iŋ tôm yala tö ma ayô 6, bu akô dau kôm iŋ tisac dom. 15Têŋ dinaŋ akô kac whasuŋ sa ma guluc bu atu sa bu hêc awhê dau su. 16Magoc Anötö gêm awhê dau sa ma kôm nom hôc kôc, e bu naŋ sa akêŋ akô whasuŋ naŋ sip nom ŋalôm gi. 17Têŋ dinaŋ akô tac ŋandê têŋ awhê dau, ma hu iŋ siŋ sa gi, bu ndic siŋ têŋ iŋ ndê lau wakuc ŋatô. Ŋac lau naŋ daŋga wambu Anötö ndê yomsu ti sêsap Yisu ndê yom ŋandô dôŋ. 18M a akô dau gi kalhac kêpiŋ gwêc ŋadali.

Copyright information for `BUK