Revelation of John 13

Gêŋ sac atu daŋ pi akêŋ gwêc ŋalôm meŋ

1Ma aö galic gêŋ sac atu daŋ pi akêŋ gwêc ŋalôm meŋ. Iŋ ndê ŋagôlôŋ 7, ma ŋapo 10, ma sanem 10 sac ŋapo ŋahô tôm gi. Ma aö galic ŋaê sac sambuc 7 sêyêc iŋ ndê ŋagôlôŋ 7 dinaŋ. 2Gêŋ sac dau ŋa-aŋgô gitôm pôsip pôm atu ŋaê lepat, ma gahi gitôm bea ndê, ma whasuŋ atu gitôm layon ndê. Ma akô naŋ kalhac gwêc ŋadali, naŋ kêŋ ndê ŋaclai ti licwalô têŋ gêŋ sac dinaŋ, bu nem gôliŋ lau sac nem iŋ aŋgô. 3Aö galic gamboc atu yêc gêŋ sac ndê ŋagôlôŋ daŋ, naŋ gitôm sic iŋ ndu su, magoc gêŋ dau tisa ma ŋayham sa tiyham. Lau sac nom-ŋga hoŋ naŋ sêlic gêŋ dau, naŋ sêhêdaê ma sêŋkuc gêŋ sac dau. 4Ma sêlic bu akô kêŋ iŋ ndê ŋaclai têŋ gêŋ sac, dec ŋac sêtoc akô sa ma sem akiŋ iŋ, ma sem akiŋ gêŋ sac dau whiŋ. Ma sêsôm têŋ dandi, “Aluê! Gêŋ sac dinaŋ hôc gêlêc gêŋ hoŋ su. Ŋamalac daŋ gitôm dom bu ndic siŋ têŋ iŋ!”

5Gêŋ sac dau kôc ŋaclai bu sôm yom toc dau sa-ŋga ma yom sac-sac gitôm ayô 42. 6Dec gêŋ sac dau kac whasuŋ sa bu sôm yom sac s ambuc pi Anötö, ma pi iŋ ndê ŋaê, ma pi undambê, ma pi lau naŋ sêndöc undambê whiŋ. 7Ma iŋ kôc ŋaclai bu ndic siŋ têŋ Anötö ndê lau dabuŋ ma ku ŋac dulu. Iŋ kôc ŋaclai atu bu nem gôliŋ lau hoŋ, lau akêŋ nom ŋagameŋ hoŋ, ma akêŋ lau titoŋ-titoŋ, ma awha têŋtêŋ. 8Ma lau nom-ŋga hoŋ naŋ si ŋaê yêc Buku Taŋli-ŋga dom, naŋ oc sêtoc gêŋ sac sa ma sênem akiŋ iŋ. Anötö ndê Domba yob Buku Taŋli-ŋga dau. Iŋ Domba naŋ nom dindec mbasi eŋ, ma Anötö kêyaliŋ iŋ sa ma kêyalê bu tiŋambu, lau oc sêndic iŋ ndu.

9Asa ndê daŋgasuŋ bu yêc, naŋ ŋgô yom dindec. 10Yomandô! Ŋawapac daêsam oc sêhôc asê. Lau ŋatô sic ŋawaê bu sêndöc gapocwalô, ma ŋatô oc sêndic ŋac ndu ŋa bieŋ baliŋ. Bocdinaŋ mac lau dabuŋ, alhac ŋaŋga ma ahu nem akêŋ whiŋ siŋ dom.

Gêŋ sac tilu-ŋga pi sa akêŋ nom ŋalôm

11Têŋ dinaŋ aö galic gêŋ sac daŋ tiyham pi sa akêŋ nom ŋalôm meŋ. Iŋ ndê ŋapo sauŋ lu, gitôm domba ŋatu daŋ ndê. Magoc iŋ ndê awha atu gitôm layon ndê. 12Gêŋ sac ŋamata-ŋga naŋ sic iŋ pi ŋagôlôŋ magoc ŋayham sa tiyham, naŋ kêŋ ndê ŋaclai atu têŋ gêŋ sac tilu-ŋga dinaŋ, dec iŋ gêm gôliŋ gêm iŋ aŋgô, ma kêgilí lau nom-ŋga hoŋ bu sênem akiŋ gêŋ sac ŋamata-ŋga dinaŋ. 13Ma gêŋ sac tilu-ŋga kôm gêŋ dalô atu-tu. Iŋ sôm, ma ya sip akêŋ undambê meŋ, ma lau hoŋ sêlic. 14Iŋ kôc ŋaclai bu kôm gêŋ dalô nem gêŋ sac ŋamata-ŋga aŋgô, gêŋ sac naŋ sic iŋ ŋa bieŋ baliŋ, magoc mbo tali. Bocdinaŋ iŋ kôm gêŋ dalô ma kêsau lau nom-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu dom, ma kêŋ yatu têŋ ŋac bu sêmasaŋ gêŋ sac ŋamata-ŋga ndê ŋagatu. 15Ma iŋ kôc ŋaclai bu yu wayahô sôc gêŋ ŋagatu, dec gêŋ dau sôm yom asê. Ma lau naŋ sem akiŋ gêŋ ŋagatu dom, dec iŋ gic ŋac ndu. 16Iŋ kac lau hoŋ ma sôm ŋaŋga bu sêkôc ŋadalô daŋ pi ŋac si amba andô-ŋga me pi ŋac si sêcbala. Lau tiwaê ma lau waêmba, lau ti lêlôm ma lau ŋalôm sawa, lau naŋ sem akiŋ ŋadaui ti lau naŋ sêmbo ŋambwa, lau hoŋ iŋ kac ŋac bu sêkôc ŋadalô dinaŋ. 17Ma iŋ gic yao bu asa naŋ kôc ŋadalô dom, naŋ gitôm dom bu nemlhi gêŋ, ma gitôm dom bu kêŋ gêŋ têŋ lau bu sênemlhi. Ma ŋadalô dau dinaŋ, iŋ gêŋ sac ŋamata-ŋga ndê ŋaê me ŋaê ŋanamba.

18Gêŋ sac ŋanamba dau ŋahu yêc siŋ dau. Asa naŋ ŋamalac ti gauc atu, naŋ êŋsahê bu kip namba dau ŋahu sa. Namba dau iŋ ŋamalac daŋ ndê namba, ma iŋ ndê namba 666.

Copyright information for `BUK