Revelation of John 14

Jon gêlic Anötö ndê Domba ti iŋ ndê lau

1Tiŋambu aö galic Anötö ndê Domba kalhac Lôc †Sayon. Ma lau 144,000 naŋ iŋlu damba si ŋaê kalhac ŋac si sêcbala, naŋ sêlhac sêwhiŋ iŋ. 2Ma aö gaŋgô awha daŋ sa akêŋ undambê. Awha dau gitôm bu hêc ŋakêcsia, ma gitôm wapap naŋ gic atu, ma gitôm hap naŋ lau wê-ŋga sic. 3Lau 144,000 dinaŋ sêlhac pôŋ atu, ti aŋela atu hale ma lau bata 24 si aŋgô-ŋga, ma sem wê wakuc daŋ. Anötö gêm lau dinaŋ si yêc ŋamalac nom-ŋga hoŋ ŋalôm, ma ŋac tawasê sêŋyalê wê dau. 4Ŋac lau dinaŋ sem dabuŋ dau ŋapep, ma mêtê sac naŋ kôm ŋamalac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga,
14:4Jon to yom ma sôm bu lau dau sêyêc sêwhiŋ lauwhê dom, dec sêmbo ŋawasi yêc Anötö aŋgô-ŋga. Magoc lau tigauc daêsam gauc gêm bu yom dau hêganôŋ mêtê sac tidau-tidau naŋ kôm ŋamalac ŋadômbwi sa yêc Anötö aŋgô-ŋga. Awhê lu ŋgac naŋ sem dau su, naŋ bu sêyêc sêwhiŋ dau, dec Anötö oc lic sac dom.
naŋ sêkôm daŋ dom. Gameŋ bocke naŋ Anötö ndê Domba bu ndi, naŋ ŋac sêŋkuc iŋ. Domba dau gêmlhi ŋac su yêc ŋamalac nom-ŋga, ma kêŋ ŋac sêlhac iŋlu Anötö aŋgô-ŋga gitôm gêŋ ŋandô mbêc.
5Ŋac sêsôm yom tasaŋ daŋ dom, ma ŋac si giso mbasi.

Aŋela tö si yom

6Aö taŋhê gameŋ tiyham ma galic aŋela daŋ hu mbo umboŋ, naŋ kôc ŋawaê ŋayham bu hoc asê têŋ lau yêc nom ŋagameŋ hoŋ, ma têŋ lau titoŋ-titoŋ ma awha têŋtêŋ hoŋ. Ŋawaê ŋayham dau oc yêc ŋapaŋ, ma oc pacndê dom. 7Iŋ sôm ŋa awha atu, “Atoc Anötö sa ma anem akiŋ iŋ, bu iŋ kêŋ undambê ti nom, ma gwêc ti bubata hoŋ. Ma kwahic dec iŋ ndê ndoc êmatôc lau-ŋga meŋ sa su. Bocdinaŋ atöc iŋ, ma apo iŋ ndê waê sa.”

8Dinaŋ su, ma aŋela tilu-ŋga meŋ ma sôm, “Malac atu Babilon
14:8Tiŋambu Jon to yom pi malac atu Babilon, ma gêm dôhôŋ iŋ pi awhê mockaiŋ-ŋga daŋ. Asam yêc Rev 17-19, ma alic footnote yêc 17:1.
tisac su. Aŋgô su naŋ! Babilon tisac sambuc. Iŋ hu Anötö siŋ ma kôm mêtê sac, ma hê lau daêsam sêsa iŋ ndê lêŋ sac sêŋkuc iŋ, e ŋac si gauc timboloc tôm lau naŋ sênôm wain ma kêŋiŋ ŋac.”

9Ma aö galic aŋela titö-ŋga meŋ kêkuc aŋela lu dinaŋ, ma iŋ sôm ŋa awha atu, “Mac lau hoŋ naŋ atoc gêŋ sac ma iŋ ndê ŋagatu sa, ma akôc iŋ ndê ŋadalô pi nem sêmbalam me amam, naŋ aŋgô. 10Mac oc aŋsahê Anötö ndê atac ŋandê. Yomandô! Iŋ ndê atac ŋandê atu gitôm wain ŋaŋga naŋ iŋ kêc sip laclhu bu mac anôm. Mac oc alhac Anötö ndê Domba ma aŋela dabuŋ aŋgô-ŋga, ma atap nem ŋagêyô sac sa. Gêŋ ŋandê solpa ma ya oc kêŋ ŋandê atu têŋ mac. 11Y omandô! Lau hoŋ naŋ sem akiŋ gêŋ sac me iŋ ndê ŋagatu, ma sêkôc iŋ ndê ŋaê ŋanamba pi ŋac si ŋamlic, naŋ oc sêtap ŋawapac atu dinaŋ sa. Gameŋ naŋ ŋac sêmbo, naŋ yawasu oc pi ŋapaŋ, ma oc pacndê dom. Ŋac oc sêŋsahê ŋandê atu dau tôm acsalô ti ôbwêc hoŋ, ma ŋac oc sêŋwhaŋ dau dom.”

12Yom dec kêŋ puc mac lau naŋ daŋam wambu Anötö ndê yomsu ma akêŋ whiŋ Yisu. Alhac ŋaŋga, ma ahu nem akêŋ whiŋ siŋ dom!

13Dinaŋ su, goc aö gaŋgô awha daŋ sa akêŋ undambê, naŋ sôm têŋ aö bu, “To yom bocdindec. Têŋ kwahic dec ma ndi, lau hoŋ naŋ sêsap si sêkêŋ whiŋ Pômdau dôŋ e sêmbac ndu, naŋ oc sêtap Anötö ndê mwasiŋ atu sa.” Ma Ŋalau Dabuŋ sôm, “Yomandô! Ŋac oc sêŋwhaŋ dau yêc gweleŋ naŋ sêlhac ŋaŋga ma sêkôm. Ma ŋac si gweleŋ ŋa-ŋandô oc êŋkuc ŋac pi undambê ndi.”

Anötö ndê aŋela sic gêŋ ŋandô nom-ŋga sa

14Têŋ dinaŋ aö galic dao sêsêp daŋ, ma ŋamalac daŋ gitôm Ŋamalac ndê Atu ndöc dao ŋahô. Sanem gol daŋ sac iŋ ŋagôlôŋ, ma iŋ kôc bieŋ mbwê-alö ma ŋamata sac andô. 15Ma aŋela daŋ sa akêŋ Anötö ndê lôm dabuŋ, ma ta yom awha atu têŋ iŋ naŋ ndöc dao ŋahô bocdec bu, “Kwahic dec ôm nom-ŋga ŋandô sa, ma gêŋ hoŋ tilôwê su. Bocdinaŋ dec kôc nem bieŋ sa ndi, ma ndic gêŋ ŋandô sa pitigeŋ.” 16Dec iŋ naŋ ndöc dao ŋahô, naŋ sip têŋ nom gi, ma tim gêŋ ŋandô nom-ŋga ŋa iŋ ndê bieŋ dinaŋ, goc gic hoŋ sa sêpitigeŋ.

17Ma aŋela daŋ tiyham sa akêŋ lôm dabuŋ undambê-ŋga meŋ, naŋ kôc bieŋ mbwê-alö daŋ ŋamata sac andô. 18Ma aŋela daŋ tiyham naŋ yob ya yêc Anötö ndê alta, naŋ sa meŋ, ma mbwêc awha atu têŋ aŋela naŋ hôc bieŋ ŋamata bu, “Kôc nem bieŋ, ma sôc ôm wain-ŋga naŋ yêc nom, naŋ ndi, ma ndic wain ŋandô sa. Bu wain ŋandô kwahic dec ŋalôwê sa su.” 19Dec aŋela dau sip nom gi ma tim wain ŋandô nom-ŋga ŋa iŋ ndê bieŋ. Ma iŋ gic sa pi gameŋ sênem kiŋ wain ŋakwi-ŋga. Gêŋ dinaŋ ti dôhôŋ Anötö ndê atac ŋandê pi lau sac nom-ŋga. 20Ma aö galic bu sem kiŋ wain ŋandô nom-ŋga dinaŋ yêc malac atu ŋamakê. Ma dac atu sa meŋ, ma hêc sa ŋasawa baliŋ gitôm 300 kilometa, ma suŋ ŋagapoŋ atu. Ŋagapoŋ dau, hosi daŋ bu lom, dec oc meŋ têŋ iŋ tôkwa.

Copyright information for `BUK