Revelation of John 16

Sùc ŋawapac-ŋga 7

1Têŋ dinaŋ aö gaŋgô awha atu daŋ yêc lôm dabuŋ ta yom têŋ aŋela 7 dinaŋ bocdec bu, “Andi, ma ŋawapac tôc Anötö ndê atac ŋandê asê-ŋga naŋ yêc mac nem sùc, naŋ atac sa sip nom ndi.”

2Dec aŋela ŋamata-ŋga tisa ma pô iŋ ndê sùc tuc, ma kêŋ ŋawapac daŋ sip nom gi. Ma lau naŋ sêkôc gêŋ sac ndê ŋadalô ma sêpôŋ haduc têŋ iŋ ndê ŋagatu, naŋ gamboc andô gêm ŋac ahuc ma sêŋsahê ŋandê atu.

3Goc aŋela tilu-ŋga pô iŋ ndê sùc tuc sip gwêc, ma gwêc gêm dau kwi ti dac yeyec gitôm ŋgac batê daŋ ndê dac. Ma gêŋ tali gwêc-ŋga hoŋ sêmbac ndu.

4Aŋela titö-ŋga pô iŋ ndê sùc tuc sip bu ti bubata, dec sêti dac. 5Ma aö gaŋgô aŋela naŋ yob bu, naŋ sôm, “O Pômdau dabuŋ ŋandô, am naŋ mbo têŋ ŋamata-ŋga, ma kwahic dec mbo. Am kêmatôc lau, ma kêŋ ŋagêyô têŋ ŋac ŋalêŋ gitêŋ. 6Ŋahu bu lau dinaŋ sêkêc am nem lau propet ti lau dabuŋ si dac siŋ. Ma kwahic dec am kêŋ dac têŋ ŋac sênôm. Ŋagêyô dau gic ŋac ŋawaê solop.” 7Iŋ sôm yom dinaŋ su, goc aö gaŋgô awha daŋ sa akêŋ alta, naŋ ô yom ma sôm, “Aêc, Pômdau Anötö Ŋaclai Ŋadau. Am kêkuc yom ŋandô ma kêmatôc lau, ma kêŋ ŋagêyô solop têŋ ŋac.”

8Têŋ dinaŋ aŋela tihale-ŋga pô iŋ ndê sùc tuc pi ac, dec ac pec lau nom-ŋga gitôm ya gêŋ ŋac. 9Ŋac sêŋsahê ŋandê atu ma sêtisac ŋandô. Magoc ŋac si ŋalôm ŋadandi ma ŋac sem dau kwi dom, ma sêtoc Anötö naŋ kêŋ ŋawapac dau têŋ ŋac, naŋ sa dom. Mba! Ŋac sêsôm yom sac sambuc pi iŋ ndê ŋaê.

10Goc aŋela ti-5-ŋga pô iŋ ndê sùc tuc pi gêŋ sac ndê pôŋ atu, ma gameŋ hoŋ naŋ gêŋ sac gêm gôliŋ, naŋ ŋasec sa. Gamboc sac daêsam sem lau sac nom-ŋga ahuc, ma sêŋsahê ŋandê atu e kôm ŋac sêseŋ êmbala. Magoc ŋac sem dau kwi ma sêhu si mêtê sac siŋ dom. Sêsôm yom sac-sac pi Anötö undambê-ŋga bu iŋ kêŋ ŋawapac dinaŋ têŋ ŋac.

12Ma aŋela ti-6-ŋga pô iŋ ndê sùc tuc sip bu atu Yupretes, dec bu dau pa. Bocdinaŋ kiŋ naŋ sêmeŋ akêŋ gameŋ ac pi-ŋga, naŋ si seŋ yêc bu sêlom bu dau. 13Ma aö galic ŋalau sac tö, naŋ sêtôm pocwê. Daŋ sa akêŋ akô whasuŋ, ma daŋ sa akêŋ gêŋ sac whasuŋ. Ma ŋalau sac titö-ŋga sa akêŋ propet tasaŋ
16:13Jon sam gêŋ sac tilu-ŋga naŋ sa akêŋ nom ŋalôm (13:11-18) bu propet tasaŋ. Ŋahu bu iŋ kôm gêŋ dalô atu-tu bu êŋsau lau nom-ŋga. Alic 19:20.
whasuŋ.
14Sadaŋ ndê ŋalau sac tö dinaŋ sêkôm gêŋ dalô atu-tu. Ma sêsa si bu sêndic kiŋ nom-ŋga hoŋ sa, bu sêndic siŋ têŋ têm Anötö Ŋaclai Ŋadau ndê bêc atu hôc asê. 15Ma ŋac sic kiŋ hoŋ sa sêmbo gameŋ naŋ yêc Yom Hibru sêsam bu Amagedon.

Pômdau sôm yom bocdec, “Ayob daôm ŋapep! Aö wakêŋ puc pi ndoc wameŋ-ŋga dom, aö wameŋ gitôm ŋgac kaŋ. Mac lau naŋ anem ali ma amasaŋ daôm ŋapep ambo, mac oc atac ŋayham tu atap Anötö ndê mwasiŋ sa-ŋga. Tigeŋ lau naŋ sêmasaŋ dau dom têŋ bêc aö wambu wameŋ, naŋ ŋac oc maya dau atu, gitôm lau naŋ sêmbo ŋamlic ŋambwa.”

17Têŋ dinaŋ aŋela ti-7-ŋga pô iŋ ndê sùc tuc pi umboŋ. Ma awha atu daŋ akêŋ pôŋ atu yêc lôm dabuŋ ta yom ma sôm, “Gêŋ hoŋ pacndê su!” 18Ma sickac ti wapap gic ti ŋakêcsia atu, ma tiyhô gêm. Tiyhô dau atu andô. Têŋ lau ŋamata-ŋga si têm e meŋ têŋ kwahic dec, tiyhô daŋ gêm atu gitôm iŋ dinaŋ dom. 19Anötö gauc gêm malac atu Babilon ndê lau si mêtê sac, dec kêmatôc ŋac gitôm iŋ kêŋ iŋ ndê tac ŋandê atu sip laclhu daŋ ma kêŋ têŋ ŋac bu sênôm. Ma tu dinaŋ-ŋga tiyhô atu dau gêm e gic malac atu Babilon kôc gi toŋ tö. Ma lau nom-ŋga si malac hoŋ sêtisac bocdinaŋ. 20Ma nduc ti lôc hoŋ siŋga. 21Ma u ŋalhuc ŋaŋga gitôm hoc ais sip meŋ tuc lau. Ais dinaŋ atu sac ma ŋadehe gitôm 40 kilogram tôm gi. Gêŋ dau kêŋ ŋawapac atu têŋ lau nom-ŋga, ma sêsôm yom sac sambuc pi Anötö.

Copyright information for `BUK