Revelation of John 17

Awhê mockaiŋ-ŋga ma gêŋ sac

1Ma aŋela naŋ sêkôc sùc 7, naŋ si daŋ têŋ aö meŋ ma sôm, “Mweŋ ma lic! Ŋagêyô naŋ Anötö oc kêŋ têŋ lauwhê mockaiŋ-ŋga hoŋ ŋadinda,
17:1Yêc 17:5 Jon whê sa bu yom naŋ iŋ to pi lauwhê mockaiŋ-ŋga ŋadinda, naŋ hêganôŋ malac Babilon, ma 18:1-24 tôc ŋalêŋ naŋ Anötö oc kêŋ ŋagêyô têŋ iŋ, naŋ asê. Lau ŋatô gauc gêm bu iŋ to yom dau pi malac Rom. Ma lau ŋatô sêŋyalê bu yom dau gitôm yom gôliŋ daŋ, ma hêganôŋ lau hoŋ naŋ sêtec bu sêsôc Anötö ŋapu ma sêkêŋ kisa iŋ ndê lau, tôm lau Babilon-ŋga sêkôm têŋ lau Israel-ŋga muŋ su. Mêtê mockaiŋ-ŋga ti dôhôŋ pi mêtê sac naŋ lau kaiŋ dinaŋ sêkôm (alic Ais 23:16-17 ma Nah 3:4). Jon sôm bu awhê mockaiŋ-ŋga ndöc kêpiŋ bu daêsam, tôm malac Babilon dau (Jer 51:13).
naŋ ndöc gameŋ naŋ bu daêsam sêpoc, n aŋ aö bu watôc têŋ am.
2Kiŋ nom-ŋga daêsam sêtêŋ awhê mockaiŋ-ŋga dinaŋ si, ma sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga sêwhiŋ iŋ. Ma lau nom-ŋga sêŋkuc iŋ ndê mêtê sac sêwhiŋ, e ŋac si gauc timboloc gitôm lau naŋ sênôm wain ŋaŋga ma kêŋiŋ ŋac.”

3Têŋ dinaŋ Ŋalau Dabuŋ kôm aö gatuŋ kaiŋ daŋ sa, ma aŋela dau kôc aö gasa gameŋ sawa ga. Ma yêc dindê aö galic awhê daŋ ndöc gêŋ sac kokoc ŋahô. Gêŋ sac dinaŋ ndê ŋagôlôŋ 7, ma ŋapo 10, ma aö galic ŋaê sac-sac gêm iŋ ŋamlic sambuc ahuc. 4Awhê dau sôc ŋakwê ŋayham dadalô kokoc ma ŋamayaŋ. Ma iŋ kêgôlôŋ dau ŋa gol, ma hoc ŋayham, ma ŋa gêŋ ŋawasi gwêc-ŋga naŋ sêsam bu pearl. Sùc gol daŋ yêc iŋ amba, ma iŋ ndê mêtê sac ti mêtê ŋadômbwi atu naŋ iŋ kôm, naŋ sip sùc dau ŋalôm e meŋhu. 5Ma iŋ ndê ŋaê naŋ ŋahu yêc siŋ dau, naŋ sêto pi iŋ sêcbala bocdec bu:

Malac atu Babilon.

Lauwhê mockaiŋ-ŋga ma mêtê ŋadômbwi nom-ŋga hoŋ

Ŋadinda.

6Iŋ awhê naŋ kêgilí lau nom-ŋga bu sêndic Anötö ndê lau dabuŋ naŋ sêhoc yom asê pi Yisu, naŋ ndu. Ma aö galic bu dac naŋ sêkêc siŋ, naŋ kôm awhê dinaŋ ndê gauc tisac, gitôm iŋ nôm wain ŋaŋga. Aö galic iŋ ma gasö ŋandô.

7Goc aŋela ndac aö bocdec bu, “Bocke dec am sö? Kêŋ daŋam aö, dec oc wawhê gêŋ sac ti ŋagôlôŋ 7 ma ŋapo 10, ma awhê naŋ ndöc gêŋ sac dau ŋahô, naŋ ŋahu sa têŋ am. 8Gêŋ sac dinaŋ iŋ mbo muŋ-ŋga, magoc kwahic dec iŋ aŋgô mba. Ma tiŋambu iŋ oc pi sa akêŋ suŋ baliŋ sac ma Anötö oc seŋ iŋ su niŋga gacgeŋ. Ma lau nom-ŋga oc sêhêdaê ŋandô têŋ têm sêlic gêŋ sac dau. Ŋahu bu ŋamata-ŋga gêŋ sac dau mbo, ma kwahic dec aŋgô mba, tigeŋ tiŋambu oc mbu meŋ tiyham. Anötö kêyalê lau sac nom-ŋga dinaŋ gwanaŋ su, têŋ ndoc iŋ kêŋ undambê ti nom, dec iŋ to ŋac si ŋaê sip Buku Taŋli-ŋga dom.

9“Lau naŋ sêkôc gauc ŋapep, naŋ oc sêŋyalê gêŋ dau ŋahu. Gêŋ sac ndê ŋagôlôŋ 7 sem dôhôŋ lôc 7 naŋ awhê dau ndöc. 10Ma sem dôhôŋ kiŋ 7 whiŋ. Kiŋ amaŋdaŋ si ndoc pacndê su, ma kwahic dec kiŋ ti-6-ŋga gêm gôliŋ mbo, ma kiŋ ti-7-ŋga ndê ndoc yêc dôŋ yêc. Tiŋambu kiŋ dau oc meŋ, magoc iŋ oc nem gôliŋ ŋasawa baliŋ dom. 11Ma gêŋ sac naŋ muŋ-ŋga mbo, ma kwahic dec aŋgô mba, naŋ oc ti kiŋ ti-8-ŋga. Iŋ oc mbo whiŋ kiŋ 7 si toŋ, magoc iŋ gic waê bu Pômdau oc seŋ iŋ su niŋga. 12Ma ŋapo 10 naŋ am gêlic, naŋ sêti dôhôŋ kiŋ 10 naŋ si ndoc sênem gôliŋ-ŋga yêc dôŋ yêc. Tigeŋ têŋ ndoc gêŋ sac mbu meŋ bu nem gôliŋ, naŋ kiŋ 10 dinaŋ oc sênem gôliŋ sêwhiŋ iŋ. Magoc ŋac si ndoc dau oc apê eŋ. 13Ŋac hoŋ oc sêpiŋ dau dôŋ, ma sêkêŋ ŋac si ŋaclai têŋ gêŋ sac ma sêsôc iŋ ŋapu. 14Ma ŋac oc sêndic siŋ têŋ Anötö ndê Domba ti iŋ ndê lau. Tigeŋ Domba dau oc ku ŋac dulu. Ŋahu bu Anötö ndê Domba iŋ kiŋ hoŋ si Kiŋ, ma iŋ pômdau hoŋ si Pômdau. Ma iŋ ndê lau oc sêlhac sêwhiŋ iŋ. Ŋac lau naŋ iŋ kêyaliŋ ŋac sa sêti iŋ ndê, ma kêgalêm ŋac sa, ma sêsap si sêkêŋ whiŋ iŋ dôŋ ŋapaŋ.”

15Ma aŋela dau gic têku yom ma sôm têŋ aö, “Am gêlic bu daêsam naŋ awhê mockaiŋ-ŋga ndöc. Bu dinaŋ sem dôhôŋ lau titoŋ-titoŋ ma lau awha têŋtêŋ, ma lau akêŋ nom ŋagameŋ hoŋ. 16Ma am gêlic gêŋ sac ti iŋ ndê ŋapo 10 naŋ sêti dôhôŋ kiŋ sac 10 dinaŋ. Ŋac oc sêkêŋ kisa awhê mockaiŋ-ŋga dau, ma sêkôm iŋ tisac. Ŋac oc sêkôc iŋ ndê ŋakwê su, sêneŋ iŋ ndê ŋamsôm, ma sêkêŋ ya neŋ iŋ su. 17Ŋac oc sêkôm bocdinaŋ, ŋahu bu Anötö dau kêŋ gauc sip ŋac si ŋalôm bu sêkêŋ si ŋaclai têŋ gêŋ sac ma sêsôc iŋ ŋapu, ma sêkêŋ kisa awhê mockaiŋ-ŋga. Anötö k êyaliŋ ŋagêyô dinaŋ sa gwanaŋ su, ma kiŋ sac dinaŋ oc sêkôm iŋ ndê yom ŋandô sa. 18Awhê mockaiŋ-ŋga naŋ am gêlic su, iŋ ti dôhôŋ malac atu naŋ kiŋ nom-ŋga hoŋ s êsôc iŋ ndê ŋagôliŋ sac-ŋga ŋapu.”

Copyright information for `BUK