Revelation of John 21

Malac Jerusalem Wakuc

1Têŋ ndoc dinaŋ aö galic undambê wakuc, ma nom w akuc, bu nom ti gwêc ŋamata-ŋga ma undambê ŋamata-ŋga siŋga su. 2Ma aö galic malac dabuŋ Jerusalem wakuc, naŋ Anötö kêŋ sip akêŋ undambê meŋ. Iŋ kêgôlôŋ malac wakuc dau ŋa gôlôŋ ŋayham kêlêc, gitôm sêŋgôlôŋ awhê daŋ tu bu nem ŋgac-ŋga. 3Ma aö gaŋgô awha atu daŋ sa akêŋ pôŋ atu meŋ, naŋ sôm, “Kwahic dec Anötö ma iŋ ndê lau oc sêmbo sêwhiŋ dau. Iŋ dau oc ndöc whiŋ ŋac ti ŋac si Anötö, ma ŋac sêti iŋ ndê lau. 4Ŋawapac têm akwa-ŋga hoŋ pacndê su. Anötö oc puŋ tasulu su yêc iŋ ndê lau tandô. Ma ŋac oc sêmbac ndu me sêhôc ŋandê tiyham dom, ma ŋac oc tasulu sa me sêtaŋ daŋgibo tiyham dom.”

5Ma iŋ naŋ ndöc pôŋ atu, naŋ sôm têŋ aö, “Kwahic dec aö oc wamasaŋ gêŋ hoŋ tiwakuc. Am to yom naŋ aö wasôm têŋ am, bu aneŋ yom iŋ yom ŋandô, ma am to sip bapia bu lau sêsam ma sêkêŋ whiŋ.” 6Goc iŋ sôm têŋ aö, “Aö gac hu gêŋ hoŋ, ma wandic dabiŋ gêŋ hoŋ. Aêc, aö gati ŋamata gêŋ hoŋ, ma aö gati ŋambu gêŋ hoŋ. Ma kwahic dec gêŋ hoŋ ŋandô sa su. Lau hoŋ naŋ bu yô ŋac, naŋ wakêŋ bu têŋ ŋac sênôm yêc Bubata Taŋli-ŋga. Aö wakêŋ bu dau têŋ ŋac ŋambwa. 7Lau hoŋ naŋ sêlhac ŋaŋga ma sêku sac dulu, naŋ oc sêwêkaiŋ gêŋ wakuc hoŋ dindec. Aö wati ŋac si Anötö, ma ŋac oc sêti aneŋ balêkoc awhê ma ŋgac. 8Tigeŋ lau naŋ sêtöc dau ma sêsêc si sêkeŋ whiŋ Yisu ahuc, ma lau naŋ sêkeŋ whiŋ dom, lau naŋ sêkôm mêtê sac ti mêtê mockaiŋ-ŋga, ŋac naŋ sic ŋamalac ndu, lau m bectoma, lau naŋ sem akiŋ gwam, ma lau naŋ sêkôm tasaŋ, lau kaiŋ dinaŋ hoŋ oc sêwêkaiŋ gameŋ ya-ŋga, naŋ ya sa ŋapaŋ, ma gêŋ ŋandê solpa oc tuŋ ŋac. Gêŋ dinaŋ ti ŋac si sêmbac ndu tilu-ŋga.”

9Aö gaŋgô yom dinaŋ su, goc aŋela daŋ têŋ aö meŋ. Iŋ aŋela 7 naŋ sêkôc sùc ŋawapac ŋambu-ŋga-ŋga, naŋ si daŋ. Ma iŋ sôm têŋ aö bu, “Mweŋ, ma lic! Aö watôc têŋ am, awhê naŋ Anötö ndê Domba oc nem.” 10Goc Ŋalau kôm aö gatuŋ kaiŋ daŋ sa, ma aŋela dau kôc aö sa ma kêŋ aö galhac lôc atu daŋ ŋahô. Ma malac dabuŋ Jerusalem, naŋ Anötö kêŋ sip akêŋ undambê meŋ, naŋ iŋ tôc têŋ aö. 11Anötö ndê ŋawasi gêm malac dau ahuc. Ma malac dau ŋawasi sa gitôm hoc ŋayham jaspa ma ŋawa gitôm glas. 12Aö galic tuŋ baliŋ daŋ kêgihi malac dau, ma gatam 12, ma aŋela 12 naŋ sêyob gatam. Ma yêc gatam 12 aö galic ŋaê 12. Lau Israel-ŋga si gôlôwac toŋ 12 si ŋaê dinaŋ. 13G atam tö sêyêc tuŋ têŋ ac pi-ŋga, gatam tö têŋ ac sip-ŋga, gatam tö yêc ŋamakê daŋga, ma gatam tö yêc daŋga. 14Tuŋ dau sêkwê sac hoc atu 12 ŋahô. Ma aö galic Anötö ndê Domba ndê lau aposel 12 si ŋaê sêyêc hoc 12 dinaŋ.

15Aŋela naŋ sôm yom dau têŋ aö, naŋ kôc gêŋ danem dôhôŋ gêŋ-ŋga daŋ naŋ sêmasaŋ ŋa gol, bu nem dôhôŋ malac, ma tuŋ ti gatam. 16Iŋ gêm dôhôŋ malac, ma tap sa bu malac ŋa-baliŋ-ŋga gitôm dôŋ 12,000, ma gic pôc-ŋga gitôm dôŋ 12,000, ma pi lôlôc-ŋga gitôm dôŋ 12,000.
21:16Dôŋ dinaŋ sêsam bu ‘Stedia,’ ma stedia 12,000 dinaŋ gitôm 2,200 kilometa.
17Ma iŋ gêm dôhôŋ tuŋ dau ŋadandi, naŋ gitôm dôŋ 144.
21:17Dôŋ dinaŋ sêsam bu ‘Kyubit,’ ma kyubit 144 gitôm 65 mita.
Iŋ kêkuc dôhôŋ naŋ ŋamalac sênem dôhôŋ gêŋ-ŋga, ma gêm dôhôŋ malac dau.
18Tuŋ dinaŋ, sêmasaŋ ŋa hoc ŋawasi jaspa. Ma malac dau sêmasaŋ ŋa gol ŋawasi atu ma ŋawa gitôm glas. 19Ma hoc atu-tu 12 naŋ tuŋ sac ŋahô, naŋ sêŋgôlôŋ ŋa †hoc ŋayham-ŋayham. Sêŋgôlôŋ hoc ŋamata-ŋga ŋa hoc ŋayham naŋ sêsam bu jaspa, ma hoc tilu-ŋga sêŋgôlôŋ ŋa sapaya, ma hoc titö-ŋga e têŋ hoc a tu ti-12-ŋga, naŋ sêŋgôlôŋ ŋa aget, emerel, oniks, kanelian, krisolait, beril, topas, krisopras, yasint, ma ametis. 21Ma gatam 12 dinaŋ sêmasaŋ ŋa gêŋ ŋawasi gwêc-ŋga 12 naŋ sêsam bu pearl. Ma seŋ atu naŋ gic malac dau kôc, naŋ sêmasaŋ ŋa gol ŋawasi atu, ma ŋawa gitôm glas.

22Aö taŋhê malac, ma galic bu Anötö ndê lôm dabuŋ daŋ kalhac dom. Ŋahu bu Pômdau Anötö Ŋaclai Ŋadau, lu iŋ ndê Domba sêndöc malac dau ŋalôm, ma lau malac-ŋga sêpônda lôm dabuŋ daŋ tu bu sênem akiŋ Anötö-ŋga dom. 23Ma ac ti ayô mba, ŋahu bu Anötö dau ndê ŋawasi pô malac, ma iŋ ndê Domba ndê ŋawê ti lam malac-ŋga. 24Lau akêŋ gameŋ hoŋ oc sêŋsêlêŋ sêmbo ŋawê atu naŋ sa akêŋ malac dau. Ma kiŋ nom-ŋga oc sêsôc malac dau sêndi ti ŋac si waê ti ŋawasi tôhôŋ. 25Ôbwêc ti ŋ asec pacndê sambuc, ma tu dinaŋ-ŋga oc sêsêc gatam ahuc dom. 26Gêŋ ŋawasi ma gêŋ tiwaê akêŋ nom ŋagameŋ sambob, naŋ Anötö oc kôc sa sôc malac dau ndi. 27Magoc gêŋ ŋadômbwi daŋ oc sôc ndi dom. Lau naŋ sêkôm mêtê sac ma lau tasaŋ daŋ oc sêsôc sêndi dom. Lau naŋ si ŋaê yêc Anötö ndê Domba ndê Buku Taŋli-ŋga, naŋ tawasê oc sêsôc sêndi.

Copyright information for `BUK