Revelation of John 22

Bu Taŋli-ŋga

1Goc aŋela dinaŋ tôc Bu Taŋli-ŋga têŋ aö, naŋ ŋawa gitôm glas. Bu dau hêc sa yêc Anötö ma Domba si pôŋ atu, 2ma k eseleŋ kêkuc seŋ atu naŋ gic malac dau kôc. Ma A Taŋli-ŋga kalhac bu dau ŋamakê daŋga lu-lu, ma gêm ŋandô tôm ayô hoŋ. Ma lau nom-ŋga hoŋ naŋ sêndöc malac Jerusalem wakuc, naŋ oc gêmbac kôm ŋac dom, bu A Taŋli-ŋga dau ŋalauŋ oc kôm ŋac ŋamlic ŋayham ŋapaŋ. 3Têŋ têm ŋamata-ŋga Anötö pucbo nom tu ŋamalac si sac-ŋga, tigeŋ têŋ têm ŋambu-ŋga ŋawapac dau oc pacndê sambuc. Anötö lu Domba si pôŋ kiŋ-ŋga oc lhac malac lôm, ma iŋ ndê lau oc sênem akiŋ iŋ yêc dindê. 4Ŋac oc sêlic iŋ aŋgô andô, ma iŋ ndê ŋaê oc yêc ŋac si sêcbala. 5Gameŋ oc ŋasec sa tiyham dom, bu ôbwêc pacndê, ma lau oc sêpônda lam ŋawê ti ac ŋawê dom. Ŋahu bu Pômdau Anötö ndê ŋawê oc pô ŋac. Ma lau dinaŋ oc sêmbo ti sênem gôliŋ sêtôm kiŋ ŋapaŋ.

Pômdau Yisu oc mbu meŋ

6Aö galic gêŋ hoŋ dinaŋ su, goc aŋela dau sôm têŋ aö, “Yom hoŋ dindec iŋ yom ŋandô, ma yom ŋayham tu lau hoŋ sêkêŋ whiŋ-ŋga. Pômdau Anötö naŋ kêŋ iŋ ndê Ŋalau puc lau propet dôŋ, naŋ kwahic dec kêkiŋ iŋ ndê aŋela bu tôc gêŋ hoŋ dindec asê têŋ iŋ ndê lau akiŋ. Ma gêŋ dau kêpiŋ bu oc ŋandô sa.”

7Ma Yisu sôm, “Aŋgô! Kêpiŋ su oc wambu wameŋ. Asa naŋ kôc yom naŋ Anötö hoc asê gwanaŋ yêc buku dindec, naŋ sa ma daŋga wambu, naŋ oc tap Anötö ndê mwasiŋ atu sa.”

8Aö Jon gaŋgô ma galic gêŋ hoŋ naŋ gato sip bapia dindec. Ma têŋ ndoc aŋela tôc gêŋ hoŋ dau asê têŋ aö su, naŋ aö gahu dauŋ gayêc iŋ gahi-ŋga bu wampiŋ iŋ. 9Tigeŋ iŋ sôm têŋ aö, “Kôm bocdinaŋ dom! Pôŋ hamduc têŋ Anötö ma êmpiŋ iŋ tigeŋ! Aö ŋgac akiŋ ŋambwa, gatôm am, ma gatôm am nem asidôwai lau propet, ma gatôm lau naŋ daŋga wambu yom hoŋ naŋ yêc buku dindec.”

10Goc iŋ sôm têŋ aö, “Ndoc meŋ kêpiŋ. Bocdinaŋ yom naŋ Anötö hoc asê yêc buku dindec naŋ, siŋ kwi dom, magoc kêŋ yêc lhu bu lau sêsam. 11Lau naŋ sêsap mêtê sac ma mêtê ŋadômbwi dôŋ, naŋ oc sêkôm sêmbo e Yisu mbu meŋ. Magoc lau naŋ sêsa lêŋ gitêŋ ma lêŋ dabuŋ, naŋ sêsap si lêŋ ŋayham dau dôŋ maŋ e Yisu mbu meŋ.”

12Ma Yisu sôm, “Am ŋgô! Kêpiŋ su oc wambu wameŋ, ma wakêŋ ŋagêyô ŋayham me sac têŋ lau hoŋ êŋkuc mêtê naŋ ŋac sêkôm. 13Ŋamata-ŋga têŋ gêŋ hoŋ, ma têŋ gêŋ hoŋ ŋambu-ŋga, aö dec gambo. Aêc, aö gati ŋamata gêŋ hoŋ, ma gati ŋambu gêŋ hoŋ. Aö gac hu gêŋ hoŋ, ma wandic bata gêŋ hoŋ. 14Mac lau naŋ ambo ahê mêtê sac hoŋ, dec tôm mac aŋgwasiŋ nem ŋakwê ŋawasi sa, naŋ oc atap Anötö ndê mwasiŋ atu sa. Iŋ oc kêŋ mac aneŋ ŋandô yêc A Taŋli-ŋga, ma mac oc asôc malac Jerusalem wakuc ŋagatam andi. 15Magoc lau sac oc sêsôc sêndi dom. Lau mbectoma, lau naŋ sêkôm mêtê mockaiŋ-ŋga, ŋac naŋ sic ŋamalac ndu, ma lau naŋ sem akiŋ anötöi gwam, ti lau naŋ sêkôm tasaŋ ma ŋac naŋ atac whiŋ mêtê tasaŋ, lau hoŋ dinaŋ oc gacgeŋ sêmbo awê gitôm giam pôm.

16“Aö Yisu dec, kakiŋ aneŋ aŋela bu hoc yom hoŋ dindec asê têŋ mac, bu andic dulu têŋ Anötö ndê lau dabuŋ hoŋ. Aö Dawid ndê Ŋahu, naŋ gambo gamuŋ iŋ, ma Dawid ndê Wakuc bocdinaŋ. Ma aö gatôm Têtênda, tata bêbêc-ŋga naŋ ŋawasi atu.”

17Ŋalau Dabuŋ, lu awhê naŋ oc nem Anötö ndê Domba, naŋ sêsôm bu, “Mweŋ!” Ma am asa naŋ ŋgô yom dindec, naŋ sôm, “Mweŋ!” Am asa naŋ bu yô am, naŋ mweŋ, ma nôm Bu Taŋli-ŋga naŋ am oc kôc sa ŋambwa, ŋaôli mba. 18Tigeŋ aö wapuc yom hoŋ naŋ Anötö hoc asê gwanaŋ yêc buku dindec, naŋ dôŋ. Ŋamalac daŋ bu ndic têku yom dindec ŋa iŋ dau ndê yom, dec Anötö oc kêŋ ŋawapac hoŋ naŋ gato ŋayom sip buku dindec, naŋ têŋ iŋ. 19Ma ŋamalac daŋ bu kôc yom ŋalhô daŋ su yêc yom naŋ Anötö hoc asê gwanaŋ yêc buku dindec, dec Anötö oc seŋ iŋ su bocdinaŋ, ma iŋ oc so gêŋ ŋayham-ŋayham naŋ buku dindec tôc asê. Iŋ oc wêkaiŋ ndê mala yêc malac dabuŋ dom, ma neŋ ŋandô yêc A Taŋli-ŋga dom.

20Iŋ naŋ hoc yom ŋandô asê pi gêŋ hoŋ dindec, naŋ sôm, “Yomandô! Kêpiŋ su aö oc wambu waloc.”

Yomandô! Mweŋ Pômdau Yisu!

21Pômdau Yisu ndê mwasiŋ ndi têŋ Anötö ndê lau hoŋ. Yomandô!

Copyright information for `BUK