Revelation of John 5

†Anötö ndê Domba ma bapia tilhuŋ

1Aö taŋhê iŋ naŋ ndöc pôŋ atu, ma galic bapia tilhuŋ daŋ yêc iŋ amba andô-ŋga, ma yom yêc bapia dau daŋga lu-lu. Bapia dau sêŋlhuŋ sa, ma sêkêŋ gêŋ ŋabalêp 7 pi ŋadali bu kôc dôŋ.
5:1Têŋ têm Jon to bapia dindec, naŋ lau naŋ bu sêkêŋ bapia daŋ têŋ lau ŋatô, naŋ sêkêŋ gêŋ ŋabalêp gitôm lêlêp me nomdac pi bapia dau bu sêsap dôŋ. Ma bocdinaŋ lau bambaliŋ gitôm dom bu sêkac bapia dau sa ma sêsam e hôc asê ŋamalac naŋ bapia dau gic iŋ ŋawaê.
2Ma aö galic aŋela ŋaŋga daŋ, naŋ mbwêc awha atu bocdec bu, “Asa iŋ ŋamalac gitêŋ, gitôm bu kôc gêŋ ŋabalêp su ma kac bapia dau sa?” 3Iŋ mbwêc yom dinaŋ asê, tigeŋ yêc undambê, ma yêc nom ma nom ŋapu-ŋga, sêtap ŋamalac gitêŋ daŋ sa dom, naŋ gitôm bu kac bapia dau sa ma sam. Têŋ ndoc aö galic bu sêtap ŋamalac gitêŋ daŋ sa dom, naŋ aö gataŋ atu andô. 5Magoc lau bata 24 si daŋ sôm têŋ aö, “Am taŋ dom! Lic su naŋ. Ŋamalac gitêŋ daŋ mbo, naŋ ku ŋaclai sac-ŋga ti ŋaclai dambac ndu-ŋga dulu su, ma iŋ gitôm bu kôc gêŋ ŋabalêp 7 su, ma kac bapia dau sa. Iŋ naŋ sêsam bu ‘Layon naŋ sa akêŋ Juda ndê toŋ,’ ma ‘Dawid ndê Wakuc,’ naŋ gitôm.”

6Têŋ dinaŋ aö galic Domba daŋ naŋ ŋa-aŋgô gitôm sic iŋ ndu su, magoc mbo tali tiyham. Iŋ kalhac ŋalhu kêpiŋ pôŋ atu, ma aŋela hale ti lau bata 24 sêŋgihi iŋ ahuc. Iŋ ndê ŋapo 7, ma tandô 7, naŋ sem dôhôŋ Anötö ndê ŋalau 7 naŋ iŋ kêŋ ŋac sêsa sêtêŋ nom ŋabatiŋ hoŋ. 7Ma Domba dau gi kôc bapia dau su yêc iŋ naŋ ndöc pôŋ atu ndê amba andô-ŋga. 8Iŋ kôc sa su goc aŋela hale ti lau bata 24 sêpôŋ haduc têŋ iŋ. Yêc ŋac hoŋ si amba sêkôc gêŋ wê-ŋga naŋ sêsam bu hap,
5:8Hap - gêŋ gitôm gita ti wac daêsam, naŋ lau sêndic têŋ ndoc sênem wê-ŋga. Alic Rev 14:2 ma 15:2.
ma sùc naŋ sêmasaŋ ŋa gol, naŋ sêkêŋ gêŋ ŋamalu ŋayham sip e meŋhu. Gêŋ ŋamalu dinaŋ, naŋ mbec hoŋ naŋ Anötö ndê lau dabuŋ sêteŋ têŋ iŋ.
9Ma ŋac sem wê wakuc daŋ bocdec, “Am gitêŋ andô, gitôm bu kôc bapia ma kac gêŋ ŋabalêp su. Ŋahu bu lau sic am ndu, ma am nem dac gêmlhi lau su sêti Anötö ndê lau. Am gêmlhi lau yêc nom ŋagameŋ hoŋ, ma yêc lau titoŋ-titoŋ ma awha têŋtêŋ hoŋ naŋ sêmbo nom. 10Ma am kôm ŋac sêti lau toŋ tigeŋ, bu sênem akiŋ yac neŋ Anötö sêtôm lau †dabuŋsiga, ma ŋac oc sênem gôliŋ sêmbo nom.”

11Têŋ dinaŋ aö galic ti gaŋgô aŋela daêsam ma daêsam ma daêsam, oc tôm dom bu dasê sa. Ŋac sêŋgihi pôŋ atu ma aŋela hale ti lau bata ahuc. 12Ma ŋac sem wê ŋa awha atu bocdec bu, “O Domba ŋayham kêlêc, am naŋ lau sic am ndu. Yac ampiŋ am, bu am gêŋ hoŋ ŋadau, ma am nem ŋaclai, ti gauc, ma licwalô, ma waêm ti ŋawê ma ŋawasi atu hôc gêlêc su.”

13Têŋ dinaŋ aö gaŋgô gêŋ tali hoŋ naŋ sêmbo undambê ti nom ma nom ŋapu-ŋga, ma naŋ sêmbo gwêc. Ŋac hoŋ sem wê bocdec bu, “Kwahic dec, ma tôm bêc hoŋ, yac ampiŋ iŋ naŋ ndöc pôŋ atu, ma yac ampiŋ Domba. Bu iŋlu si waê, ti ŋawê ma ŋawasi, ma ŋaclai atu andô!” 14Ma aŋela hale sêsôm, “Yomandô!” Ma lau bata hoŋ sêhu dau sêyêc nom ma sêmpiŋ iŋlu.

Copyright information for `BUK