Revelation of John 6

Anötö ndê Domba kac bapia tilhuŋ sa

1Dinaŋ su, goc aö galic Anötö ndê Domba dau kôc gêŋ ŋabalêp ŋamata-ŋga su yêc bapia tilhuŋ. Ma aŋela hale si daŋ ta yom ŋa awha atu gitôm wapap, ma sôm, “Mweŋ!” 2Dec aö taŋhê gameŋ, ma galic hosi sêsêp daŋ. Ma aö galic ŋgac naŋ ndöc hosi ŋahô, naŋ kôc bakôc sôp-ŋga daŋ. Anötö kêŋ sanem daŋ têŋ iŋ, goc iŋ sa ti ŋaclai atu bu ku ŋacyo dulu.

3Goc Anötö ndê Domba kôc gêŋ ŋabalêp tilu-ŋga su, ma aö gaŋgô aŋela tilu-ŋga sôm, “Mweŋ!” 4Ma hosi kokoc daŋ sa meŋ. Anötö kêŋ bieŋ baliŋ daŋ têŋ ŋgac naŋ ndöc hosi ŋahô, ma kêŋ ŋaclai têŋ iŋ bu kôc yom malô su yêc lau nom-ŋga, bu kôm ŋac sêndic dandi ndu.

5Goc Anötö ndê Domba kôc gêŋ ŋabalêp titö-ŋga su, ma aŋela titö-ŋga sôm, “Mweŋ!” Dec aö taŋhê gameŋ ma galic hosi yeyec daŋ. Ma ŋgac naŋ ndöc hosi ŋahô kôc gêŋ danem dôhôŋ gêŋ-ŋga yêc iŋ amba. Gêŋ kaiŋ dinaŋ dakôc bu danem dôhôŋ gêŋ bu ŋadehe me lolo. 6Ma awha daŋ sa akêŋ pôŋ atu naŋ kalhac aŋela hale ŋalhu, naŋ sôm, “Kêŋ tôbôm sa bu lau nom-ŋga sêpônda gêŋ sêneŋ-ŋga, ma ŋac oc sênem dôhôŋ gêŋ bu lau sênemlhi gêŋ daneŋ-ŋga ŋagec-ŋagec ŋa ŋaôli atu. Tigeŋ kôm ôm a †olib-ŋga ti ôm wain-ŋga tisac dom.”

7Têŋ dinaŋ Anötö ndê Domba kôc gêŋ ŋabalêp tihale-ŋga su, ma aŋela tihale-ŋga sôm, “Mweŋ!” 8Goc aö taŋhê gameŋ, ma galic hosi yaŋyaŋ daŋ. Ma ŋgac naŋ ndöc ŋahô, naŋ sêsam iŋ ndê ŋaê bu ‘Mbac Ndu,’ ma daŋ tiyham, naŋ ndê ŋaê ‘Lambwam’ kêkuc iŋ. Ma Anötö kêkiŋ iŋlu bu sêwhê lau nom-ŋga hoŋ kôc ndi toŋ hale, ma sêndic toŋ daŋ ndu. Iŋlu oc sêŋgilí siŋ, ma sêkêŋ tôbôm ma gêmbac atu ma bôclai bu sêseŋ lau toŋ tihale-ŋga dinaŋ su.

9Têŋ ndoc Anötö ndê Domba kôc gêŋ ŋabalêp ti-5-ŋga su, naŋ galic lau ŋatô si gatu sêmbo Anötö ndê alta ŋapu. Lau dinaŋ, muŋ-ŋga lau nom-ŋga sic ŋac ndu, ŋahu bu sêkêŋ whiŋ Anötö ndê yom, ma sêhoc iŋ ndê yom asê. 10Ma ŋac sêta awha atu têŋ iŋ, “O Pômdau Dabuŋ ma Yom Ŋandô Ŋadau. Têŋ bêc bocke am oc êmatôc lau sac nom-ŋga, ma kêŋ ŋagêyô têŋ ŋac ô yac mba dac naŋ ŋac sêkêc siŋ su?” 11Sêsôm yom dinaŋ su, ma Anötö kêŋ ŋakwê sêsêp baliŋ têŋ ŋac tôm gi. Ma iŋ sôm têŋ ŋac bu, “Mac nem asidôwai ŋatô sem akiŋ aö sêmbo, naŋ lau nom-ŋga oc sêndic ŋac ndu gitôm ŋac sic mac ndu. Bocdinaŋ ahôŋ malô e gêŋ dinaŋ pacndê su.”

12Aö taŋhê Anötö ndê Domba ma iŋ kôc gêŋ ŋabalêp ti-6-ŋga su, goc tiyhô atu gêm, ma aö galic ac tiyec gitôm sêcyaê, ma ayô tikoc gitôm dac. 13Ma tata umboŋ-ŋga sêpeŋ sêsip nom gitôm mbu puc atu ma kêwic ahi goc ŋalôwê sêpeŋ sêsip nom si. 14Ma umboŋ giŋga tôm mbu soc po daŋ su, ma lôc ti nduc hoŋ siŋga bocdinaŋ. 15Tu dinaŋ-ŋga lau hoŋ naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu dom, naŋ sêtöc dau ŋandô, ma sêŋsalê gameŋ bu sêsiŋ dau. Kiŋ ma lau bata, ma lau siŋ-ŋga, ma lau ti lêlôm ma lau ti licwalô atu, ma lau naŋ sem akiŋ ŋadaui ti lau naŋ sêmbo ŋambwa, naŋ hoŋ sêlhö bambaliŋ. Ma sêŋsalê mala sêsiŋ dau kwi-ŋga sêsôc hocsuŋ ti hoc naŋ sêyêc gameŋ lôc-ŋga, naŋ ŋapu. 16Ma ŋac sêta yom têŋ lôc ti hoc bu êŋgatöc ŋac si e iŋ naŋ ndöc pôŋ atu, naŋ oc tôm dom bu lic ŋac, ma bocdinaŋ ŋac oc sêtap Anötö ndê Domba ndê atac ŋandê sa dom. 17Sêkôm gêŋ dinaŋ, ŋahu bu bêc dinaŋ ti bêc sêtap ŋandê sa tu ŋac si sac-ŋga, ma lau sac daŋ oc sêtôm dom bu sêŋlêc Anötö ndê matôc.

Copyright information for `BUK