Revelation of John 7

Sêpuc ŋadalô pi lau Israel-ŋga 144,000

1Dinaŋ su, goc aö galic aŋela hale naŋ sêyob mbu. Ŋac sêlhac nom ŋabatiŋ hale ma sêkôc ŋaclai bu sêlhac mbu nom-ŋga hale ahuc, tu bu sêpuc ŋadinda e sêkôm nom me gwêc me a tisac dom. 2Anötö kêŋ ŋaclai têŋ ŋac bu sêyob mbu e tiŋambu sêhu mbu nom-ŋga siŋ bu kôm nom ma gwêc tisac. Ma aö galic aŋela daŋ tiyham naŋ sa akêŋ gameŋ ac pi-ŋga meŋ, ma yêc iŋ amba iŋ kôc Anötö Taŋli Ŋadau ndê gêŋ dapuc ŋadalô-ŋga.
7:2Têŋ têm dinaŋ lau sêkêŋ gêŋ ŋabalêp gitôm lêlêp me nomdac pi bapia bu sêsap dôŋ, ma sêpuc ŋadalô daŋ pi lêlêp dau bu tôc asê bu ŋac sêti bapia dau ŋadau. Sêmasaŋ gôlôŋ amaŋatu-ŋga (ring) me gêŋ daŋ naŋ sênôŋ ti kôm bu sêpuc ŋadalô dau.
Iŋ mbwêc ŋa awha atu têŋ aŋela hale dinaŋ ma sôm,
3“Akôm nom ti gwêc ma a tisac dom, e yac apuc yac neŋ Anötö ndê ŋadalô pi iŋ ndê lau akiŋ si sêcbala su.”

4Iŋ sôm yom dinaŋ su, goc aö gaŋgô lau naŋ sêpuc ŋadalô pi ŋac si sêcbala, naŋ si namba, naŋ gitôm 144,000. Ma lau dinaŋ sêmeŋ akêŋ lau Israel-ŋga si gôlôwac toŋ 12. 5Yêc Juda ndê toŋ, sêkeŋ ŋadalô pi lau 12,000, ma pi lau 12,000 yêc Ruben ndê, 12,000 yêc Gad ndê, 612,000 yêc Aser ndê, 12,000 yêc Naptali ndê, 12,000 yêc Manase ndê, 712,000 yêc Simeon ndê, 12,000 yêc Liwai ndê, 12,000 yêc Isaka ndê, 812,000 yêc Sebulun ndê, 12,000 yêc Josep ndê, ma pi lau 12,000 yêc Benjamin ndê toŋ.

Lau daêsam sêmpiŋ Anötö

9Tiŋambu aö taŋhê gameŋ ma galic lau daêsam andô, gitôm dom bu lau daŋ sêsê ŋac sa. Sêmeŋ akêŋ nom ŋagameŋ hoŋ, ma akêŋ lau titoŋ-titoŋ hoŋ, ma akêŋ lau awha têŋtêŋ. Ma sêlhac pôŋ atu ti Anötö ndê Domba aŋgô andô-ŋga. Ŋac hoŋ sêsôc ŋakwê sêsêp, ma sêhôc tômtôm ŋalauŋ. 10Ma sêmbwêc ŋaŋga bu, “Yac tampiŋ yac neŋ Anötö naŋ ndöc pôŋ atu, ma iŋ ndê Domba, bu mwasiŋ nem lau si-ŋga yêc iŋlu.”

11Ma aŋela hoŋ naŋ sêlhac sêŋgihi pôŋ atu ti aŋela hale ma lau bata ahuc, naŋ sêhu dau aŋgô sip nom sêyêc pôŋ atu ndö-ŋga. Ma sêmpiŋ Anötö, 12ma sêsôm, “Yomandô! Yac neŋ Anötö ndê ŋawasi ti gauc ma waê ti ŋaclai ma licwalô hôc gêlêc gêŋ hoŋ su. Bocdinaŋ tampiŋ iŋ, ma danem daŋge iŋ kwahic dec ma tôm bêc hoŋ. Yomandô!”

13Têŋ dinaŋ lau bata si daŋ meŋ ma ndac aö bocdec bu, “Lau ti ŋakwê sêsêp dindê, ŋac lau asa, ma sêmeŋ akêŋ nde?” 14Ma aö gaô iŋ ndê awha ma gasôm, “O ŋgac atu, am daôm kêyalê.” Dec iŋ sôm têŋ aö, “Lau dinaŋ sêmbo nom têŋ ndoc ŋawapac atu hôc asê, ma kwahic dec sêmeŋ sêmbo lec. Sêŋgwasiŋ si ŋakwê sip Anötö ndê Domba ŋadac, ma ŋakwê dau sêp sambuc. 15Tu dinaŋ-ŋga sêlhac Anötö ndê pôŋ atu ndö-ŋga yêc iŋ ndê lôm dabuŋ, ma sem akiŋ iŋ acsalô ma ôbwêc. Ma iŋ naŋ ndöc pôŋ atu, naŋ oc mbo whiŋ ŋac ma yob ŋac. 16Tôm dom bu sêpônda gêŋ sêneŋ-ŋga ti sênôm-ŋga tiyham. Ma ac oc pec ŋac dom, ma gêŋ ŋandê daŋ oc tap ŋac sa dom. 17Ŋahu bu Anötö ndê Domba naŋ mbo pôŋ atu ŋalhu, naŋ oc ti ŋac si ŋgac yob ŋac-ŋga, ma wê ŋac sêsa bu sênôm bu yêc bubata taŋli-ŋga. Ma Anötö dau oc puŋ ŋac tasulu su yêc ŋac tandô.”

Copyright information for `BUK