Revelation of John 8

Anötö ndê Domba kôc gêŋ ŋabalêp ti-7-ŋga su

Têŋ dinaŋ Anötö ndê Domba kôc gêŋ ŋabalêp ti-7-ŋga su yêc bapia, ma gameŋ undambê-ŋga ŋaŋeŋ sa gitôm acgatu ŋasawa daŋga. Ma aö galic aŋela 7 naŋ sêlhac Anötö aŋgô-ŋga, ma iŋ kêŋ dahuc têŋ ŋac hoŋ tôm gi. Ma aŋela daŋ tiyham meŋ kalhac alta gol kêpiŋ pôŋ atu. Iŋ kôc lôŋ gol daŋ, ma sêkêŋ gêŋ ŋamalu ŋayham daêsam têŋ iŋ. Goc iŋ kêgaluŋ whiŋ Anötö ndê lau dabuŋ si mbec yêc lôŋ dau, ma kêc pi alta ti da têŋ Anötö. Ma ŋawasu akêŋ gêŋ ŋamalu ti lau dabuŋ si mbec, sa akêŋ lôŋ naŋ yêc aŋela amba, ma pi têŋ Anötö aŋgô-ŋga. Pacndê, goc iŋ kôc ya ŋanda akêŋ alta, ma kêŋ sip lôŋ gêŋ ŋamalu-ŋga e meŋhu, ma tuc sip gameŋ nom-ŋga gi. Ma aö gaŋgô ŋakêcsia atu, ma sickac ti wapap gic ma tiyhô gêm.

Aŋela hale sêyu dahuc

Têŋ dinaŋ aŋela 7 naŋ sêkôc dahuc, naŋ sêmasaŋ dau bu sêyu. Aŋela ŋamata-ŋga yu iŋ ndê, ma sêmbaliŋ u ŋalhuc gitôm ais, ma ya naŋ sêŋgaluŋ whiŋ dac naŋ sip nom gi. Ma ya dau gêŋ gameŋ nom-ŋga ti a daêsam su. Aö galic gitôm sêwhê gameŋ nom-ŋga ti a hoŋ kôc gi ŋatoŋ tö, ma toŋ daŋ ya gêŋ su, ma lu sêyêc ŋayham. Ma kwaŋ batac-batac, naŋ ya gêŋ hoŋ su.

Goc aŋela tilu-ŋga yu dahuc, ma sêmbaliŋ gêŋ daŋ gitôm lôc atu ti ya sip gwêc gi. Ma tiyham aö galic gitôm sêwhê gwêc kôc gi toŋ tö, ma toŋ daŋ gêm dau kwi ti dac, ma toŋ lu sêyêc ŋayham. Ma i ti gêŋ tali hoŋ naŋ sêmbo gwêc ti dac, naŋ sêmbac ndu. Ma waŋ naŋ sêpoc gwêc bocdinaŋ, toŋ daŋ siŋga su, toŋ lu sêpoc ŋayham.

10 Têŋ ndoc aŋela titö-ŋga yu ndê dahuc, naŋ tata atu daŋ peŋ sip akêŋ umboŋ. Tata dau ŋawê atu, ma peŋ sip nom ma kôm bu ti bubata daêsam sêtisac. Aö galic gitôm sêwhê bu ti bubata hoŋ kôc gi toŋ tö, ma toŋ daŋ tisac. 11 Sêsam tata dau ŋaê bu ‘Ŋamakic.’ Ma yêc bu nom-ŋga hoŋ, toŋ daŋ ŋamakic sa ma toŋ lu sêyêc ŋayham. Ma lau hoŋ naŋ sênôm bu ŋamakic dinaŋ, naŋ sêmbac ndu.

12 Goc aŋela tihale-ŋga yu ndê dahuc, ma ac ti ayô ma tata ŋatô sêtisac. Tu dinaŋ-ŋga têŋ acsalô, ac pô gameŋ gitôm acgatu ŋasawa 8, ma ŋasec sa gitôm acgatu ŋasawa hale. Ma têŋ ôbwêc bocdinaŋ, ayô ti tata ŋawê mba gitôm acgatu ŋasawa hale.

13 Aö galic gêŋ hoŋ dinaŋ su, ma aö gaŋgô macmpoŋ daŋ naŋ hu mbo umboŋ, ma taŋ ŋa awha atu bocdec bu, “Oyaê! Oyaê! Oyaê! Aŋela hale sêyu dahuc su, ma aŋela tö sêmbo dôŋ sêmbo. Bocdinaŋ mac lau nom-ŋga oc atap ŋawapac sa tiyham.”

Copyright information for `BUK