Romans 4

Abraham kêŋ whiŋ Anötö dec ti ŋgac gitêŋ

1Gauc nem abaŋ Abraham ndê lêŋ, oc whê gêŋ sake sa têŋ yac? 2Anötö sam Abraham bu ŋgac gitêŋ tu gêŋ naŋ iŋ dau kôm-ŋga, a? Bu bocdinaŋ, dec oc tôm bu Abraham toc dau sa. Magoc Anötö gêlic iŋ ŋalêŋ bocdinaŋ dom. 3Bu sêto yom yêc, naŋ sôm bocdec bu:

  • Abraham kêŋ whiŋ Anötö, ma tu dinaŋ-ŋga Anötö gêlic iŋ bu ŋgac gitêŋ.
[Gen 15:6]

4Ŋgac naŋ kôm gweleŋ naŋ kôc iŋ ndê ŋaôli sa tôm mwasiŋ ŋambwa dom. Iŋ tap ŋaôli dau sa tu iŋ kôm gweleŋ-ŋga. 5Magoc asa naŋ bu kêŋ whiŋ Anötö, dec Anötö oc êmwasiŋ iŋ ŋambwa ma lic iŋ bu ŋamalac gitêŋ. Iŋ tap mwasiŋ dau sa tu iŋ kôm gweleŋ daŋ-ŋga dom, magoc tap sa ŋambwa tu iŋ ndê kêŋ whiŋ-ŋga. Anötö dau kêmasaŋ lêŋ bu lau sac sêti lau gitêŋ.

6Kiŋ Dawid sôm yom kaiŋ tigeŋ pi ŋamalac naŋ Anötö kêmwasiŋ ma sam iŋ bu ŋamalac gitêŋ, naŋ tap mwasiŋ dau sa ŋambwa, ma tu gweleŋ naŋ iŋ kôm-ŋga dom. Dawid to yom ma whê ŋamalac kaiŋ dinaŋ ndê ŋahu atac ŋayham-ŋga sa bocdec bu:

7
  • Mac lau naŋ Anötö suc mac nem sac kwi ma hu ŋayom siŋ, naŋ atac ŋayham sa.
8Ma am asa naŋ Anötö suc nem giso kwi ma oc gauc nem tiyham dom, naŋ atac ŋayham sa bocdinaŋ. [BW 32:1-2]

9Mac gauc gêm bocke? Yom dau gic waê lau Israel-ŋga naŋ sêŋkuc pwac sêsê ŋamlic ŋatô su-ŋga, naŋ tawasê, me gic waê lau naŋ sêŋkuc pwac dau dom, naŋ sêwhiŋ? Yac asôm su, bu Anötö gêlic Abraham bu ŋgac gitêŋ tu iŋ ndê kêŋ whiŋ-ŋga. 10Bocke? Sêsê Abraham ndê ŋamlic ŋatô su, dec Anötö gêlic iŋ bu ŋgac gitêŋ, me? Wasôm mba. Anötö sam iŋ bu ŋgac gitêŋ muŋ su. 11Têŋ têm sêsê Abraham su dom, naŋ iŋ kêŋ whiŋ, dec Anötö sam iŋ bu ŋgac gitêŋ. Ma tiŋambu Anötö kêmatiŋ pwac sêsê ŋamlic-ŋga têŋ iŋ, gitôm dôhôŋ daŋ, bu puc yom pi iŋ ti ŋgac gitêŋ tu kêŋ whiŋ-ŋga, naŋ dôŋ. Bocdinaŋ Abraham iŋ ti lau gameŋ apa-ŋga naŋ sêsê ŋac dom magoc sêkêŋ whiŋ, naŋ hoŋ si damba. Ma tôm Anötö sam Abraham bu ŋgac gitêŋ, goc ŋalêŋ tigeŋ Anötö oc sam lau dau bu lau gitêŋ. 12Ma lau Israel-ŋga naŋ sêŋkuc pwac sêsê ŋamlic-ŋga, naŋ bu sêkêŋ whiŋ, dec Abraham ti ŋac si damba bocdinaŋ. Bu ŋac lau dau sêŋkuc Abraham ndê lêŋ kêŋ whiŋ-ŋga, naŋ iŋ kêkuc têŋ têm sêsê iŋ su dom.

13Anötö gêm mbec Abraham ma gic bata yom têŋ iŋ ti iŋ ndê lau wakuc, bu ŋac oc sêwêkaiŋ nom sambuc. Ŋac sêtap mbec dau ŋa-ŋandô sa tu lêŋ sêkêŋ whiŋ-ŋga naŋ kôm ŋac sêti lau gitêŋ yêc Anötö aŋgô-ŋga, ma tu sêŋkuc yomsu-ŋga dom. 14Lau bu sêtap Anötö ndê mbec ŋamwasiŋ sa tu sêŋkuc yomsu-ŋga, dec lêŋ dakêŋ whiŋ-ŋga gitôm gêŋ ŋambwa, ma mwasiŋ naŋ Anötö gic bata bu kêŋ têŋ Abraham, naŋ gitôm gêŋ ŋambwa bocdinaŋ. 15Ŋahu bu lau hoŋ naŋ sêŋgilì Moses ndê yomsu ma sêkôm sac, naŋ sic waê bu oc sêtap Anötö ndê atac ŋandê sa. Yomsu bu mba, goc yom taŋgilì yomsu-ŋga mba bocdinaŋ.

16Ma bocdinaŋ lau naŋ sêkêŋ whiŋ, naŋ sêtap yom naŋ Anötö gic bata têŋ Abraham, naŋ ŋa-ŋandô sa gitôm mwasiŋ ŋambwa. Ma Anötö puc yom naŋ iŋ gic bata têŋ Abraham ndê lau wakuc, naŋ dôŋ. Iŋ puc dôŋ têŋ lau Israel-ŋga naŋ sêkôc iŋ ndê yomsu sa, naŋ tawasê dom, magoc puc dôŋ têŋ lau naŋ sêŋkuc Abraham ndê lêŋ kêŋ whiŋ-ŋga sêwhiŋ. Tu dinaŋ-ŋga Abraham ti yac hoŋ neŋ damaŋ. 17Tôm yom naŋ Anötö sôm têŋ Abraham, naŋ sêto yêc bocdec bu:

  • Aö wakôm am ti lau toŋ daêsam si damba.
[Gen 17:5]

Bocdinaŋ Abraham naŋ kêŋ whiŋ Anötö, naŋ ti yac hoŋ neŋ damaŋ yêc Anötö aŋgô-ŋga.

Ma Anötö, iŋ Anötö naŋ ndê ŋaclai atu yêc bu uŋ lau batê sa sêmbo tali tiyham, ma bu sôm yom ŋa awha goc gêŋ naŋ yêc dom, naŋ meŋ hôc asê.
18Abraham takwê gêŋ naŋ lau hoŋ gauc gêm bu tôm dom bu oc ŋandô sa. Ma Anötö tôc tata hoŋ têŋ Abraham goc sôm têŋ iŋ bu:

  • Am nem wakuc oc sêtôm dinaŋ.
[Gen 15:5]

Abraham kêŋ whiŋ Anötö, dec kôm iŋ ti lau toŋ daêsam si damba.
19Abraham kêyalê bu iŋ ndê yala ti 100 su, ma iŋ ndê licwalô pacndê su. Ma iŋ kêyalê bu Sara ndê têm kôc balêkoc-ŋga pacndê. Tigeŋ iŋ kôc iŋ ndê kêŋ whiŋ dôŋ ŋaŋga, 20ma atac lu-lu dom pi gêŋ naŋ Anötö gic bata têŋ iŋ. Iŋ kêŋ whiŋ ŋaŋga, ma po Anötö ndê waê sa. 21Iŋ kêyalê tidôŋ bu Anötö ndê ŋaclai yêc bu kôm gêŋ naŋ iŋ gic bata, naŋ ŋandô sa. 22Tu dinaŋ-ŋga dec sêto yom yêc bocdec bu:

  • Anötö gêlic iŋ bu ŋgac gitêŋ.
[Gen 15:6]

Yom dau sêto tu Abraham tawasê-ŋga dom.
24Sêto tu yac lau naŋ dakêŋ whiŋ Anötö naŋ uŋ yac neŋ Pômdau Yisu sa yêc lau batê-ŋga. Tu yac neŋ dakêŋ whiŋ-ŋga, dec Anötö oc lic yac bu lau gitêŋ bocdinaŋ. 25Anötö kêŋ Yisu mbac ndu tu yac neŋ sac-ŋga, ma uŋ iŋ sa tiyham dec kêmasaŋ lêŋ bu dati lau gitêŋ.

Copyright information for `BUK