1 Corinthians 10

“Nemɨ yɨjɨwaalyaburɨ nalarawaadɨka!” dɨnɨkeꞌnesɨ.

Sareꞌ darevɨnyɨ. Nyaꞌmweihi, yagaala dangɨ sarɨmɨ navɨka yaꞌna nɨmɨ sɨmunyavɨ “Aala!” dɨwa. Yuya nemɨre aataravaavɨ Ne Mozɨzai Kwaaka Yɨzɨpɨdaasɨ makabadaaꞌnyɨ sahwara yɨraayaꞌ maremwaalakevɨ kwaakewɨ wɨlaꞌdɨvɨꞌ kaanya yamaryesare. Yadɨvɨꞌ yuyara yune sɨvɨlyajɨna saalaalyavɨ tewaanna wɨlaawesare. Sara yadɨvɨꞌ yuyara sahwara bavɨtaazɨyaꞌ maaresare. Yɨraaya savɨjɨ saalaalya savɨjɨ sawaarɨ yɨ bavɨtaazɨya dazaꞌ Mozɨzalyɨ yeꞌmwannamwaalyaꞌneꞌ wakɨnɨkesɨ. Yɨ yuyara sahwara wapaaya Gotɨyare Kuryai wɨjavadaasɨya nesare. Yɨ yuyara sahwara aalya Gotɨyare Kuryai wɨjavadaasɨya nesare. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sahwara Kuryare aalyaꞌ sɨlaangerɨ nyɨna. Sɨlaanga sahwarɨ Gotɨyare Kuryai wɨjavadaasɨya sɨlaanga sai kumɨnyɨ mɨdɨnna yada yɨ sai Kɨraazɨtɨyalyɨra. Gotɨyai nawɨꞌnya yada sare kɨrɨꞌ kumɨrebwina sahwai kumɨnyɨdaaꞌnyɨ kwala naangevaakɨ yɨlaaya mwigalyaꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kwaaka aꞌmwera maayavɨ saba gazabazaba balesare.

Yɨ yuya daza nemɨnyɨne keꞌbaꞌnanya yɨmaꞌnakengɨ. Kumɨnyɨ kayaaꞌnanyabwina sara wɨvuꞌnakabaaibɨꞌ nemɨnyɨ kayaaꞌnanyabwina nevuꞌnadeina kyɨmaꞌnaadɨkevɨ keꞌbaꞌnanya yɨmaꞌnakengɨ. Sahwaraavɨ tɨnnyabanya pwara yetabaaibɨꞌ sarɨmɨ kwaasɨgotɨyare sabwi mamɨdɨbɨna! Yɨ sahwaraavɨna dara dɨnɨkabaaibɨsasɨ. Aꞌmwera tɨka munne wapeyɨdɨka naanga savɨ walamwaaidɨvɨꞌ tɨka wapaaya aalya nadɨvɨꞌ kwaasɨgotɨyarɨne yɨlaayaꞌna kwarame avaanna gɨryaꞌnera daavesarera. Sahwaraavɨ tɨnnyabanya pwara yetabaaibɨꞌ nemɨ kayaaꞌna gɨrɨkitaꞌnanya sabwi myaanna! Yɨ Gotɨyai sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ yɨrɨka gave pɨrɨkɨ sarera kwala naangera 23,000 saba sana balaramarina yesarera. Nabaai sahwaraavɨ pwara “Kwaamuꞌna kuna mwaaladei dɨngaka!” deva Naanga kwarɨ yɨjɨwaaletabaaibɨꞌ sarɨ yune yɨjɨwaala myaanna! Sareraavɨ kamaalyara tɨka davɨna kyeꞌ sahwara saba sana yuꞌdaramarina yesaꞌnanyɨ. 10 Nabaai sahwaraavɨ pwara kɨnɨmyagaala detabaaibɨꞌ sarɨmɨ Gotɨyarɨna maamayagaala madɨpɨna! Sareraavɨ ejelɨya aꞌmweraavɨ tamakadei karamakaꞌ yɨ sahwara saba sana yuꞌdaramarina yesaꞌnanyɨ. 11 Yuya daza keꞌbaꞌnanya yawɨryaꞌneinaavɨna kɨgaakuna aꞌmwe sahwaraavɨ yɨmaꞌnakengɨ. Kayaaꞌnanya avaalya nyaadɨꞌdeꞌna nemɨnyɨ sɨmunya nejaayaꞌne yagaala daza Gotɨyare bukuyavɨ yɨdaꞌnɨkengɨ. Yɨ yuya kɨgaasa miꞌnanyɨ. Nemɨnyɨna dɨvidaaꞌnyainaavɨna dahaaꞌ mwaaihoinaavɨ dazagaasa aaya kaavɨlya neyɨmaꞌnakeinera. 12 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwei gamɨ sai yawɨꞌmanɨkei “Nɨmɨ sainyɨ dɨragɨnaangeinyɨ. Dɨragɨnya nayaa yadɨnyainyɨ daaꞌdɨnyainyɨ.” Sai kayaaꞌnanyaburɨ nalaraawadɨka! Sai nayaa mala yɨwannana! 13 Yaamɨjɨ yɨjɨwaalyabwi yɨhimaꞌnaabadevwi yɨ saꞌ mudɨka pɨrɨꞌbɨtaꞌ mɨꞌ. Aawa. Saꞌ avaainanyaꞌ aꞌmwe yuyaraavɨ yɨmaꞌnadevaaibɨsasɨ yɨjɨwaalyaꞌ. Yɨ yɨjɨwaala savɨna Gotɨyai gannya nebulyaꞌnanya dɨragɨnyaꞌ mɨdɨdelyɨ. Sahwai lɨmwagaꞌdelyɨ. Sahwai sarɨmɨre dɨragɨnyavɨ nayɨhwavɨlavadɨꞌdeꞌna yɨjɨwaala pɨrɨꞌ wanganakadei mɨꞌ. Aawa. Yɨjɨwaalyabwi sarɨmɨnyɨ kayɨhimaꞌnaabozɨ yɨ sarɨmɨ savɨna dɨthathɨvalyideꞌna gaimwanga yɨhyaꞌne tusaꞌ Gotɨyai bɨryakadelyɨ. Tuta dazaꞌ yɨ saꞌ dareꞌna. Sahwai dɨragɨnya padaꞌgalayɨvaimwanga yɨhyadelyɨ. Yɨ sarɨmɨ yɨjɨwaalyaburɨ dɨragɨnya yɨnɨga wiꞌna dɨthaayideihɨlyɨ.

Kwaasɨgotɨyaraavɨre tɨka munnesɨ Naangere nadaanyasɨ sawaarɨnesɨ.

14 Nyaꞌmweihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, sasarevɨdaaꞌnyɨ kwaasɨgotɨyare sabwina lɨkaanya dɨwila! Buleꞌna duzaayɨla! 15 Sarɨmɨ sɨmunyaꞌ kɨnɨnnakeihɨrɨ dara yɨhɨthɨvanɨge. Sareihi nɨmɨre yagaala kwaasɨgotɨyare yɨlaayavɨna nayaa dɨmarayawɨbwarila! 16 Naangere yɨꞌbɨnyavɨ nadaanyagaaꞌ kaapɨya tewaanya naanga yanga kɨnɨnnakerɨna nemɨ Gotɨyarɨ “Su! Su! Gɨmɨre yayaꞌ makimanɨgo,” wɨdadaawori yɨ kaapɨya sai Kɨraazɨtɨyare tawesɨ nemɨnyɨ maraneyɨꞌbwarayɨrakurakadei midaaka! Yɨ bɨretɨya gunyanadaanya dazaꞌ nemɨnyɨ Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨsɨ yeꞌmwannaneyɨꞌbwarakadeꞌ midaaka! 17 Bɨretɨya saꞌ gave pɨrɨꞌnanyaꞌ warɨkeꞌna nemɨ aꞌmwe kwalaalyaina yune kɨlaaka gave pɨjɨꞌna mwaaihoinera. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ yuyaina bɨretɨya gave pɨrɨꞌnanya sahɨrɨvɨna nadaanyainera. 18 Sarɨmɨ Yɨzɨrelɨyare Kɨlaakejɨkɨdaaꞌnyaraavɨna jawɨranganyɨla! Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsara kwaraanyabanne mɨwɨta nadɨvɨsara yɨ sahwara Gotɨyalyɨ yeꞌmwannemwaaidɨvɨsara midaaka! 19 Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ yagaala gara dɨvanɨge? “Kwaasɨgotɨyare tɨka wapaaya saꞌ nebulya pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ dɨngaka? Geꞌ dɨngaka?” nabaai “Kwaasɨgotɨyai gamɨ sai nebulyaꞌnanyai pwai kwai dɨngaka?” 20 Aawa. Nɨmɨ dara dɨvanɨge. Naangerɨna muꞌnyadɨvɨsara ajɨmya yuyangɨyara yɨdɨka yɨraꞌdɨvɨta tɨka munne sa yɨ Saataanɨmɨre yɨmakeraavɨna yɨraꞌdɨvɨtangɨ. Gotɨya nebulyaꞌnanyarɨna yɨraꞌdɨvɨta mɨꞌ. Yɨmakerajɨ sarɨmɨ yeꞌmwannemwaalyaꞌneihi jɨmaꞌnyideꞌna nɨmɨ sɨmunyavɨ “Aala!” dɨwa. Sareihi nyɨmaꞌnɨpɨdɨka! 21 Naangere kaapɨyarɨjɨ yɨmakere kaapɨyarɨjɨ aalya yeꞌmwannanyaꞌna sarɨmɨ yɨnɨga wiꞌna nɨpɨneihi mɨꞌ. Aawaawa. Nabaai Naangere wapeyɨꞌbɨnyavɨjɨ yɨmakere wapeyɨꞌbɨnyavɨjɨ wapaaya yeꞌmwannanyaꞌna yɨnɨga wiꞌna nɨpɨneihi mɨꞌ. Aawa. 22 Yɨ sara yaajaꞌ nemɨnyɨna Naangei sɨmɨlɨka wɨladeꞌ yaadeꞌna daa! Nemɨre dɨragɨnyaꞌ gamɨre dɨragɨnyavɨ wavɨlavadeꞌ dɨngaka?

23 “Yuya ya kɨmaakɨya madakɨnyɨkengɨreva,” kɨrɨꞌ yuya sa aꞌmweraavɨ wɨgaimwade mɨꞌ. “Yuya ya kɨmaakɨya madakɨnyɨkengɨreva,” kɨrɨꞌ yuya ya sa dɨragɨnya padaꞌgalayɨvaimwangeꞌ neyade mɨꞌ. 24 Sarevɨna aꞌmwe aane pwai kwai nayaa padaꞌgalamaremwaainyaꞌ yune gamɨ sarɨna myanna! Aawa. “Nɨmɨ sara yɨwɨjavɨ aꞌmwe pwarajɨ nayaa mwaaibɨkajɨ,” aꞌmwe yuyara nayaa padaꞌgalamaremwaainɨpɨka! 25 Yuya mɨwɨta sa sɨtɨwaayavɨ mubadɨvɨta sa sarɨmɨ navɨꞌna nyɨna jɨla! Sarɨmɨre sɨmunyara padaihɨrakaderaavɨna yɨdaanganya aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ mipɨna! Yuya sa dɨnyɨla! 26 Sareꞌ darevɨnyɨ. Dara dɨnɨkesɨ. Kwaaka dathavasɨ yuya yunewɨnna waraka yunebanna mɨlemwaalɨkejɨ sa yune Naangerennanyangɨ. Sareꞌna yuya naanneꞌ wikɨra. 27 Nabaai aꞌmwe pwai kwai Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyadei “Wapaaya naadeꞌnana!” dazai kagɨthozɨ yɨ gɨmɨ sarɨ kadɨka yɨna yaꞌgɨzɨ wɨna yajaꞌ gɨmɨnyɨ gɨzaavaja gazasaꞌ tɨka wapaaya mɨwɨta saꞌ navɨꞌna nyɨna ja! Gɨmɨre sɨmunya padaihɨrakaderɨna “Mɨwɨta daꞌ gawɨdaaꞌnyavaka?” yɨdaanganya minna! Yuya sa dɨnana! 28 Sare kɨrɨvɨ aꞌmwe pwai kwai dara yɨhɨthazaꞌ “Mɨwɨta daꞌ nemɨ naadeꞌ davanyaraavɨre gotɨyaraavɨ wɨjawaasasɨ,” yɨ sare saꞌna yɨhɨthathe aꞌmwe dazarɨnajɨ sɨmunyai padaihɨrakyarɨnajɨ sarɨmɨ tɨka sareꞌ manɨpɨna! 29 Nɨmɨ yune gɨmɨre sɨmunyai padaihɨrakyarɨna majɨvanɨge. Aawa. Aꞌmwe sahwai gɨthazai yɨ dazarerɨna dɨvanɨge. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyareinyɨ yuya yɨnɨga wiꞌna nɨwɨneinyɨ kɨrɨꞌ aꞌmwe pware sɨmunyarɨ kayaaka nyɨgaimudɨkajɨ sagaaꞌ manɨnna! Sareꞌna nɨmɨre dɨragɨnyabwi yɨwɨjaꞌ pwara sɨmunyai maranyawɨbwarajaꞌ tewaanya berɨꞌna maarɨdeinyaka! 30 Yɨ nɨmɨ Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdaꞌmujɨ nɨwɨneꞌ tewaanyasɨ. Kɨrɨꞌ “Su! Su!” wɨdɨwɨja dazaꞌna pwara bɨraiyagaala nyɨdɨpɨꞌdeꞌ tewaanyaꞌ berɨꞌnanaka!

31 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ tɨka wapaaya nadaapɨjɨ dɨngaka? Aalyajɨ nadaapɨjɨ dɨngaka? Nabaai pɨnɨ yadaapɨjɨ dɨngaka? Yɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌneꞌna yuya sa jɨla! Sarɨmɨ pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yɨpɨjaꞌna Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨlajaꞌ gaveꞌ sara jɨla! 32 Yɨ Juyaraavɨnajɨ Gɨrikɨyaraavɨnajɨ Gotɨyare kusɨlaanyavɨyaraavɨnajɨ kave jɨla! Sahwara kayaaꞌnanyaburɨ walaryaꞌnebwi kɨnɨnnakeihi nyɨmaꞌnɨpɨdɨka! Sahwara kayaaꞌnanyabwi yawɨryaꞌneraavɨ numwaaihɨpɨdɨka! Sahwara Gotɨyarera yɨmaꞌnyaꞌneraavɨna sarɨmɨ sasarebwi nyɨpɨdɨka! 33 Nɨmɨ kwainyɨ aꞌmwe yuyara yɨnɨga wiꞌna yuya sabwina tewaanya wɨvuꞌnade yuya sara yadɨnyainyɨ. Yune nɨmɨ sainyɨna gaimwannyaꞌne yadɨnyainyɨ mɨꞌ. Aawa. Nɨmɨ “Gotɨyai aꞌmwe kwalaalyaraavɨ padaihasamaarana!” dadɨ sahwaraavɨna gaimwagyaꞌne yadɨnyainyɨ.

Copyright information for `BYR