1 Corinthians 11

Nɨmɨ kwainyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ yawɨrangadɨ keꞌbaꞌnanya sahwarɨ wɨmɨdɨdɨnyainyɨ. Sasarebaaibɨꞌ nɨmɨnyɨ nyawɨrangadɨvɨꞌ keꞌbaꞌnanya sahwainyɨ dɨnyɨmɨdɨnyɨla!

Gotɨyarɨ yɨlaayagaaꞌ aꞌmwe kawaaka yɨꞌnadɨvɨsaꞌnesɨ.

Sarɨmɨ yuyagaaꞌ nɨmɨnyɨna yawɨꞌdɨvɨꞌ yuya yagaala daza maaꞌdɨ yɨhɨzaavadɨnyabaaibɨꞌ nayaa lɨmwagaꞌdɨvɨsaꞌna yɨ nɨmɨ dɨwa. Sarɨmɨ tewaanya nebulyaꞌnanyabwi yadɨvɨsaihɨlyɨ. Nabaai sare kɨrɨvɨ “Sarɨmɨ yagaala dathaꞌ yawɨpɨka!” sɨmunyavɨ yawɨꞌmanɨge. Aꞌmwe gazaizare mɨnyagɨnya sai yɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ. Yɨ aꞌmwevɨre mɨnyagɨnyai yɨ gannya aꞌmwelyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyare mɨnyagɨnyai yɨ Gotɨyalyɨ. Nabaai aꞌmwe gazaizai gannya mɨnyagɨnyavɨ bwakɨnarojɨ pɨgaaꞌ Gotɨyarɨ yagaala wɨdazai, yɨ pɨgaaꞌ Gotɨyarɨne yagaalyaꞌ wɨꞌnawɨjɨwaakajai, aꞌmwe dazai gannya mɨnyagɨnyavɨ wagɨla wɨjaawaꞌ. Aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Sara yajai gamɨre mɨnyagɨnyai Kɨraazɨtɨyarɨ bwakakajaꞌna pwarɨ kwaakewɨ mwaaladelyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ kwaakewɨ mwaaladei mɨꞌ. Nabaai aꞌmwe gazasaꞌ gannya mɨnyagɨnyavɨ mabwakaki yajaꞌ pɨgaaꞌ Gotɨyarɨ yagaala wɨdazaꞌ, yɨ pɨgaaꞌ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakajaꞌ, saꞌ kɨrɨsɨ gannya mɨnyagɨnyavɨna (gannya kwalaangerɨna) wagɨla wɨjaawaꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe sareꞌ aꞌmwe kayaaꞌnanyavɨna wagɨla wɨjaayaꞌneꞌna mɨjata yuya davakwikwiryadɨvɨtabaaibɨꞌ avaaina yɨwaꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmweꞌ Gotɨyarɨ wɨdathehaaꞌ gannya mɨnyagɨnyavɨ mabwakakya yajaꞌ yɨ nabaai savɨ gamɨre mɨjasaꞌ tuꞌna dawasɨꞌnɨpɨka! Kɨrɨꞌ aꞌmwevɨre mɨjasaꞌ tuꞌna dawasɨꞌnya pɨrɨꞌ davakwikwirya kɨrɨꞌ yɨpɨjaꞌna wagɨla nuvwaꞌnadɨꞌdeꞌna yɨ saꞌ gannya mɨnyagɨnyavɨ bwakɨnarana! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ aꞌmwei gannya mɨnyagɨnyavɨ mabwakakanna! Sarei Gotɨyare keꞌbaꞌnanya nawɨꞌnyɨmaraangelyɨ. Gotɨyare byaanna dɨragɨnyaꞌ yɨjɨwaainadelyɨ. Sare kɨrɨꞌ aꞌmweꞌ aꞌmwere byaanna dɨragɨnyaꞌ yɨjɨwaainadesɨ. Sareꞌ aꞌmweꞌ gannya mɨnyagɨnyavɨ bwakakana! Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai aꞌmwerɨ aꞌmwevɨre kɨlaakejɨkɨdaaꞌnyɨ myavɨkaryaaꞌ. Aawa. Aꞌmwevɨ aꞌmwere kɨlaakejɨkɨdaaꞌnyɨ yavɨkaryaakesɨ. Nabaai sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai aꞌmwevɨna yawɨraka yavɨkaryaakai mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwerɨna “Sahwarɨ wɨgaimwagatheva!” daka yavɨkaryaakesɨ. 10 Sarevɨ ejelɨyara tɨnna wanganyaꞌneꞌ aꞌmwevɨre mɨnyagɨnyavɨ dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeꞌ mwaalana! Saꞌ aꞌmwerɨ dalaangewɨ mwaalɨkesɨ. 11 Sare kɨrɨꞌ Naangerɨ wɨlamwaaihovɨ aꞌmwenna mwaaidɨvɨꞌ aꞌmweraavɨne maaya mɨꞌ. Yɨ aꞌmwerana mwaaidɨvɨꞌ aꞌmwengɨne maayara mɨꞌ. 12 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Gotɨyai aꞌmwevɨ aꞌmwere kɨlaakejɨsɨ yavɨkaryaakabaaibɨꞌ Gotɨyai sara dakakevɨna dahaaꞌ aꞌmwevɨre kɨlaakejɨkɨ aꞌmwerɨ maaꞌdesɨ. Yɨ Gotɨyai sai aꞌmwerajɨ aꞌmwejɨ pɨnɨjɨ sa yuyangɨ aaya kaavɨlyalyɨ. 13 Sarɨmɨ saihi yagaala dazaꞌ nayaa dɨmaryawɨbwaryɨla! Yɨ yɨlaayagaaꞌ aꞌmweꞌ gannya mɨnyagɨnyavɨ mabwakaki yojɨ Gotɨyarɨ wɨdazaꞌ, yɨ saꞌ nawɨꞌnyabwi daaka! 14 Nabaai nemɨ Kwaaka davakɨne aꞌmweinaavɨre sabwi yɨ sarɨmɨnyɨ dara yɨhibwarɨdaakuvanɨꞌ “Nabaai aꞌmwei mɨjata saamɨnyasɨyai yɨdaꞌnanyai daaka! Wagɨla wɨvwaꞌmanɨkei midaaka!” 15 Nabaai aꞌmweꞌ mɨjata saamɨnyasɨyaꞌ yɨ mɨjata dazaꞌ gannya byaanna dɨragɨnyaꞌ midaaka! Gotɨyai gamɨre mɨnyagɨnyavɨ bwakɨnaryaꞌneꞌ mɨjata saamɨnaangeꞌ nayaa wɨjaavakesɨ. 16 Aꞌmwe pwai kwai aꞌmwe mabwakɨnaryaꞌne sahɨrɨꞌna “Gavamarasɨꞌnyɨyagaala dɨma!” dazai, yɨ nɨmɨ dara wɨdɨdeinyɨ. Gotɨyarɨ yɨlaaya yaadehaaꞌ nemɨ sasare sabwi kuneine. Nabaai Gotɨyare kusɨlaanyangɨyarajɨ sasare sabwi kunerera.

Naangei balakevɨne yawɨsaꞌne aalya, wapaaya nadɨvɨsaꞌnesɨ.

17 Sɨnnawɨ yɨhɨthɨwa. Tewaanya nebulyaꞌnanyabwi yadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨnyɨne yayaꞌ munyaba yɨhɨmakimwa. Kɨrɨꞌ dareꞌna sara myɨhɨzɨvanɨge. Sarɨmɨre yɨꞌbwaꞌnawɨꞌnya savɨna tewaanya kwalaalya mimaꞌnyadengɨ. Aawa. Kayaaꞌnanya kwalaalya yɨmaꞌnadengɨ. 18 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aayagaaꞌ nɨmɨ savɨdaasɨ daꞌmujɨyainyɨ. Sarɨmɨ Naangere kusɨlaanyavɨyaihi yɨrakuramwaaaidɨvɨꞌ yaasɨwaꞌ mɨlɨkasamarya yadɨvɨsaihɨlyɨ. Nɨmɨ yagaala dazaꞌ sara wɨꞌnɨvanɨge. Sara wɨꞌnena yagaala dazavɨna maalɨꞌna lɨmwamwa. 19 Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai “Sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwaraavɨ nɨmɨ yawɨradahɨlakyara kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabɨpɨka!” kadozɨ sarɨmɨre tɨnnyarɨ sahwara tewaanyara mwaaibɨꞌdeꞌnanyɨ. 20 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ yuyaihi Naangerɨ yɨlaayaꞌna avaalyaba yɨꞌbwaꞌnemwaaidɨvɨsagaaꞌ Naangere wapaaya dɨnyideꞌne wapaaya mɨꞌ. 21 Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ yuyaihɨrɨ gazaizai yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yada yɨ gannya wapaaya maaꞌda tɨka nadelyɨ. Sara yadɨvɨꞌ myeꞌmwannanyadɨvɨꞌ pwai mɨjɨꞌna mwaidaasɨ yɨ pwai wapaayajɨ aalya waainɨya nyɨna yada yɨmaka widelyɨ. 22 Gathaꞌdarevɨnaka! Yɨ sarɨmɨ wapaaya aalya nyaꞌne ange kuneihi dɨngaka! Sarɨmɨ dara dahayawɨꞌmanɨgaꞌ! “Gotɨyare kusɨlaanya saꞌ yaasɨwaꞌnanyasɨra.” Yadɨvɨꞌ neyaꞌmwe pwara wapaaya maayaraavɨna sarɨmɨ wagɨla wɨjaavanɨgasaihi daaka! Saꞌna nɨmɨ yagaalyaꞌ gara yɨhɨthɨjɨwana! Nɨmɨ sarɨmɨnne yayaꞌ munyabanna yɨhɨmakɨlɨjɨhyɨwa! Aawa! Yuya dazanna yadɨvɨsaꞌna sarɨmɨnne yayaꞌ makɨlɨdeinyɨ mɨꞌ. Sarɨmɨnyɨ yɨhɨzɨdavɨdeinyɨ.

23 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Nɨmɨ Naangerɨ yagaala daꞌ maarena sarɨmɨnyɨ mena yɨhɨzaave. Yagaala dazaꞌ yɨ daresɨ. Yɨ sawɨsavɨ Juthaazai Jizaazarɨ yɨkamaangeraavɨre asɨrɨ marɨmwangakegaaꞌ yɨ dazagaaꞌ Naanga Jizaazai bɨretɨyaꞌ maaraka 24 Gotɨyarɨ, suya wɨdakegaaꞌ gunyɨna yaka dara wɨdaꞌ “Dathaꞌ yɨ sarɨmɨnyɨneba nɨmɨre kɨlaakejɨkɨra. Nɨmɨnyɨna yawɨryaꞌneihi kuna sara jidevulyɨ.” 25 Aya sahɨbaaibɨꞌna kumɨ tɨviꞌna nevegaaꞌ yɨ sai kaapɨyai maarɨna yaka wɨdaꞌ “Kaapɨya dathai yɨ nɨnnya taweꞌ yagaala yɨhɨlɨmwagarɨka mudɨkesɨ. Gazagaasagaaꞌ sarɨmɨ sahwarɨyaꞌ dɨnyidehaaꞌ nɨmɨnyɨna yawɨryaꞌneihi nayaa sara jidevulyɨ.” 26 Sareꞌ darevɨnyɨ. Gazagaasagaaꞌ nɨpɨjahaaꞌ sarɨmɨ bɨretɨya dazaꞌ nadɨvɨꞌ yɨ kaapɨya dazarɨjɨ nadɨvɨꞌ yɨ dazagaasagaaꞌ Naangei mena balakeꞌna wibwarɨdaakwadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨ sana sana yɨwɨna yapɨjɨ yune gamɨ byaꞌnegaaꞌnanyɨ.

27 Sarevɨ yɨ nabaai aꞌmwe sɨmunyaꞌ nayaa myawɨryojɨyai Naangere bɨretɨya dazaꞌ yaasɨwaꞌ tɨka maranajai Naangere kaapɨya dazarɨjɨ yaasɨwaꞌ maranya yajai sai saꞌ dara yadelyɨ. Naangere kɨlaakejɨkɨnajɨ tawejɨkɨnajɨ kayaaꞌna yadelyɨ. Sara yaja dazavɨna yɨ gamɨ yɨwetawakya kɨnɨnnakelyɨ. 28 Aꞌmwei gannya sɨmunyavɨ nayaa yawɨramaarana! Tewaanya yavadaꞌgalayawɨrojɨ bɨretɨya dazaꞌ sai yɨnɨga wiꞌna nana! Yojɨ kaapɨyarɨjɨ wiꞌna nyɨna yana! 29 Sareꞌ darevɨnyɨ. Naangere kɨlaakejɨꞌna nayaa mamaryawɨbwari yajaꞌna, “Saꞌ naangaangesɨra,” myawɨri yajaꞌna sai wapaayasɨ aalyasɨ tɨka yaasɨwaꞌna nyɨna yada sarei yɨwetawakyaꞌ maaradelyɨ. Yɨ sahwarɨ jɨdavadelyɨ. 30 Sarevɨ sarɨmɨnyɨ aꞌmwe kwalaalyara wɨrɨta mwaaidɨvɨꞌ nalaaya kɨnɨnnakere. Nabaai pwara baryavɨ se mena wakasare. 31 Tɨka manyagaaꞌ nemɨre sɨmunyavɨ nayaa maryawɨbwaraajaꞌ yɨ yɨwetawakya saꞌ neyɨmaꞌnadeꞌ mɨꞌ. Nejɨdavadeꞌ mɨꞌ. 32 Yɨ Naangei nemɨre sabwi maryawɨbwaꞌda yɨ kayaaꞌnanyaꞌ nerɨvɨkɨrajaꞌ yɨ dazaꞌ sai nemɨnyɨ marayɨdaꞌmata neyɨvanɨkelyɨ. Sara neyaja saꞌ “Aꞌmwe Kwaakevakɨyabulyɨyaraavɨjɨ maneyeꞌmwannajɨdayaꞌnei nyeꞌmwannajɨdavadɨka!” dozɨ sara neyavadaꞌgaladelyɨra.

33 Nɨmɨre nyaꞌmweihi, sarevɨ yɨ sarɨmɨ “Tɨka naajɨ,” yɨꞌbwaꞌnemwaalapɨjɨ yuya pwaraavɨna nayaa pɨzɨꞌgwa jemwaalyɨla! 34 Nabaai pwarɨ mɨjɨka wɨyajaꞌ sai gannya angevɨ nadelyɨ. “Nemɨnyɨ nanemaryawɨbwaradɨka!” dapɨjɨ sarɨnnya yɨꞌbwaꞌnemwaalyagaaꞌ nayaa sara jɨla!

Yagaala pimagɨnya kuna warɨkenna dɨvidaaꞌnyɨ sarɨmɨnyawɨnna biꞌmavaꞌmujɨ yɨ nɨmɨ yɨdaꞌmawakɨdeinyɨ.

Copyright information for `BYR