1 Corinthians 12

Kurya Tewaanyare sɨhumale dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyannesɨ.

1Nyaꞌmweihi, nyɨdaꞌmwaꞌdaasaꞌna Kurya Tewaanyai yanga nejaavade sanna sarɨmɨ navɨka yaꞌna sɨmunyavɨ nɨmɨ “Aala!” dɨwa. 2Sarɨmɨ mena dara yawɨꞌmanɨgaꞌ. Sɨnnawɨ sarɨmɨ ajɨmya yuyangɨyaihi muꞌnyadɨvɨsaihi kuna mwaaleva yɨ dazagaaꞌ Saataanɨ kwaasɨgotɨyaraayawɨnna yagaala majadɨvɨsaraayawɨnna yɨhɨmwagiꞌnamakwawakeihɨlyɨ. Sara yɨhyadaaꞌnyɨ sarɨmɨ lɨkadɨkeꞌ galarɨlavɨmwaaihɨnɨkeihi mɨdɨnna yesaihɨlyɨ. 3Sarevɨ nɨmɨ sarɨmɨnyɨna sɨmunyaꞌ dara yɨhɨzaavanɨge. Aane pwai kwai Gotɨyare Kuryai wɨlamwaaidei yagaala wɨdadei dara dannei mɨꞌ “Jizaazarɨ Dɨkevɨ Gotɨyai wɨmarasɨꞌnyaꞌnelyɨra.” Nabaai aꞌmwe aane pwai kwai dara majɨ yannelyɨra “Jizaazai Naangei.” Aawa. Kurya Tewaanyarɨ wɨlamwaalajai yɨ sai sara dannelyɨra.

4Kurya Tewaanyare sɨhumale dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya jaapainyaꞌne warɨkengɨ. Sare kɨrɨvɨ sɨhumale sa yanga nejaavadei Kurya gave pwainanyalyɨra. 5Yɨ wɨdaaya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya jaapainyaꞌne warɨkengɨ. Naangei gave pwainanyarɨ yuya sa wɨdayadaanyalyɨ. 6Wawɨnya yaꞌne dɨragɨnya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya jaapainyaꞌne warɨkengɨ. Sare kɨrɨꞌ Gotɨyai gave pwainanyai aꞌmwe yuyaraavɨna dɨragɨnya sa wɨjaavadelyɨ. Yɨ sahwai yuya saraavɨ yuya wawɨnya sa yɨnɨga wiꞌna yannelyɨra. 7Yuyaraavɨ gaimwagyaꞌneꞌna Gotɨyai gazarɨzarɨ Kuryare dɨragɨnyaꞌ marimaꞌnaabadelyɨ. Yange wɨjaavake kuꞌmaayabanna yɨbwarɨdaakwadelyɨ. 8Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe kwarɨna Kurya Tewaanyai aꞌmweraavɨna sɨmunya tewaanyabwi yɨbwarɨdaakwiaꞌne dɨragɨnyaꞌ wɨjaavadelyɨ. Nabaai aꞌmwe kwarɨna Kurya gave pwainanya dazai yagaala wɨjɨwaakyaꞌne dɨragɨnyaꞌ Gotɨyare sabwina aꞌmwera nayaa yawɨramaapɨꞌdeꞌna saꞌ wɨjaavadelyɨ. 9Nabaai Kurya gave pwainanya dazarɨ aꞌmwe kwai dɨragɨnna lɨmwangebwi maaradelyɨ. Yɨ sahwai “Sasareꞌ ya Gotɨyare dɨragɨnyavɨ yaanneinera,” dada sara yadelyɨ. Nabaai gave pwainanya Kurya dazarɨ aꞌmwe kwai nalaavɨnakeraavɨ nawɨꞌnya yavadaꞌgalyaꞌne dɨragɨnya sɨhumale maaradelyɨ. 10Aꞌmwe kwarɨna dɨragɨnyangɨ wawɨnya yaꞌne wɨjaavɨna. Aꞌmwe kwarɨna Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyaꞌne dɨragɨnyaꞌ yanga wɨjaavɨna. Gotɨyare Kuryai yagaala wɨjaaya nedadɨvɨsaraavɨjɨ yɨmakera yagaala wɨjaaya nedadɨvɨsaraavɨjɨ sɨduta maryawɨbwaranganyaꞌneꞌ aꞌmwe kwarɨna wɨjaavɨna. Yagaala ge gengɨ aaya kaavɨlya myawɨryade wɨjaꞌneꞌ aꞌmwe kwarɨna wɨjaavɨna. Yagaala ge gengɨ aaya kaavɨlya myawɨryade marijaꞌneꞌ aꞌmwe kwarɨna wɨjaavɨna. 11Yune Kurya gave pwainanya dazai sɨhumale yuya daza marimaꞌnaabyaꞌnei yadelyɨ. Yune gannya sɨmunyavɨna mɨdɨdehaaꞌ yanga pɨrɨꞌ aꞌmwe pwarɨna yɨ yanga pɨrɨꞌ aꞌmwe pwarɨna sana sana maryawɨbwaꞌdevaaibɨꞌ jaapaidelyɨ.

Nemɨ yuyaina kɨlaaka gave pɨjɨꞌnanyajɨkɨyainaavɨnesɨ.

12Gotɨyare Kuryai dɨragɨnya yanga nejaavade sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨlaakejɨkɨne keꞌbaꞌnanyaꞌ daresɨ. Kɨlaaka sajɨꞌ gave pɨjɨꞌnanyajɨꞌ yaka kɨrɨꞌ aꞌmwe pwarɨ kwalaalya warɨkejɨkɨ. Yɨ kwalaalya warɨka kɨrɨꞌ sa yuya kɨlaaka gave pɨjɨꞌna warɨkejɨkɨ. Sasarebaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyai kwai kɨlaaka gave pɨjɨꞌnanyai kwai kwalaalya kɨnɨnnakei mwaalɨkelyɨ. 13Sareꞌ darevɨnyɨ. Kurya gave pwainanyai bavɨtaazɨyaꞌ neyakevɨdaaꞌnyɨ kɨlaaka sajɨꞌna gave pɨjɨꞌna yɨmaꞌnoinera. Yɨ Juya pwara Gɨrikɨya kwara, yɨ yaasɨwaꞌwawɨnya pwara kumɨre wawɨnya maremwaaidɨvɨta kwara, yɨ nemɨ geina geina kɨlaaka gave pɨjɨꞌna yɨmaꞌnoinera. Nabaai Kurya gave pwainanyarɨ aalyaꞌbɨsarɨ yuna nyaꞌneinaavɨna sahwarɨ nejaavakeinera.

14Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨlaakejɨꞌ sajɨꞌ gave pimagɨnyaꞌnanyajɨꞌ mɨꞌ. Aawa. Kwalaalyɨmagɨnya kɨnɨnnakejɨkɨra. 15Yɨ sɨvɨlyaꞌ dara dazaꞌ “Nɨmɨ ataꞌnyɨ mɨꞌ. Sarevɨ yɨ nɨmɨ kɨlaakejɨkɨya pimagɨnyaꞌnyɨ mɨꞌ,” yɨ sarevɨna dazaꞌ kɨrɨꞌ saꞌ kɨlaaka pimagɨnyaꞌ kuna waradesɨ. Yagaala sareꞌ dazaꞌna mɨꞌ. 16Nabaai kadɨkiꞌ dara dazaꞌ “Nɨmɨ tɨnnainyɨ mɨꞌ. Sarevɨdaasɨ nɨmɨ kɨlaakejɨkɨya pimagɨnyainyɨ mɨꞌ,” yɨ sarevɨna dazaꞌ kɨrɨꞌ sɨꞌ kɨlaaka pimagɨnyɨꞌ kuna waradikɨ. Yagaala sarevɨna mɨꞌ. 17Kɨlaaka yuyajɨꞌ sajɨꞌ yune tɨnnyainanyai warajɨ kwajɨ kadɨka gathaꞌdara kuꞌnadɨkejɨkaka! Kɨlaaka yuyajɨꞌ yune kadɨkiꞌna yɨmaꞌnajɨ kwajɨ tɨrɨnyavɨ gathaꞌdara kwinnadɨkejɨkaka! 18Kɨlaakejɨꞌ sasarejɨꞌ mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai sɨmunyavɨ sara yawɨrakabaaibɨꞌ kɨlaakejɨkɨ pimagɨnya gazarɨzarɨ nayaa wakaka yuya kumɨ sangɨ kumɨrebanna wakakejɨkɨ. 19Nabaai kɨlaaka yuyajɨꞌ yuyɨmagɨnya avaala pimagɨnyaꞌ yɨmaꞌnajɨ kwajɨ yɨ kɨlaaka nebulyajɨꞌ gawɨ warɨkejɨkaka! 20Kɨrɨꞌ sasareꞌ mɨꞌ. Aawa. Kɨlaaka pimagɨnya kwalaalya kɨnɨnnakejɨkɨ. Sara yaka kɨrɨꞌ kɨlaaka gave pɨjɨꞌnanyajɨkɨ. 21Nabaai tɨnnyai asɨrɨ yɨnɨga wiꞌna wɨdannei mɨꞌ “Yɨ gɨmɨ mwarijaꞌ gaveinyɨ warɨdeinyɨ wikɨra.” Nabaai mɨnyagɨnya kɨrɨꞌ sɨvɨlyavɨ wɨdanneꞌ mɨꞌ “Gɨmɨ mwarijaꞌ nɨmɨ gaveꞌnyɨ warɨdeꞌnyɨ wikɨra.” 22Aawa. Kɨlaaka pimagɨnyanna nemɨ yawɨꞌdaanya “Kumɨ dɨragɨnya mɨꞌ,” daza mwaryadori yɨ kɨlaakejɨꞌ nawɨꞌnya waradezɨꞌ mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. 23Yɨ nemɨre kɨlaaka pimagɨnya nemɨ yawɨꞌdaanya “Kumɨ waryaanyangɨ. Maalɨkengɨ,” nemɨ yɨwaala naanga nayaa baazɨꞌmaꞌnadaanyɨ. Nabaai kɨlaaka pimagɨnya “Nawɨꞌnya mɨꞌ. Sangɨna majadaanyangɨ,” wagɨla mamaaryaꞌneina nemɨ yuyagaaꞌ yulyakadaa nawɨꞌnya maremwaidaanyaine. 24Nemɨre kɨlaaka pimagɨnya nawɨꞌnyangɨna sarebwina mugainyadengɨ sara myadaanyangɨ. Aawa. Gotɨyai yuya kɨlaakejɨꞌ yeꞌmwagakya yakelyɨ. Yɨ kɨlaaka pimagɨnyaꞌ yɨ savɨne yayaꞌ kwaakebanna warɨkeꞌ yɨ savɨne yayaꞌ munyaba naanga makidelyɨ. 25Sara yade saꞌ yɨ kɨlaakejɨꞌ pimagɨ pimagɨ najaapainadɨꞌdeꞌnanyɨ. Aawa. Yuya kɨlaaka pimagɨnya yuya kɨlaaka pimagɨnyangɨneꞌna avaaina nayaa maremwaaibɨza sara yɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. 26Nabaai kɨlaaka pimagɨnyaꞌ daanga wɨvɨnajaꞌ kɨlaaka yuyajɨꞌ daanga yunewɨnna bavɨnɨgulɨna yadezɨkɨ. Nabaai kɨlaaka pimagɨnyavɨne yayaꞌ munyaba makɨlajaꞌ kɨlaaka yuya pimagɨnya sa yɨlaaya yeꞌmwannamaaradezɨkɨ.

27Yɨ sarɨmɨ saihi Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨkɨra. Yɨ sarɨmɨ yuyaihɨre gazaigɨzaigɨ gamɨre kɨlaaka pimagɨnyajɨꞌgɨnyɨ. Yɨ yuyaihi pimagɨnyajɨkɨ. 28Nabaai Gotɨyai Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨ pwaraavɨ wakakelyɨ. Aaya munyabanyara Apozelɨyara Naangei Wɨdaasadera, ayawɨdaasara Gotɨyarɨ wɨꞌnadɨvɨꞌ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakyaꞌnera, dahasaai dahaasara wɨjɨwɨryaꞌnere. Sahwaraavɨ dɨvidaasara dɨragɨnyangɨ yaꞌnera, ayahi dɨvidaasɨ nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgalyaꞌnera, yɨ aꞌmweraavɨ gaimwanga yaꞌnera, yɨ wawɨnya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyangɨ maremwaalyaꞌnera, yɨ yagaala nabinabinya myawɨryadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ jaꞌnera. 29Gathaꞌdarevaka! Yuyara Apozelɨyara daaka! Yuyara Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsara daaka! Yuyara wɨjɨwɨryadɨvɨsara daaka! Yuyara dɨragɨnya yaꞌne dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakera daaka! 30Yuyara nalaavɨnakeraavɨ nawɨꞌnya yavadaꞌgalyaꞌne yanga kɨnɨnnakera daa! Yuyara yagaala myawɨryara dadɨvɨsara daa! Yuyara yagaala sa yɨnɨga wiꞌna maridadɨvɨsara daa! Aawa. 31Sare kɨrɨꞌ yanga naanga sanna “Dɨragɨnna yawɨramaraana!” dadɨvɨꞌ dɨmwaalyɨla!

Tewaanya wɨvuꞌnadevurɨnesɨ.

Yɨ dahaaꞌ gave pɨrɨꞌnanyabwi nebulyaꞌnanya nawɨꞌnyaangebwi sɨnnawɨnyabwi davwi yɨhibwarɨdaakuma!

Copyright information for `BYR