1 Corinthians 13

1Nɨmɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ aꞌmweraavɨre yagaala dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyangɨjɨ yɨ ejelɨyaraavɨre yagaala kɨnɨngɨjɨ myawɨryadɨnyangɨna aꞌmweraavɨ wɨdɨwɨjaꞌ kɨrɨꞌ sahwaraavɨna tewaanya manyɨvuꞌnyajaꞌ yɨ nɨmɨ sareinyɨ beloya gɨrɨngɨꞌdevaaibɨsainyɨ. Gwarewaꞌ jaka yaasɨwaꞌna yɨnnɨgodevaaibɨꞌ aaya kaavɨlya maayainyɨ waryaanyainyɨ wɨdɨdevaaibɨsainyɨ. 2Nabaai nɨmɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnadɨ pwaraavɨ wɨjɨwaakyaꞌne yange kɨnɨnnakeinyɨ mwaaimujaꞌ, yɨ yuya sɨmunya Gotɨyare nebulya, yagaala kukuꞌnya yoimavajalɨkurakya sa yawɨꞌmujaꞌ, yɨ yuya yawɨta pɨnɨ kɨnɨjɨ kɨnɨnnakeinyɨ mwaaimujaꞌ, yɨ nɨmɨ yawɨꞌna “Gotɨyai mugunya sa makwannelyɨ,” sara wɨjaꞌne dɨragɨnaanga lɨmwanga nebulyaꞌnanyaꞌ kɨnɨnnakeinyɨ mwaaimujaꞌ, sare kɨrɨꞌ aꞌmweraavɨna tewaanya manyɨvuꞌnyajaꞌ yɨ sarevɨ saba sana yaasɨwaꞌnanyainyɨra. 3Yɨ nabaai nɨmɨ “Nɨmɨre yayaꞌ munyaba makinɨma!” daꞌmujɨ nɨmɨre gɨlyɨvɨta yuya aꞌmwe gɨlyɨvɨꞌmaayaraavɨna yanga mudɨna yɨwɨjaꞌ, yɨ nɨmɨ nɨmɨre kɨlaakejɨꞌna “Gotɨyare yɨkamaangera dɨkevɨ maranyɨrapɨka!” dɨwɨjaꞌ marɨmwangɨnyɨna yɨwɨjaꞌ, sare kɨrɨꞌ aꞌmweraavɨna tewaanya manyɨvuꞌnyajaꞌ yɨ sarevɨ aane pɨrɨꞌ aane kɨrɨꞌ yɨnɨga wiꞌna nyɨgaimwagatheinyɨ mɨꞌ.

4Aꞌmwe pwai pwaraavɨna wɨvuꞌnadei sai kwaamuꞌnanyabwi wiadelyɨ. Yɨ wɨvuꞌnade sai pwaraavɨ bwiwanna wɨgaimwadelyɨ. Yɨ sai pwaraavɨrennajɨ pwaraavɨreburanajɨ tɨganaarya myadelyɨ. Yɨ wɨvuꞌnade sai gamɨnne yayaꞌ makinadei mɨꞌ. Yɨ sai pihadɨka yadei mɨꞌ. 5Yɨ sai kayaaꞌna mi, wagɨlyabwina yadei mɨꞌ. Yɨ sai yune gannyanna, gannyabwina sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdei mɨꞌ. Yɨ sai sɨmɨlɨka yarai widei mɨꞌ. Yɨ sai gamɨnyɨ kayaaꞌna wiadɨvɨta sanna ata magɨlyada sanna kuna yawɨꞌdei mɨꞌ. 6Yɨ sai pwara kayaaꞌnanyajɨ yɨwetawakyajɨ yadɨvɨsanna yɨlaaya yadei mɨꞌ. Aawa. Nebulyaꞌnanya yadɨvɨsanna yɨlaaya yadelyɨ. 7Yɨ sai gamɨnyɨ yuya kayaaꞌna wiadɨvɨta sabwi yarai tɨvɨkɨꞌdei mɨꞌ. Yuyagaaꞌ sai dɨragɨnna lɨmwagaꞌdelyɨ. Yuyagaaꞌ Gotɨyarɨna “Nyɨgaimwagana!” dada kave yemwaaidelyɨ. Yuya taanginya sangɨ dɨragɨnna daaꞌdelyɨ.

8Gotɨyarɨnajɨ pwaraavɨnajɨ wɨvuꞌnya dazabwi yɨwawodevwi mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. Sabwi kuna waragodevulyɨ. Yɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsabwi Gotɨyai kunebwi wakadevulyɨ. Yɨ yagaala nabinabinyangɨ myawɨryadɨvɨꞌ dadɨvɨsabwi jɨꞌmwannadevulyɨ. Yɨ sɨmunya tewaanyabwi yawɨramaaꞌdɨvɨsabwi Gotɨyai kunebwi wakadevulyɨ. 9Sareꞌ darevɨnyɨ. Dahaaꞌ nemɨ pɨmɨlɨꞌna maalɨꞌna yawɨrangamanɨgo. Nabaai Gotɨyarɨna pɨmɨlɨꞌna maalɨꞌna wɨꞌnawɨjɨwaakɨvanɨgo. 10Sareꞌ kɨrɨꞌ dɨvidaaꞌnyɨ yɨnɨga wiꞌnanyabwi yɨmaꞌnaabathehaaꞌ yɨ dazagaaꞌ Gotɨyai yuya pɨmɨlɨꞌna maalɨꞌnanya kune wakadelyɨ. 11Sɨnnawɨ nɨmɨ kaimɨraaya maalɨkeinyɨ kuna mwaalena yɨ dazagaaꞌ kaimɨraayai dadevaaibɨꞌna yagaalyaꞌ daheinyɨ. Nɨmɨ kaimɨraayai yɨbwakɨdevaaibɨꞌna sara yɨbwakɨneinyɨ. Nɨmɨ kaimɨraayai sɨmunyaꞌ yawɨꞌdevaaibɨꞌna sara yawɨreinyɨ. Yɨ nabaai aꞌmwe naanga mena yɨmaꞌnena kaimɨraayamɨlɨkaavɨre sabwi mena yagalyaꞌmaveinyɨ. Yɨ sabwi kunebwi wakeinyɨ. 12Sareꞌ darevɨnyɨ. Dahaaꞌ Gotɨyarebura nayaa myawɨranganyɨvanɨgo. Yɨ sɨnɨmwavananya kayaaꞌnanyavɨ nemɨre sɨnnyɨꞌ kayaaꞌna yennadaanyabaaibɨꞌ nayaa myawɨranganyadaanyɨ. Dɨvidaaꞌnyɨ aayagaaꞌ yɨ nemɨ Gotɨyare sɨnnyɨkɨ nebulyaꞌna wanganaadehaaꞌ Gotɨyarebura nebwina yawɨranganaadelyɨ. Dahaaꞌ nɨmɨ pɨmɨlɨꞌna maalɨꞌna yawɨꞌmanɨge. Dɨvi gamɨ nɨmɨnyɨ nebulyaꞌna nyawɨranganakabaaibɨꞌ nɨmɨ nebulyaꞌna yawɨranganɨdeinyɨ. 13Dahaaꞌ dɨvi dɨragɨnna lɨmwagasabulyɨ, Gotɨyarɨna yemwaalyabulyɨ Gotɨyarɨnajɨ pwaraavɨnajɨ wɨvuꞌnyabulyɨ dawaai data daza yuyagaaꞌ waragothengɨ. Nabaai dawaai data sangɨya wana naangebwinanyabwi saꞌ yɨ Gotɨyarɨnajɨ pwaraavɨnajɨ nevuꞌnadevulyɨ.

Copyright information for `BYR