1 Corinthians 14

Kurya Tewaanyare yangewaarɨnesɨ.

1Pwaraavɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnyabwi yuyagaaꞌ kuna dɨragɨnna dɨmɨdɨnyɨla! Nabaai sarɨmɨ Kurya Tewaanyare sɨhumalenna maaryaꞌna “Dɨragɨnna yawɨramaraana!” dadɨvɨꞌ dɨmwaalyɨla! Nabaai sare kɨrɨꞌ yanga naangeꞌ “Gotɨyarɨ wɨꞌnawaajɨ pwaraavɨ wɨjɨwaakyaꞌneina yɨmaꞌnaana!” dɨragɨnna dadɨvɨꞌ dɨmwaalyɨla! 2Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe yagaala nabinabinyavɨ sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakei dadei sai aꞌmweraavɨ yagaalyaꞌ mujadelyɨ. Aawa. Sai yune Gotɨyarɨna wɨdɨvanɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala dazavɨ aꞌmwe aane pwai aane kwai muꞌnamaaryadɨvɨsasɨ. Gamɨre kuryarɨ nebulyaꞌnanya kukuꞌnya yulyakaja dadelyɨ. 3Kɨrɨꞌ aꞌmwe Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei sai aꞌmweraavɨ wɨdadelyɨ. Yɨ aꞌmwe dazare yagaalyaꞌ saꞌ dɨragɨnya padaꞌgalayɨvaimwadesɨ. Aꞌmwera tewaanya yaꞌne sabwina dɨhaaꞌbwaꞌdesɨ. Kale wiadaaꞌnyɨyaraavɨjɨ taanginya wiadaaꞌnyɨyaraavɨjɨ wɨgaimwadesɨ. 4Aꞌmwe yagaala nabinabinyavɨ sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakei gamɨ sarɨ dɨragɨnya padaꞌgalayɨvaimwannadelyɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei sai aangyagaala Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanya yuyavɨ dɨragɨnya padaꞌgalayɨvaimwadelyɨ. 5Nɨmɨ sɨmunyavɨ dareꞌna yawɨꞌmanɨge. Sarɨmɨ yuyaihi yagaala nabinabinya wɨjaꞌneihi jɨmaꞌnyideꞌ tewaanyasɨ. Kɨrɨꞌ nabaai dɨragɨnna dareꞌna yawɨꞌmanɨge. Sarɨmɨ yuyaihi “Nemɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwakaana!” dapɨjɨ jɨmaꞌnyideꞌ nawɨꞌnya tewaanaangesɨ. “Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyara padaꞌgalayɨvaimwangebwi maapɨka!” dozɨ aꞌmwe yagaala nabinabinya dadei yagaala daza maridazai yɨnɨga wiꞌna yadelyɨ. Sare kɨrɨꞌ yagaala daza pwaraavɨneꞌna mamarijɨ yajai yɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadeibɨsai yɨnɨga wiꞌna yadei mɨꞌ. Aawa. Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadei sai gave pwainanaanga nawɨꞌnyaangelyɨ.

6Nyaꞌmweihi yagaala dathaꞌna nayaa jawɨrila! Nɨmɨ sarɨmɨnyawɨnna wɨwɨjainyɨ yagaala nabinabinya yɨhɨthɨwɨjaꞌ gathaꞌdarevɨ yɨhɨgaimwagɨdeinyɨ! Aawa. Gotɨyai nyɨbwarɨdaakwade pɨrɨꞌ, sɨmunya nawɨꞌnyaꞌ yawɨranganyaꞌne kɨrɨꞌ, Gotɨyarɨ wɨꞌnayɨhɨzɨwaakya pɨrɨꞌ, yɨhɨzɨwaakya kɨrɨꞌ yɨhɨthɨwɨjaꞌ nayaa yɨhɨgaimwagɨdeinyɨ. 7Darebaaibɨsasɨ. Gaala maaya, gware pɨrɨꞌ pɨradaza kɨrɨꞌ nabaai sa kɨnɨjɨ avaala sasarengɨ. Nabaai aꞌmwei gware pɨrɨꞌ pɨradaza kɨrɨꞌ kayaaꞌna dɨna yada saꞌ yagaala yaasɨwaꞌna dɨna yadengɨna “Akai, savɨre yagaalyaꞌ nemɨ kadɨka nayaa padaꞌgalawɨꞌnyaꞌ gathaꞌdarevaka!” dadaanyɨ. 8Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ nabaai pwara jaka geꞌbɨꞌ kayaaꞌna danganna “Yarala! Mala pɨnaana!” yɨpɨjaꞌ kadɨka wɨꞌnojɨ malyaꞌna maryovɨravalɨmwagata yadei aaihwalaka! 9Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ sasarebaaibɨsasɨ. Sarɨmɨ taalɨsasɨ yagaala nawɨꞌnya yɨdaꞌna mujɨ yɨpɨjaꞌ sarɨmɨre yagaala dazavɨre aaya kaavɨlyavɨ gathaꞌdara yawɨrangabɨꞌderaavaka! Aawa. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sara mi yɨpɨjaꞌ sarɨmɨre yagaalyaꞌ yɨhusavɨ saba sana yaasɨwaꞌ yɨwɨna yadevaaibɨsasɨ. 10Nebulyasɨ. “Kwaakevakɨ yagaala kwalaalya ge ge dahawarɨkajɨnyɨra.” Yagaala aane pɨrɨꞌ aane kɨrɨꞌ yaasɨwaꞌnanyaꞌ mɨꞌ. Yagaala yuya sangɨna aaya kaavɨlyaꞌ kɨnɨnnakengɨ. 11Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe pware yagaala aaya kaavɨlyaꞌ nɨmɨ myawɨranganyɨ yɨwɨjaꞌ yɨ sai nɨmɨnyɨna dara yawɨradelyɨ “Aꞌmwe maaꞌmaataalɨꞌminnyalyɨra.” Yɨ nabaai nɨmɨ kwainyɨ yawɨrɨdeinyɨ. Aꞌmwe yagaala dɨwaka dazai sai maaꞌmaataalɨꞌminnyalyɨra. 12Sarevɨ sarɨmɨ kwaihɨlyɨ yagaala pwara nayaa yɨhuꞌnɨpɨjaꞌ tewaanyasɨra. Sarɨmɨnyɨ Kurya Tewaanyare sɨhumale yanga maaryaꞌneihɨrɨ nawɨꞌnya yɨhɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Yɨ sareihi “Nawɨꞌnya nebulyaꞌnanya sa naanna yaana!” dapɨjɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyaraavɨ dɨragɨnya dɨvadaꞌgalayɨvaimwagyidevɨna kyɨhɨvuꞌnojɨ Kurya Tewaanyarɨ sara jɨthaanganyɨla!

13Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ aꞌmwe yagaala nabinabinyaꞌ wɨdazai sai “Yagaala saꞌ maridɨma!” dozɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnya savɨna nayaa wɨdana! 14Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ yagaala nabinabinyaꞌ Gotɨyarɨ wɨdɨwɨjaꞌ yɨ nɨmɨre kuryai sai Gotɨyarɨ wɨdathelyɨ. Sare kɨrɨꞌ nɨmɨre sɨmunyaꞌ saꞌ kuneꞌ yaasɨwaꞌ warɨna yadesɨ. Pwaraavɨ wɨgaimwagyaꞌneꞌ yɨmaꞌnadeꞌ mɨꞌ. 15Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ gara yɨjɨwana? Nɨmɨre kuryalyɨ Gotɨyarɨ wɨdɨma! Nabaai kɨrɨꞌ sɨmunyasɨ Gotɨyarɨ kaavinakeꞌ nayaa wɨdɨma! Nɨmɨre kuryalyɨ Gotɨyarɨ daata dɨma! Nabaai kɨrɨꞌ sɨmunyasɨ daata kaavinakeꞌ nayaa dɨma! 16Sarevɨ yɨꞌbwaꞌnamwaaidɨvɨsagaaꞌ gɨmɨ sara mi yɨjaꞌ yune gɨnnya kuryalyɨ kaavimaayaꞌ Gotɨyarɨ suya wɨdɨzaꞌ aꞌmwe pwai angwangwei mwaalojɨ yagaala dazaꞌ myawɨranganyɨ yadei gɨmɨre suya dazaꞌna “Naanga nebulyaꞌ sahɨrɨsɨ,” gathaꞌdarevɨ dathelaka! Sai yagaala wɨdɨza dazaꞌ myawɨranganyɨ yadeꞌna saꞌ yɨnɨga wiꞌna yadeꞌ mɨꞌ. 17Sareꞌ darevɨnyɨ. Gɨmɨ suyaꞌ tewaanna wɨdɨwaanyaꞌ kɨrɨꞌ wɨdɨwaanyavɨna aꞌmwe kware sɨmunyaꞌ dɨragɨnya mavadaꞌgalayɨvaimwagi yɨwaa. 18Kwalaalyagaaꞌ yagaala nabinabinyangɨ dadɨnyainyɨ. Pɨgaaꞌna pɨgaaꞌna sarɨmɨ yagaala sangɨ dadɨvɨsaihɨlyɨ. Yɨ sarevɨ nɨmɨ Gotɨyai nyɨgaimwadaaꞌnyɨ sahwarɨ suya wɨdɨwa. 19Sare kɨrɨvɨ dara yawɨꞌmanɨge. Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨ “Aꞌmwe kwaraavɨ wɨjɨwɨrima!” daꞌmujɨ yagaala sɨmunyavɨnanya ata pwinanya dɨdeꞌna “Yo,” dɨwa. Yagaala nabinabinyavɨya kwala naanga naanga (10,000) dɨdeꞌna “Aala!” dɨwa.

20Nyaꞌmweihi, yagaala nabinabinya dadɨvɨsavɨna sarɨmɨ sarɨnnya sɨmunyangɨ kaimɨraayamɨlɨkabɨꞌ kuna mamwaaibɨna! Aawa. Kayaaꞌnanyaburɨna yadɨvɨsaꞌna sarɨmɨ bwaranyamɨlɨkabɨꞌ nayaa dɨmwaalyɨla! Sare kɨrɨꞌ sarɨmɨre sɨmunyangɨna aꞌmwe naangerabɨꞌ yuneihi nayaa jɨmaꞌnyɨla! 21Gotɨyare bukuyavɨ, Kɨwɨnyavɨ, dara jɨdaꞌnɨkesɨ.

Naangei dara dɨvanɨꞌ
“Aꞌmwe yagaala pɨnɨjɨyaraavɨre maangevɨdaasɨ
Menyaraavɨre maangevɨdaasɨ nɨmɨ wɨdɨdeinyɨ.
Davanya datharaavɨ nɨmɨ wɨdɨdeinyɨ.
Sarevɨ kɨrɨꞌ sahwara nyɨmɨdɨbɨꞌdera mɨꞌ.”
22Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala nabinabinya ja sabwi yɨnɨga wiꞌna yɨjɨwaainya dazaꞌ Gotɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨsaraavɨna mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe dɨragɨnna malɨmwagyadɨvɨsaraavɨne yakesɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyarɨ wɨꞌnapɨjɨ pwaraavɨ wɨjɨwaakya sabwi yɨnɨga wiꞌna yɨjɨwaainya dazaꞌ Gotɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨsaraavɨna yakaꞌ mɨꞌ. Aawa. Saꞌ yune lɨmwadɨvɨsaraavɨne yakesɨ. 23Sarevɨdaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨya yuyaihi yɨkabɨna yapɨjɨ yɨrakuꞌnemwaaibɨzaꞌ yɨ yuyaihi yagaala nabinabinyangɨ dɨpɨjaꞌ aꞌmwera angwangwe pwara malɨmwagyadɨvɨta kwara wɨlaabɨpɨjara kadɨka yɨhuꞌnɨpɨjaꞌ dara dɨpɨꞌdeꞌ midaaka! Sarɨmɨ yɨmakyagaala dɨvanɨgava! 24Kɨrɨꞌ sarɨmɨ yuyaihi Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakɨpɨjaꞌ aꞌmwe malɨmwagyade pwai angwangwe kwai kusawɨnna kulaabozɨ yuyaihɨre yagaalya aꞌmwe dazare sɨmunyavɨ wɨlojɨ yɨ yuyaihɨre yagaalya sarɨ kotɨya maryadaaꞌnyɨ sahwai gannya kayaaꞌnanyanna yawɨradelyɨ. 25Sahware sɨmunyavɨ yuya lɨka yulyarɨke yɨ kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabathe sarɨmɨre yagaalyaꞌ. Yɨ nabaai sarevɨ sai gannya sɨnnyɨkɨ kwadaai gɨlojɨ yɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makɨladelyɨ. Yɨ dara jalɨkurakadelyɨ “Naanga nebulyasɨ. Gotɨyai sarɨmɨnyɨ tɨnnyaba mwaalɨka!”

Yuyabwi Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨ nayaa yɨdaꞌna yɨmaꞌnadeꞌnesɨ.

26Sarevɨdaaꞌnyɨ, nyaꞌmweihi, nayaa gara jijɨwaava? Sarɨmɨ yɨꞌbwaꞌnamwaaidɨvɨsagaaꞌ gazaigɨzaigɨ yaꞌne pɨrɨꞌ kɨnɨnnakeigɨnyɨ. Pwai yɨledaata kɨnɨnnakelyɨ. Yɨ pwai yɨhɨzɨwɨryaꞌne yagaalyaꞌ kɨnɨnnakelyɨ. Yɨ pwai Gotɨyarɨ wɨꞌnojɨ yagaalyaꞌ yɨhɨzɨwaakyaꞌneꞌ kɨnɨnnakelyɨ. Yɨ pwai yagaala nabinabinyaꞌ kɨnɨnnakelyɨ. Yɨ pwai yagaala dazavɨ marijaꞌneꞌ kɨnɨnnakelyɨ. Sarɨmɨ yuya sa kusɨlaanyavɨyaraavɨ padaꞌgalayɨvaimwagyaꞌneihi nayaa sara jɨla! 27Aꞌmwe pwai kwai “Yagaala nabinabinyaꞌ myawɨryadɨnyaꞌ dɨjɨ,” yɨ “Aꞌmwe pwaraai daakajɨ,” “Aꞌmwe pwaraai pwai daakajɨ,” sara yɨnɨga wiꞌna dɨpɨꞌdere. Saꞌ wiꞌnanyɨ. Pwarajɨ aawa. Yɨ yuyara yagaala yeꞌmwannadɨwɨlaawia mipɨna! Pwai yagaalyaꞌ mena tɨviꞌna kadozɨ yɨ pwai dɨvidaasɨ dathelyɨ. Nabaai yuyagaaꞌ aꞌmwe pwai yagaalyaꞌ nayaa maridana! 28Yɨ nabaai aꞌmwe yagaala marijaꞌnei maayawɨ, yɨ aꞌmwe yagaala nabinabinyaꞌ dadei sai gannya maangiꞌ nayaa bɨpalemwaaina yojɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨ kave mwaalana! Sai gavei yagaalyaꞌ yune Gotɨyalyɨna yeꞌmwannadathelyɨ. 29Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyara, yɨ pwaraaina daraai dainanya kwara wɨdɨpɨka! Yɨ wɨꞌnawɨjɨwaakya pwara yagaala saꞌ maryawɨbwapɨka! 30Yɨ nabaai pwai mwaalɨna yadori yɨ Gotɨyai sarɨ yagaala pɨrɨꞌ wibwarɨdaakwajaꞌ yɨ aꞌmwei aayagaaꞌ daavojɨ yagaala gamɨdaasɨ dathei, sai gamɨre yagaalyaꞌ yarai jɨꞌmwannana! 31Sareꞌ darevɨnyɨ. “Yɨ nemɨre aꞌmwe yuyara sɨmunyaꞌ nayaa yawɨramaapɨka! Yuyara kumɨre kuryaraavɨne dɨragɨnyaꞌ maapɨka!” dapɨjɨ sarɨmɨ yuyaihi Gotɨyarɨ wɨꞌnapɨjɨ yagaala saꞌ pwaigɨdaasɨ pwaigɨdaasɨ yɨnɨga wiꞌna wɨjɨwaakɨpɨneihɨlyɨ. 32Aꞌmwe Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨre yanga sɨhumale sanna sahwara maremwaainadɨvɨsare. Pɨgaaꞌ dɨna, pɨgaaꞌ jɨꞌmwannyɨna yadɨvɨsare. 33Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai gavamarasɨꞌnyɨyagaala, maihurɨꞌnyɨyagaala kɨnɨnnakei mɨꞌ. Aawa. Sai kwaamuꞌnanyabwi kɨnɨnnakelyɨ. Sareꞌna yawɨꞌdaa nemɨre yɨꞌbwaꞌnamwaidaanyanna nayaa maremwainaadeꞌnanyɨ.

Yuyaba Gotɨyare tewaanyara Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanya yuyangɨ yadɨvɨtabaaibɨꞌ
34kusɨlaanyangɨ aꞌmwe yagaalyaꞌ madɨpɨna! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sahɨnɨ maangeꞌ bɨpalemwaaina yɨpɨka! Yagaala madɨpɨna! Aawa. Gotɨyare kɨwɨnyavɨ dɨnɨkabaaibɨꞌ sahɨnɨ dalaangewɨ nayaa mwaaibɨka! 35Nabaai sahɨnɨ yagaala wɨꞌnadɨvɨꞌ “Yagaala savɨre aaya kaavɨlyaꞌ yawɨranganaana!” dɨpɨjaꞌ yɨ dɨvidaaꞌnyɨ kunnya angengɨ kunnya kwalaangeraavɨ yɨdaangabɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Kusɨlaanya savɨ yagaala dazaꞌ nawɨꞌnya yɨdaꞌnanyabwi mɨꞌ. Wagɨla kɨnɨnnakebulyɨ. 36Gathaꞌdarevaka! Gotɨyare yagaalyaꞌ sarɨmɨnyawɨdaaꞌnyɨ yɨmaꞌnakeꞌ daa! Sarɨmɨ gaveihɨryawɨ yɨꞌmavakeꞌ daa! “Aꞌmwe pwaraayawɨ aawa,” sara dɨmanɨgasaihi daa! Yɨdaꞌnanyabwi mamɨdɨnyɨ beꞌna yɨvanɨgaꞌ!

37Aꞌmwe pwai gamɨ sarɨna “Nɨmɨ Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨnyainyɨ.” Sai “Kurya Tewaanyare yanga sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakeinyɨ.” Yɨ sai yawɨrajai nayaa dara yawɨramaarana! “Yɨlaaya yadaanyabwi nemɨnyɨna Polɨ yɨdaꞌmwakeꞌ yɨ sabwi Naangere kɨwɨnyasɨ.” 38Yɨ nabaai aꞌmwe pwai kwai sasara mibwakɨnyɨ yajai, yɨ sarɨna “Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadelyɨ,” nemɨ yɨbwakɨnaadei mɨꞌ. Sarɨ kadɨka muꞌnaanna! 39Nɨmɨre nyaꞌmweihi, sarevɨ “Gotɨyarɨ wɨꞌnawaajɨ pwaraavɨ wɨjɨwakaana!” dɨragɨnna dadɨvɨꞌ dɨmwaalyɨla! Nabaai yagaala nabinabinyangɨ ja sabwina kɨmaakɨya madakɨpɨna! 40Yɨ yɨꞌbwaꞌnawɨꞌnadɨvɨsagaaꞌ nayaa yɨdaꞌna jɨla! Pɨrɨꞌ mena yapi pɨrɨꞌ jɨla! Sarevɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya nawɨꞌnyaanga nebulyaꞌnanyaꞌ yɨmaꞌnana!

Copyright information for `BYR