1 Corinthians 15

Kɨraazɨtɨyai mena balaka ayɨna dɨkaavakeꞌnesɨ.

1Nyaꞌmweihi, yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨzɨwaakeꞌ sarɨmɨre sɨmunya ayɨna maradɨhaaꞌbwata yɨhima! Yagaala tewaanya saꞌ sarɨmɨ mena maaresasɨ. Yɨ dazavɨ dɨragɨnna daaꞌdɨvɨsasɨ. 2Yɨ yagaala tewaanya dazahɨrɨvɨna Gotɨyai sarɨmɨnyɨ yɨhɨvadaihasamaaꞌdesɨ. Yɨ yagaala yɨhɨzɨwaakeꞌ sarɨmɨ yaasɨwaꞌ lɨmwagapɨjaꞌ yɨ sarɨmɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnna kuna mwakyɨpɨjaꞌ myɨhɨvadaihasamaari yadesɨ. Aawa. Kɨrɨꞌ yaasɨwaꞌ malɨmwagari yɨpɨjaꞌ sɨmunyavɨ dɨragɨnna kuna wakɨpɨjaꞌ yɨhɨvadaihasamaaꞌdesɨ.

3Sareꞌ darevɨnyɨ. Yagaala aaya mudɨꞌnanyaꞌ nɨmɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨmarɨmwangeꞌ, yɨ sɨnnawɨ yagaala dazaꞌ maarageva. Yɨ yagaala dɨragɨnya saꞌ daresɨ. Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨkevɨna nemɨre kayaaꞌnanyanna marasɨꞌnyaꞌnei Kɨraazɨtɨyai balakelyɨ. 4Yɨ simaangevɨ pwara sahwarɨ wɨlakesalyɨ. Yɨ Gotɨyare bukuyavɨ dɨnɨkevɨna yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ Gotɨyai sarerɨ gaalyarɨ yɨdɨkaavakelyɨ. 5Yɨ sarei dɨvidaasɨ Pitarɨ yɨjɨwaainnyɨna yaꞌ. Yɨ sarei ayahi dɨvidaasɨ gamɨre atɨraai sɨvɨla purɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ yɨjɨwaainnyɨna yaꞌ. 6Nabaai dɨvidaasɨ gave pɨgaaꞌ neyaꞌmwe kwalaalyaraavɨ yɨjɨwaainnyɨna. Sahwara paaivɨ aadɨretɨyarajɨ pwarajɨ mwaalesare. Yɨ neyaꞌmwe dazaraavɨya kwalaalya naangera sara kuna mwaaihaꞌ. Mwaaihasara yɨhɨthɨpɨnere. Kɨrɨꞌ pwara se mena baleꞌ. 7Yɨ nabaai dɨvidaasɨ sahwai Jemɨzarɨ yɨjɨwaainnyɨna. Nabaai dɨvidaasɨ yuya Apozelɨyaraavɨ yɨjɨwaainnyɨna. 8Yɨ wana sahwaraavɨ dɨvidaasɨ saamɨnyagaaꞌ bwaranyarɨ ganaangeꞌ kayaaꞌna maarakabaaibɨꞌ sahwai nɨmɨnyɨ yɨjɨwaainnyɨna nyakeinyɨ. 9Sareꞌ darevɨnyɨ. Apozelɨya yuyaraavɨdaaꞌnya nɨmɨ wana maalɨkeinyɨ. Yɨ nɨmɨ Gotɨyare kusɨlaanyaraavɨ kayaaka yɨgalakeꞌna nɨmɨnyɨna yɨnɨga wiꞌna nyɨdɨpɨneinyɨ mɨꞌ “Sai Apozelɨyalyɨra.” 10Sare kɨrɨꞌ Gotɨyai yanga gaimwanga nyadevɨ nɨmɨ mwaaiheinyɨ yɨ Apozelɨyainyɨ sareinyɨra. Yɨ gamɨre yanga gaimwangeꞌ nɨmɨnyɨneꞌ yɨ saꞌ kuneꞌ mɨꞌ. Aawa nebulyasɨ. Sai nyɨgaimwadaaꞌnyɨ nɨmɨ wawɨnya dɨragɨnna mɨraagɨkɨreneinyɨ. Nabaai Apozelɨya pwaraavɨre wawɨnya mena wavɨlaveneinyɨ. Sare kɨrɨvɨ nɨmɨ sainyɨ myɨvanɨge. Aawa. Gotɨyare yanga gaimwangeꞌ nɨmɨjɨ nyeꞌmwannamwaaida saꞌ sahɨrɨsaꞌ yɨvanɨkesɨ. 11Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ yɨhye kwainyɨ dɨngaka? Apozelɨya pwara yɨhyeta pwara dɨngaka? Dazavɨna yagaala maayasɨ. Nemɨ yuyaina Gotɨyare yagaala sahɨrɨsaꞌna wɨjɨwakadaanyaine. Yɨ sarɨmɨ yagaala sahɨrɨvɨna dɨragɨnna sara lɨmwagaresaihɨlyɨ.

Dɨvidaaꞌnyɨ yuya bainɨkera ayɨna dɨkaapɨꞌdeꞌnesɨ.

12Yuyagaaꞌ nemɨ yagaalyaꞌ dara yɨhɨzɨwakadaanyaine. Kɨraazɨtɨyarɨ bainɨkeraayaba Gotɨyai yɨdɨkaavakeꞌnanyɨ. Sareꞌna sarɨmɨnyɨ pwara dara gathaꞌdara yɨhɨthadɨvɨkaꞌ! “Aꞌmwe mena bainɨkera, sara ayahi ayɨna yɨnɨga wiꞌna dɨkaapɨꞌdevwi mwarika!” 13Nabaai yɨ nebulyaꞌnanyaꞌ warajɨ kwajɨ yɨ aꞌmwe bainɨkera ayɨna yɨnɨga wiꞌna madɨkaayɨ yapɨjɨ kwajɨ Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ ayɨna yɨdɨkaavakeꞌ nebulyaꞌnanyaꞌ mwari kyadɨka! 14Nabaai Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ ayɨna midɨkaayɨ yajɨ kwajɨ yɨ savɨdaaꞌnyɨ nemɨ wɨjɨwakadaanya yagaala daza kune saba sananya kwaradɨka! Yɨ sarɨmɨre Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwanga saꞌ kɨrɨsɨ kune saba sananya kwaradɨka! 15Yɨ nabaai sara yajɨ kwajɨ yɨ nemɨnyɨna dara kabɨramaapɨdɨkeꞌ “O, Apozelɨyara Gotɨyarɨna kwaasɨ jalɨkurakadɨvɨtara daaka!” Nemɨ kuꞌmaayaba dara jalɨkurakadaanyaine. Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨ yɨdɨkaavakelyɨ. Sareꞌna Gotɨyai aꞌmwe bainɨkeraavɨ midɨkaayɨ yadeꞌ nebulyaꞌnanyaꞌ warajɨ kwajɨ yɨ sai Kɨraazɨtɨyai kwarɨjɨ midɨkaayɨ kyadɨkeꞌna nemɨ kwaasɨ kyɨhɨzalɨkurakaadɨka! 16Sareꞌ darevɨnyɨ. “Dɨvi sagaaꞌ bainɨkeraavɨ midɨkaayɨ yadelyɨra,” daazaꞌ nabaai Kɨraazɨtɨyarɨ midɨkaayɨ kyadɨka! 17Nabaai Kɨraazɨtɨyarɨ midɨkaayɨ yajɨ kwajɨ yɨ sarɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi waryaanyabwi kyɨmaꞌnadɨka! Yɨ sarɨmɨ sarɨnnya kayaaꞌnanyangɨ kuna kamwaaibɨthɨka! 18Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadɨvɨꞌ se mena baidɨvɨsara sara kwarajɨ kayaaka mena kyɨgainɨpɨdɨka! 19Yune nemɨ Kwaaka davakɨ gaala mwaidaanyagaaꞌ gavegaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaa dahaaꞌne sahwarɨna yemwalaajɨ kwajɨ dɨvi balyaꞌnegaaꞌ manegaimwagyɨ yojɨ kwajɨ yɨ aꞌmwera nemɨnyɨna kale naanga wiadeina kamwalaadɨka! Yɨ aꞌmwe yuya pwaraavɨna kale maalɨka wiaꞌ kwaradɨkesɨ. Nemɨnyɨna kale naanga naanga wiaꞌ kwaradɨkesɨ.

20Kɨrɨꞌ sasareꞌ mɨꞌ. Kɨraazɨtɨyai mena balakerɨ yɨ Gotɨyai ayɨna yɨdɨkaavakelyɨ. Yɨ tɨka munne yabwaryaꞌnegaaꞌ nanyɨne tɨviꞌna waꞌda mala waꞌdevaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨne aꞌmwe se bainɨkeraavɨ sai aaya yɨbwaradɨkaata yakei yuyagaaꞌ mwaaidelyɨ. 21Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwei, Aataamɨ, yaakevɨ balyabwi wakyaaꞌ. Yɨ aꞌmwei Jizaazai yakevɨ aꞌmwe bainɨkera ayɨna dɨkaayaꞌnebwi wakaꞌ. 22Yɨ daresɨ. Aataamɨre yɨta savaakɨre yuyara sahwara baidɨvɨtabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaidɨvɨta yuyara sahwara gaalyabwi maapɨꞌdere. 23Nabaai gazaizai yune gannya sagaaꞌ ayɨna dɨkaaꞌna, yɨ gaalyaꞌ maaradelyɨ. Aaya mudɨꞌnanyai tɨka munne mya gaai yadebɨsai sai Kɨraazɨtɨyalyɨ. Gaalyaꞌ mena ayɨna maarakelyɨ. Yɨ nabaai dɨvidaaꞌnyɨ sai ayɨna walaabathevɨ nemɨ yuya Kɨraazɨtɨyare saina yɨ nemɨ gaalyaꞌ maraadeine. 24Yɨ dɨvidaaꞌnyɨ aayagaakɨra. Yɨ maremwaaide gazarɨzarɨjɨ marahuzɨꞌbwaremwaaide gazarɨzarɨjɨ dɨragɨnnaka gazarɨzarɨjɨ saraavɨre dɨragɨnyaꞌ Kɨraazɨtɨyai mariꞌmwagasɨꞌnojɨ sai Gotɨyarɨ Nɨmwarɨ gannya maremwaaideꞌ marɨmwangadelyɨ. 25Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyai kuna maremwaaladelyɨ. Gotɨyai gamɨre yɨkamaangeraavɨ gamɨre sɨvɨlyɨraaryaba galawɨlawakadehaaꞌna kuna maremwaaladelyɨ. 26Gotɨyai yuya yɨkamaanga pwaraavɨ mena marasɨꞌnojɨ yɨ nabaai yɨkamaanga aayaangebwi barya kɨbulyɨ yasɨꞌnadelyɨ. 27Sareꞌ darevɨnyɨ. Dara dɨnɨꞌ “Gotɨyai yuya sahwaryawɨ kwaakewɨ marulawakakengɨ.” Sara dɨnɨka kɨrɨꞌ yɨ nemɨ mena yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyai yuya, yuyara Kɨraazɨtɨyarɨ dalaangewɨ marulawakakei gamɨ sai dalaangewɨ sahɨnɨjɨ myeꞌmwannamwaalyɨkelyɨ. Arɨkewɨ. 28Nabaai dɨvi Kɨraazɨtɨyarɨ dalaangewɨ yuya yɨnɨga wiꞌna marulawakɨna kyojɨ yɨ sagaaꞌ Gotɨyare Gawaalɨvaangei gamɨ sai Gotɨyarɨ sahwai yuya marulawakakerɨ dalaangewɨ wɨlawakɨnadelyɨ. Yɨ “Gotɨyai yuyangɨ yɨnɨga wiꞌna maremwaaide nebulyaꞌnanyai mwaalana!” dozɨ dalaangewɨ sara wɨlawakɨnadelyɨ.

29Nabaai yagaala yɨdɨkaasaburɨne dazaꞌ nebulyaꞌna mi yajɨ kwajɨ aꞌmwe bainɨkeraavɨ gaimwagyaꞌneꞌ aꞌmwe pwara bavɨtaazɨyaꞌ maaꞌmanɨgasara berɨꞌ yɨpɨꞌdevaka! Aꞌmwe bainɨkeraavɨ nebulyaꞌna midɨkaayɨ yanneꞌ kwajɨ sahwara aꞌmwe baimwaꞌdaasaraavɨ gaimwagyaꞌneꞌ bavɨtaazɨyaꞌ beꞌna maaꞌmanɨgataraavaka! 30Yɨ nemɨ kwainajɨ gazagaasagaaꞌ aꞌmwe pwara nemɨnyɨna “Kayaaka yɨgalakaana!” dadɨvɨꞌ yaamɨjɨ neyadɨvɨsaine. Nabaai aꞌmwe bainɨkeraavɨ ayɨna midɨkaayɨ yanneꞌ kwajɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ mɨdɨdaanyaina sara beꞌna mwaaiho! 31Nyaꞌmweihi, yuya yɨrɨkerɨkaavɨ nɨmɨ taanginya maaꞌdɨ mena bainɨkeinyɨbɨsainyɨ. Sarɨmɨnyɨne yayaꞌ munyaba makimunebaaibɨꞌ dazaꞌ nebulyaꞌna dadɨnyɨ. Nebulyasɨ. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai sai nemɨre Naangerɨ wɨlamwaaihevɨ yaya munyaba makɨla saꞌ kɨnɨnnakeinyɨ. 32Nɨmɨ aꞌmweraavɨrebwina dɨdeꞌnanyɨ. Anga Epazaazɨ nɨmɨ sɨgyaawaryarajɨ mala tanneinyɨ. Yɨ dazavɨ nɨmɨ tewaanya benɨ maaꞌmuneꞌna! Nabaai yɨ aꞌmwe bainɨkeraavɨ ayahi midɨkaayɨ yanneꞌ kwajɨ pwara dara dɨpɨꞌdeꞌ tewaanyaꞌ berɨꞌ kwaradɨkaka! “Baaꞌnana! Nemɨ tɨka wapaaya naana! Aalya naana! Sareꞌ darevɨnyɨ. Mwanyagaaꞌ nemɨ balaadeina dɨngaka? Nemɨ yune menanyaina yɨmaꞌnaadeina dɨngaka?” 33Akai, sahwara kwaasɨ kuna nayɨhɨthɨpɨdɨka! Dara jawɨrila! “Nemɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyarajɨ yeꞌmwannayamaryadawaari yɨ sahwara nemɨre tewaanyabwi kayaaka nyɨgalakɨpɨdɨka!” 34Sarɨmɨ navɨꞌnavɨkebwi nayaa yagalyaꞌmaꞌna jɨla! Yapɨjɨ yɨdasabwina jawɨrila! Sarɨmɨ kayaaꞌnanyaꞌ aya kɨrɨꞌ ayawɨ nyɨpɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨnyɨdaaꞌnya pwara sahwara Gotɨyarɨna wana myawɨryadɨvɨsare. Sarɨmɨ wagɨla maaryaꞌneꞌna yagaala dazaꞌna yɨhɨthɨwa.

Kɨlaakejɨꞌ ayɨna dɨkaavadezɨkɨnesɨ.

35Kɨrɨꞌ nabaai aꞌmwe pwai dara yɨdaanganadelyɨ “Aꞌmwe bainɨkeraavɨ gathaꞌdara yɨdɨkaavaderaavaka? Yɨ sahwara be kɨlaakejɨꞌ maarapɨjɨ ayɨna yɨmaꞌnaabɨpɨꞌderaavaka?” 36Ai, navɨka dara yɨvanɨgɨnyaigɨ dɨngaka! Gɨmɨ kwaigɨ sɨlyaꞌ mena burɨdɨnyaꞌ gamɨre kɨlaakejɨꞌ mabalyɨ yajaꞌ yɨ saꞌ Gotɨyai gaala marakadeꞌ mɨꞌ. 37Nabaai gɨmɨ burɨdɨza dazaꞌ dɨvidaasɨ kɨlaakeꞌ yɨmaꞌnaabathe avaalaꞌ mɨꞌ. Aawa. Gɨmɨ yune wiaina burɨdɨnyɨ. Witɨzɨla dɨngaꞌ? Tɨka wapaa pɨnɨngɨre sɨlya dɨngaꞌ? 38Yɨ Gotɨyai gannya sɨmunyavɨ mena yawɨraka gamɨre kɨlaakejɨꞌ, yɨ yagɨnya kɨwata saza wɨjaavadezɨkɨra. Yɨ sai wia gazaizai gamɨre kɨlaakejɨꞌ gɨryadezɨꞌ wɨjaavadezɨkɨ. Pwarɨ gannya kɨlaakejɨꞌ pwarɨ gannya kɨlaakejɨꞌ wɨjaavadezɨkera. 39Mɨwɨta gazasaꞌ avaainanyaꞌ mɨꞌ. Aawa. Aꞌmweraavɨreꞌ gave nabinanyasɨ. Yɨ jɨlɨkyaawaryaraavɨre kumɨre mɨwɨta nabinyangɨ. Yɨ yɨkurɨyaawiangɨre kumɨre mɨwɨta nabinanyangɨ. Yɨ yusaraavɨre kumɨreꞌ nabinanyasɨ. Yɨ jawɨnyaraavɨreꞌ nabinanyasɨ. 40Nabaai sɨgunyavɨ yɨlarɨka sa kɨlaaka kɨnɨnnakengɨ. Yɨ Kwaakevakɨ warɨka sa kɨlaaka kɨnɨnnakengɨ. Sare kɨrɨꞌ sɨgunyavɨya byaanna dɨragɨnyaꞌ geꞌ warɨꞌ. Yɨ Kwaakevakɨya byaanna dɨragɨnyaꞌ geꞌ warɨꞌ. 41Yɨ sɨgunyavɨyangɨna nyɨlyare byaanna dɨragɨnyaꞌ pɨrɨsɨ. Lawere byaanna dɨragɨnyaꞌ pɨrɨsɨ. Sɨlɨngaamɨnyarɨkaavɨre byaanna dɨragɨnyaꞌ pɨrɨsɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨlɨngaamɨnya pɨrɨkɨre byaanna dɨragɨnyaꞌ nabinyasɨ. Sɨlɨngaamɨnya pɨrɨkɨre byaanna dɨragɨnyaꞌ nabinyasɨ. Sana sana yadengɨra.

42Aꞌmwe bainɨkeraavɨre dɨkaasabwi saꞌ avaaina sasaresɨ. Kɨlaaka nemɨ lɨkirakadaanyajɨꞌ, sajɨꞌ sɨla burɨdaanyabaaibɨꞌ bwia buꞌdezɨkɨ. Kɨlaaka Gotɨyai ayɨna yɨdɨkaavadezɨꞌ, mudɨka sajɨꞌ bwia buradezɨꞌ mɨꞌ. 43Kɨlaaka nemɨ lɨkirakadaanyajɨꞌ, sajɨꞌ yaya munyaba makɨlyaꞌnejɨꞌ mɨꞌ. Kɨlaaka Gotɨyai ayɨna yɨdɨkaavadezɨꞌ, sajɨꞌ byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakejɨkɨ. Kɨlaaka lɨkirakadaanyajɨꞌ, sajɨꞌ wɨrɨsajɨkɨ. Kɨlaaka yɨdɨkaavadezɨꞌ, sajɨꞌ dɨragɨnaangeꞌ kɨnɨnnakejɨkɨ. 44Kɨlaaka lɨkirakadaanyajɨꞌ, sajɨꞌ yɨ kwaakevɨnejɨkɨ. Aagɨlaakejɨkɨ. Kɨlaaka yɨdɨkaavadezɨꞌ, sajɨꞌ Kuryai maremwaaladezɨkɨ. Yɨ kwaakevakɨne kɨlaakejɨꞌ aꞌmweraavɨrejɨꞌ warajaꞌ yɨ Kuryarɨne kɨlaaka kɨjɨꞌ waradezɨkɨra. 45Sarevɨ Gotɨyare bukuyavɨ dara dɨnɨꞌ “Aꞌmwe aaya mudɨꞌnanyai, Aataamɨ, aꞌmwei Kwaakevakɨnei yɨmaꞌnaka gaalyaꞌ kɨnɨnnakei.” Yɨ Aataamɨ aaya dɨviyai aꞌmweraavɨre kuryaraavɨ gaala wɨjaayaꞌnei sai kuryai kɨnɨnnakelyɨ. 46Kɨrɨꞌ sɨnnawɨ kuryare kɨlaakejɨkɨ wɨlamwaalyajɨꞌ gamɨdaasɨ yɨmaꞌnakaꞌ mɨꞌ. Aawa. Kwaaka dathavakɨya kɨlaakejɨꞌ sɨnnawɨ gamɨdaasɨ yɨmaꞌnakesɨ. Yɨ kuryare kɨlaakejɨꞌ saꞌ dɨvidaasɨ yɨmaꞌnakesɨ. 47Aꞌmwe aaya mudɨꞌnanyai sai kwaakevakɨyalyɨ. Sarɨ Gotɨyai yune kwaakesɨna yavɨkaryaakelyɨ. Aꞌmwe ayawɨdaaꞌnyai sai Sɨgunyavɨyalyɨ. 48Aꞌmwe kwaaka dazavakɨya dazaibɨꞌ nemɨ dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnadaa yuya Kwaakevakɨya aꞌmweina avaainanyaine. Aꞌmwe Sɨgunyavɨya dazaibɨꞌ nemɨ dɨvidaaꞌnyɨ yɨmaꞌnadaa Kɨraazɨtɨyarɨna aꞌmwe Sɨgunyavɨyaina yɨ nemɨ avaaina yɨmaꞌnaadeine. 49Aꞌmwe Kwaaka dazavakɨyare keꞌbaꞌnanyasɨyaina mwaaihobaaibɨꞌ yɨ nabaai dɨvi aꞌmwe Sɨgunyavɨyare keꞌbaꞌnanyasɨyaina mwalaadeine.

50Nyaꞌmweihi, nɨmɨ yagaala yɨdaꞌnanyaꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe mɨwɨsasɨ tawesɨ kɨnɨnnakei Gotɨyare maremwaaladeꞌ yɨnɨga wiꞌna maarannei mɨꞌ Nɨmwareꞌ. Nabaai bwia buryaꞌne saꞌ bwia maburyade savɨ yɨnɨga wiꞌna maaranneꞌ mɨꞌ Nɨmwareꞌ. 51Yɨthaanyi, sareꞌna Gotɨyare nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌ yɨhɨzɨwaakɨma! Yɨ nemɨ aꞌmwe yuyaina neina yɨmaꞌnadaa balaadeina mɨꞌ. Nabaai kɨrɨꞌ yɨ nemɨ gaainakeinajɨ bainɨkerajɨ yuyaina, mudɨkeinaavɨ Gotɨyai nemwaaihadeine. 52Yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌna, yune tɨbaalɨkuꞌnya pɨvaꞌna yadehaaꞌ, aayagaaꞌne gwareꞌ jaka dathehaaꞌ sara yadelyɨ. Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Gwareꞌ jaka wɨdɨna kyojɨ aꞌmwe mena bainɨkeraavɨ bwia maburyaꞌneraavɨ yɨdɨkaaꞌna yojɨ nemɨ gaainakeinajɨ yuyainaavɨ mudɨkeinaavɨ nemwaaihadeine. 53Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Dareꞌ Gotɨyai dakakesɨ. Kɨlaaka bwia buꞌde dazajɨꞌ, sajɨꞌ yade nayaa yaraaibwaꞌnojɨ yuyagaaꞌ bwia maburyaꞌnejɨꞌ nebaazɨꞌmakwadezɨkɨ. Kɨlaaka baide dazajɨꞌ, sajɨꞌ nayaa yade yaraaibwaꞌnojɨ yuyagaaꞌ gaala mwaalagothezɨꞌ nebaazɨꞌmakwadezɨkɨ. 54Yɨ kɨlaaka bwia buꞌdezɨꞌ sajɨꞌ yade nayaa yaraaibwaꞌnojɨ yuyagaaꞌne bwia maburyaꞌnejɨꞌ kanebaazɨꞌmakwojɨ yɨ kɨlaaka sajɨꞌ baidezɨꞌ nayaa yaraaibwaꞌnojɨ yuyagaaꞌne gaala mwaalagothezɨꞌ kanebaazɨꞌmakwojɨ yɨ sagaaꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ yunebanna yɨmaꞌnaabathesɨ. Dara dɨnɨꞌ “Gotɨyai malyavɨ wavɨlavaka baryaburɨ galavɨlawakakelyɨ. Yaka yuya yunebanna yɨꞌmwagasɨꞌnakelyɨ.” 55Yagaala pɨrɨꞌ dara dɨnɨꞌ

“Balyabwigɨ gɨmɨre sɨkeꞌ gava warɨka!
Balyabwigɨ gɨmɨre tamakyaꞌne lɨsɨnnyarɨꞌ gavanaka!”
56Baryabure lɨsɨnnyarɨꞌ saꞌ kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsasɨ. (Yɨ daresɨ. Aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsaꞌna baryabwi naawɨnaanyaibɨsabwi yuna daꞌdevulyɨ.) Nabaai kayaaꞌnanyabure dɨragɨnyaꞌ saꞌ Gotɨyare Kɨwɨnyasɨra. (Yɨ daresɨ. Gotɨyare Kɨwɨnyaꞌ aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsabwi wibwarɨdaakwada kumɨrebwina kumɨnyɨne yɨwetawakyaꞌ dɨragɨnna wɨjalɨkurakadesɨ.) 57Sare kɨrɨꞌ nemɨ Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdaana! Yɨ sahwai nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ neyavadaꞌgalanemwaaihaka nemɨnyɨneꞌna baryaburɨjɨ kayaaꞌnanyaburɨjɨ galavɨlawakakelyɨ. Yɨ sahwai sɨka saꞌ yanga nejaavanɨkelyɨ.

58Nɨnnya nyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, sarevɨ sarɨmɨ nayaa dɨragɨnna dɨthaayɨla! Yɨ sangina maalɨꞌna yɨbwaaya kɨrɨꞌ nyɨpɨdɨka! Sarɨmɨ Naangerɨ wawɨnya naangeꞌ yadɨvɨsaꞌ, saꞌ Naangerɨna kuneꞌ saba sana yɨwɨna yadeꞌ mɨꞌ. Aawa. Dɨragɨnyaꞌ waragothesɨ. Sarɨmɨ sara yawɨꞌdɨvɨꞌ yuyagaaꞌ Naangere wawɨnya saꞌ naanga naanga dɨragɨnna nayaa jɨla!

Copyright information for `BYR