1 Corinthians 3

Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyara Koridɨ mwaalyara jaapainesaraavɨnesɨ.

1Nyaꞌmweihi, nabaai nɨmɨ aꞌmwe Kurya Tewaanyai kɨnɨnnakeraavɨ wɨdadɨnyabaaibɨꞌ mihɨzɨ yɨwɨneinyɨ. Aawa. Sɨmunya sɨnnawɨnyaꞌ kɨnɨnnakera kɨlaakejɨkɨya yawɨsa maremwaalɨkeraavɨ wɨdadɨnyabaaibɨꞌ yɨhɨthɨweinyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihata bwaranyarabɨsaihɨrɨ yɨhɨthɨweinyɨ. 2Nyaꞌne aamunya yɨhɨzaaveinyɨ. Wapaaya dɨragɨnya mihɨzaayeinyɨ. Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Dazagaaꞌ wapaaya dɨragɨnya tɨka piꞌmaanganya yeꞌ. Yune sareꞌna mɨꞌ. Aawa. Dahaaꞌ kɨgaasɨ sarɨmɨ kuna mi yɨpɨneihɨlyɨ. 3Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Kɨlaakejɨkɨya yawɨsajɨyaihi kuna mwaaihaꞌ. Darevɨnyɨ. Sarɨmɨjɨya pwai gyaꞌmwerɨna tɨganaarya sabulyɨ yɨ nabaai maimaangebulyɨ sasare sabwi kuna yɨhwarɨꞌ. Sareyaba kɨlaakejɨkɨya yawɨsajɨyaihi midaaka! Aꞌmweraavɨreburɨna kaanya yamaryadɨvɨsaihi midaaka! 4Yɨhɨthɨwe sareꞌ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Yɨ sarɨmɨjɨya pwai dara dɨna “Nɨmɨ Polɨmɨreinyɨ.” Yɨ pwai dɨna “Nɨmɨ Aapolɨzareinyɨ.” Sana sana yɨvanɨgaꞌ. Yɨ sasare dazaburɨ sarɨmɨ Kwaaka davakɨyaihi kuna damwaaihava!

5Sarevɨdaaꞌnyɨ Aapolɨzai sai bewalaka! Polɨnyɨ sainyɨ bewainyaka! Naarɨmɨ sainaai yuna wɨdaayadasainaalyɨ. Naangei naarɨmɨnyɨ wawɨnyaꞌ sarɨ pɨrɨꞌna pwainyɨ pɨrɨꞌna nehɨzaavakabaaibɨꞌ wɨdaayadasainaai sara kyagoi naarɨmɨre yagolyavɨ sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaresaihɨlyɨ. 6Nɨmɨ tɨka wapaayavɨre wia burɨdeinyɨ. Aapolɨzai wia sangɨ aalyaꞌ wɨjaavakelyɨ. Sare kɨrɨvɨ Gotɨyaina yadaasɨ arɨwɨnya bilyadengɨ. 7Sarevɨ aꞌmwei tɨka wapaayavɨre wia burɨdei sai maalɨkelyɨ. Nabaai aꞌmwei aalya wɨjaavadei sai kwalyɨ maalɨkelyɨ. Naangeraai mɨꞌ. Aawa. Sai yadaasɨ arɨwɨnya bilyadei Gotɨyai sai gave sahwainanyai naangelyɨra. 8Yɨ aꞌmwei wia burɨdelyɨ yɨ aꞌmwei aalya wɨjaavadelyɨ saraai kɨrɨmɨre wawɨnyavɨna yune avaainanyaraalyɨ. Saraarɨdaaꞌnyɨ pwai tɨvɨkɨta pɨrɨꞌna pwai pɨrɨꞌna saraare wawɨnya yadisawaarɨna maarikaderaalyɨ. 9Sareꞌ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Naarɨmɨ sainaai Gotɨyare avaaiwawɨnyainaalyɨ. Sarɨmɨ Gotɨyare wawɨnyaihɨlyɨ. Sahwai sarɨmɨnyɨ yɨvanɨkelyɨ.

Nabaai Gotɨyare anga mannɨkeihɨlyɨ. Sahwai sarɨmɨnyɨ yɨhɨmadɨthaakwadelyɨ.
10Gotɨyai nɨmɨnyɨna yanga gaimwangebwi nyɨjaavakevɨna anga majavɨne maremwaaide sɨduꞌnakei yadevaaibɨꞌ nɨmɨ tɨviꞌna lɨkɨleinyɨ. Sara lɨkɨlevɨ aꞌba aꞌmwe pwara yeꞌmwannayɨlamadɨvɨsare. Sarevɨ nabaai sahwaraavɨ gazaizai mala nayaa yɨwannada nayaa yeꞌmwannayɨlamadana! Yagaala nawɨꞌnya wɨjɨwaakana! 11Sareꞌ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Angevɨya lɨkɨlya nebulyaꞌnanyai mena warɨꞌ. Sai Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨ. Nabaai lɨkɨlya pɨnɨ aꞌmwe aane pwai kwai yɨnɨga wiꞌna lɨkɨlannei mɨꞌ. 12Yɨ nabaai aꞌmwe pwai lɨkɨlya dazarɨ “Angeꞌ munyawɨ yɨlamadɨma!” dazai golɨyajɨ madathei dɨngaka? Sɨlɨvaayajɨ madathei dɨngaka? Sɨla nawɨꞌnya mubya naanga yadɨvɨsajɨ madathei dɨngaka? Nabaai yɨsajɨ madathei dɨngaka? Yannyajɨ dɨngaka? Kwavɨsajɨ dɨngaka? Kaabinnyajɨ dɨngaka? 13Yɨ aꞌmwera sara mabɨzaꞌ dɨvi gazarezare wawɨnyaꞌ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathesɨ. Sareꞌ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Kotɨya yaꞌnegaaꞌ yɨrɨkerɨꞌ yɨjɨwaainadesɨ. Yɨ dɨkevɨ wɨjalangasakadeꞌnanyɨ. Dɨka dazaꞌ yawɨranganyaꞌneꞌ aꞌmwe gazarezare wawɨnyaꞌ sara kanojɨ dara wɨjalangasakadeꞌ “O, angeꞌ madakegaaꞌ wawɨnya savɨne dɨragɨnyaꞌ sasareꞌ daaka!” 14Aꞌmwe pwai kwai lɨkɨlya dazarɨ nayaa madazavɨ dɨka manyɨ kyojɨ yɨ gamɨre wawɨnyaꞌna tɨvɨkɨta nawɨꞌnyaꞌ maaradelyɨ. 15Aꞌmwe pwai gamɨre wawɨnyavɨ dɨka saꞌ kanasɨꞌnojɨ yɨ sarei tɨvɨkɨta saꞌ mamaari yadelyɨ. Sare kɨrɨꞌ anga made gamɨ sarɨ Gotɨyai padaihasamaaradelyɨ. Kɨrɨꞌ angadɨkevɨ pwarɨ magiropalamaꞌdaanyabaaibɨꞌ dɨkevɨ kusawɨ Gotɨyai sarɨ padaihasamaaradelyɨ.

16Sarɨmɨ Gotɨyare anga tewaanyasɨra. Yɨ Gotɨyare Kuryai sarɨmɨnyɨ wɨlayɨhɨmwaalɨkeihɨlyɨ. Sarɨmɨ dazaꞌna myawɨrijɨwaaꞌ! 17Aꞌmwe pwai kwai Gotɨyare anga tewaanyaꞌ kayaaka yɨgalajai yɨ aꞌmwe dazarɨ Gotɨyai kayaaka yɨgalakadelyɨ. Gotɨyare angeꞌ, saꞌ tewaanaangeꞌnanyɨ. Gamɨresɨra. Dazaꞌ yɨ sarɨmɨ saihɨlyɨra.

18Aka, aꞌmwe aane pwai kwai gamɨ sarɨneꞌna kwaasɨ madɨnanna! Aꞌmwe pwai sarɨmɨnyɨ tɨnnyabanyai dahaasa saburɨ mɨdɨnajai yɨ gannya sɨmunyavɨ “Nɨmɨ sɨmunya naangebwi kɨnɨnnakeinyɨ yɨmaꞌnɨma!” dozɨ sahwai gɨnyɨwanna yojɨ Kwaakevakɨyaburɨna sɨmumaayai yɨmaꞌnana! 19Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyaryaba Kwaaka davakɨya sɨmunya yawɨta sabwi yɨ saꞌ sɨduta maaya navɨꞌnavɨkebulyɨ. Dazaꞌna Gotɨyare bukuyaꞌ Gotɨyarɨna dara dɨnɨkevɨnyɨ.

“Aꞌmwe sɨduta yawɨꞌnɨkeinera,” dadɨvɨsara kwaasɨya yadaapɨjɨ
Kwaasɨya sabwi yɨnahunyabulyɨ Gotɨyai kayaaka yɨgaladelyɨ.
20Nabaai yagaala dare kɨrɨsɨ dɨnɨꞌ

“Naangei nayaa dara yawɨꞌmanɨꞌ
‘Sɨduta yawɨꞌnɨkeraavɨre sɨmunya
Yɨ sa yaasɨwaꞌnanyangɨ.’”
21Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe aane pwai kwai aꞌmweraavɨne yaya namakɨladɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yuya yuya yɨ sarɨmɨnyɨnengɨ. 22Yɨ Polɨnyɨ dɨngaka? Yɨ Aapolɨzai dɨngaka? Yɨ Pitai dɨngaka? Yɨ Kwaaka dathaꞌ dɨngaka? Yɨ gaalyabwi dɨngaka? Yɨ baryabwi dɨngaka? Yɨ dahaaꞌ warɨke dɨngaka? Yɨ dɨvi yɨmaꞌnade dɨngaka? Ai, yuya sa, yɨ sarɨmɨnyɨnengɨ. 23Nabaai sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyareihɨlyɨ. Sabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyai sai Gotɨyarelyɨ.

Copyright information for `BYR