1 Corinthians 4

Gotɨyare wawɨnyaꞌ yadɨvɨsaraavɨnesɨ.

1Sareꞌna nemɨnyɨna Kɨraazɨtɨyarɨne yadaanyainaavɨna aꞌmwei dara yawɨrana! “Sahwara Kɨraazɨtɨyare wɨdaayadɨvɨsare. Yɨ Gotɨyare yagaala kukuꞌnya, nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakya maremwaaidɨvɨꞌ wɨjɨwaakadɨvɨsare.” 2Sarevɨ maremwaaide wawɨnyavɨ kɨwɨnyaꞌ kɨnɨnnakeꞌ dara warɨkesɨ. Gyakwai maremwaala dare pwai kwarɨ bɨꞌdelyɨ “Maremwaalyabwina nayaa padaꞌgalalɨmwagaꞌdei daaka!” 3Nabaai nɨmɨnyɨ sarɨmɨ kwaihi aꞌmwe pwara aꞌmweraavɨre kotɨyaꞌ maryawɨbwaryaꞌneinyɨ yɨ nɨmɨ dazaꞌna yawɨrɨdeinyɨ “Saꞌ maalɨtaayasɨra.” Nabaai nɨmɨ kwainyɨ nɨnnya sabwi maryawɨbwaꞌdɨ “Tewaanyasɨra,” dadɨnyainyɨ mɨꞌ. 4Sareꞌ aaya kaavɨlyaꞌ daresɨ. Nɨmɨre wawɨnyaꞌna yɨwetawakya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ myawɨꞌnyainyɨ. Sare kɨrɨꞌ nɨmɨ wiꞌna dara madɨwɨna! Nɨmɨ aꞌmwe yɨdaꞌmaraangeinyɨra. Nɨmɨnyɨna maryawɨbwaryaꞌneinyɨ daaka! Aawa. Sabwi saꞌ wawɨnya yune Naangeresɨ. 5Sarevɨdaaꞌnyɨ Naangei walaabathehaaꞌna sɨnnawɨ sarɨmɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mamaryawɨbwapɨna! Walaabathehaaꞌ sahwai sawɨsavɨ lɨka kɨmaꞌnyawɨ yulyarɨke yɨ baakebanna marakadengɨ. Yojɨ sahwai yuyaraavɨre sɨmunyabwi kuꞌmaayabanna marimaꞌnaabathelyɨ. Yɨ dazagaaꞌ sarɨkɨ Gotɨyarɨ gazaizai yakevɨne tɨvɨkɨta maaradelyɨ.

6Nyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨna yagaala dazangɨ keꞌbaꞌna dɨwengɨ. Yɨ nɨmɨ sainyɨjɨ Aapolɨzalyɨ sainaarɨna keꞌbaꞌna dɨwa. Sarɨmɨ saihi naarɨmɨnyɨna yawɨꞌdɨvɨꞌ yɨ yagaala gavenna dɨnɨke mwavɨlapɨna! Nawɨꞌnya yɨdasabwi dɨmɨdɨnyideꞌnanyɨ. Sara yadɨvɨꞌ pihadɨka nyɨpɨka! Wɨjɨwaakadɨvɨsarajɨya yaya pwarɨneꞌna makina, pwarɨne yayaꞌ walamarakɨna yadɨvɨsaꞌna pihadɨka jideihi dɨngaka! 7Sareꞌ darevɨnyɨ. Gɨmɨnyɨ aꞌmwe naangei aaihwai gwakakaigɨnaka! Gotɨyarɨ mamaaryagɨnya kɨnɨnnakeigɨre benɨngaka! Yɨ yuya sanna “Gotɨyai yanga nyɨjaavadeinyɨ daakajɨ,” yune gɨmɨnne yayaꞌna makimanɨgɨnyaꞌ beꞌna yɨvanɨgɨ! Gotɨyarɨ mamaaryadɨvɨtabaaibɨꞌ beꞌna yɨvanɨgɨ!

8Dahaaꞌ sarɨmɨre kuryaraavɨ yunebanna tɨviꞌna mena yɨhiwakeihi daaka! Dahaaꞌ Gotɨyare yuya kɨnɨnnakeihɨrɨ kwaala pɨnɨngɨna mena mihɨmudaasɨwakeihi daaka! Nemɨ Apozelɨyainajɨ maneyeꞌmwannyadɨvɨꞌ kingɨyaibɨꞌ Gotɨyarɨna maremwaaimanɨgasaihi daaka! Aka! Nɨmɨ sahɨrɨꞌna nyɨvuꞌnɨwaꞌ. Sarɨmɨ kingɨyaibɨsaihi maremwaaibɨzɨ kwajɨ “Apozelɨyaina sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannamaremwalaana!” dona sara kamwalaadɨka! 9Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ dara yawɨꞌmanɨge. Gotɨyai nemɨ Apozelɨyainaavɨ maalɨkeinaavɨ nemwaaihaꞌ. Aꞌmwe pwaraavɨ kwaakewɨ nemwaaihakeine. Nemɨ dareinabɨsaine. Aꞌmwera kotɨyaꞌ mena yadɨvɨꞌ yɨ nemɨ nayaa balaadeꞌna nejɨdavesaine. Sarevɨ yɨ sahwara neramakɨpɨꞌdeꞌna avaangwaasavɨ yuyaraavɨre tɨnnyarɨ ejelɨya kwaraavɨrerɨjɨ aꞌmwe kwaraavɨrerɨjɨ sara nemwaaihakeꞌnanyɨ. 10Kɨraazɨtɨyarɨna wɨjɨwakadaanyaꞌna “Sɨmumaayarera,” nedadɨvɨsaine. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ “Kɨraazɨtɨyarɨna kunnakeinera,” dɨdɨvɨsaihɨlyɨ. Nemɨ waryaanyaina, yɨ sarɨmɨ dɨragɨnaangeihi. Sarɨmɨnyɨne yaya makidɨvɨsaihɨlyɨ. Yɨ nemɨnyɨne yaya mamakɨlyadɨvɨsaine. 11Yune dathahaaꞌna nemɨ wawɨnya yɨvanɨgoꞌna mɨjɨka mwaaimanɨgo. Yadaa nemɨre kulalyangɨ wana yaalɨka neyɨhɨrasɨꞌmanɨꞌ. Nabaai nemɨnyɨ kwaabɨhannyanna negainɨvanɨꞌ. Asa gwaamwadɨvɨꞌ nemɨnyɨ yaasɨwaꞌ maina neramamarivanɨgasaine. Yɨ sara neyadaapi nemɨ anga nayaa mwaalyaꞌneba pɨba aawa. 12Nemɨ saina pwaraavɨ nemɨre wapaayanna myɨdaanganyadaa yagɨyagɨ wawɨnya nebulyaꞌna yune nennya asɨrajɨna yadaanyaine. Aꞌmwera paasiyagaala nedangadaapɨjɨ yagaala nawɨꞌnyanna jaꞌnawɨdadaanyaine. Sahwara nemɨnyɨ wana kayaaꞌna neyɨgaidaapɨri nemɨ kave nayaa tɨnnaina wanganna yadaanyaine. 13Aꞌmwera walapapalakya yagaala kayaaꞌnanya yɨnahunya sawɨnne saza nedadaapɨjɨ nemɨ yagaalya kave wɨdadaanyɨ. Kwaaka yuyawɨnna nemɨ wana yaaye tɨritaꞌnanya nebulyaꞌ yɨmaꞌnadaanyaine. Yuyaraavɨre gɨrɨkitaꞌnanyaina mwaaiho. Nemɨ Apozelɨyainaavɨre wawɨnya yadaanyavɨ sara kuna mwaaiho yɨmabaka nabaai dahaaꞌnanyɨra.

14Yagaala daza sarɨmɨnyɨ wagɨla yɨhɨzaayaꞌneꞌ yɨdaꞌmwe mɨꞌ. Aawa. Nɨmɨre kaimɨraayaihɨrɨna tewaanya nyɨvuꞌnɨvanɨkeꞌna yɨ “Kumɨre sɨmunya nɨmɨ yawɨrarɨlaaya yɨma!” dena yɨdaꞌmwengɨ. 15Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihasavɨ nebulyaꞌna sɨrɨgihɨvaanga kwala naanga naangera kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzaihi kɨrɨꞌ sɨrɨnɨmaanga kwalaalyara maayaihɨlyɨ. Aawa. Gave pwalyɨ. Darevɨnyɨ. Nɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨzɨwaakevɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ wɨlamwaaidɨvɨsaihɨrɨne sɨrɨnɨmaangeinyɨ yɨmaꞌneinyɨ gaveinyɨ. 16Sarevɨdaaꞌnyɨ dara dɨhaaꞌbwata yɨhima! Sarɨmɨnyɨne keꞌbaꞌnanyainyɨ nɨmɨre sabwina lɨmwadɨvɨꞌ jamarila! 17Yɨ dazahɨrɨsavɨna sarɨmɨnyawɨnna Timotirɨ marayɨhyasaabɨwelyɨ. Sahwai Kɨraazɨtɨyarɨne nɨmɨre kaimɨraayarɨna tewaanya nyɨvuꞌnadelyɨ. Naangerɨna lɨmwannɨkelyɨ. Sahwai nɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaiheinyɨre tuta mɨdɨdɨnyangɨ sarɨmɨre sɨmunyavɨ ayahi maradɨhaaꞌbwata yɨhyathelyɨ. Anga yuyabanya yuya Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨya gazasavɨ nɨmɨ wɨjɨwaakadɨnyabaaibɨꞌ nɨmɨre sasare dazabwina yɨhɨthathelyɨ. 18Sarɨmɨjɨya pwara “Nemɨnyawɨnna Polɨ mabi yaka maneyavadaꞌgalyɨ yadelyɨra,” yawɨꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ pihadɨka yeva kunnya yaya munyaba makinyɨna yɨwaasare. 19Kɨrɨꞌ Naangei sɨmunyavɨ sara yawɨrajaꞌ sarɨmɨnyawɨnna maalɨkegaaꞌ bɨdeinyɨ. Biꞌmavaꞌmujɨ pihadɨka yadɨvɨsaraavɨre yagaala sannanɨkuꞌ yaamɨjɨ wɨꞌnɨdeꞌ gaveꞌ mɨꞌ. Aawa. Kumɨre dɨragɨnyaꞌ yɨdakwasanganɨdeinyɨ. 20Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai nemaremwaaidevɨ yune yagaala gaveꞌ kadɨka muꞌnyadaanyɨ. Aawa. Dɨragɨnaangeꞌ yadengɨjɨ tɨnna wangadaanyaine. 21Sarɨmɨ be yaawiabwina yɨhɨvuꞌnɨvanɨꞌ? Dare daꞌna dahayɨhɨvuꞌnɨwaꞌ? “Yɨsarɨꞌ nemɨnyɨ yavadaꞌgala neyaꞌnerɨꞌ lɨmwagozɨ nemɨnyawɨnna batheꞌnanyɨ.” Dara dahayawɨꞌmwaaꞌ? “Nemɨ saina kyavadaꞌgainawaajɨ sahwai tɨnna nengada kale yada kwaamuꞌnanyabulyɨ nemɨnyawɨnna batheꞌnanyɨ.”

Copyright information for `BYR