1 Corinthians 5

Gɨrɨkitaꞌnanyabwi Koridɨ mwaalyaraavɨ warakeꞌnesɨ.

1Nɨmɨ nebwina dara wɨꞌnɨwa. Koridɨ mwaalyara lɨmwadɨvɨsaraavɨ gɨrɨkitaꞌnanyabwi warɨkesɨ. Yɨ nabaai gɨrɨkitaꞌnanya saꞌ nabinyabulyɨ. Yɨ sasare sabwi ajɨmya yuyangɨyara muꞌnyadɨvɨsara “Aala!” dadɨvɨꞌ yadɨvɨtabwi mɨꞌ. Saꞌ daresɨ. Aꞌmwe pwai sarɨmɨjɨyai ganɨmaangere aꞌmweꞌ maarɨna. 2Sarelyɨyaihi mwaalɨna yadɨvɨta kɨrɨꞌ “Nemɨrebwi tewaanya gavesɨra,” dadɨvɨꞌ pihadɨka yadɨvɨꞌ sarɨnnya yaya munyaba yaasɨwaꞌna makinadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareꞌ mipɨna! Aawa. Kayaaꞌnanya sabwi yagalyaꞌmaꞌna yapi sarɨmɨ kɨnna dɨzɨla! Yɨ “Nemɨ sasare sabwi yade sarɨ nemɨnyawɨdaasɨ wɨdasaana!” dapɨjɨ kɨnna dɨzɨla! 3Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ sainyɨ sarɨmɨnyɨ menyaba mwaaideri kɨrɨꞌ nɨmɨre sɨmunyaꞌna sarɨmɨjɨ mwaaidɨnyainyɨ mena maryawɨbwaꞌmwesɨ. Yɨ sarɨmɨnyaba mwaaihebaaibɨꞌ yɨ aꞌmwei sarei dazabwina “Sai kayaaꞌna wagɨla yadelyɨ,” dena tɨviꞌna maryawɨbwaꞌmwesɨ. 4Nɨmɨ tɨviꞌna dara dɨwa. Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨne dɨragɨnyavɨ aꞌmwe dazarɨ Saataanɨmɨna marɨmwangɨna jɨla! Yɨ sarɨmɨ yɨꞌbwaꞌnawɨꞌnadaapiyagaaꞌ nɨmɨre kuryalyɨ nemɨre Naangei Jizaazare dɨragɨnyasɨ yɨhyeꞌmwannamwaaladeihi 5Saataanɨmɨre maremwaalyabanna aꞌmwe dazarɨ marɨmwangɨna jɨla! “Gamɨre yawɨsaꞌ yavadaꞌgalakojɨ Naangere yɨrɨkerɨkɨ Gotɨyai aꞌmwe dazare kuryarɨ padaihasamaarana!” dapɨjɨ dɨmarɨmwangyɨla! Saataanɨ daanga wɨjaavadevɨdaaꞌnyɨ gamɨre kɨlaakejɨkɨya yawɨsangɨ kayaaka yɨgaladeꞌna duthaasɨla!

6Sarɨmɨ Koridɨ mwaalyaihi sarɨnnya yaya munyaba makinadɨvɨꞌ “Nemɨ yɨdaꞌnanyainera,” dadɨvɨsaihɨlyɨra. Kɨrɨꞌ yaasɨwaꞌna sasara dadɨvɨsaꞌ nawɨꞌnyabwi mɨꞌ. Aꞌmwe dadɨvɨta dareꞌna myawɨrijɨvanɨgaꞌ! “Yɨzɨya maalɨkeꞌ gɨrɨkula yuyavɨna lɨwɨnya mimwadesɨ.” Nabaai, sabaaibɨꞌ kayaaꞌnanya wanganakɨpɨja sarɨmɨnyɨ yunebanna nayɨhɨladawaradɨka! 7Sarɨmɨ “Bɨretɨya gaala mudɨkeꞌna yɨzɨya maayaꞌneina mwalaana!” dapɨjɨ yɨzɨya aya kɨgaasa nayaa dɨmarasɨꞌnyɨla! Yɨ yɨzɨya maayaihi mwaaihatabaaibɨꞌ sara dɨmwaalyɨla! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai nemɨnyɨne Pariꞌmaꞌmunnevɨre sipɨzipɨyai nemɨre kayaaꞌnanyabwi marasɨꞌnyaꞌnei balyaꞌnerɨ tamiravetabaaibɨꞌ nemɨnyɨneꞌna mena balakevɨ mudɨkeihi dɨmwaalyɨla! 8Sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨ munnevɨ bɨretɨya yɨzɨya aya kɨgaasa maaya tɨka naana! Yɨ yɨzɨya sɨmɨlɨka wɨlyaꞌnesɨ yɨzɨya wana kayaaꞌnanyasɨ tɨka manaanna! Aawa. Bɨretɨya mamimwannyɨkeꞌ nayaa naana! Yɨ daresɨ. Nemɨre sɨmunyavɨ yɨdaꞌnanyabwi yunebanna newarana! Nemɨ yagaala nebulyaꞌnanyanna nayaa daana!

9Pɨkarɨyɨkwiavɨ nɨmɨ sarɨmɨnyɨ yɨhithave. Dara de. Aꞌmwe aꞌmwengɨ ata lɨmwadɨvɨsarajɨ nyaꞌmwana madɨnyadɨvɨꞌ myeꞌmwannamwaaibɨnera! 10Nɨmɨ yuyaraavɨ wana yune nebulyaꞌ yagalyaꞌmataꞌna majɨvanɨge. Yɨ aꞌmwe yuya Kwaaka davakɨyara aꞌmwengɨ ata lɨmwadɨvɨsaraavɨna dɨngaka? Tɨganaaryarajɨ kuka yɨpalamaaꞌdɨvɨsarajɨ saraavɨna dɨngaka? Aꞌmwera kwaasɨya gotɨya yɨta, sɨla saraavɨrebwi mɨdɨdɨvɨsaraavɨna dɨngaka? Yɨ sarɨmɨ “Sasare saraavɨ nebulyaꞌna yagalyaꞌmavaana!” dɨpɨjaꞌ yɨ sarɨmɨ Kwaakevakɨdaasɨ nayaa jahalyaꞌmayideihi daaka! Yuya saraavɨna myɨhɨzɨvanɨge. 11Nabaai kɨrɨꞌ nɨmɨ yagaalyavɨ aaya kaavɨlyaꞌ yɨhithaveꞌ yɨ saꞌ daresɨ. Aꞌmwe pwai kwai sarɨmɨ “Kɨraazɨtɨyarɨne neyaꞌmwela!” dadɨvɨsarɨ jahalyaꞌmayɨla! Yɨ sarɨna aꞌmwengɨ ata lɨmwadei dɨngaka? Sai tɨganaaryai dɨngaka? Sai kwaasɨya gotɨya yɨta, sɨla saraavɨrebwi mɨdɨdei dɨngaka? Sai bɨraiyagaala dadei dɨngaka? Sai nada yɨmaka widei dɨngaka? Sai gɨlyɨvɨta aꞌmwe pwaraavɨrengɨ mwagiꞌnadei dɨngaka? Yɨ sasarebura yajai salyɨ sarɨmɨ nyaꞌmwana myeꞌmwannayɨpɨna! Tɨka wapaaya aꞌmwe sasarelyɨ myeꞌmwannanɨpɨna! 12Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe mwasɨlaanyaraavɨ maryawɨbwaryaꞌneinyɨ nɨmɨre wawɨnyaꞌ daaka! Sahwaraavɨ yune Gotɨyaina maryawɨbwaradere. Kusɨlaanyaraavɨ sarɨmɨ maryawɨbwaꞌdɨvɨsara midaaka! Yɨ sarɨmɨresɨ. Dara dɨnɨkabaaibɨꞌ jɨla! “Sarɨmɨ saihɨrɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyabwi yaderɨ dɨmarasɨꞌnyɨla!”

Copyright information for `BYR