1 Corinthians 6

Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaꞌdɨvɨsara kotɨya mamarinɨpɨneꞌnesɨ.

1Sarɨmɨjɨya pwai kwai sarɨmɨjɨya pwarɨ wɨjaꞌna yagaalyaꞌ kɨnɨnnakei Gotɨyare tewaanyara yawɨbwaryaꞌneraavɨ pariꞌmaꞌdei dɨngaka! Aꞌmwe Gotɨyarɨna yɨdaꞌmaraangera mamwaalyɨgasara muꞌnyadɨvɨsaraayabanna kotɨyaꞌ yaawadelyɨ. Sai sasare sabwina wagɨla muvwaꞌnyadei dɨngaka! 2“Gotɨyare tewaanyara aꞌmwe Kwaakevakɨya yuyaraavɨre sabwi maryawɨbwaranganyaꞌneraavɨ sahwai wɨmwaaihaderera,” sarɨmɨ dazaꞌna myawɨrijɨhivanɨgaꞌ! Nabaai dɨvi sarɨmɨ aꞌmwe yuya Kwaakevakɨyaraavɨ maryawɨbwapɨjaꞌ dahaaꞌ yagaala maalɨka sarɨmɨjɨyaremɨlɨꞌ dazasare samɨlɨꞌna sarɨmɨ yɨnɨga wiꞌna maryawɨbwapɨneihi daaka! 3Yɨ “Nemɨ lɨmwagaꞌdaanyaina ejelɨyaraavɨre sabwi kɨbulyɨ maryawɨbwaraadeinera,” sarɨmɨ dazavɨ myawɨryɨvanɨgasaihi daa! Yɨ sarevɨ dahaasagaaꞌ nemɨre mwaalya davurɨya yagaalyangɨna nemɨ wiꞌna nebulyaꞌna maryawɨbwaraanneine. 4Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ mwaalya davurɨya yagaalyaꞌ kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzaihi yagaala savɨ mwasɨlaanyara maryawɨbwaryaꞌneraavɨ nadahɨlakɨpɨdɨka! Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyaihi yawɨꞌna “Sahwaraavɨre kuryara bainɨkera waryaanyarera.” Yɨ sahwaraavɨ sarɨmɨre kotɨyaꞌna beꞌna wɨmwaaihɨvanɨgataraavaka! 5Yagaala dɨwe dazaꞌ kadɨka wɨꞌnɨpɨjaꞌ sarɨmɨrebwina wagɨla yɨhɨvwaꞌnajaꞌ yɨ saꞌ tewaanyasɨ. Sarevɨ sarɨmɨnyɨdaaꞌnyɨ sɨryaꞌmwe saraarɨ yagaalyavɨ yɨnɨga maryawɨbwarannei aane pwai kwai midaaka! Sɨmunnakei sarɨmɨnyɨ tɨnnyaba mwaalɨkei pwai kwai midaaka! 6Sarɨmɨ yɨdaꞌnanyabwina mamɨdɨnyɨvanɨgaꞌ. Aawa. Neyaꞌmwe pwai neyaꞌmwe pwarɨ kotɨya maryadelyɨ. Yɨ nabaai Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨsara kotɨya maryawɨbwaryaꞌneraayaba sara yadelyɨ. Tewaanyabwi daaka! 7Sarɨmɨ saihi kotɨya marinadɨvɨsaihɨlyɨ. Yɨ sasare saburɨdaaꞌnyɨ Saataanɨ yune yɨhɨthathɨwamanɨkeihɨlyɨ. “Nemɨ kave baihanaꞌna yadawaari kayaaꞌnanyaꞌ neyaꞌmwe pwai kwai gamɨnna neyana!” majɨ baaꞌna yɨvanɨgaꞌ! “Baihanaꞌna yadawaari nemɨre gɨlyɨvɨsa neyaꞌmwei nemwagiꞌnana!” majɨ beꞌna yɨvanɨgaꞌ! 8Sarɨmɨ sɨryaꞌmwerɨna yavadaꞌgalyaꞌnebwi mabɨramaarivanɨgaꞌ. Aawa. Yune sarɨmɨ saihina kayaaꞌnanyaꞌ yadɨvɨsaihɨlyɨ. Pwaraavɨ kayaaꞌna yɨbwaakyaꞌ yadɨvɨꞌ gɨlyɨvɨsa wɨmwagiꞌnadɨvɨsaihɨlyɨ. Yɨ sasare sabwi sarɨmɨjɨya sɨryaꞌmweraavɨ dazahwaraavɨ yadɨvɨsaihɨlyɨ.

9Sarɨmɨ dathavɨna myawɨrijɨwaaꞌ! “Aꞌmwe kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsara Gotɨyare maremwaaideꞌ saꞌ maapɨꞌdera mɨꞌ.” Akai, sarɨmɨ yune sarɨnnya sɨmunyangɨna kwaasɨ nadakɨnɨpɨdɨka! Yɨ darebulyɨ. Aꞌmwe yaasɨwaꞌna marɨdaakunadɨvɨsarajɨ yɨ aꞌmwe kwaasɨ gotɨya yɨta, sɨla saraavɨ mɨdɨdɨvɨsarajɨ yɨ aꞌmwe pwaraavɨre aꞌmwengɨ ata lɨmwadɨvɨsarajɨ yɨ aꞌmwera kayaaꞌnanya wagɨla wɨvwaꞌnyaꞌne aꞌmwe pwarajɨ yeꞌmwannayadɨvɨsarajɨ 10yɨ kukerajɨ yɨ tɨganaarya yadɨvɨsarajɨ yɨ biyaaya pɨnɨ nadɨvɨꞌ yɨmaka widɨvɨsarajɨ yɨ aꞌmwera aꞌmwe pwaraavɨ yagaaibɨraizɨka wɨdangadɨvɨsarajɨ yɨ kuka yɨpalamaaꞌdɨvɨsarajɨ aꞌmwe sasare yuya dazara Gotɨyai maremwaaideꞌ maapɨꞌdera mɨꞌ. 11Nabaai sɨnnawɨ sarɨmɨjɨya pwara dazabwi sasara mwaalesaihɨlyɨ. Kuna kayaaꞌnanya sangɨ mamwaaipɨneihɨlyɨ. Aawa. Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨne yayavɨjɨ nemɨre Gotɨyare Kuryai kwarɨjɨ Gotɨyai aalya mena yɨhyada gamɨnne tewaanyaihɨrɨ mena yɨhɨmwaaihada gamɨnyɨne yɨdaꞌmaraangeihɨrɨ mena yɨhɨthahɨlakakeihɨlyɨ.

Gɨrɨkitaꞌnanyaburɨnesɨ.

12“Yuya yɨwɨja nɨmɨ yaꞌneinyɨ kɨmaakɨya madakɨnyɨkengɨ.” Kɨrɨꞌ nabaai nyɨmaremwaalojɨ yuya sa aꞌmweraavɨ wɨgaimwade mɨꞌ. “Yuya ya nɨmɨ yaꞌneinyɨ kɨmaakɨya madakɨnyɨkengɨreva.” Kɨrɨꞌ nabaai nɨmɨnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yɨwɨjaꞌ dɨvi wɨla nanyɨradɨka! 13“Tɨka wapaaya sa yɨ munyɨkɨnengɨ. Yɨ munyɨꞌ wapaaya maaryaꞌnikɨ.” Sare kɨrɨvɨ nabaai Gotɨyai wapaayasɨ nemɨre kɨlaakejɨsɨ yuyawaai yasɨꞌnadelyɨ. Kɨlaaka sajɨꞌna yɨhɨthɨma! Kɨlaakejɨꞌ yaasɨwaꞌna marɨdaakunyɨna yaꞌnejɨꞌ mɨꞌ. Aawa. Sajɨꞌ yune Naangerɨna wɨdaayaꞌnejɨkɨ. Yɨ Naangei sai kɨlaakejɨkɨna maremwaalyaꞌnelyɨ. 14Gotɨyai bainɨkeraayawɨdaaꞌnyɨ Naangerɨ yɨdɨkaavakelyɨ. Yɨ nabaai dɨragɨnyaꞌ yune gannyavɨna nemɨre kɨlaakejɨka baidezɨkaavɨjɨ avaala sasara neyɨdɨkaavadelyɨ. 15Sarɨmɨ dara myawɨrijɨwaaꞌ! “Sarɨmɨre kɨlaakejɨka yɨ Kɨraazɨtɨyare kɨlaakejɨkɨya pimagɨnyajɨkera.” Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ Kɨraazɨtɨyare kɨlaaka pimagɨnya pɨjɨꞌ maaraꞌmujɨ aꞌmwe kwalawaꞌ ganaangevɨne kɨlaaka pimagɨnyajɨꞌ mɨwɨrɨdezɨꞌ daaka! Arɨkewɨnyɨ. 16Aawa. Sarɨmɨ davɨna myawɨrijɨvanɨgaꞌ! “Aꞌmwei aꞌmwe yaarɨdaaꞌne sasɨ yɨrakuꞌnemwaalojɨ yɨ sai aꞌmwe savɨjɨ avaaikɨlaaka yɨmaꞌnadelyɨ.” Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai sare saꞌna mena dara dakelyɨ “Aꞌmwelyɨ aꞌmwesɨ sawaai kɨlaaka gave pɨjɨꞌna yɨmaꞌnyɨkadezɨkɨra.” 17Nabaai aꞌmwe pwai Naangelyɨ yɨrakuꞌnemwaalojɨyai yɨ sai kuryai gave pwainanyai yɨmaꞌnyɨkadelyɨra. 18Kayaaꞌna gɨrɨkitaꞌnanyabwi sarɨmɨ yagalyaꞌmaꞌna yapɨjɨ lɨkaanya dɨwila! Wagɨla yuya pɨnɨ aꞌmwera yɨpɨja, sa kɨlaakejɨkɨ mwasɨmagɨnyangɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe yaasɨwaꞌna marɨdaakunyɨna yadei yɨ sai gannya kɨlaakejɨkɨ kusawɨnyavɨ kayaaꞌnanyabwi wɨjaavɨnadelyɨ. Sareꞌna sabwi mipɨnera!

19Sarɨmɨ daꞌna myawɨrijɨwaaꞌ! “Sarɨmɨre kɨlaakejɨꞌ yɨ Kurya Tewaanyai wɨlayɨhɨmwaalɨkere anga nawɨꞌnyasɨ.” Gotɨyarɨneba Kurya sai kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Sarɨmɨ sahwaihi yune sarɨmɨnyɨneihi mɨꞌ. 20Aawa. Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai nɨgwia naangesɨ sarɨmɨnyɨ ayahi yɨhɨmubamaarakelyɨ. Sareꞌna sarɨnnya kɨlaakejɨkaavɨ Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba nayaa dɨmakɨlyɨla!
Copyright information for `BYR