1 Corinthians 7

Aꞌmwe kwala maaryaꞌnebwinesɨ.

Dahaaꞌ pɨkarɨyɨkwiavɨ sarɨmɨ yɨdaꞌmwaꞌdaata aꞌmweraavɨre mwaalyabwina nɨmɨ dara jaꞌnayɨhɨthɨdeꞌnanyɨ. Aꞌmwei aꞌmwevɨ kwala mamaaryaꞌneꞌ saꞌ yaasɨwaꞌ mwaalyabwi tewaanyasɨra. Sare kɨrɨvɨ dala pɨburana pɨburananya yaasɨwaꞌna marɨdaakunanyɨnyabura aꞌmweraavɨ kayaaka yaꞌnebura warɨkeꞌna gazaizai gamɨ sarɨne gannya balaangeꞌ kɨnɨnnakeinanyai mwaalana! Yɨ nabaai aꞌmwe gazasaꞌ gannya aꞌmwei kɨnɨnnakeꞌnanyaꞌ mwaalana! Gamɨre aꞌmwevɨ kwala maaryabwine tɨvɨkɨsaꞌ kwalaangei nayaa wɨjaavana! Sasarebaaibɨꞌ gamɨre kwalaangerɨ tɨvɨkɨta saꞌ balaangeꞌ nayaa wɨjaavana! Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmweꞌ yune gannya kɨlaakejɨkɨna maremwaaidezɨꞌ mɨꞌ. Aawa. Kwalaangei maremwaalɨꞌ. Yɨ sasarebaaibɨꞌ kwalaangei gannya yune kɨlaakejɨkɨna mamaremwaalyɨꞌ. Aawa. Gamɨre aꞌmweꞌ maremwaalɨꞌ. Kɨrɨmɨ sayoihi kwaiyagaala dadisabwi nawɨꞌnyabulyɨ. Aꞌmweigɨ gɨnnya aꞌmwevɨ “Aala!” madɨnna! Aꞌmweꞌgɨ gɨnnya aꞌmwerɨ “Aala!” madɨnna! Sara yɨkajavwi yɨ saꞌ kukebulyɨ. Kɨrɨꞌ pɨgaaꞌna pɨrɨꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ dɨngaka? Kɨrɨmɨ sawaaihi avaaizɨmunyaꞌna yakɨlyɨ kɨbawegaaꞌ kɨrɨnnya kɨlaakejɨꞌ yɨtaata jɨꞌnakɨlyɨ “Gotɨyarɨ wɨjaꞌnegaaꞌ yune mwaalaka!” dakɨlyɨ geva geva dɨmwaalyideyoihɨlyɨ. Saꞌ wikɨra. Nabaai sara yakɨlyɨ dɨvidaaꞌnyɨ sayoihi kɨrɨnnya kɨlaakejɨꞌ ayahi jɨrakuꞌnemwaalyideyoihɨlyɨ. Akai, sara mi yakɨlyɨ kɨrɨnnya kɨlaakejɨkɨ wiꞌna nayaa mamaremwaalyɨ yɨkajaꞌ Saataanɨ yaamɨjɨ yɨjɨwaala nayɨhyadɨka! Nabaai sarevɨ ata lɨmwangebwi nyɨkadɨka! Sareꞌna Gotɨyarɨ miꞌna wɨdakɨlyɨ ayahi jɨrakuꞌnemwaalyideyoihɨlyɨ. Dɨwe saꞌ kɨwɨnyaꞌbɨtaꞌ mɨꞌ. “Sara jɨla!” madakyɨvanɨge. Kɨrɨꞌ “Aꞌmwe yuyara nɨmɨ yadɨnyabaaibɨꞌ mwaaibɨꞌdeꞌ tewaanyasɨ,” sɨmunya yawɨꞌmanɨge. Sara nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Sare kɨrɨvɨ Gotɨyai tewaanya sɨhumale dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya yanga wɨjaavakengɨ. Aꞌmwe gazaizai Gotɨyarɨna gannya sɨhumaleꞌ kɨnɨnnakelyɨ. Pwarɨna aꞌmweꞌ kɨnɨnnakei mwaalyaꞌnebwi wɨjaavakesɨ. Pwarɨna aꞌmweꞌ maayai mwaalyaꞌnebwi wɨjaavakesɨ.

Kwala mamaaryarajɨ yɨ aꞌmwe yaanyɨwaakemɨlɨkajɨ sangɨ nɨmɨ dara dɨwa. Sangihi nɨmɨbɨꞌ kwala mamaaryaihi mwaaibɨzaꞌ yɨ saꞌ tewaanyasɨ. Kɨrɨꞌ kunnya kɨlaakejɨsɨ sɨmunyasɨ nayaa mamaremwaalyɨpɨjaꞌ yɨ kwala maarɨna yɨpɨka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yaasɨwaꞌ mwaalɨna yapɨjɨ kumɨre munyɨꞌ dɨka widatheꞌ kayaaꞌnanyasɨ. Yɨ kwala maapɨjaꞌ saꞌ nawɨꞌnyasɨ.

10 Kwala maaryarajɨ kwala maaꞌnyajɨ sangɨna nɨmɨ kɨwɨnya dathaꞌ wɨjaavɨma! Kɨwɨnya saꞌ nɨmɨreꞌna mɨꞌ. Aawa. Kɨwɨnya saꞌ Naangeresɨra. Saꞌ yɨ dareꞌna “Aꞌmweꞌ gannya kwalaangerɨ myagalyaꞌmavanna!” 11 Kɨrɨꞌ aꞌmwe saꞌ gannya aꞌmwerɨ mena yagalyaꞌmavajaꞌ yɨ dazaꞌ yaasɨwaꞌ mwaalɨna yadeꞌ dɨngaka? Gannya aꞌmweryawɨnna ayɨna wawojɨ kwalaangelyɨ avaaimunyɨꞌna ayɨna yeꞌmwannamwaalyɨkadeꞌ dɨngaka? Pɨbwi aawa. Nabaai kwalaanga kwalyɨ gannya balaangevɨ mudaasanna!

12 Nabaai kwaala pɨyuraavɨ nɨmɨ sainyɨ dara dɨwa. Yagaala saꞌ Naangei wɨdakaꞌ mɨꞌ. Nɨmɨresɨra. Yɨ Kɨraazɨtɨyarɨne neyaꞌmwe pwai kwai, yɨ gannya balaangeꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyadeꞌ kɨnɨnnakei mwaalajai yɨ aꞌmwe saꞌ “Aꞌmwe salyɨ kuna yeꞌmwannemwaalɨma!” dazaꞌ yɨ neyaꞌmwe dazai aꞌmwe saꞌ malɨmwagyaꞌna savɨ myagalyaꞌmavanna! 13 Nabaai aꞌmwe pɨrɨꞌ gannya kwalaangei Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyadei kɨnɨnnakeꞌ mwaalajaꞌ yɨ aꞌmwe sai “Aꞌmwe sasɨ kuna yeꞌmwannemwaalɨma!” dazai yɨ neyaꞌmwe dazaꞌ aꞌmwe sai malɨmwagyaꞌna myagalyaꞌmavanna! 14 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwei Naangerɨ malɨmwagyada gannya balaangesɨ yeꞌmwannemwaalajarɨna balaanga saꞌ Gotɨyare tewaanyaꞌ mwaalake sasare savɨ kɨrɨmɨre mwaalyabwi tewaanyabwi yɨmaꞌnakeꞌ Gotɨyai tɨnna wangadelyɨ. Nabaai aꞌmweꞌ Naangerɨ malɨmwagyada gannya kwalaangelyɨ yeꞌmwannemwaalajavɨna neyaꞌmwe sai Gotɨyare tewaanyai mwaalake sasare savɨ kɨrɨmɨre mwaalyabwi sabwi tewaanyabwi yɨmaꞌnakeꞌ Gotɨyai tɨnna wangadelyɨ. Sareꞌ mi warajɨ kwajɨ yɨ sarɨmɨre kaimɨraaya gɨrɨkitaꞌnanyara kamwaaibɨthɨꞌ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ tewaanyara Gotɨyareraavɨ wɨmwaaihaderera. 15 Sare kɨrɨvɨ aꞌmwe pwai aꞌmwe kɨrɨꞌ Naangerɨ malɨmwagyada gannya aꞌmwe pɨrɨvɨ aꞌmwe kwarɨ yagalyaꞌmavajaꞌ yɨ saꞌ wikɨra. Yagalyaꞌmavana! Sasarebwi yɨmaꞌnajavɨ neyaꞌmwe pwai neyaꞌmwe kɨrɨꞌ yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌbɨsavɨ mamwaalyɨꞌ. Aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ wɨla myɨryɨnɨkesɨ. Kwaamuꞌnanyaburɨ mwaalyaꞌneihɨrɨ Gotɨyai sarɨmɨnyɨ jaka yɨhɨzɨvwaramaarakevɨnyɨ. 16 Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarere balaangeꞌgɨ, nebulyaꞌna gara yawɨꞌmanɨgɨ! “Nɨnnya kwalaangerɨ yɨnɨga padaihasamaarɨdeꞌnyɨ dɨngaka?” Saꞌ myawɨrivanɨgɨ. Nabaai kwalaangeigɨ, nebulyaꞌna gara yawɨꞌmanɨgɨ! “Nɨnnya balaangevɨ yɨnɨga padaihasamaarɨdeinyɨ dɨngaka?” Saꞌ myawɨrivanɨgɨ. Sareꞌna madahalalɨmwadɨnna!

17 Sareꞌ kɨrɨꞌ Naangei gazarɨzarɨ yanga mudakabaaibɨꞌ yɨ sahwai sara mwaaidɨꞌnyɨyavɨ Gotɨyai jaka wɨjɨvwaramaarakegaaꞌ mwaalakeburɨ yɨ sai yune sahɨrɨsavɨna kuna yamaryana! Yuya Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyangɨyaraavɨ nɨmɨ kɨwɨnya sara wakadɨnyainyɨ. 18 Dara dɨwa. Aꞌmwe pwai kwai kɨlaakejɨꞌ gurya davesarɨna Gotɨyai jaka wɨjɨvwaramaarakei dɨngaka? Sahwai gannya kɨlaakejɨꞌ ayahi mamariwɨbwaꞌnanna! Aꞌmwe pwai kɨlaaka gurya madaꞌnyɨnɨkerɨ Gotɨyai jaka wɨjɨvwaramaarakei dɨngaka? Sahwai gurya daꞌnɨkei mimaꞌnanna! 19 Kɨlaaka gurya daya sabwi, yɨ sabwi gevulyɨ. Yɨ kɨlaaka gurya madaya sabwi, yɨ sabwi kɨbulyɨ gevulyɨ. Aawa. Gotɨyai Kɨraazɨtɨyarɨne yagaala wakake mɨdɨnyabwi yɨ saꞌ naangaangebulyɨ. 20 Aꞌmwe gazaizai wawɨnya pɨrɨvɨ mwaaiderɨ yɨ Gotɨyai jaka wɨjɨvwaramaarakegaaꞌ sai sahɨrɨvɨ yɨnahu nayaa mwalɨbainyɨna yana! 21 Yaasɨwaꞌwawɨnya wɨdaayadɨnyaigɨ mwaaidaꞌgɨzɨ Gotɨyai jaka gɨzɨvwaramaarakeigɨ daaka? Dazavɨna gɨmɨ sɨmunyaꞌ taanga maginanna! Aawa. Kɨrɨꞌ yaasɨwaꞌwawɨnya wɨdaayadɨnyaꞌ yagalyaꞌmayaꞌneꞌ tusaꞌ kɨnɨnnakeigɨ yɨmaꞌnɨjaꞌ yɨ tuta dazavɨ mɨdɨnna jɨ! 22 Sareꞌ darevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Aꞌmwei yaasɨwaꞌwawɨnya wɨdaayaderɨ Naangei jaka wɨjɨvwaramaarakei yɨ dahaaꞌ Naangere tewaanya mwaaidelyɨ. Yɨ Naangerɨ tɨnnyarɨ sai kayaaꞌnanyabwine yaasɨwaꞌwawɨnya ayahi wɨdaayadei mɨꞌ. Sasarebaaibɨꞌ aꞌmwei tewaanya mwaalɨna, yaasɨwaꞌwawɨnya mudayadaawori Naangei jaka wɨjɨvwaramaarakei yɨ dahaaꞌ Kɨraazɨtɨyare yaasɨwaꞌwawɨnya wɨdaayadelyɨ. 23 Gotɨyai nɨgwia naangesɨ ayahi mena yɨhɨmubamaarakeihɨlyɨ. Aꞌmweraavɨre yaasɨwaꞌwawɨnya wɨdaayadɨvɨtaihi mimaꞌnɨpɨna! 24 Nyaꞌmweihi, gazaizai wawɨnya pɨrɨvɨ mwaaiderɨ jaka wɨjɨvwaramaarakei yɨ sai wawɨnyaꞌ yune sahɨrɨvɨna Gotɨyalyɨ mwaalana!

25 Nabaai sɨdɨraaya kwala mamaaꞌnyangɨneꞌ nyɨdaꞌmwaꞌdaasaꞌna dɨma! Nɨmɨ Naangere kɨwɨnya sarevɨneꞌ kuneinyɨ. Sare kɨrɨvɨ nɨmɨre sɨmunyavɨna yawɨbwarɨdeꞌnanyɨ. Naangei nɨmɨnyɨ kale tewaanya nyada yɨ nɨmɨnyɨ yɨnɨga wiꞌna nyada nebulyabwi lɨmwagaꞌdɨnyainyɨre yagaala nyuꞌnɨpɨneihɨlyɨ. 26 Sarevɨdaaꞌnyɨ dara yawɨꞌmwa. Dahaaꞌ dathahaasagaaꞌ taanginya warɨkevɨ kwala mamaarya sare sabwi tewaanyabulyɨra. Yɨ dahaaꞌ sarɨmɨ mwaaihatabaaibɨꞌ kuna dɨmwaalyɨla! 27 Yɨ gɨmɨ aꞌmweꞌ kwala tɨviꞌna maaragɨnyaigɨ aꞌmwevɨ yagalyaꞌmayaꞌneꞌna tusaꞌna bɨrɨbɨrya minna! Yɨ gɨmɨ kwala mamaaryaigɨ aꞌmweꞌ kwala maaryaꞌna myawɨꞌdɨnna! 28 Kɨrɨꞌ gɨmɨ aꞌmweꞌ kwala maaꞌdɨzaꞌ saꞌ kayaaꞌnanyabwi jɨtheigɨ mɨꞌ. Nabaai sɨdɨraayaꞌ kwala maaꞌnajaꞌ saꞌ kayaaꞌnanyabwi yadeꞌ mɨꞌ. Sare kɨrɨvɨ “Aꞌmwe kwala maaꞌnapɨjɨ yɨ sahɨyuraavɨ Kwaaka davakɨ taanginya nyɨmaꞌnadɨka!” dena sarɨmɨnyɨ yɨhivainyaꞌneinyɨ dɨwa. 29 Nyaꞌmweihi, sarevɨna nɨmɨ dara dɨwa. Yɨrɨkerɨꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ maalɨkegaaꞌ yesɨmaꞌnɨkegaakɨ. Yɨrɨka dathahaaꞌ kuna warɨꞌ. Aꞌmwe pwara aꞌmwe kɨnɨnnakera kumɨ aꞌmwe maayarabɨꞌ Gotɨyarɨna sɨmunyavɨ yuneba nayaa yɨpɨka! 30 Nabaai aꞌmwe kɨnna dɨvanɨgasara kɨnna majɨvanɨgasarabɨꞌ Gotɨyarɨna nayaa wɨdaayɨpɨka! Nabaai aꞌmwe yɨlaaya yɨvanɨgasara yɨlaaya myɨvanɨgasarabɨꞌ Gotɨyarɨ nayaa wɨdaayɨpɨka! Nabaai aꞌmwe gɨlyɨvɨta mubamaaꞌmanɨgasara kumɨ gɨlyɨvɨta maayarabɨꞌ Gotɨyarɨna nayaa mwaaibɨka! 31 Yɨ aꞌmwe sahwara Kwaakevakɨneburana yadɨvɨsara yuya sahɨnɨngɨ yuneꞌna mamarayɨpɨna! Sareꞌ darevɨnyɨ. Kwaaka dathavakɨne yuya warɨke daza yɨwɨvanɨkengɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yawɨta kwalaalya yawɨꞌdɨvɨsaihi mamwaaibɨna!

32 Nɨmɨre sɨmunya sarɨmɨnyɨne yɨ darengɨra. Yuyangɨna sɨmunya kwalaalya myawɨryadɨvɨsaihi dɨmwaalyɨla! Aꞌmwe kwala mamaaryai sai Naangere sabwina sɨmunya nayaa yawɨꞌdelyɨ. “Naangerɨ wɨvuꞌnɨvanɨka sabwi yɨma!” dadelyɨ. 33 Kɨrɨꞌ aꞌmwe kwala tɨvɨ maarakei sai Kwaaka davakɨne saburana sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdelyɨ. Yɨ “Nɨmɨre aꞌmwevɨjɨ wɨvuꞌnɨvanɨka sabwi yɨma!” dadelyɨ. 34 Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre sɨmunyabwi mɨlɨkita yadewaalyɨ. Yɨ Naangerɨnajɨ gamɨre aꞌmwevɨnajɨ yuyawaarɨna yawɨꞌdelyɨ. Nabaai aꞌmweꞌ kwala mamaaꞌnyasɨ sɨdɨraayasɨ Naangere sabwina sɨmunya nayaa yawɨꞌdisawaalyɨ. “Nɨmɨre kɨlaakejɨkɨjɨ nɨmɨre kurya kwarɨjɨ tewaanyaꞌ Gotɨyareꞌ yuna mwaalyaꞌneꞌ sara yɨmaꞌnana!” dadiꞌ sara yawɨꞌdisawaalyɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe kwala tɨvɨ maaꞌnɨkeꞌ saꞌ Kwaaka davakɨne saburana sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdesɨ. Yɨ “Nɨmɨre kwalaangerɨjɨ wɨvuꞌnɨvanɨka sabwi yɨma!” dadesɨ. 35 Nɨmɨ yagaala dɨvanɨge dathaꞌ yɨ sarɨmɨ tewaanya mwaalyaꞌnevɨ yɨhɨgaimwagyaꞌnesɨ. “Kwala maaryabwina sarɨmɨnyɨ nyɨgidɨravemwaaimudɨka!” dena yɨhɨthɨwa. Aawa. Sarɨmɨ nayaa yɨdaꞌna mwaalyaꞌnesɨ. Yadɨvɨꞌ yuyagaaꞌ Naangerɨ duthaayideꞌna sarɨmɨre sɨmunyangɨ pɨnɨjɨ pɨburajɨ yaasɨwaꞌ mwagiꞌnamarya yɨhyadeihi mɨꞌ.

36 Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai gamɨre sɨdɨraayavɨna dara yawɨrajaꞌ “Nɨmɨ kwainyɨne sɨdɨraayaꞌ dahɨlakɨnɨkevɨ yɨdaꞌnanyabwi mivanɨgeinyɨ. Yaasɨwaꞌna mwaaiheinyɨ,” nabaai sahwai yune mɨgɨnya naangei mena yɨmaꞌnajaꞌ yɨ tusaꞌ gamɨnyɨne pɨrɨꞌ minyadori gamɨ sara wanganajaꞌ yɨ sai gannya sɨmunyaburɨ mɨdɨnana! Sarevɨ gamɨnyɨ kayaaꞌnanyabwi mɨꞌ. Kwala maaꞌnyɨna yɨka! 37 Kɨrɨꞌ aꞌmwei gannya sɨmunyavɨ dɨragɨnna yawɨꞌda sahwarɨ “Yarala! Sara ja!” wɨjaꞌne mwari yada gannya sɨmunyaburɨ gamɨ sai yɨnɨga wiꞌna maremwaalannei mwaaida yɨ sai gannya sɨmunyavɨ tɨviꞌna dara yawɨramihakada “Aꞌmwazɨdɨraaya nɨmɨnne dahɨlakɨnɨka saꞌ yaasɨwaꞌ saba kuna mwaalana!” yɨ saꞌ tewaanyasɨra. 38 Sarevɨ aꞌmwei gannya aꞌmwazɨdɨraayaꞌ maarajaꞌ yɨ sai tewaanyabwi yadelyɨ. Nabaai aꞌmwei kwala mamaaryajai yɨ taanginanyagaaꞌna sai tewaanaangebwi yadelyɨra.

39 Aꞌmwe kɨrɨvɨre kwalaangei gaala kuna mwaaidori yɨ sagaaꞌ aꞌmwe saꞌ gannya aꞌmwelyɨ yɨrakuꞌnemwaaidesɨ. Kɨrɨꞌ gannya kwalaangei se kabalojɨ aꞌmweꞌ ayahi pɨrɨꞌ yɨrakuꞌnemwaalanneꞌ mɨꞌ. Saꞌ “Aꞌmwe pwarɨ kwala maaꞌnɨma!” dozɨ yɨ saꞌ kwala maaꞌnyɨna yadeꞌna mwaaladesɨ. Nabaai sare kɨrɨꞌ mwasɨlaanyarɨ mamaaꞌnanna! Naangerɨnerɨ kwala maaꞌnana! 40 Kɨrɨꞌ sabwina nɨmɨ sainyɨ dara yawɨꞌmanɨge. Taanginya neyɨvanɨkeꞌna saꞌ yaasɨwaꞌ kuna mwaalɨna yajaꞌ yɨ gamɨ yɨlaaya naanga yada tewaanaanga yɨnɨkeꞌ mwaaladesɨ. Nɨmɨ Gotɨyare Kuryai kɨnɨnnakeinyɨ. Yɨ nɨmɨ kwainyɨjɨ Kurya Tewaanyai wɨlanyɨmwaalɨkeinyɨ dɨwa.

Copyright information for `BYR