1 Corinthians 8

Mɨwɨsa kwaasɨgotɨyarɨ, yɨtazɨlyaraavɨ tamawɨjaavadɨvɨsaburɨnesɨ.

Kwaasɨgotɨyaraavɨna mubɨthɨka tamiraꞌdɨvɨta mɨwɨta pimagɨnyangɨna, nyɨdaꞌmwaꞌdaasangɨna, jaꞌnawɨdɨma! “Nemɨ yuyaina sɨmunyaꞌ kɨnɨnnakeinera,” yawɨꞌdaanyɨreva. Yɨ sɨmunyabwina pihadɨkebwi yada yaya munyaba makinyaburɨ neyɨdɨkaaꞌdesɨ. Kɨrɨꞌ nabaai kale neyabwina kuryaraavɨ yɨvaimwadesɨ. Aꞌmwe pwai kwai gannya yayaꞌ munyaba makinada dara yawɨrajai “Yɨ pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨ sɨmunya mena yawɨꞌnɨkeinyɨra,” yɨ aꞌmwe sare sɨmunya yawɨsa nayaa yawɨryaꞌnei Gotɨyai sara dakadevaaibɨꞌna myawɨryadelyɨ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai kwai Gotɨyarɨna tewaanya wɨvuꞌnajai yɨ sarɨna Gotɨyai dara yawɨꞌnɨkelyɨ “Aꞌmwe sai wavɨlaꞌdei nɨmɨrelyɨ.”

Sarevɨdaaꞌnyɨ sasare mɨwɨta tɨka nyaꞌne sabwina yɨ kwaasɨgotɨyaraavɨna tamiraꞌdɨvɨta mɨwɨta pimagɨnya tɨka nyabwina nɨmɨ dɨma! Nemɨ dara yawɨꞌdaanyɨ. Kwaakevakɨ kwaasɨgotɨya aane pwai kwai mamwaalyɨꞌ. Saꞌ yaasɨwaꞌ saba sana yavɨkaridaakwia yaasɨwaꞌnanyangɨ. Sarevɨ yɨ gotɨya kwalaalyara mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai gave pwainanyaina mwaalɨꞌ. Pwara mɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨgunya pɨrɨvɨ Kwaaka kɨvakɨ kwalaalyanna Gotɨyarɨ muꞌnyadɨvɨsara “Yɨ sahwara gotɨyarera,” dadɨvɨsa mwaaidɨvɨsangɨra. Yɨ gotɨya kwalaalyarajɨ maremwaaidɨvɨta kwalaalyarajɨ mwaaihata kɨrɨꞌ nemɨ Kɨraazɨtɨyareina dara yawɨꞌdaanyɨ. Nemɨnyɨne Nɨmwai Gotɨya yune gave pwainanyai mwaalɨꞌ. Sahwai yuyangɨna aaya kaavɨlyalyɨ. Yɨ nemɨ gamɨnyɨneina mwaaiho. Nabaai Jizaazai Kɨraazɨtɨyai Naanga yune gave pwainanyai mwaalɨꞌ. Sahwai yuyangɨ wakyaakelyɨ. Yɨ sahwai nevadaihasamaarakeinera. Yɨ sahwarɨ nemɨ gaalyabwi kɨnɨnnakeinera.

Kɨrɨꞌ nabaai aꞌmwe yuyara pwaraavɨ Kɨraazɨtɨyareraavɨne sɨmunya dazaꞌ muwarikesɨ. Pwara kɨgaaꞌ mwalyaasaburɨna sɨnnawɨnya kwaasɨgotɨyareburɨ mɨdɨnɨbainesare. Sarevɨ sahwara kuna yawɨꞌdɨvɨsare “Mɨwɨta daꞌ kwaasɨgotɨyarɨne yɨdɨka yɨvanɨgasaꞌ nebulyaꞌnanyasɨra.” Sara dadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ mɨwɨta sa tɨka nyɨna yɨvanɨgasare. Kumɨre sɨmunya waryaanyaꞌ yune nayaa myawɨryada sara nadɨvɨꞌ sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdɨvɨꞌ kumɨre sɨmunyai dada “Kwaasɨgotɨyarɨne mɨwɨsaꞌ gɨmɨre yɨwetawakya sanna yɨwaa,” kumɨre sɨmunyai gɨrɨkebwi maaꞌmanɨkerera. Kɨrɨꞌ tɨka wapaaya nyaꞌneina nemɨnyɨ Gotɨyarɨna gidɨkusaba nemakwode mɨꞌ. Tɨka wapaaya sa nemɨ nyaꞌna Gotɨyai sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdei mɨꞌ. Nabaai nemɨ tɨka manyaajaꞌ yɨ nemɨ Gotɨyare tɨnnyarɨ kayaaꞌna mwalaadeina mɨꞌ. Yɨ nemɨ tɨka naajaꞌ yɨ nemɨ Gotɨyare tɨnnyarɨ nawɨꞌnya mwalaadeina mɨꞌ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ mala nayaa jɨwannyɨla! Akai, sasare sabwi sarɨmɨre dɨragɨnyaꞌ waryaanyaraavɨ nyadɨꞌdeꞌna saꞌ aꞌmweraavɨre sɨvɨlyangɨ wɨrinadaasɨ dɨragɨnya mi yadɨvɨꞌ yɨ sahwara wagɨlyavɨna walaraawɨna nyɨpɨdɨka! Sareꞌna mala nayaa jɨwannyi! 10 Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmweigɨ sɨmunyaꞌ kɨnɨnnakeigɨ, yɨ gɨmɨ kwaasɨgotɨyarɨna yɨꞌbwaꞌnemwaaidɨvɨsabanna mwalaawɨjaꞌ mɨwɨta nadaaꞌgɨzɨ yɨ aꞌmwe pwai kwai gamɨre sɨmunyai waryaanyalyɨyai sai gɨmɨnyɨ gwanganajaꞌ yɨ sare saꞌ kwaasɨgotɨyarɨne tɨka sa nɨja savɨ gamɨre sɨmunyarɨ yɨdɨkaata jɨthei daaka! 11 Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarei pɨbwi yawɨꞌdei kɨrɨꞌ tɨka najaꞌna yɨ gɨmɨre sɨmunya dɨragɨnya saꞌ aꞌmwe sarɨ, dɨragɨnya maayarɨ kayaaka jɨhaidelyɨ. Yɨ sai neyaꞌmwe dazarɨna Kɨraazɨtɨyai mena balakelyɨ. Yɨ dazahwarɨ padaihasamaaryaꞌnei mena balakelyɨ. 12 Neyaꞌmweraavɨ kayaaꞌnanyabwi dazara yapɨjɨ yɨ kumɨre sɨmunya waryaanyai yaderɨ jɨnga tamajɨrakapɨjɨ yɨ sasare saburɨ Kɨraazɨtɨyarɨjɨ kayaaꞌnanyabwi sara jidelyɨ. 13 Sasareꞌna tɨka wapaaya nyaꞌnebwi nɨmɨnyɨ nyaꞌmwerɨ wagɨlyavɨ walamarakajaꞌ yuyagaaꞌ aaya yɨwawajahaaꞌna mɨwɨta sa tɨka manɨwɨna! Arɨkewɨ. Akai, nɨmɨnyɨ nyaꞌmwerɨ mi yɨwɨjaꞌ sai wagɨlyavɨ nalaraawadɨka!

Copyright information for `BYR