1 Corinthians 9

Apozelɨyaraavɨre dɨragɨnyajɨ yɨpɨnejɨ sangɨnesɨ.

1Sareinyɨ Polɨnyɨ Kɨraazɨtɨyarɨna aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ wɨla nyɨpwɨyadeinyɨ daaka! Nɨmɨ Apozelɨyainyɨ midaaka! Jizaazarɨ nemɨre Naangerɨ tɨnna mena wanganeneinyɨ midaaka! Naangerɨ, nɨmɨ wawɨnya yevɨdaaꞌnyɨ yɨ sarɨmɨ gamɨreihi midaaka! Sareꞌna aꞌmwera nɨmɨre sɨmunyavɨ yɨdeꞌ madahalanyɨlɨmwabɨneinyɨ. 2Aꞌmwe pwara nɨmɨnyɨna yawɨꞌdɨvɨkɨ “Sai Apozelɨyai mɨka!” Kɨrɨꞌ nɨmɨ dɨwa “Gesɨra.” Aawa. Sarɨmɨ nɨmɨ Apozelɨyainyɨna tɨviꞌna nyawɨramaaꞌdɨvɨkɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ Naangerɨ wɨlamwaaihasaꞌ yɨ saꞌ dɨragɨnna dara wɨjɨwaainyasɨ. Sarɨmɨ nɨmɨnyɨneꞌ Apozelɨyaraavɨre yavɨkwajɨkesɨyaihɨlyɨra. Yɨ “Naangei nyɨdasaawadeinyɨ,” nebulyaꞌnanyaihɨlyɨ.

3Aꞌmwe pwara nɨmɨre wawɨnyaꞌna kotɨya maanga dɨdɨvɨsaraavɨ nɨmɨ kumɨre yagaalyangɨna jaꞌnawɨdadɨnyaꞌ daresɨra. 4Nemɨ Apozelɨyaina nemɨnyɨne wawɨnyaꞌna aꞌmwera nerɨvɨkɨryaꞌneraavɨ wapaayajɨ aalyajɨ maraannenna yɨdaanganyaꞌne dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeina midaaka! 5Apozelɨya pwarajɨ Naangere gahwaalaangerajɨ Pitalyɨ sara kumɨre balaange neyaꞌmwe Kɨraazɨtɨyarejɨ yeꞌmwannayamarivanɨgatabaaibɨꞌ dɨnegaimwagyideꞌna nemɨ sara yaanneꞌ dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeina midaaka! 6Nɨmɨ gaveinyɨjɨ Baanavaazalyɨ sainaai asasɨ wawɨnyaꞌ yagalyaꞌmavakwoihɨjɨ sarɨmɨre nɨgwia maarakaneꞌ dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeinaai midaaka! 7Aamiyavɨ mwaaidehaaꞌ aawɨlasai gannya nɨgwiajɨ gɨlyɨvɨsajɨ bɨramaaꞌde bewalaka! Pwai wapewawɨnya burɨda gannya tɨka wapaaya pimagɨnya mamaranyade be aꞌmwelaka! Pwai bulɨmakaawoyangɨ maremwaaida gannya maremwaaidengɨre aamunya pimagɨnya manyade be aꞌmwelaka! Sabaaibɨꞌ nɨmɨre wawɨnyaꞌna maaꞌmujavwi nawɨꞌnyabulyɨ.

8Sarengɨna nɨmɨ aꞌmweraavɨreburaavɨna mɨdɨdɨ dahathɨvanɨgena. Yɨ nabaai Kɨwɨnya kɨrɨꞌ sara madɨnyɨkeꞌ dɨngaka! 9Yɨ sareꞌ darevɨnyɨ. Ne Mozɨzare Kɨwɨnyavɨ dara yɨdaꞌnɨkesɨ. Bulɨmakaawoyara witɨzɨla bwalaraawɨna yaꞌnera witɨyangɨ sɨvɨla lɨlɨvɨvainadaꞌdaapi tɨka manyaꞌneraavɨ maangevɨ wɨla mavwɨyɨnnera! Sareꞌ jaakegaaꞌ sɨmunyaꞌ yune bulɨmakaawoyaraavɨna yawɨryaakei daaꞌ! 10Aawa. Yɨ nemɨ kwainaavɨnajɨ yune dɨragɨnna dakakei daaka! Yo, nemɨnyɨneꞌnanyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Pɨkarya saꞌ dɨnɨkeꞌ nemɨ dara yawɨranganyaꞌnanyɨ. Aꞌmwei wawɨnyavɨ lɨkɨlɨkya yadaaworiyalyɨ yɨ aꞌmwei tɨka wapaaya mya mena yɨnnɨke maarojɨyalyɨ saraai dara yawɨrikajaꞌ “Nɨnnya wapaaya pimagɨnya nɨmɨnyɨne maaryaꞌneinyɨ wawɨnya yɨma!” 11Nemɨnyɨneꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ sarɨmɨre sɨmunyangɨ Kuryarenna yɨhɨburɨdovaaibɨꞌ kuryaraavɨya tewaanyanna yɨhɨmakabyo. Sarevɨ tɨvɨkɨsaꞌna sarɨmɨ nemɨnyɨ kɨlaakejɨkɨya negaimwagyaꞌneihi mariꞌbwarakaajavaaibɨꞌ gɨlyɨvɨsa nejaavɨpɨneꞌ naangeꞌ daaka! 12Aꞌmwe pwara gɨlyɨvɨsanna sarɨmɨnyɨ yɨhyɨdaangadɨvɨta dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakera mwaaihasaꞌna nemɨ sareina sɨnnawɨ yɨhyoina naanga yɨnɨga maraanneina daaka!

Sare kɨrɨꞌ gɨlyɨvɨta daza nemɨ yɨnɨga wiꞌna maraannengɨ sare nemɨ mamaaryagongɨ. Aawa. Nemɨ dara do. Nemɨnyɨna pwai kwai nyawɨradɨka! “Polɨmɨva nɨgwia mwagiꞌnamaaryaꞌnera Kɨraazɨtɨyare yagaala tewaanyaꞌ nyɨdadɨvɨsarera.” Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala saꞌna “Aala!” dɨma! “Yɨ yawɨta savɨ tusaꞌ kaanya tihɨraana!” dona negainadennajɨ taanginya pɨnɨnna pɨnɨnnanyannajɨ dɨragɨnna daako.
13Ayɨna yɨhɨthɨma! Aꞌmwera Gotɨyare Angevɨ wawɨnya yadɨvɨsara Gotɨyare Angevɨya wapaaya maaꞌdɨvɨsare. Kwaraanyaba Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨsavɨre wawɨnya yadɨvɨsara savɨya mɨwɨta pimagɨnya maranadɨvɨsare. Yɨ sarɨmɨ dazavɨna myawɨrijɨvanɨgaꞌ! 14Sasarevɨdaaꞌnyɨ, nabaai Naangei kɨwɨnya daꞌ wakakesɨ. Aꞌmwera yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakadɨvɨsarajɨ yagaala saꞌ maaꞌmanɨgasaraavɨ gɨlyɨvɨta kɨlaakejɨkɨ gaimwagyaꞌne maapɨka!

15Sare kɨrɨꞌ nɨmɨ dɨragɨnya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ marayadɨnyainyɨ mɨꞌ. Sarɨmɨnyɨ myɨhidaanganye. Yɨ nabaai “Dahaakɨgaasɨ sarɨmɨnyɨ pɨnɨ sara maarɨma!” dena yagaala daza pɨkarya midayɨwa. Aawa. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ mamaaryaꞌna yɨlaaya yɨvanɨgeinyɨ. “Aꞌmwe pwai nɨmɨre yɨlaaya yadɨnyavɨre aaya kaavɨlyaꞌ namarasɨꞌnadɨka!” dadɨ mɨjɨkeꞌna mena balɨdeꞌ yɨ saꞌ nawɨꞌnyasɨ. Kɨrɨꞌ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakeꞌna tɨvɨkɨta maaꞌmujɨ kwajɨ saꞌ nɨmɨre yaya munyaba makinyabwi kayaaka kigaladɨkeꞌ yɨ saꞌ kayaaꞌnanyasɨ. 16Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakadɨnyaꞌna nɨmɨre yayaꞌ munyaba makimujavɨre aaya kaavɨlyaꞌ mwariꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Saꞌ mujɨwaakyaꞌneꞌ tusaꞌ pɨrɨꞌ minyɨꞌ. Aawa. Naangei wawɨnya saꞌ nyakakeinyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Weꞌ! Yagaala tewaanyaꞌ mujɨwaakiwɨjaꞌ kale nyadeinyɨ. Yɨ sara myɨwɨjaꞌ wana kayaaꞌna mwaalɨdeinyɨ. 17Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨre sɨmunyavɨdaasɨ wawɨnya dazaꞌ yɨwɨjɨ kwajɨ yɨ nɨmɨ tɨvɨkɨta maaryaꞌneinyɨ kyɨdaangamudɨka! Kɨrɨꞌ wawɨnya dazaꞌ nɨmɨre sɨmunyavɨdaasɨ mivanɨgeinyɨ. Wawɨnya saꞌ yaꞌneinyɨ Naangei kanyɨdahɨlakaꞌ sara yɨvanɨgeinyɨ. 18Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨre tɨvɨkɨta berɨvaka! Nɨmɨre sɨmunyaꞌ “Gɨmɨ yadɨnyaꞌ tewaanyasɨ,” dɨvanɨke tɨvɨkɨta daresɨ. Yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakadɨnyavɨne gɨlyɨvɨsa yɨnɨga wiꞌna maaꞌmuneinyɨ yɨ sa mamaari yadɨnyainyɨ. Yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwaakadɨnyavɨre dɨragɨnya kɨnɨnnakeinyɨ kɨrɨꞌ sareꞌ “Aala!” dena “Aꞌmweraavɨ yagaala saꞌ yanga wɨjaavɨdeinyɨ,” dena sara yɨwa. Yɨ sara yadɨnyavɨne yawɨta dazaꞌ nɨmɨre kuryarɨne tɨvɨkɨsasɨ.

19Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ tewaanya mwaaiheinyɨ. Aꞌmwe aane pwai kwareinyɨ mɨꞌ. Sareinyɨ kɨrɨꞌ yuyaraavɨne yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨ sara wakɨneinyɨ. “Yɨ aꞌmwe Gotɨyarɨne kwalaalyaraavɨ naanga mɨjamaꞌmuma!” dadɨ sara yadɨnyainyɨ. 20Sarevɨ yɨ “Juyaraavɨ maarɨma!” dadɨ Juyaraavɨre tɨnnyarɨ kumɨrebwina Juyainyɨbɨꞌ mwaale. Nɨmɨ sainyɨ Mozɨzare Kɨwɨnyavɨ kwaakewɨ mulaꞌnarige kɨrɨꞌ “Kɨwɨnyavɨ kwaakevɨ mwaaihasaraavɨ maarɨma?” dadɨ sahwaraayaba Kɨwɨnyavɨ kwaakewɨ wɨlamwaaiheinyɨbɨꞌ yɨmaꞌnɨweinyɨ. 21Sabaaibɨꞌ nɨmɨ Gotɨyare kɨwɨnyaꞌ maayainyɨ mɨꞌ. Aawa. Kɨraazɨtɨyare kɨwɨnyavɨ kwaakewɨ wɨlaꞌnaꞌdɨnyainyɨ. Sareinyɨ kɨrɨꞌ aꞌmwe Kɨwɨnyaꞌ maayaraavɨre tɨnnyarɨ mwaaidɨ “Aꞌmwe Kɨwɨnyaꞌ maayaraavɨ maarɨma!” dena nɨmɨ sainyɨ aꞌmwe Kɨwɨnyaꞌ maayainyɨbɨꞌ yɨmaꞌneinyɨ. 22“Nabaai aꞌmwe dɨragɨnya maayaraavɨ maarɨma!” dena sahwaraayaba nɨmɨ dɨragɨnya maayainyɨ yɨmaꞌnɨweinyɨ. Nɨmɨ aꞌmwe yuyaraayaba sahwaraavɨrebura yadɨ “Pwaraavɨ padaihasamaarɨma!” dena tutaanya yuyangɨ yaamɨjɨ yadɨnyainyɨ. 23“Yagaala tewaanyavɨya nawɨꞌnyaburaavɨ aꞌmwe pwarajɨ yeꞌmwannamaarɨma!” dadɨ yagaala tewaanya savɨna yuya daza yadɨnyainyɨ.

24Sarɨmɨ davɨna myawɨrijɨvanɨgaꞌ! Gavamarasɨꞌnyɨkaanyabanna aꞌmwe yuyara sara kaanyaveꞌna wodɨvɨta kɨrɨꞌ gave pwaina wavɨlaꞌnɨkereꞌ maaꞌdelyɨ. Kaanyaveꞌna wodei kaanyaveꞌna nayaa dɨragɨnna wodevaaibɨꞌ “Gotɨyarɨ wavɨlaꞌnɨkere tewaanyaꞌ maraana!” dapɨjɨ kaanyaveꞌna dɨwila! 25Yɨ aꞌmwe gazaizai gavamarasɨꞌnyɨkaanyangɨna “Wavɨlavɨma!” dada kɨlaaka dɨragɨnyajɨꞌ yɨmaꞌnyaꞌnei yuya kɨlaakejɨkɨya sabwi walamarakadelyɨ. Aꞌmwe dazai tɨvɨkɨta kayaaka yɨgainadeꞌna “Maarɨma!” dada sasara yadelyɨ. Nabaai kɨrɨꞌ nemɨ tewaanaangeꞌ kayaaka minyadeꞌ maaryaꞌneina kwaasɨ kwaasɨ yaadeina daaka! 26Sarevɨna nɨmɨ sainyɨ yaasɨwaꞌ maranganamarya myadɨ kaanyaveꞌna wodɨnyainyɨra. Gavamarasɨꞌnyɨramyavɨ asa gwaamwada asa yɨhusavɨ yaasɨwaꞌ malɨvaramamaryadevaaibɨꞌ Gotɨyarɨna dɨragɨnna yadɨnyainyɨ. 27Sara yaasɨwaꞌna myadɨnyainyɨ. Aawa. Nɨmɨre kɨlaakejɨꞌ nayaa dɨragɨnna yaꞌnejɨsɨ malyaꞌ nebulyaꞌna tadɨnyɨ. Nɨmɨre kɨlaakejɨꞌ nɨmɨre kuryare yaasɨwaꞌwawɨnya yadei yɨmaꞌnyaꞌnejɨkɨ dɨragɨnna walamarakadɨnyainyɨ. Akai, aꞌmwe pwaraavɨ wɨjɨwaakadɨ “Kɨraazɨtɨyareihi yunebanna dɨragɨnna lɨmwagarapɨjɨ wavɨlaꞌnɨkere tewaanyaꞌ Gotɨyareꞌ dɨmaaryideihɨlyɨ,” wɨjɨwaakadɨnya kɨrɨꞌ kanyawɨranganojɨ mamaari nyɨwɨdɨꞌdeꞌna nɨmɨre kɨlaakejɨꞌ dɨragɨnna walamarakadɨnyainyɨ.

Copyright information for `BYR