1 John 2

1Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, yagaala dazaꞌ pɨkarya yɨhithawasɨvanaabɨhe. Sarɨmɨ kayaaꞌnanya mipɨneꞌna “Wɨjɨwaakɨma!” dena yɨhithawasɨvanaabɨhe. Sareꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai kwai kayaaꞌnanyaꞌ yajaꞌ nemɨnyɨne kayaaꞌnanyanna Nɨmwarɨ marewɨdadei mwaalɨꞌ. Sahwai Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨdaꞌmaraangelyɨ. 2Sarei nemɨre kayaaꞌnanyanna Gotɨyarɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌdevwi mubamarasɨꞌnyaꞌnei balakelyɨ. Nemɨrenna gavenna mɨꞌ. Aawa. Kwaaka yuya davakɨyaraavɨne kayaaꞌnanyannanyɨra.

Gotɨyai nemɨnyɨna dɨnɨkejɨ kale wiaꞌnebulyɨ mɨdɨnyaꞌnesɨ.

3Naangere kɨwɨnyanna mɨdɨnaaja daꞌna nebulyaꞌna nayaa dara yawɨꞌdaanyɨ “Kɨraazɨtɨyarɨ nayaa yawɨꞌmanɨgo. Sahwareinera.” 4Nabaai pwai dɨna “Nɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ nayaa yawɨꞌdɨnyainyɨ.” Dɨna yajaꞌ kɨrɨꞌ Kɨraazɨtɨyare kɨwɨnyanna mamɨdɨnya dazai Kɨraazɨtɨyarɨna kwaasɨ yagaala dadelyɨ. Gotɨyare nebulyaꞌ gamɨre sɨmunyavɨ wɨlawaꞌdeꞌ mɨꞌ. 5Aawa. Aꞌmwe gazaizai gamɨre yagaalyaꞌ mɨdɨdere sɨmunyavɨ yunebanna Gotɨyare yɨlaaya wiaꞌnebwi wɨlawaꞌdevulyɨ. Aꞌmwe pwai dɨna “Nɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihe.” Dɨna yadei nabaai sahwai mwaalakabaaibɨꞌ sara mwaalana! Sara yade darevɨ nebulyaꞌna nayaa dara yawɨꞌdaanyɨ “Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaalɨꞌ.”

7Nyɨvuꞌnadeihi, kɨwɨnya mudɨkeꞌ pɨkarya yɨhithawasɨvanaabɨheꞌ mɨꞌ. Aawa. Kɨwɨnya ayaꞌ sɨnnawɨ sagaaꞌ dɨnɨkeꞌ sarɨmɨ maaresasɨ. Naangerɨ lɨmwagesagaaꞌ yagaala dazaꞌ mena kadɨka wɨꞌnesasɨ. 8Kɨrɨꞌ kɨwɨnya saꞌ mudɨkeꞌ pɨkarya yɨhithawasɨvanaabɨhesɨ. Sabwina Kɨraazɨtɨyai mwaalya tewaanyabulyɨ sarɨmɨ mwaalya tewaanyabulyɨ yawɨrangadaa dara dadaanyɨ “Kɨwɨnya saꞌ nebulyasɨ.” Nabaai dara dadaanyɨ “Yɨthaanyi, Kɨraazɨtɨyare baaka nebulyaꞌ mena wannadaaꞌnyɨ jɨhɨnyaꞌ yɨmaanɨvanɨꞌ.”

9Pwai “Nɨmɨ baakevɨ mwaaiheinyɨ,” dɨna yada kɨrɨꞌ gannya gyaꞌmwerɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ yɨ aꞌmwe dazai jɨhɨnyavɨ kuna mwaalɨkegaaꞌnanyɨ. 10Pwai gannya gyaꞌmwerɨna kale wiadei dazai baakevɨ mwaaidelyɨ. Sahwai tewaanna yada baakevɨ pwai midɨhwakɨꞌnariwakabaaibɨꞌ kayaaꞌnanya myada kayaaka migalyadelyɨ. 11Aawa. Gannya gyaꞌmwerɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdei jɨhɨnyavɨ mwaaida jɨhɨnyavɨ yamaryadelyɨ. Jɨhɨnyaꞌ gamɨre tɨnnyaraarɨ mena wɨjɨnnamaarajaꞌna tusavɨna yɨraataatakaanya wodelyɨ.

12Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, Kɨraazɨtɨyarɨna (gamɨre yayavɨna) Gotɨyai sarɨmɨre kayaaꞌnanya mena marasɨꞌnakeꞌna yagaala daꞌ pɨkarya yɨhithawasɨvanaabɨheꞌnanyɨ. 13Nɨmwaravaavihi, sɨnnawɨ kɨgaakuna aayawɨdaaꞌnyɨ Naangei mwaaida kuna mwaalɨkerɨ nayaa yawɨrangamwaasaꞌna yagaala daꞌ yɨhithawasɨvanaabɨhe. Mɨgɨnyaihi, Kayaaꞌnanaangei Saataanɨmɨ mena dathɨwamwaasaꞌna yagaala daꞌ yɨhithawasɨvanaabɨhe.

14Kaimɨraayamɨlɨki, Nɨmwarɨ nayaa yawɨrangamwaasaꞌna yagaala daꞌ yɨhithawasɨwaabe. Nɨmwaravaavihi, sɨnnawɨ kɨgaakuna aayawɨdaaꞌnyɨ mwaaida kuna mwaalɨkerɨ nayaa yawɨrangamwaasaꞌna yagaala daꞌ yɨhithawasɨwaabe. Mɨgɨnyaihi, dɨragɨnyaihi mwaaidɨvɨꞌ Gotɨyare yagaalyaꞌ sarɨmɨre sɨmunyavɨ yuna wɨlayɨhɨmwaaidɨꞌnyɨ Kayaaꞌnanaangerɨ mena dathɨwamwaasanna yagaala daꞌ yɨhithawasɨwaabe.

15Kwaakevakɨya sabwina mihɨvuꞌnannera! Nabaai Kwaakevakɨya sanna mihɨvuꞌnannera! Aꞌmwe pwai kwai Kwaakevakɨya sabwina wɨvuꞌnajai gannya sɨmunyavɨ Nɨmwarɨna nayaa wɨvuꞌnyaꞌneꞌ mularikelyɨ. 16Kwaakevakɨya yuyanna, kɨlaakevɨne dɨka widadevulyɨ aꞌmwera tɨnna wangadɨvɨsanna “Maaꞌmujainyɨ,” yawɨꞌdɨvɨsasɨ kunnya yaya munyaba makinadɨvɨtara “Gɨlyɨvɨsanna nɨmeinyɨra,” yawɨꞌdɨvɨsasɨ yuya sazanna Gotɨyaryabadaaꞌnya mɨꞌ. Aawa. Kwaakevakɨya saburɨdaaꞌnyangɨra. 17Kwaakevakɨya sabwi mena yɨmaanyɨna yɨvanɨkebulyɨ. Dɨka widade sabulyɨ mena yɨmaanyɨna yɨvanɨkebulyɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyare sɨmunyabwi mɨdɨnajai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalagothelyɨ.

Kɨraazɨtɨyarɨ Yɨkamaangerɨnesɨ.

18Kaimɨraayaihi aayagaaꞌneꞌ aya kɨba warɨkegaakɨ. Kɨgaaꞌ dara wɨꞌnesaihɨlyɨ “Kɨraazɨtɨyarɨne Yɨkamaangei yɨmaꞌnaabathelyɨ.” Sara wɨꞌnetabaaibɨꞌ dahaaꞌ Kɨraazɨtɨyarɨne yɨkamaanga kwalaalyara mena yɨmaꞌnɨwaaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yawɨꞌmwo “Aayagaaꞌ aya kɨba yɨmaꞌnɨwakegaakɨ.” 19Yɨkamaanga sahwara mena neyagalyaꞌmaꞌmwaaꞌ. Sarera nemɨrera mɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨrera nebwina mwaaibɨzɨ kwajɨ nemɨjɨ kuna yeꞌmwannemwaaina kipɨdɨka! Kɨrɨꞌ Gotɨyai nemɨnyɨna “ ‘Aꞌmwe yuya dazara nemɨrera mɨꞌ,’ yawɨpɨka!” kadaꞌ mena neyagalyaꞌmaꞌmwaaꞌ. 20Sarɨmɨ yɨkamaangerabɨsaihi mɨꞌ. Saihɨre sɨmunyangɨ Gotɨyare Kuryai wɨlayɨhɨmwaalɨkeꞌna yuyaihi nebulyaꞌ sɨmunnakeihɨlyɨ. 21Sareꞌ sarɨmɨ nebulyaꞌ myawɨrivanɨgasaꞌna pɨkarya daꞌ midayɨwa. Aawa. Saihi nebulyaꞌ yawɨꞌdɨvɨsaꞌna yɨdaꞌmwa. Nabaai “Kwaasɨ yagaalyaꞌ nebulyavɨdaaꞌnyaꞌ mɨka!” yawɨꞌdɨvɨsaꞌna yɨdaꞌmwa.

22Aꞌmwe kwaasɨ yagaala dadei aaihwalaka? Aꞌmwe dazai yɨ, dara dadelyɨ “Jizaazarɨ Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabakei mɨka! Kɨraazɨtɨyai mɨka!” Yɨ dazai kwaasɨ yagaala dadelyɨ. Sara dadeꞌna Kɨraazɨtɨyarɨne yɨkamaangelyɨ. Sara dadei Nɨmwarɨnajɨ Gawaalɨkɨnajɨ “Aala!” yawɨꞌdelyɨ. 23Gazaizai Gawaalɨkɨna “Aala!” yawɨrajai Nɨmwai kwarɨnajɨ “Aala!” yawɨꞌdelyɨ. Nɨmwalyɨyai mɨka! Pwai aꞌmweraayaba Gawaalɨkɨna “Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabakelyɨ. Kɨraazɨtɨyalyɨra,” dazai Nɨmwalyɨ Gawaalɨsɨ saraalyɨyalyɨra.

24Saihi yagaala sɨnnawɨ sagaaꞌ kadɨka wɨꞌneve daza sarɨmɨre sɨmunyangɨ kuna wɨlayɨhwarana! Sɨnnawɨ kadɨka wɨꞌneve daza sarɨmɨre sɨmunyangɨ kuna wɨlayɨhwaraja sarevɨdaaꞌnyɨ Gawaalɨkɨjɨ Nɨmwarɨjɨ kuna dulawɨmwaalyideihɨlyɨra. 25Nabaai dareꞌ Kɨraazɨtɨyai yagaala yune naanga nebulyaꞌna dara nedaꞌ “Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi yɨhɨzaavɨdeihɨlyɨ.” 26Kwaasɨ yɨhɨthɨpɨjaraavɨna pɨkarya daza yɨdaꞌmwengɨ. 27Sarɨmɨre sɨmunyangɨ Kɨraazɨtɨyai gannya Kurya Tewaanyarɨ kulayɨhɨmwaaihaꞌ kuna wɨlayɨhɨmwaalɨꞌ. Aꞌmwe pwara mihiwɨrivanɨgaꞌ. Myɨhɨgainyadeihɨlyɨ. Aawa. Sarɨmɨre sɨmunyangɨ Kurya Tewaanyai wɨlayɨhɨmwaalɨkei yuyanna yɨhiwɨrivanɨꞌ. Kurya dazahwai yɨhiwɨrivanɨkeꞌ nebulyasɨ. Kwaasɨ yagaalyaꞌ mɨꞌ. Kuryai wɨlayɨhɨmwaalɨkei yɨhiwɨryakabaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyarɨ kuna dulamwaalyɨla! Sarevɨdaaꞌnyɨ sara jɨla!

28Sarevɨ kaimɨraaya maalɨkeihi kuna dulamwaalyɨla! Sahwai Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabathehaaꞌ “Gamɨnyaba dɨragɨnna davaana!” dapi Kɨraazɨtɨyarɨ kuna dulamwaalyɨla! Yɨꞌmavaabathevɨ gamɨnyɨna lɨka myadaa wagɨla mamaryadaa magwamwannaanneꞌna sahwarɨ kuna dulamwaalyɨla! 29“Sahwai yɨdaꞌmaraangelyɨ,” yawɨꞌdɨvɨsavɨdaaꞌnyɨ “Gazaizai yɨdaꞌmaraangebwina yajai Gotɨyare kaimɨraayai mwaalɨkelyɨ,” yawɨrangabɨneihɨlyɨra.

Copyright information for `BYR