1 John 3

Gotɨyare kaimɨraayainaavɨnesɨ.

Yɨthaanyi! Nɨmwai nemɨnyɨne kale naanga wiwakelyɨ. “ ‘Nɨmɨre kaimɨraayara,’ dɨma!” daka Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadaanyainaavɨna kale naanga wideine. “Gotɨyainyɨre kaimɨraayarera,” dakeꞌ nebulyasɨ. Gamɨre kaimɨraayainera. Aꞌmwe Kwaakevakɨyabwinera Kɨraazɨtɨyarɨna myawɨryesavɨna “Gamɨre kaimɨraayarera,” maneyawɨrivanɨgaꞌ. Nyɨvuꞌnadeihi, dahaaꞌ nemɨ Gotɨyare kaimɨraayaine. Dɨvi nemɨ bewarabɨsaina yɨmaꞌnabaatheinaavaka? Saꞌ myawɨranganyaine. Kɨrɨꞌ nemɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Dɨvi sagaaꞌ Kɨraazɨtɨyai kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabathehaaꞌ gamɨ sahwaibɨꞌ yɨmaꞌnaadeine. Sagaaꞌ dara wanganaadesɨ. Ai, Kɨraazɨtɨyai sasarei daaka! Sara Kɨraazɨtɨyarɨ nayaa yawɨranganawaajɨyaꞌna sahwaibɨꞌ yɨmaꞌnaadeine. Nabaai sai tewaanyai gɨrɨkitaꞌnanya maayai mwaalɨkabaaibɨꞌ aꞌmwe gazaizai sahwarɨna sara yemwaalɨkei Kɨraazɨtɨyarɨna tewaanyai yɨmaꞌnɨvanɨkelyɨ.

Gazaizai kayaaꞌnanyabwi yadei, Gotɨyare kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ galazekɨvaidelyɨ. Kayaaꞌnanya sabwi kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ galazekɨvalyabulyɨ. Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. “Sai kayaaꞌnanyabwi makwawana!” kadaꞌ sahwarɨ wɨjɨwaainakelyɨ. Sahwarɨ kayaaꞌnanyabwi yuna muwarikelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwarɨ gazaizai wɨlamwaaidei kayaaꞌnanya sabwi yadei mɨꞌ. Gazaizai kayaaꞌnanyabwi yadei sahwarɨ yawɨranganna yɨkei mɨꞌ. Sarɨna sɨmunnakei mɨꞌ. Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, aane pwai kwai sarɨmɨre sɨmunyangɨ kwaasɨ nabayɨhɨthathɨka! Mala nayaa jɨwannyɨla! Yɨdaꞌmaraangebwina yadei sai yɨdaꞌmaraangelyɨ. Sahwai yɨdaꞌmaraangei mwaalɨkabaaibɨꞌ sai yɨdaꞌmaraangelyɨ. Kayaaꞌnanyabwina yadei Kotɨya Maryaderelyɨ. Sɨnnawɨ kɨgaakuna Kotɨya Maryadei kayaaꞌnanyabwi yɨkeꞌna Saataanɨmɨrebwina kayaaꞌnanyabwi avaaina yadei Saataanɨmɨrelyɨ. “Kotɨya Maryadei Saataanɨ kayaaꞌnanya yadengɨ kayaaka yɨgalasɨꞌnɨma!” daka Gotɨyare Gawaalɨvaangei kuꞌmaayabanna walaabakelyɨ. Gazaizai Gotɨyarei yɨmaꞌnajai kayaaꞌnanyabwina yadei mɨꞌ. Gamɨre sɨmunyavɨ Gotɨyare mwaalyabwi wɨlamwaalɨkeꞌna sahwai kayaaꞌnanyabwina yadei mɨꞌ. Gotɨyarei mwaalɨkeꞌna sahwai kayaaꞌnanyabwina kuna yannei mɨꞌ. 10 Nabaai yawɨranganaajaꞌ “Gotɨyarei aaihwai dɨngaka? Kotɨya Maryaderei aaihwai dɨngaka?” nemɨ dara yawɨraadeꞌnanyɨ “Gazaizai yɨdaꞌmaraangebwi mi yajai sai Gotɨyarei mɨꞌ. Nabaai gyaꞌmwerɨna tewaanya kale mwiadei sai kwai Gotɨyarei mɨka!”

Neyaꞌmweraavɨna kale yabwinesɨ.

11 Sɨnnawɨ aayawɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ yagaalyaꞌ kadɨka dara wɨꞌnesaꞌnanyɨ “Neyaꞌmweraavɨna tewaanya kale neyadeine. 12 Kenɨbɨꞌ mamwalaannera!” Sai Kayaaꞌnanyarei mwaalaka gannya gahwaalaangerɨ tamakyaakelyɨ. Beꞌna tamakyaakalaka? Sarei kayaaꞌnanyaꞌ yadaaꞌnyɨ gahwaalaangei yɨdaꞌmaraangeꞌ yaakeꞌna sɨmɨlɨka wimwaaina kyaaꞌ tamakyaakeꞌnanyɨ. 13 Nyaꞌmweihi, sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ yɨdaꞌmaraangebwi yɨvanɨgasaꞌna Kenɨbɨtara aꞌmwe Kwaakevakɨyabwinera sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka wimwaalɨkeꞌna atɨka mamaruꞌnapɨna!

14 Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Neyaꞌmweraavɨna kale neyɨvanɨkeꞌna dara yawɨꞌmanɨgo. Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌne sabwi mena baryabwi yagalyaꞌmaꞌmwona. Sara yona gaala saburɨ mena wɨlamwaaiho. Kale mwivanɨkei Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌneburɨ barya saburɨ kuna wɨlamwaalɨꞌ. 15 Gazaizai gyaꞌmwerɨna sɨmɨlɨka widei sahwai aꞌmweraavɨ tamakadelyɨ. Nabaai sarɨmɨ yawɨꞌmanɨgaꞌ “Aꞌmwei pwaraavɨ tamakadei gamɨre sɨmunyavɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi wɨwaꞌdei mɨꞌ.” 16 Kale wiaꞌnevɨne kaavɨlyaꞌ yawɨꞌmwo daresɨ. Sai gannya mwaalyabwi yagalyaꞌmavakelyɨ nemɨnyɨneba. Sarevɨ nemɨnyɨna kale wiaꞌnebwina yawɨꞌmanɨgo. Nabaai sarevɨ nemɨ kwainajɨ neyaꞌmweraavɨneba nennya mwaalyabwi yagalyaꞌmavaanneinera. 17 Sareꞌ kɨrɨꞌ pwai Kwaaka davakɨya mwaalyaꞌne kɨnɨnnakei mwaalajai nabaai gyaꞌmwerɨ wɨmudasadaawori tɨnna wanganna yojɨ kɨrɨꞌ gyaꞌmwerɨna sɨmunyaꞌ tihɨꞌna yojɨ sahware sɨmunyavɨ Gotɨyarɨne kale wiaꞌneꞌ gara wɨwarɨka! 18 Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, kale wiaꞌneꞌna neyaꞌmweraavɨ yune yagaalyanna nudaathɨka! Yune maangiꞌna nudaathɨka! Aawa. Nemɨnyɨ kale neyadaawori sahwaraavɨ tewaanna yadaa wɨgaimwagaana! Nebwina wɨgaimwagaana! Wɨmudaasɨvanɨke duzaayɨla!

Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨsara Gotɨyarɨna lɨka myadɨvɨsaraavɨnesɨ.

19 Sareina kale wiaꞌneina sasare saburɨ yawɨraade “Nebulyavɨdaaꞌnyainyɨ. Gotɨyaryaba nɨmɨre sɨmunyaꞌ kavena waradeinyɨ. Nɨmɨre kayaaꞌnanyanna myawɨrivanɨgeinyɨ.” 20 Saꞌ dareꞌnanyɨ. Nemɨre kayaaꞌnanya mena marasɨꞌnyagaaꞌ nemɨre sɨmunyangɨ “Nɨmɨ kuna kayaaꞌnanyainyɨ,” yarai kwaasɨ yawɨraajahaaꞌ Gotɨyai yuyangɨna yawɨrangadei nemɨre sɨmunya wavɨlawakadei yawɨꞌna “Gɨmɨre kayaaꞌnanya saꞌ miꞌna marasɨꞌneneinyɨ.” “Marasɨꞌneneinyɨ,” sara yawɨꞌna yadeꞌna nemɨre kayaaꞌnanyanna myawɨraanneine. Nemɨre sɨmunya kavena waradesɨ. Nabaai sara yawɨꞌdeꞌna “Nebulyavɨdaaꞌnyaine,” yawɨraadeine. 21 Nyɨvuꞌnadeihi, sarevɨdaaꞌnyɨ nemɨre sɨmunya kayaaꞌnanya sanna myawɨri yaajaꞌ Gotɨyarɨna dɨragɨnna daꞌdaanyɨ. 22 Nabaai gamɨre kɨwɨnya dɨnɨke kuna mɨdɨdaa yɨlaaya wɨvuꞌnadenna yadaanyaꞌna yuya pɨnɨnna yɨdanganaajaꞌ sahwai wɨjaavɨna neyadelyɨ. 23 Gamɨre kɨwɨnya dɨnɨkeꞌ daresɨ. Nyɨbwaalɨvaangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwabɨzaihɨlyɨ. Kɨraazɨtɨyai sara yɨhɨthakabaaibɨꞌ “Sarɨmɨnyɨ pwara pwaraavɨna kale yɨhyana!” sara jɨla! 24 Nabaai gamɨre kɨwɨnya dɨnɨke mɨdɨmanɨkei Gotɨyarɨ kuna wɨlawɨmwaaidelyɨ. Nabaai Gotɨyai aꞌmwe sahwarɨ kuna wɨlawɨmwaaidelyɨ. Gotɨyai gannya Kuryai nejaavakeꞌna Kuryai neyɨbwarɨdaakwada daꞌna yawɨꞌdaanyɨ “Gotɨyai wɨlanemwaalɨkelyɨ.”

Copyright information for `BYR