1 John 4

Gotɨyare Kuryarɨnajɨ yɨmakei kwaasɨ wɨdaderɨnajɨyaꞌnesɨ.

Nyɨvuꞌnadeihi, aꞌmwe kwalaalyara kwaasɨ dadɨvɨꞌ “Gotɨyare Kuryai sɨmunyavɨ nyɨdada yɨhɨzɨwaakɨvanɨgeinyɨ.” Sara dadɨvɨꞌ Kwaakevakɨ walyuna yadɨvɨꞌ yaasɨwaꞌna kwaasɨ wɨjɨwakamarivanɨgasavɨdaaꞌnyɨ yuyara “Kuryai kɨnɨnnakeinyɨ,” yɨhɨthadɨvɨsaraavɨ yaasɨwaꞌna malɨmwabɨna! Aawa. “Gotɨyai gannya Kuryarɨ wɨjaavakei dɨngaka? Kuryarɨ mujaayakei dɨngaka?” dapɨjɨ kumɨre kurya sahwaraavɨ yaamɨjɨ jawɨbwarila! Yawɨbwata sareꞌ daresɨ. “Gotɨyare Kuryai kɨnɨnnakei daaka?” dapɨjɨ dara jawɨranganyide. “Jizaazai Kɨraazɨtɨyai kɨlaaꞌnakei yɨmaꞌnaabakelyɨ,” jalɨkurakadei yɨ sahwai Gotɨyare Kuryai kɨnɨnnakelyɨ. Gazaizai Jizaazai kɨlaaꞌnakerɨna sara majalɨkurakivanɨkei Gotɨyare Kuryai kɨnɨnnakei mɨꞌ. Sahwai yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ. Kɨraazɨtɨyarɨne Yɨkamaangerelyɨ. Miꞌna dara wɨꞌnadɨvɨꞌ “Kɨraazɨtɨyarɨne Yɨkamaangei yɨmaꞌnaabathelyɨ.” Dahaaꞌ yɨmakei kɨnɨnnakera kwaasɨ wɨjɨwaakadɨvɨtara mena mwaaleva Kɨraazɨtɨyarɨ Yɨkamaangere sɨmunya yawɨꞌdɨvɨsare.

Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, sarɨmɨ Gotɨyareihɨlyɨ. Kwaasɨ wɨjɨwaakadɨvɨta sahwaraavɨ sarɨmɨ mena dathɨwamwaava. Kuryai wɨlayɨhɨmwaalɨka dazai aꞌmwe Kwaakevakɨyabwineraavɨ Kayaaꞌnanyai wɨlamwaalɨkerɨ wavɨlavɨkelyɨ. Sareꞌna wavɨlavɨkere dɨragɨnyaꞌ maareva mena dathɨwamwaava. Kwaasɨ wɨjɨwaakadɨvɨta sahwara Kwaaka dazavakɨyabwineraavɨrerera. Sarevɨ kumɨre yagaalyaꞌ yune Kwaaka savakɨyabwinesɨ. Aꞌmwe Kwaaka savakɨyabwinera yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌnadɨvɨsare. Nemɨ Gotɨyareinera. Gotɨyarɨ yawɨrangadei dazai kadɨka newɨꞌnadelyɨ. Gotɨyarei mamwaalyɨkei kadɨka newɨꞌnadei mɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ dareꞌ yawɨꞌdaanyɨ “Newɨꞌnadei sahwai Nebulyaꞌne Kuryai kɨnɨnnakelyɨ. Manewɨꞌnyadei sahwai Kwaasɨ Dadei Kayaaꞌnanyai kɨnɨnnakelyɨ.”

Gotɨyai nemɨnyɨna kale naanga wiadevwinesɨ.

Nyɨvuꞌnadeihi, kale wiaꞌnebwi Gotɨyarɨdaaꞌnyaꞌna nemɨnyɨ pwaraavɨna kale neyana! Gazaizai gyaꞌmweraavɨna kale wiadei sai Gotɨyarei mwaalɨkelyɨ. Gotɨyarɨ nebulyavaꞌna yawɨrangadelyɨ. Kale mwiaꞌnei Gotɨyarɨ myawɨranganyɨkelyɨ. Gotɨyai, kale wiaꞌneburɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Sareꞌna sai Gotɨyarɨ myawɨranganyɨkelyɨ. Gotɨyai yawɨꞌna “Nyɨbwaalɨkɨna aꞌmwera gaalyabwina mwaaibɨka!” daka gannya Gawaalɨvaangei gave pwainanyarɨ Kwaakevakɨna maryasaabɨna yakelyɨ. Sarevɨ dareꞌ yawɨꞌdaanyɨ “Ai, Gotɨyai nemɨnyɨna kale naanga wikeꞌ kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabakesɨ.” 10 Kale naanga wiaꞌnebwi daꞌdarebwinanyɨ. Nemɨnyɨ Gotɨyarɨna tewaanya nevuꞌnadevwi mɨꞌ. Aawa. Sahwai nemɨnyɨna kale naanga kwiaꞌ nemɨre kayaaꞌnanyanna Gawaalɨꞌ Gotɨyarɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌdevwi mubamarasɨꞌnyaꞌnei balyaꞌnerɨ maryasaabakebulyɨ. 11 Nyɨvuꞌnadeihi, Gotɨyai nemɨnyɨna kale naanga sara wiakevɨdaaꞌnyɨ nabaai saina neyaꞌmweraavɨna pwai pwarɨna kale neyanneine. 12 Gotɨyarɨ tɨnna wangadei aꞌmwei aane pwai kwai mɨꞌ. Sareꞌ kɨrɨꞌ saina neyaꞌmweraavɨna pwai pwarɨna kale neyajainaavɨ Gotɨyai kuna wɨlanemwaalɨkelyɨ. Nemɨre sɨmunyavɨ yunebanna gamɨre kale naanga wiaꞌnebwi naanga yune nebulyaꞌnanyabwi wɨlanewaꞌdevulyɨ.

13 Gannya Kuryarɨ nejaavɨkeꞌna dareꞌ yawɨꞌdaanyɨ “Sahwarɨ kuna wɨlamwaaiho. Nemɨnyɨ kuna wɨlanemwaalɨꞌ.” Yɨ sasarevɨnyɨ. 14 Nemɨ sahwaina tɨnna wanganɨbainona jalɨkurakɨvanɨgo. Nɨmwai Gawaalɨvaangerɨ maryasaabakelyɨ Kwaakevakɨyaraavɨne padaihasamaaꞌderɨ. 15 Gazaizai jalɨkurakɨna “Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨ,” yɨ sara jalɨkurakɨna yajarɨ Gotɨyai kuna wɨlamwaalɨꞌ. Nabaai Gotɨyarɨ sahwai kuna wɨlamwaalɨꞌ. 16 Sareꞌna yawɨralɨmwadaanyɨ “Gotɨyai kale naanga nemɨnyɨna dɨragɨnna wiadelyɨ.”

Gotɨyai kale wiaꞌneburɨ aaya kaavɨlyalyɨ. Kale wiaꞌneburɨ wɨlamwaalɨkei Gotɨyarɨ wɨlamwaalɨkelyɨ. Nabaai sahwarɨ Gotɨyai wɨlamwaalɨkelyɨ.
17 Nemɨnyɨna “Wɨrɨvɨkɨryaꞌne naangegaaꞌ yɨrɨka sarɨkɨ kumɨ lɨka myadɨvɨꞌ dɨragɨnna daapɨka!” daka nemɨre sɨmunyavɨ yunebanna Gotɨyare kale naanga wiaꞌnebwi naanga yune nebulyaꞌna wɨlanewaꞌdeꞌnanyɨ. Kɨraazɨtɨyai Gotɨyarɨ wɨlamwaalɨkabaaibɨꞌ Kwaaka davakɨ Gotɨyarɨ wɨlamwaaihoꞌna lɨka myadaa dɨragɨnna davaadeinera. 18 Gotɨyarɨ kale wiaꞌneburɨ lɨka myadaanyɨ. Aawa. Kale mena wiaꞌnebwi nemɨre sɨmunyavɨ naanga yune nebulyaꞌna wɨlanewaꞌdeꞌ lɨka ya saburɨ marasɨꞌdesɨ. Lɨka yaꞌne kaavɨlyaꞌ daresɨ. Nɨmɨre kayaaꞌnanyanna nyɨrɨvɨkɨradeꞌna lɨka yɨwana! Sarei lɨka yadere sɨmunyavɨ yunebanna Gotɨyare kale naanga wiaꞌnebwi naanga yune nebulyaꞌna mularyadeꞌnanyɨ.

19 Sɨnnawɨ Gotɨyai nemɨnyɨna kale naanga wikeꞌna nemɨ tewaanya nevuꞌnadeine. 20 Aꞌmwe pwai kwai wɨdɨna “Gotɨyarɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeinyɨ,” dazai nabaai gyaꞌmwerɨna sɨmɨlɨka wimwaalɨkei kwaasɨ yagaala dadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwai gyaꞌmwerɨ tɨnna wangaderɨna kale mwivanɨkei Gotɨyarɨ tɨnna mwanganyaderɨna tewaanya gara wɨvuꞌnannelaka! 21 Kɨwɨnya dɨnɨka daꞌ Kɨraazɨtɨyai dareꞌ nedaꞌ “Gotɨyarɨna tewaanya wɨvuꞌnadei gyaꞌmwe kwarɨnajɨ kale wiana!”

Copyright information for `BYR