1 John 5

1Gazaizai “Jizaazai sahwai Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabakei Kɨraazɨtɨyalyɨ,” lɨmwadei dazai Gotɨyarɨdaaꞌnyalyɨ. Nabaai gazaizai ganɨmaangerɨna wɨvuꞌnadei gamɨre kaimɨraayarɨna wɨvuꞌnadelyɨ. 2Nemɨ Gotɨyarɨna tewaanya nevuꞌnajaina gamɨre kɨwɨnya dɨnɨke mɨdɨdaanyaꞌna dareꞌ yawɨꞌdaanyɨ “Sareina Gotɨyare kaimɨraayaraavɨna tewaanya nevuꞌnɨvanɨkeine.” 3Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyarɨna tewaanya wɨvuꞌnyaꞌnebwi daꞌdarebwinesɨ. Gamɨre kɨwɨnya dɨnɨke mɨdɨdaanyaꞌnanyɨ. Nabaai gamɨre kɨwɨnya dɨnɨke taanginya maayangɨra. 4Sarevɨdaaꞌnyɨ gazamɨlɨsamɨlɨꞌ Gotɨyare kaimɨraayamɨlɨꞌ yɨmaꞌnajamɨlɨꞌ Kwaakevakɨya sabwi dathɨwamanɨkemɨlɨkɨra. Kwaakevakɨya sabwi dathɨwangebwi daꞌdarebwina. Gawaalɨvaangerɨ lɨmwadaanyaꞌnanyɨ. 5Kwaakevakɨya sabwi dathɨwamanɨkei aaihwalaka? Dazai dareꞌ lɨmwadelyɨ “Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨ.” Sarei gavelyɨ.

Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨna jalɨkurakyaꞌnebwinesɨ.

6Dazahwai Jizaazai Kɨraazɨtɨyai aalyavɨ bavɨtaazɨya yavɨnesɨ gamɨre taweꞌ walaabaka balakevɨnesɨ Sɨgunyavɨdaaꞌnyai walaabakeꞌnanyɨ. Yune aalya wɨvaihya sabwinevɨna walaabakei mɨꞌ. Aawa. Aalyavɨnebwinajɨ tawevɨnebwinajɨ walaabakelyɨ. Kuryai nebulyavɨ aaya kaavɨlyarɨneꞌna Kurya sahwai yagaala saꞌna jalɨkurakadelyɨ. 7Jalɨkurakya dawaai data warɨkennanyɨ. 8Yɨ pwai Kuryai, yɨ pɨrɨꞌ aalyaꞌ, yɨ pɨrɨꞌ taweꞌ. Dawaai data sa yagaala gave pɨrɨꞌnanyaꞌ jalɨkurakadesɨ. Jalɨkurakya saꞌ daresɨ. Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨ. 9Aꞌmwera jalɨkurakɨpɨjaꞌ “Nebulyasɨ,” dadaanyɨ. Yɨthaanyi! Gotɨyai jalɨkurakyaꞌ aꞌmweraavɨrevɨ wavɨlavɨkesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gawaalɨvaangerɨna Gotɨyai nejalɨkurakadeꞌ nebulyasɨ. Gotɨyare jalɨkurakya dareꞌnanyɨ. Jizaazai Nyɨbwaalɨvaangelyɨra. 10Gotɨyare Gawaalɨvaangerɨ lɨmwadei gamɨre sɨmunyavɨ jalɨkurakya saꞌ wɨwarɨkelyɨ. Gotɨyarɨneꞌ malɨmwagyadei dadelyɨ “Gotɨyai kwaasɨ yagaala dadelyɨ.” Gotɨyai Gawaalɨvaangerɨna “Nɨmɨnyɨdaaꞌnyalyɨ,” jalɨkurakyaꞌ malɨmwagyadeꞌna dadelyɨ “Kwaasɨ yagaala dadelyɨ.” 11Jalɨkurakya daresɨ. Gotɨyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaꞌnebwi nejaavakesɨ. Gaalyaꞌne saburɨ kaavɨlyaꞌ Gawaalɨvaangerɨ wɨlawɨwarɨka. 12Sarevɨdaaꞌnyɨ Gawaalɨvaangei kɨnɨnnakei gaalyaꞌne sabwi kɨnɨnnakelyɨ. Gotɨyare Gawaalɨvaangei maayai gaalyaꞌne sabwi maayalyɨ.

13Yagaala daza yɨhithawasɨwaabe. Gotɨyare Gawaalɨvaangerɨ lɨmwadɨvɨsaihi “ ‘Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaꞌne sabwi kɨnɨnnakeine,’ dɨpɨka!” dena yɨhithawasɨwaabe.

Yagaala aayannesɨ.

14Gotɨyaryaba dɨragɨnna daꞌdaa wɨdadaanya daꞌdaresɨ. Gotɨyai sɨmunya yawɨꞌdevɨna yɨdanganawaajɨya pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kadɨka newɨꞌnada sara yaderɨnera. 15“Yɨdanganaanne kadɨka newɨꞌnadelyɨ,” yawɨꞌmanɨgovɨ kɨrɨvɨnajɨ yawɨꞌmanɨgo. Sahwarɨ yɨdangadaanya mena maaꞌmwona. Dɨragɨnna yawɨꞌmwona. Sareꞌ nebwina nejaavadelyɨ. 16Aꞌmwe pwai kwai dara wanganajaꞌ “O, nyaꞌmwei Kɨraazɨtɨyarei kayaaꞌnanyaꞌ jɨvanɨka! Kayaaꞌnanya saꞌ sahwarɨ Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌneꞌ daaka!” Sara wanganajaꞌ Gotɨyarɨ kidaanganojɨ marasɨꞌnojɨ gaalyaꞌneꞌ tewaanna wɨjaavadelyɨ. Aꞌmwe kayaaꞌnanyanna Dɨkevɨ mamarasɨꞌnyaꞌne yɨpɨjaraavɨna yɨhɨthɨwa. Sareꞌ kɨrɨꞌ kayaaꞌnanya pɨbwi Dɨkevɨ marasɨꞌnyaꞌnebwi warɨꞌ. Dazahɨrɨꞌna jɨthaanganyideꞌna mihɨzɨvanɨge. 17Yuya yɨdaꞌmaraangebwi kayaaka yɨgaide sabura sa kayaaꞌnanyabulyɨ. Kɨrɨꞌ kayaaꞌnanya pɨnɨ aꞌmweraavɨ Dɨkevɨ yuna mamarasɨꞌnyaꞌne warɨꞌ.

18Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Gazaizai Gotɨyare kaimɨraayai mwaalajai kayaaꞌnanyabwi mɨdɨdei mɨꞌ. Aawa. Sahwarɨ Gotɨyarɨdaaꞌnyai nayaa maremwaalɨkelyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Kayaaꞌnanyai sahwarɨ lɨmwagathei mɨꞌ.

19Nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyareina mwaaiho. Aꞌmwe Kwaaka yuyavakɨyabwinera Kayaaꞌnanyarɨ wɨlakasarera. Sahwai maremwaalɨkere.

20Kɨrɨꞌ nemɨ yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyare Gawaalɨvaangei bakei sɨmunya tewaanyaꞌ nejaavɨkelyɨ. “Gotɨyai Nebulyarɨ yawɨralɨmwabɨka!” daka sɨmunyaꞌ nejaavɨkelyɨ. Nebula Sahwarɨ wɨlamwaaihoine. Gawaalɨvaanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlawɨmwaaihoꞌnanyɨ. Sahwai Gotɨya nebulyalyɨ. Sahwai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyaꞌneburɨ aaya kaavɨlyalyɨ.

Nɨmɨre kaimɨraaya maalɨkeihi, aꞌmwaꞌmwe kwaasɨgotɨyaraavɨna dameihi dɨthaayɨla! Sahwaraavɨ yɨlaaya mipɨnera!

21Jonɨ

Copyright information for `BYR