1 Thessalonians 3

1Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨnyɨna yawɨꞌdaa dɨna “Pɨzɨꞌgwa mamwalaanna!” dɨna yona naarɨmɨ yɨlaayaꞌna dɨna “Anga Aathenɨzɨ gaveinaai mwaalaka!” 2Dɨna yola sarɨmɨnyawɨnna Timotirɨ wɨdasaabɨna. Sahwai Kɨraazɨtɨyarei neyaꞌmwei mwaalaka Gotɨyarɨ wɨdaayadei Kɨraazɨtɨyare yagaala tewaanyavɨne avaaiwawɨnyalyɨ. “Tezalonaaika mwaalyara Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadɨvɨꞌ kumɨre kuryara nayaa mwaaibɨꞌdeꞌnajɨ jɨvaimwadeꞌnajɨ duzɨwaakya!” wɨdasaabɨna yoi. 3“ ‘Aꞌmwera kayaaꞌna kyɨhyapɨjɨ nyagalyaꞌmapɨdɨka! Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ nayaa dɨlɨmwagyɨla!’ duzɨwaakya!” wɨdasaabɨna yolyainaalyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ dara yawɨꞌmwaasaꞌ “Kayaaꞌna kaneyapɨjɨ nemɨ ‘Wikɨra,’ daazaꞌna Gotɨyai nedahɨlakakei daaka!” 4Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ sarɨmɨnyawɨ mwaalonegaaꞌ dara yɨhɨtho, “Naangerɨna pwara kayaaꞌna neyɨpɨꞌdeꞌnanyɨ.” Sara kyɨhɨtho sara kayaaꞌna yɨhyɨwaasaꞌ sarɨmɨ yawɨꞌmwaaꞌ. 5Kayaaꞌna yɨhyɨwaasavɨ nɨmɨ dɨna “Pɨzɨꞌgwa sara mamwaaimuna!” dɨna yena Timotirɨ wɨdasaabɨna. “Tezalonaaika mwaalyara Gotɨyare yagaalyaꞌ nayaa dalɨmwamanɨgava?” dɨna. “Yaamɨjɨ yadei Saataanɨ sahwaraavɨ yaamɨjɨ yada kwaasɨ kudɨwaꞌ kayaaꞌna yɨpɨjaꞌna daaka? Nemɨre wawɨnya yaasɨwaꞌwawɨnya nyɨmaꞌnadɨka!” dena wɨdasɨwaabe.

6Dahaasagaaꞌ sarɨmɨnyawɨdaaꞌnyɨ Timoti nemɨnyawɨnna baka sarɨmɨnyɨna yagaala tewaanyaꞌ makabɨna. “Sahwara Naangerɨ nayaa lɨmwadɨvɨꞌ pwaraavɨna kale wiadere,” makabɨna yɨwaꞌ. Nabaai nedɨwaꞌ “Nemɨ byɨrɨꞌmaaroꞌna yawɨꞌdɨvɨꞌ nemɨnyɨna yɨlaaya kuna yɨvanɨgaꞌ. Nemɨ dɨragɨnna yawɨꞌna ‘Tezalonaaika mwaalyaraavɨ tɨnna wanganaana!’ dɨragɨnna yawɨꞌmanɨgovaaibɨꞌ sahwara dɨragɨnna yawɨꞌmanɨgaꞌ ‘Apozelɨyaraavɨ tɨnna wanganaana!’ ” Sara nedɨwaꞌ. 7Sareꞌ darevɨnyɨ. Dava aꞌmwera kayaaꞌna kaneyeꞌ taanga neyɨvanɨkesɨ. Taanga neyadaasɨ kɨrɨꞌ neyaꞌmweihi, sarɨmɨ Naangerɨ nayaa lɨmwamanɨgasaꞌna yɨvaimwannadaa mwaaiho. 8Naangerɨ sarɨmɨ dɨragɨnna wɨlamwaaibɨzaꞌna nemɨ dɨragɨnna mwaaihoꞌnanyɨ. 9Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyɨna kadɨka sara wɨꞌnona nemɨre Gotɨyarɨ yɨlaaya naanga yɨvanɨgo. Sarɨmɨnyɨna yɨlaaya naanga yɨvanɨgoꞌna “Su! Su! Yɨlaaya naanga naanga gɨmarivanɨgo,” Gotɨyarɨ dɨragɨnna wɨdadaanyaine. 10Sawɨsavɨ yɨrɨkevɨ dɨragɨnna wɨdadaa “Tewaanyaraavɨ tɨnna wanganyaꞌna sawɨnna dɨnemakwona! Nemɨ tɨnna dara wanganaadeꞌ ‘O, Naangerɨ lɨmwadɨvɨsabwi maalɨꞌna yɨvanɨgasabwi daaka!’ Sara dawaajɨ yavadaꞌgalyaꞌna dɨnemakwona!” Sara wɨdadaanyainera.

11Gotɨyai Nenɨmaangei gamɨ salyɨ nemɨre Naanga Jizaazalyɨ sarɨmɨnyawɨnna kaanya basamakwika! Sarɨmɨnyawɨnna nemakwika! 12Naangei dɨragɨnna yɨhɨgaimwagozɨ sarɨmɨre sɨmunyangɨ yunebanna kaleꞌne sabwi dɨragɨnna wakana! Sara kyojɨ sarɨmɨnyɨna nemɨnyɨ kale naanga neyɨvanɨkabaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨ Kɨraazɨtɨyare pwaraavɨnajɨ aꞌmwe pwaraavɨnajɨ kale naanga yɨhyana! Nabaai, naangaveꞌna kale kuna yɨhyana! 13Sara yojɨ sarɨmɨre sɨmunya dɨragɨnna wakɨna kyojɨ dɨvi Naangei Jizaazai gannya tewaanyarajɨ walaabathehaaꞌ Gotɨyai Nenɨmaangeryaba sarɨmɨ nayaa daavɨna jideihɨlyɨ. Sara kyojɨ yɨwetawakya maayaihi tewaanaangeihi nayaa daavɨna jideihɨlyɨ.

Copyright information for `BYR