1 Thessalonians 4

Aꞌmwere mwaalyabwina Gotɨyai “Nawɨꞌnyabulyɨ,” dakeꞌnesɨ.

1Neyaꞌmweihi, sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala pɨnɨ dɨragɨnna yɨhɨthaana! Nemɨ Naanga Jizaazarɨ wɨlamwaalona kɨwɨnya dɨragɨnna yɨhɨthɨvanɨgo. Sɨnnawɨ sagaaꞌ dara yɨhɨzɨwaako. Sara mwaalapɨjɨ sana yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ yɨlaaya wigaibɨꞌdelyɨ. Sara yɨhɨzɨwaakobaaibɨꞌ sara yɨvanɨgaꞌ. Sara yɨvanɨgasaihi naanga sana sana jɨla! 2Sareꞌ dareꞌnesɨ. Naanga Jizaazai kanejɨwaakaꞌ yɨhɨthonna sarɨmɨ yawɨꞌmwaaꞌ. 3Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare sɨmunyabwi dara yawɨꞌmanɨꞌ “Gɨmɨ nɨmɨreigɨ tewaanyaigɨ dɨmwaala! Ata lɨmwangebwi minna!” 4Sara yawɨrapɨjɨ gazaigɨzaigɨ gɨnnya balaangevɨ tewaanna dɨmaaka! Yawɨta tewaanyajɨyaigɨ kwala dɨmaaka! “Nɨmɨre aꞌmwe kwala maake mwaalɨka nawɨꞌnyaꞌ gave dasɨ mwaalɨma!” daꞌgɨzɨ dɨmaaka! 5Ajɨmya yuyangɨyara Gotɨyarɨ myawɨryara dɨka widadaaꞌnyɨyara yaalɨvɨna maaꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ kwala mamaaꞌdɨnna! 6Tewaanyabwi mamarasɨꞌnɨnna! Jaꞌmwerevɨ kuka mamaaꞌdɨnna! Sabwina sɨnnawɨ jalɨkurakyaꞌ naanga yɨhɨtho. Sabura pwara kyapɨjɨ Naangei wɨrɨvɨkɨradelyɨ. 7Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai myawɨri “Sahwara ata lɨmwangebwi yɨpɨka!” myawɨryaꞌ. Aawa. “Sahwara nɨmɨrera tewaanyara nayaa mwaaibɨka!” yawɨraka nejɨvwaramaarakelyɨ. 8Sasarevɨdaaꞌnyɨ pwai yagaala daꞌ marasɨꞌnajai aꞌmweraavɨre yagaalyaꞌ mamarasɨꞌnyɨvanɨꞌ. Aawa. Gotɨyare yagaalyaꞌ marasɨꞌnɨvanɨꞌ. Gotɨyai sahwai gannya Tewaanyai Kuryarɨ yanga nejaavanɨkerevɨ yagaalyaꞌ marasɨꞌnɨvanɨkelyɨ.

9Kale wiaꞌnebwina Gotɨyai sahwaihɨrɨ yɨhɨzɨwaakaꞌ “Saigɨ jaꞌmwerɨna kale gyana!” Sara kyɨhɨzɨwaakaꞌ sareꞌna nɨmɨ myavɨkariwɨna! 10Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨreba Kwaaka Maazathonɨya yuneba sɨryaꞌmweraavɨ yuyaraavɨna kale yɨhyɨvanɨꞌ. Sareihɨrɨ dɨragɨnna yɨhɨthɨvanɨgo. Gazaigɨzaigɨ kale naanga naanga gyana! 11Dɨragɨnna dara jawɨka! “Nɨmɨ kave mwaalɨma! Nɨmɨre wawɨnyaꞌ kuna maremwaalɨma! Pwaraavɨre wawɨnya kuna mamaremwaaimuna! Wɨdaasadera dɨragɨnna nyɨdetabaaibɨꞌ nɨnnya asasɨ aawawɨnya yɨma!” 12“Pwara Kɨraazɨtɨyarɨne mwasawɨnyaraavɨna wɨjɨwaainyaꞌna kaanya nayaa yamarima! Nabaai aane pɨrɨꞌ kɨrɨvɨna nanyɨgainadɨka!” daꞌgɨzɨ gɨnnya asasɨ ja! Sara jawɨꞌdeigɨnyɨ.

Naangei walaabozɨ neyɨdɨkaavadeꞌnesɨ.

13Neyaꞌmweihi, nemɨ sɨmunyavɨ yawɨꞌna “Kɨraazɨtɨyarera sɨduꞌmaayara namwaaibɨthɨka! Kɨraazɨtɨyare pwara baimwaꞌdaasaraavɨna wɨjɨwakaana! Naangerɨ muꞌnyadɨvɨsara dɨvi Naangei baryaraavɨ yɨdɨkaasaꞌna myemwaalyadɨvɨsaraavɨ kunnya baryaraavɨna kale wiadevaaibɨꞌ Kɨraazɨtɨyareraavɨ kale nyadɨka!” Yawɨꞌna yona sareꞌ yavɨkarivanɨgo. 14Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nemɨ dara lɨmwadaanyɨ. Jizaazai balaka ayɨna dɨkaavakelyɨra. “Nebulyasɨ,” dovɨdaaꞌnyɨ dara dɨna “Aꞌmwera Jizaazarɨ lɨmwadɨvɨꞌ bainɨkeraavɨjɨ Jizaazarɨjɨ Gotɨyai makwalaabathere!” 15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Naangei kanejɨwaakaꞌ yagaala saꞌ dɨragɨnna dara yɨhɨthɨvanɨgo. Naangei walaabathehaaꞌ nemɨ kwaihwaainakeina mwalaajaina baryara waꞌdapɨri myagalyaꞌmayɨ yawaajɨ sɨnnawɨ myɨlaawi yaadeine. Arɨkawɨ. Baryara dɨkaavapɨjɨ sɨnnawɨ yɨlaawɨpɨꞌderera. 16Sareꞌna Naanga sahwai Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ waidaavada jaka naanga danganadelyɨ “Jɨkabyɨla!” Sagaaꞌ ejelɨya naangei jaka kudozɨ Gotɨyare gwareꞌ makuradesɨra. Naangei jaka naanga kadanganojɨ sɨnnawɨ Kɨraazɨtɨyarera baryara dɨkaapɨꞌdere. 17Nabaai, nemɨ kwaihwaainakeina mwalaadeinajɨ sahwarajɨ sainaavɨ yarai nemakɨlaawadeinera. Sɨgunyavɨ nemɨ Naangerɨ wɨjɨmaataꞌna yɨraayangɨ nemakɨlaawadeinera. Sara kyojɨ yuyagaaꞌ Naangeryaba mwalaadeꞌnanyɨ. 18Sareꞌna pwaihɨlyɨyarɨ gamɨre baryarɨna kale wiadaaꞌnyɨ wɨgaimwangeꞌna yagaala daꞌ kave duzɨla!

Copyright information for `BYR