1 Thessalonians 5

Naangei walaabatheꞌna yemwaalyaꞌnesɨ.

1Neyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨ myavɨkaryaanna! “Sagaaꞌ yɨmaꞌnadehaakɨ. Sana yɨmaꞌnadengɨ.” Sara yawɨsaburɨna mihihainyɨwaꞌ. 2Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwaihi mena dara yawɨꞌmwaaꞌ “Sawɨsavɨ kukeibɨsai Naangei yarai walaabathehaaꞌ yɨmaꞌnadehaakɨ.” 3Pwara yawɨꞌna “Dahaaꞌ naryagaaꞌ kwaamuꞌnanyagaaꞌ tewaanyagaakɨra.” Yawɨꞌna yapɨjɨ navɨka mwaalapɨjɨyagaaꞌ kayaaka yarai wigaladerera. Yarai wigaladeꞌna aꞌmwe sara lɨkaanya mwɨyɨ yɨpɨꞌderera. Arɨkawɨ. Mudangegaaꞌ aꞌmweꞌ daanga yarai wɨvɨdevaaibɨꞌ aꞌmwe saraavɨ kayaaka yarai wigaladerera. 4Saꞌna kɨrɨꞌ neyaꞌmweihi, sagaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ sarɨmɨ maryaanga myɨpɨneihɨlyɨ. Jɨhɨnyawɨ mamwaalyɨgasaꞌna sɨduꞌnakeihi maryaanga myɨ jideihɨlyɨ. Kukei bada aꞌmweraavɨ maryaanga bivalakadevaaibɨꞌ sagaaꞌ sɨduꞌnakeihɨrɨ maryaanga myɨhyanneihɨlyɨ. 5Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ Baakeihi Yɨrɨkevɨyaihɨlyɨ. Sarɨmɨ Naangeregaasaihɨlyɨ. Nemɨ jɨhɨnyavɨyaina mɨꞌ. Nemɨ sawɨsavɨyaina mɨꞌ. 6Sarevɨdaaꞌnyɨ pwarabɨꞌ se wakatabaaibɨꞌ naraadɨka! Aawa. Tɨnna nayaa baihanaraana! Sɨmunya nayaa yawɨraana! 7Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera se waꞌdɨvɨsara sawɨsagaaꞌ se wakasare. Aꞌmwera biyaaya nadɨvɨꞌ yɨmaka widɨvɨsara sawɨsavɨ yɨmaka widɨvɨsagaakɨ. 8Sareꞌ nemɨ Naangeregaasaina mwaaihovɨna sɨmunya nayaa yawɨraana! Sareina Romɨyara aawɨlasara saabya yɨvidɨvɨꞌ mwaaihɨꞌnya dɨragɨnya mwaaihɨꞌnadɨvɨꞌ malyagaaꞌ tewaanna mwaaidɨvɨsarabɨsaina mwalaadeinera. Nemɨre saabyaꞌ Gotɨyarɨ lɨmwadaanyabulyɨ. Nabaai, aꞌmweraavɨna kale wiadevulyɨ. Sahɨrɨsɨra. Nemɨre mwaaihɨꞌnya dɨragɨnyaꞌ nemɨ dɨragɨnna yawɨꞌna “Gotɨyai nevadaihasamaaradelyɨ,” yawɨꞌna yadaa yemwaaiho. 9Gotɨyai majɨ “Saraavɨ maanga wɨdɨma! Mala wɨramɨma!” majɨ yaka newakakelyɨ. Aawa. Gotɨyai dɨna “Sahwaraavɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai padaihasamaaraderera,” dɨna yaka sabwi nejaavakeꞌnanyɨ. 10Kɨraazɨtɨya sahwai nemɨnyɨna balakelyɨ. Gotɨyai nemɨnyɨna yawɨꞌna “Sagaaꞌ walaabathehaaꞌ Kɨraazɨtɨyare pwara baihanaꞌdɨvɨsarajɨ kwaihwaainakerajɨ Kɨraazɨtɨyare pwara se baidɨvɨsarajɨ Kɨraazɨtɨyalyɨ mwaaibɨka!” kadaꞌ balaꞌ. 11Sarevɨna gazaigɨzaigɨ yawɨta nawɨꞌnya sa jaꞌmwerɨ dɨragɨnna jɨvaimwana! Kɨraazɨtɨyarerɨ dɨragɨnyarɨ dɨvadaꞌgalayɨvaimwana! Dahaaꞌ yɨvanɨgɨnyabaaibɨꞌ sara kuna ja!

Yagaala aayannesɨ

12Neyaꞌmweihi, kɨwɨnya dɨragɨnna yɨhithanganaana! Naangei sarɨmɨjɨyaraavɨ dahɨlakaꞌ “Nɨmɨreraavɨ nayaa dɨmaremwaala!” Sara kadahɨlakaꞌ sahwara yɨhɨzɨwaakadɨvɨꞌ sarɨmɨre sɨmunya yavadaꞌgaidɨvɨsare. Sahwara sarɨmɨnyawɨ Naangere wawɨnya yadɨvɨsaꞌna nayaa dara jawɨka! “Aꞌmwe naangere. Nemɨ nayaa wɨdaana!” 13Wawɨnya yadɨvɨsaꞌ yawɨraꞌgɨzɨ kumɨnyɨna yɨlaaya yadɨ dɨmaryawɨka! “Sahwara nemaremwaaidɨvɨsaꞌ tewaanyasɨ.” Sareigɨ Naangereraavɨna avaaizɨmunyaꞌna dɨmwaala!

14Neyaꞌmweihi, kɨwɨnya naanga yɨhɨthaana! Sarɨmɨjɨyara wawɨnya myadɨvɨsaraavɨ duzɨwaakya! “Yaasɨwaꞌna namwaaidɨka! Wawɨnya ja!” Pwaraavɨre kuryara dɨragɨnya maayara lɨka yadɨvɨsaraavɨre kurya dɨragɨnyara dumwaaihya! Pwara sɨmunya dɨragɨnna myawɨryadɨvɨsaraavɨ wɨgaimwangeꞌna nayaa dɨmaremwaala! Yuyaraavɨ kave ja! Nayaa duthana! 15Daꞌ jawɨka! Pwai sarɨmɨjɨyarɨ kayaaꞌna kyojɨ mɨnya mamaaranna! Mɨnya mamaaꞌdɨnna! Aawa. Saꞌ dɨragɨnna jawɨka! Tewaanyaburɨ dɨmɨdɨna! Kɨraazɨtɨyareraavɨ tewaanna ja! Yuyaraavɨ tewaanna ja!

16Gazagaasagaaꞌ yɨlaaya ja! 17Yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ duthana! 18Pwara kayaaꞌna gyɨpɨjahaaꞌ pwara tewaanna gyɨpɨjahaaꞌ yɨ yuyangɨ “Su! Su!” Gotɨyarɨ duthana! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sasareigɨnyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazai gannya dɨragɨnyaꞌ kagɨzaavojɨ Gotɨyai sɨmunya sara gyawɨꞌdaaꞌnyɨ “Nɨmɨrera nayaa yɨpɨka!” gɨmɨ sana sana ja!

19Kurya Tewaanyarɨ myɨgaaꞌmwadɨnna! 20Sareꞌ Kuryai kudozɨ aꞌmwera Gotɨyare yagaala kagɨzɨwaakapɨjɨ yaasɨwaꞌna “Waryaanyasɨ,” madɨnna! 21Aawa. Yuyangɨ kadɨka wɨꞌnaꞌgɨzɨ nayaa dɨmaryawɨbwaka! “Tewaanyasɨ,” daꞌgɨzɨ dɨlɨmwagaka! 22“Kayaaꞌnanya gazasaꞌ,” daꞌgɨzɨ dasɨꞌnana!

23Gotɨyai gamɨ sai kwaamuꞌnanyabwi kɨnɨnnakei gamɨreihi tewaanyaihɨrɨ yuneba yɨhɨmwaaihana! Sarɨmɨre kuryaraavɨ sarɨmɨre sɨmunyangɨ sarɨmɨre kɨlaakejɨkaavɨ nayaa maremwaalana! Yuyagaaꞌ sara maremwaaida nemɨre Naangei Jizaazai Kɨraazɨtɨyai walaabathehaaꞌ dara wanganade “Ya, nawɨꞌnyarera. Yɨwetawakya maayarera.” 24Sareꞌ Gotɨyai yɨhɨthahɨlakɨvanɨkei gazagaasagaaꞌ tewaanyabwi yadei sana yɨhɨmwaaihadelyɨ.

25Neyaꞌmweihi, nemɨnyɨna Gotɨyarɨ duzɨla!

26Kɨraazɨtɨyarera neyaꞌmwera yuyaraavɨ yɨlaaya yadɨvɨꞌ nemɨnyɨneꞌna maangwɨdaayɨlaaya jɨnyɨla!

27Naangere dɨragɨnyaꞌna naanna yɨhɨthɨma! Pɨkarɨyɨkwia daꞌ neyaꞌmwera yuyaraavɨ duzɨla!

Yuyagaaꞌ nemɨre Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yangeꞌna tewaanna yɨhɨgaimwagana! Gannya dɨragɨnyaꞌ yanga yɨhɨzaavana!

28Polɨ

Copyright information for `BYR