1 Timothy 3

Naangereraavɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨnesɨ.

Yagaala dathaꞌ lɨmwagaatheꞌ gɨthɨdeꞌ nebulyasɨ. Aꞌmwe pwai kwai “Naangereraavɨ maremwaaidɨnyainyɨ mwaalɨma!” yawɨrajai wawɨnya nawɨꞌnyaꞌna wɨvuꞌnadelyɨ. Wawɨnya nawɨꞌnyaꞌ warɨkevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe naangeraavɨna dara yawɨꞌna. Naangereraavɨ maremwaaidei nawɨꞌnyabwi yadelyɨra. Nayaa yɨdaꞌna mwaaiderɨ aꞌmwera gamɨre yɨwetawakya pɨnɨngɨ mwanganyadɨvɨꞌ bɨrala wɨdɨpɨꞌdei mɨka. Sai aꞌmwe gave pɨrɨvɨna mwaaidelyɨ. Sɨmunya nayaa yavadaꞌgalayawɨꞌdelyɨ. Sai sɨmunya nawɨꞌnyabwi mɨdɨdelyɨ. Aꞌmwera dara wangadɨvɨsalyɨ “Sahwai tewaanyalyɨ.” Pɨwɨdaaꞌnyaraavɨ wapaaya wɨmaarina, se waryaꞌnebajɨ wɨjaavɨna yadelyɨ. Nayaa wɨjɨwaakadelyɨ. Biyaaya nada yɨmaka mulannelyɨ. Sai sɨmɨlɨka yarai mudayada mala yaasɨwaꞌ maramamaryadelyɨ. Aawa. Sai aꞌmweraavɨ kave yadelyɨ. Kumɨre munyɨkaavɨ yɨrɨla wɨdɨwadelyɨ. Sai nɨgwianna sɨmunya kwalaalya myawɨryadelyɨ. Sai gannya jɨlɨkaimɨraayamɨlɨkaavɨ nayaa maremwaaidelyɨ. Kaimɨraayamɨlɨka gamɨre yagaalyaꞌ mɨdɨbɨꞌdelyɨ. Gamɨnyɨna “Nɨmwai naangelyɨ,” yawɨpɨnelyɨ. Aꞌmwei gannya jɨlɨkaimɨraayamɨlɨkaavɨ nayaa mamaremwaalyɨ yadei daaka! Sai sara yajaꞌna Gotɨyare kusɨlaanyavɨyaraavɨna gara yojɨ maremwaalannelaka! Gotɨyarɨ gaai lɨmwade mudɨkei maremwaalyarɨ namwaaihɨpɨka! Mudɨkei aꞌmwe naangei mwaalajai “Pwara nɨmɨbɨtara mɨka!” yawɨrajai Gotɨyarɨna yagaainakei nyɨmaꞌnadɨka! Kamaalyai sara yawɨryaakei Gotɨyarɨna yagaainakei yɨmaꞌnakabaai nyɨmaꞌnadɨka! Maremwaalajarɨna Gotɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨsara mwasɨlaanyara “Sarei aꞌmwe tewaanyalyɨra,” jalɨkurakɨpɨnelyɨ. Nayaa yɨdaꞌna mamwaalyajarɨ yɨwetawakya pɨnɨngɨ wanganapɨjɨ bɨrala nyɨpɨdɨka!

Sara yajai Kamaalyare naanyavɨ nalɨvavwaradɨka! Sara yajai maremwaalyai mimaꞌnannelyɨ.

Gotɨyare kusɨlaanyavɨyaraavɨne wɨgaimwangeraavɨnesɨ.

Sasarebaaibɨꞌ, Naangereraavɨ wɨgaimwadɨvɨsara nayaa yɨdaꞌna mwaaidɨvɨsarera. Yagaala pɨrɨwaai gɨraꞌmwagadadɨvɨsara mamwaaibɨna! Waainɨya yɨmakaalya kwalaalya manyadɨvɨsare. “Aꞌmweraavɨre nɨgwia gɨlyɨvɨsa sazangɨ maaꞌmuneinyɨ,” majadɨvɨsare. Sɨmunyai tewaanyai wɨvadaihɨrakadelyɨyara sahwara Gotɨyai nebulyaꞌ yoimavajalɨkurakyaꞌ lɨmwadɨvɨsara wɨgaimwangera yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. 10 Aayagaaꞌ “Gamɨrebwi tewaanyabwi daaka? Nayaa yadei daaka?” yɨbwakɨnapɨjɨ “Yo, sarei tewaanyalyɨ. Yuyara sara yawɨrangadɨvɨsalyɨ,” dɨnɨpɨjaraavɨ wɨgaimwangeraavɨ wɨmwaaihɨpɨꞌdere. 11 Sasarebaaibɨꞌ kumɨre aꞌmwe nayaa yɨdaꞌna mwaaidɨvɨsangɨra. Bulayagaala madɨpɨnengɨ. Aawa, sahɨnɨ sɨmunya nayaa yawɨpɨnengɨra. Yuyagaaꞌ kumɨre wawɨnyanna tewaanna lɨmwabɨnengɨra. 12 Naangereraavɨne wɨgaimwangera aꞌmwe gave pɨrɨvɨnannera mwaaidɨvɨsare. Kunnya jɨlɨkaimɨraayamɨlɨkaavɨjɨ kumɨre angengɨ mwaaihasamɨlɨkaavɨjɨ nayaa maremwaaidɨvɨsare. 13 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Wɨgaimwangera nayaa wɨdaayɨpɨjaraavɨ aꞌmwera tɨnna wanganapɨjɨ “Sai aꞌmwe naangelyɨ. Tewaanyalyɨ,” dɨnɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Wɨgaimwangera nayaa yadɨvɨta sarera lɨka myadɨvɨꞌ lɨmwangebwina Kɨraazɨtɨyai Jizaazarɨ lɨmwangebwina dɨragɨnna kujɨwaakapɨjɨ nayaa wɨꞌnɨpɨꞌdeꞌnanyɨ.

Gotɨyare yagaala aaya kaavɨlyabwinesɨ.

14 “Maalɨkegaaꞌ gɨmɨnyawɨnna wɨdeinyɨ,” dɨwe kɨrɨꞌ yagaala dazaꞌ pɨkarya githawasɨvanaabɨhe. 15 Gɨmɨnyawɨnna yarai mabiꞌmayɨ yɨwɨjahaaꞌ “Gotɨyarera gamɨre angevɨyaraavɨne yabwina yawɨranganɨma!” daꞌgɨzɨ yagaala dazaꞌ dangadeꞌnanyɨ. Gamɨre angevɨyara Gotɨyai yuyagaaꞌ mwaaidere kusɨlaanyarera. Kusɨlaanyaꞌ Gotɨyare angevaakɨra. Nabaai sɨmyai angeꞌ yɨlaryaꞌnei dɨragɨnna wɨdaakunɨkabaaibɨꞌ “Gotɨyare yagaalyaꞌ nebulyasɨ,” dɨragɨnna wɨdadɨvɨsavaakɨra. Nebulyavɨ pesavaakɨra. 16 Nebula saꞌ Gotɨyare sabwina yagaala aaya kaavɨlyaꞌ naangaangesɨ. Nebula saꞌ Gotɨyai yoimavajalɨkurakyasɨ. Naangerɨna aaya kaavɨlyarɨna yoimavajalɨkurakyaꞌna naangaangesɨ. Saꞌ daresɨ.

Sai aꞌmwei kɨlaaꞌnakei yɨmaꞌnaabɨwakerɨnera.
Kurya Tewaanyai neyɨbwarɨdaakuwakerɨnera
“Sahwai tewaanyalyɨ. Yɨdaꞌmaraangelyɨ.”
Sarɨ ejelɨyara tɨnna yawɨrangamwaasarɨnera.
Ajɨmya yuyangɨyaraayawɨnna sarɨna dɨwɨwaasalyɨ.
Aꞌmwe Kwaakevakɨyara dɨragɨnna lɨmwamwaasalyɨ.
Gotɨyai byaanna dɨragɨnyavɨ makimwaawɨkerɨnera.
Copyright information for `BYR