1 Timothy 4

Wɨjɨwaakya kwaasɨyaraavɨnesɨ.

Kurya Tewaanyai dara jalɨkurakɨvanɨꞌ “Dɨvi sagaaꞌ aayagasana pwara dɨragɨnna lɨmwangeburɨne yagaala yagalyaꞌmapɨꞌderera. Sahwara aaꞌneraavɨ kwaasɨyaraavɨ wɨꞌnɨpɨꞌdere. Yɨmakera wɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨre yagaalya mɨdɨbɨꞌdere.” Kwaasɨ yagaala sa aꞌmwe kwaasɨ yadɨvɨsara maarapɨjɨ sahwaraavɨ wɨjɨwaakɨpɨꞌdera. Dɨkeꞌ kɨlaakejɨkɨ kayaaka wigaidevaaibɨꞌ aꞌmwe kwaasɨ wɨjɨwaakyaꞌneraavɨre sɨmunya tewaanyai padaihɨrakyai kayaaka yɨgainɨkere. Wagɨlyabwina yɨbwakɨdɨvɨtara mɨꞌ. Aꞌmwe dazara kwala maaryabwina kɨmaakɨya dakadɨvɨꞌ aꞌmweraavɨne tɨka wapaayangɨna kɨmaakɨya dakɨpɨꞌderera. Kɨrɨꞌ Gotɨyai wakaka daza aꞌmweina dɨragɨnna lɨmwadaa nebulyaꞌna yawɨrangadaanyaina Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdadaa sa dapaadeꞌnanyɨ. Gotɨyai yuya wakyaake tewaanyannanyangɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yuya maraadengɨra. Sangɨna dɨmaaryidehaaꞌ Gotɨyarɨ “Su!” wɨdɨpɨja aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ nalɨvarabɨthɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyai yagaala “Nawɨꞌnyasɨ,” dɨnɨkeꞌnajɨ “Daꞌ Gotɨyai nemɨnyɨna wɨjaavɨnɨkesɨ. Tewaanyasɨ,” yawɨꞌdɨvɨꞌ Gotɨyarɨ “Su!” duzideꞌnajɨ nawɨꞌnyaangeꞌ dɨmaaryidesɨra.

Timoti nayaa yada yagaala nebulyaꞌna wɨjɨwaakaderɨnebwinesɨ.

Yagaala dazaꞌ nehɨryaꞌmwera Kɨraazɨtɨyareraavɨ duzɨwaakya! Sara wɨjɨwaakɨjaigɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazare wɨdaayadɨnya tewaanyaigɨ dɨmwaaideigɨnyɨ. Aꞌmwei wapaaya nada gamɨre kɨlaakejɨꞌ dɨragɨnyajɨꞌ waꞌdevaaibɨꞌ yagaala Naangerɨ lɨmwangebulyɨyangɨjɨ wɨjɨwaakya tewaanyabwi mɨdɨmanɨgɨnyavɨjɨ yawɨrangadɨ gɨmɨre kuryai dɨragɨnyai gɨmwaaladeigɨnyɨ. Sareigɨ duzɨwaakya! Wajɨngyagaala navɨꞌnavɨkyagaala myawɨꞌdɨnna! Yagaala sa Gotɨyarɨna yawɨramaaryaꞌne mɨka. Aawa. Gotɨyare saburɨ nayaa kuna yawɨramaaꞌdɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna dɨmɨdɨdeigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwei Kwaaka davakɨ mwaaidehaaꞌ wawɨnya yadeꞌna yagɨnya kɨlaaka dɨragɨnya yɨmaꞌnadevwi tewaanyabulyɨ. Gotɨyarɨna yawɨramaaꞌdeꞌna kuryai dɨragɨnya yɨmaꞌnadevwi tewaanaangebulyɨ. Kwaakevakɨ mwaaiho dahaaꞌ Gotɨyarebwi negaimwagathevulyɨ. Nabaai Gotɨyaryaba kuna mwalaaja dɨvi kɨgaaꞌ sahɨbwi kuna negaimwagathevulyɨ. Sahɨburɨdaaꞌnyɨ tewaanaangebulyɨ. Yagaala dazaꞌ naanga nebulyasɨ. Dazaꞌ aꞌmwe yuyara yɨnɨga wɨꞌnapɨjɨ yunebanna dɨragɨnna lɨmwabɨꞌdeꞌnesɨ. 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare wawɨnya yagɨyagɨ mɨraagɨkɨꞌmanɨgoꞌnanyɨ. “Gotɨyai nemɨre kayaaꞌnanyabwi marasɨꞌnaka nayaa nemaremwaalɨkelyɨ,” yawɨꞌdaa sahwarɨ yemwaidaa mɨraagɨkɨꞌmanɨgoꞌnanyɨ. Gotɨyai sahwai yuyagaaꞌ mwaaidelyɨ. Aꞌmwe yuyaraavɨ padaihasamaaꞌdelyɨ. Yɨ nabaai Naangerɨ lɨmwagaanneinaavɨ nebulyaꞌna nevadaihasamaaꞌmwakelyɨ. 11 Yagaala dazaꞌ aꞌmweraavɨ dɨragɨnna duthana! Nayaa mɨdɨbɨꞌdeꞌna duzɨwaakya!

12 Aane pwai kwai gɨmɨnyɨ tɨnna wanganna gyada mɨgɨnyaigɨnyɨ kɨrɨꞌ “Maalɨkelyɨ,” nyawɨradɨka! Aawa. Tewaanyabwi nayaa yɨnnebaaibɨꞌ Naangerɨna lɨmwadɨvɨsara gwanganapɨjɨ sara yɨpɨneigɨ dɨmwaaideigɨnyɨ. Yagaala nawɨꞌnya dɨnneigɨnyɨ. Nawɨꞌnyanna yɨnneigɨnyɨ. Kale gyada nayaa wɨgaimwadɨnneigɨnyɨ. Naangerɨna dɨragɨnna lɨmwadɨnneigɨnyɨ. Yɨdaꞌmaraangebwina yawɨꞌdɨ yɨnneigɨnyɨ. Sara yaꞌgɨzɨ gɨmɨnyɨna “Maalɨkelyɨ,” myawɨri yɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. 13 Dazagaaꞌ kuna nyemwaaidɨ aꞌmweraayaba Gotɨyai dɨnɨkeꞌ nayaa wangadɨ duthatheigɨnyɨ. Kumɨre yɨpɨjavwi dɨhaaꞌbwata jɨtheigɨnyɨ. Nayaa duzɨwaakɨdeigɨnyɨ. 14 Sareꞌ Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ sɨhumalevɨna navɨka nagyathɨka! Kɨgaaꞌ Gotɨyai kudaꞌ pwara gɨmɨnyɨna “Gotɨyare wawɨnya yannelyɨra,” wɨdesagaaꞌ Naangereraavɨ maremwaaidɨvɨsara asa yɨlagwakadaapi Gotɨyai gannya wawɨnyaꞌne dɨragɨnyaꞌ gɨzaavaꞌ. Dɨragɨnyaꞌ gɨzaavakeꞌ ayɨna yawɨralɨmwadɨ dɨragɨnyasɨ kuna jɨtheigɨnyɨ. 15 Sana dɨragɨnna yɨya yadɨ yuya dazangɨ nayaa dɨmaremwaaideigɨnyɨ. “Aꞌmwe yuyara nɨmɨnyɨna ‘O, yuyagaaꞌ gamɨ naangei, tewaanyai kuna yɨmaꞌnaabɨvanɨkei daaka!’ yawɨpɨka!” daꞌgɨzɨ nayaa sara jɨtheigɨnyɨ.

16 Nabaai mwaaimanɨgɨnya saburɨjɨ aꞌmweraavɨ wɨjɨwaakɨvanɨgɨnya saburɨjɨ nayaa dɨmaremwaala! Yuyagaaꞌ dazahɨrɨvɨna kuna dɨragɨnna jɨtheigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sara yɨjaꞌ nayaa yavadaꞌgaina gyathesɨ. Nabaai aꞌmwe kadɨka guꞌnɨpɨjaraavɨjɨ yavaꞌdaꞌgaina wiadesɨ. Sagaaꞌ tewaanyaihi dɨmwaalyideihɨlyɨra. Dɨvadaihasamaaꞌnyideihɨlyɨ.

Copyright information for `BYR