1 Timothy 5

Naangere gera geraavɨna maremwaalyaꞌnebwinesɨ.

1Aꞌmwe nera kayaaꞌna yɨpɨjaraavɨ mayagaala mudɨnna! Aawa. Gɨnnya gɨmaamaangerɨ yavadaꞌgaidɨnyabaaibɨꞌ dɨhaaꞌbwasaꞌna kave duthana! Nabaai gɨnnya jaꞌmweraavɨ yavadaꞌgaidɨnyabaaibɨꞌ mɨgɨnyaraavɨ kumɨre yɨpɨjavwi kave duthana! 2Nabaai nemɨlɨkaavɨ gwaangeꞌbɨsamɨlɨkaavɨ yavadaꞌgaina ja! Yɨ mɨgɨnyangɨ gɨnnya jaꞌmwebɨsangɨna yɨdaꞌmaraangebwina yawɨꞌdɨ kave yavadaꞌgaina ja!

Aꞌmwe sɨgɨraaya yaanyɨwaakemɨlɨkaavɨnebwinesɨ.

3Yaanyɨwaaka nemɨlɨꞌ mwaalɨkeꞌna “Aꞌmwe naangesɨ,” dɨnneigɨ nayaa dɨmaremwaala! Nayaa duhaimwana!

4Yaanyɨwaaka pɨrɨꞌ gannya kaimɨraayajɨ gyakaangejɨ gyakwalaangerajɨ kɨnɨnnakeꞌ mwaalajavɨna sahɨnɨ nayaa dara yawɨpɨka! “Nemɨre neyorɨ wɨmaremwalaana! Kɨgaaꞌ maalɨkennaavɨ wapaaya saza yanga nejaavagɨlyayolyɨ. Sareꞌna wɨrɨvɨkɨraana!” Sara yawɨrapɨjɨ sara yadɨvɨꞌ kumɨre jɨlɨkaimɨraayamɨlɨkaavɨna Gotɨyarebwi yawɨramaapɨꞌdeꞌnanyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sara yɨpɨꞌde sabwina Gotɨyai yawɨrangamanɨꞌ “Tewaanyasɨ.” 5Nabaai yaanyɨwaaka nemɨlɨꞌ kaimɨraavɨmaayaꞌ gyakaangejɨ gyakwalaangerajɨ sa maayaꞌ yuna gaveꞌ mwaalaka yɨ aꞌmwe dazaꞌ dara yɨvanɨkesɨ. Gotɨyarɨna dɨragɨnna lɨmwada sahwarɨ nayaa yemwaaida yuyagaaꞌ yɨrɨkevɨjɨ sawɨsavɨjɨ Gotɨyarɨ wɨgainyaꞌne kuna yɨdaangada kuna wɨdɨvanɨkesɨ. 6Sareꞌ kɨrɨꞌ yaanyɨwaaka pɨrɨꞌ wabahɨlaaka sabwi mɨdɨda mena bainɨkesɨ. Kuna mwaalɨka kɨrɨꞌ Gotɨyarɨna gannya kuryai mena bainɨkesɨ. 7Yagaala dazaꞌ mɨdɨnyaꞌna aꞌmwemɨlɨkaavɨ dɨthɨhaaꞌbwaka! “Nayaa yɨdaꞌna kamwaalapɨjɨ pwara tɨnna wangadɨvɨꞌ ‘Samɨlɨka kayaaꞌna yadɨvɨsamɨlɨke.’ nadɨpɨdɨka!” daꞌgɨzɨ dɨthɨhaaꞌbwaka! 8Aꞌmwe pwai kwai Naangerei gannyamɨlɨkaavɨ nayaa mamaremwaalyɨ yajai, yɨ nabaai gɨthɨdei gannya jɨlɨkaimɨraayamɨlɨkaavɨ nayaa mamaremwaalyɨ yajai Naangerɨ lɨmwangebwina gɨnyɨraꞌmwakelyɨ. Aꞌmwe malɨmwagyadei gannya neyorɨ wɨgaimwagazaꞌ yɨ sasarebwi Naangerɨ lɨmwadei sara mugaimwagyɨvanɨka kayaaꞌnanyai malɨmwagyaderɨ wavɨlavɨkelyɨ.

9Bukuyavɨ yaanyɨwaaka nemɨlɨkaavɨna Naangerera wɨgaimwangeꞌna nɨgwia wɨjaayaꞌnemɨlɨkaavɨre yaya pɨkarya yɨdaꞌna ja! Yaanyɨwaaka daꞌdaremɨlɨkaavɨre yaya yɨdaꞌna ja! Yaanyɨwaakemɨlɨkɨ kwarame 60 (aꞌmwe daraai dalyaraavɨre sɨvɨlatɨraalya) mena wavɨlaꞌnɨkeꞌ, aꞌmwe gave pwareꞌ mwaainɨkesɨ. 10Aꞌmwemɨlɨka samɨlɨkɨna jalɨkurakadɨvɨꞌ “Tewaanya yadesɨ,” yɨ gannya kaimɨraayangɨ tewaanya maremwaalakesɨ. Yɨ anga pɨbadaaꞌnyaraavɨna tɨka wapaaya yanga wɨjaavakesɨ. Wɨdaayaꞌneꞌ Naangerɨ lɨmwadɨvɨta tewaanyaraavɨre sɨvɨla aalya yaka dazabwina yakesɨ. Yɨ aꞌmwemɨlɨkaavɨ taanga wiadaaꞌnyɨ nawɨꞌnya wɨgaimwagakesɨ. Sasareꞌ yuya tewaanya saza yakevɨre yayaꞌ yɨdaꞌna ja!

11Yaanyɨwaaka aꞌmwe mɨgɨnyangɨna yayaꞌ midaꞌdɨnnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨre munyɨꞌ kwala maaꞌnyaꞌna ayɨna kwimaꞌnojɨ Kɨraazɨtɨyarɨ gɨnyɨrapɨꞌdengɨra. 12Sahɨnɨ sɨnnawɨ Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna wɨdesaꞌ yesɨmapɨꞌdeꞌna yɨwetawakya kɨnɨnnakengɨra. 13Nabaai sasare pɨbulyɨ yadɨvɨsangɨ. Sahɨnɨngɨ maaꞌna widaasɨ anga yuyangɨ yamaryadɨvɨsaꞌna aangaaꞌna yɨbainyɨna yadɨvɨsangɨ. Nabaai aꞌmwe maaꞌna widengɨna mɨꞌ. Aawa. Pwaraavɨre yagaalya kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ yaasɨwaꞌ wɨdamarya yadɨvɨꞌ pwaraavɨre wawɨnyanna yaasɨwaꞌna jɨwɨryadɨvɨꞌ yagaala madɨpɨne wɨdadɨvɨsangɨ. 14Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨthɨwɨjaꞌ nayaa kadɨka dɨnyuꞌnana! Aꞌmwe mɨgɨnya kwala ayahi maaꞌnapi kaimɨraaya maaꞌdɨvɨꞌ kunnya angengɨ mwaaidɨvɨsamɨlɨkaavɨ nayaa maremwaaibɨꞌdengɨra. Nabaai sara kyapɨjɨ yɨkamaanga kwai tɨnna nenganojɨ nemɨre kayaaꞌnanyabwina bɨraiyagaala mujɨ neyadeꞌnanyɨ. 15Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yaanyɨwaaka pɨnɨ Kɨraazɨtɨyarɨ mena mamɨdɨnyeva Saataanɨmɨ mɨdɨdɨvɨsaꞌna sara gɨthɨweꞌnanyɨ.

16Nabaai aꞌmwe Naangerɨ lɨmwade pɨrɨꞌ kɨrɨvɨre angevɨ mwaaidɨvɨta yaanyɨwaakengɨ gamɨre jɨlɨkaimɨraayajɨ kwalaangere jɨlɨkaimɨraayajɨ sangɨ wɨgaimwagana! “Naangere kusɨlaanyavɨyara yaanyɨwaaka yune gave mwaaibɨza samɨlɨkaavɨ yɨnɨga wiꞌna maremwaaibɨka!” dozɨ maremwaaladesɨ. Yɨ kusɨlaanyavɨyara yaasɨwaꞌna namaremwaaibɨthɨka!

Naangereraavɨ maremwaalyaꞌneraavɨna dɨnɨkebwinesɨ.

17Naangereraavɨne aꞌmwe naangera wawɨnya nawɨꞌnyaꞌna maremwaaidapiyaraavɨre yaya makidɨvɨꞌ nɨgwia tewaanyaꞌna duzaayɨla! Sahwara maaryaꞌnera Gotɨyare yagaalyaꞌ yagɨyagɨ nayaa wɨdadɨvɨꞌ yagɨyagɨ nayaa wɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨna naanga duzaayɨla!

18Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨꞌ “Bulɨmakaawoyai witɨya lɨlɨvainadaayaꞌnerɨ maangevɨ majɨbwɨyɨnnera! (Sai nana!)” Nabaai dara dɨnɨꞌ “Gɨmɨre aawawɨnya yakei gannya nɨgwia wɨrɨvɨkɨryaꞌnei yɨnɨga wiꞌna maarana!” (Sara dɨnɨkeꞌna sabaaibɨꞌ aꞌmwe naangeraavɨre yaya makidaapɨjɨ nɨgwia maapɨka!)

19Nabaai aꞌmwe gave pwai wɨdɨna “Nɨmɨre naanga dazai kayaaꞌna yɨwakelyɨ.” Gavei wɨdɨna yajare yagaala dazaꞌ muꞌnɨnnera! Pwaraai daraai dala kwara kagɨzalɨkurakapɨjɨ yagaala dazaꞌ kadɨka duꞌnadeigɨnyɨra. 20Aꞌmwe naanga pwara kayaaꞌnanyabwi kuna kyapɨjɨ yuyaraayaba maanga duthatheigɨnyɨ. “Aꞌmwe naanga pwarajɨ kayaaꞌnanyabwina lɨka yɨpɨka!” daꞌgɨzɨ kuꞌmaaya maanga sara duthatheigɨnyɨ. 21Gotɨyalyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazalyɨ Gotɨyare mamaayara ejelɨyaraavɨ dahɨlakɨnɨkerajɨ saraayaba dɨragɨnna gɨthɨma! Yagaala dazangɨ nayaa padaꞌgalamaremwaala jɨtheigɨnyɨ. “Sɨmunyavɨ aꞌmwe naangerɨna yarai madɨwɨna! ‘Nebulyasɨ. Sai kayaaꞌnanyaꞌ yɨwakelyɨ.’ Nabaai yarai madɨwɨna! ‘Aawa, sai kayaaꞌnanyaꞌ mi yajaꞌna,’ ” daꞌgɨzɨ padaꞌgalamaremwaaina ja! Aaya kaavɨlyaꞌ bɨramaaꞌna yaꞌgɨzɨ nayaa jawɨbwaka! Aane pwai kwarɨ maanga yarai wɨdadɨ aane pwai kwarɨ wabwiwayagaala yarai wɨdadɨnyabwina minna! Yuyaraavɨ nayaa avaaina jawɨbwaka!

22Aꞌmwe pwai kwarɨ maaraꞌgɨzɨ “Naangereraavɨna maremwaaladela!” daꞌgɨzɨ yarai madahɨlakɨnna! Yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ ata madathɨwadɨnna! Sara yɨjaigɨ sahwai kayaaꞌnanyabwi kyojɨ taanga naginaradɨka! Pwarebwina nayaa yɨwaꞌdɨnneigɨ ata dakɨdeigɨnyɨ. Sara yadɨ yɨdaꞌmaraangeigɨ kuna dɨmwaaideigɨnyɨ. 23Gɨmɨre munyɨkɨ daanga gɨvɨmanɨkeꞌ ayabaaibɨꞌ aalya gavesɨ manɨnna! Aawa. Waainɨya maalɨkemɨlɨsɨ dɨnana! Sara kyaꞌgɨzɨ gaimwanga gyatheꞌ nalaaya yuyagaaꞌ gimaꞌnade gɨmarasɨꞌnadesɨ. 24Aꞌmwe naangeraavɨ wɨmwaaihyaꞌne yagaala gɨthɨweꞌna gɨthɨma! Aꞌmwe pwaraavɨre kayaaꞌnanya kuꞌmaayaba waꞌdengɨ. Sara kayaaꞌna yadɨvɨꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ maryawɨbwaꞌdaanyangɨ. Pwara kumɨre kayaaꞌnanya lɨka yulyaꞌdengɨ. Sareraavɨre kayaaꞌnanya dɨvidaaꞌnyɨ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathengɨ. Sareꞌna nayaa jɨwaꞌdeigɨnyɨ. 25Kayaaꞌnanya sara yɨvanɨgatabaaibɨꞌ pwara tewaanya yɨvanɨgasare. Pwaraavɨre tewaanya kuꞌmaayaba waꞌdengɨ. Tewaanna sara yadɨvɨꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yawɨrangadaanyangɨ. Pwara kumɨre tewaanya lɨka yulyaꞌdengɨ. Sareraavɨre tewaanya dɨvidaaꞌnyɨ kuꞌmaayaba yɨmaꞌnaabathengɨ.

Copyright information for `BYR