2 Corinthians 10

Apozelɨyaraavɨ kayaakyagaala wɨdesaꞌ Polɨ walamarakakeꞌnesɨ.

1Aꞌmwe pwara nɨmɨnyɨna kwaasɨ yagaalyaꞌ dara dadɨvɨkɨ “Sahwai nemɨjɨ neyeꞌmwannemwaaida gamɨ sarɨne yayaꞌ kwaakewɨ marimaꞌnadelyɨ. Kɨrɨꞌ nabaai gamɨ menyaba mwaaida sahwai yagaala dɨragɨnaange nedasaabadelyɨ.” Polɨnyɨ nɨmɨ sainyɨ Kɨraazɨtɨyare kwaamuꞌnanyabulyɨ bwiwanna maremwaalyabulyɨ nayaa mɨdɨdɨ sareinyɨ kave dɨragɨnna yɨhɨthɨvanɨge. 2Yɨ dara yɨhidaangamanɨge. Dɨvidaaꞌnyɨ nɨmɨ sarɨmɨnyawɨnna kabiꞌmavaꞌmujɨ yɨ aꞌmwe sahwara mala nayaa yɨwannɨpɨka! Akai, aꞌmwe sahwaraavɨ nɨmɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ nudɨwɨka! Sahwara nemɨnyɨna dara yawɨꞌdɨvɨsaꞌna “Kɨlaakejɨkɨya yawɨta saburɨ yamaryadɨvɨkɨra,” nayaa dɨragɨnna wɨdɨdeꞌnanyɨ. Sara dɨragɨnna yawɨrangamanɨgeꞌ kɨrɨꞌ baaꞌnana! Sɨmunya yarai kyavadaꞌgalayawɨrapɨjɨ sara myavadaꞌgalyɨ yɨhyɨwɨneinyɨ. 3Kɨlaakejɨkɨya yawɨta saburɨ myamaryadaanyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨlaakejɨkɨ yamaryadaa kɨrɨꞌ kayaaꞌnanya neyɨmaꞌnadaaꞌnyɨ kɨlaakejɨkɨya yawɨta saburɨna kayaaꞌnanya dathɨwadaanyaine. 4Sareꞌ darevɨnyɨ. Yuyajɨ mala tannyaꞌne sa nemɨ lɨmwagako sa kɨlaakejɨkɨya yawɨta saburɨyanna mɨꞌ. Aawa. Sa Gotɨyare dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakenna yɨkamaangeraavɨre maihurɨta dɨragɨnya yɨnɨga wiꞌna woꞌdalasɨꞌnadeꞌna. 5Nemɨ sahwaraavɨre sɨmunya woꞌdaidaanyaine. Nabaai yuya sabura munya keꞌbeva daaꞌda aꞌmwera “Gotɨyarɨ yawɨranganaana!” dadɨvɨꞌ yadɨvɨsaraavɨne tusaꞌ kaanya tihɨꞌdevura, sabura kɨburajɨ woꞌdaidaanyasɨ. Yɨ sara yadaa nemɨ aꞌmweinaavɨre yawɨta yuya sa Kɨraazɨtɨyarɨ mɨdɨnyaꞌnengɨna kalavuza yɨralɨmwagaꞌdaanyaine. 6Yɨ nemɨ mena yawɨbwaꞌnona sarɨmɨnyɨna yemwaala yɨgo. Sarɨmɨ nemɨre yuya yagaala sa dɨnemɨdɨnyidehaaꞌ yɨ nabaai nemɨ yagaalyaꞌ galazekɨvaidɨvɨta aꞌmwe yuyaraavɨ kumɨre kayaaꞌnanyabwina wɨrɨvɨkɨraadeine. Sareina yawɨralɨmwagata yɨvanɨgoinera.

7Sarɨmɨre tɨnnyangɨ yɨhwarɨka dazanna Apozelɨyainaavɨnenna nayaa jawɨranganyɨla! Yɨ aꞌmwe pwai kwai yune gamɨ sarɨna dɨragɨnna lɨmwagaꞌda “Nɨmɨ Kɨraazɨtɨyareinyɨ mwaaihe,” yɨ sai sɨmunyaꞌ ayahi yawɨrana! Gannya sɨmunyavɨneꞌna yojɨ dara yawɨrana! “Yɨ nɨmɨ Kɨraazɨtɨyareinyɨ mwaaihebaaibɨꞌ Polɨjɨ Apozelɨya pwarajɨ Kɨraazɨtɨyarera.” 8Sareꞌ darevɨnyɨ. Naangei nemɨnyɨna sarɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi dɨragɨnya yɨhiwagaatheꞌna gannya dɨragɨnyaꞌ nejaavakeine. Saꞌ sarɨmɨnyɨ kayaaka yɨhigalakaadeꞌna mɨꞌ. Yɨ dɨragɨnya saꞌna nɨmɨ yune nemɨnne yaya sanna makɨlaajaꞌ yɨ saꞌna wagɨla maarɨdeinyɨ mɨꞌ. 9Kɨrɨꞌ nɨmɨ “Aala!” dɨwa. Sarɨmɨ nɨmɨnyɨna dara yawɨꞌmanɨgaꞌ “Gamɨre paazɨyangɨ nemɨnyɨ lɨka dahaneyɨrɨꞌgaimanɨꞌ.” Sareꞌ sarɨmɨ yawɨsaꞌna “Aala!” dadɨ miꞌna yɨhɨthɨwa. 10Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Aꞌmwe pwara nɨmɨnyɨna dara dadɨvɨsare “Yo, gamɨre paazɨya naanga kɨnɨnnake yɨ yagaala dɨragɨnya kɨnɨnnakengɨ. Kɨrɨꞌ gamɨ sai kabiꞌmavojɨ nemɨ gamɨre kɨlaakejɨkɨ tɨnna wangadaawori dɨragɨnya maayalyɨ. Yɨ sagaaꞌ gamɨre yagaalyaꞌ yaasɨwaꞌnanyasɨ.” 11Sasarera nayaa dara yawɨpɨka! Nemɨ sarɨmɨnyɨ menya keibeva yɨbwaꞌnadozɨ yune yagaalyaꞌ sarɨmɨnyɨna pɨkarya yɨdaꞌdaanyaꞌ yɨ nabaai nemɨ sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannamwalaajaꞌ nemɨ avaainanyabwi yagaala saꞌ sara yɨhyadaanyasɨ.

12Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ sɨmunya kwalaalya yawɨꞌmanɨgo. Yɨ “Aꞌmwe pwarabɨꞌ avaainanyainera!” nemɨ yɨnɨga wiꞌna daanneina mɨꞌ. Sahwara yune kumɨnne yayanna munyaba makinadɨvɨsare. Yɨ nemɨre sabulyɨ akwaraavɨre sabulyɨ yɨnɨga wiꞌna maryawɨbwaraanneina mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe dazara yune kumɨre saburɨne yaamɨjɨta wakadɨvɨꞌ “Tewaanyainera,” maryawɨbwaꞌdɨvɨsare. Sahwara kumɨre yawɨsangɨna maryawɨbwaꞌnadɨvɨsare. Yɨ sarera sɨmunya maayare. Kwaakevakɨyara kunnya yawɨsabwina nayaa maryawɨbwaꞌnadɨvɨsara mɨꞌ. 13Sahwara sara yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ Apozelɨyaina nemɨnne yayaꞌ munyaba makɨlyavɨna nemɨre yɨtaasavɨ wavɨlavaadeina mɨꞌ. Aawa. Yɨtaata savɨ Gotɨyai yaamɨjɨta wakada yɨtaasaꞌ maryawɨbwaraka yanga nejaavaꞌ. Nemɨ yɨtaata yune dazahɨrɨvɨna mɨdɨdaanyaine. Nemɨ sahɨrɨvɨ kusawɨ mɨdɨnona sarɨmɨ kwaihɨryawɨnna biꞌmavoine. 14Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ sarɨmɨnyawɨnna mabiꞌmayɨ yaajɨ kwajɨ nemɨre yɨtaasavɨ kavariꞌmavaadɨkebaaibɨꞌ pilaanna nemɨ saina dɨragɨnna wavɨlaꞌmanɨgoina mɨꞌ. Aawa. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ sarɨmɨnyawɨnna biꞌmavona sarɨmɨnyawɨnna Kɨraazɨtɨyarɨne yagaala tewaanyaꞌ yɨhɨmakabovɨna sarɨmɨ nemɨre yɨtaasavɨ mwaaihaꞌ. 15Wawɨnya pɨnɨngɨ aꞌmwe pwara gaalyagaaꞌ mɨraagɨkɨresangɨna nemɨnne yayaꞌ mamakɨlyɨvanɨgo. Nemɨre yɨtaasavɨ Gotɨyai dahɨlakaka wawɨnya savɨ mavariꞌmayona sara mi. Aawa. Nemɨ sɨmunya dɨragɨnya dara yawɨrakɨvanɨgo. Sarɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi sarɨmɨre sɨmunyavɨ dɨragɨnaanga mena kimaꞌnojɨ nemɨre yɨtaasavɨ yɨnɨgeva wawɨnya saꞌ yunebanna yɨꞌmwannaadeꞌnanyɨ. 16Yɨ sarɨmɨnyɨ bulyɨmagɨ mwaaihata kwaaka pimagɨnna Naangerɨna kadɨka muꞌnyadɨvɨsaraayawɨnna nemɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjɨwakamaryaadeꞌnanyɨ. Nemɨre yɨtaasavɨ pariꞌmakwɨya yaadeina mɨꞌ. Aꞌmwe pware yaamɨjɨta wakɨnɨkeba mena yakengɨna nemɨnne yayaꞌ yaasɨwaꞌ makɨlaanneina mɨꞌ. “Wawɨnya saꞌ nemɨ saina yagosɨra,” majadaanyainera. 17Aawa. “Aꞌmwe gamɨnne yayaꞌ munyaba makidei yɨ Naangerɨna gaverɨna nayaa sara makɨlana!” 18Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe yune gannya yayaꞌna munyaba makɨlajai yɨ dazarɨ Gotɨyai yawɨramaaradei mɨꞌ. Aawa. Aꞌmwe Naangei gamɨre yayaꞌ makɨlajai yune aꞌmwe sahwarɨ yawɨramaaradelyɨ.

Copyright information for `BYR