2 Corinthians 11

Polɨ kwaasɨ apozelɨyaraavɨrebwi kuꞌmaayaba jalɨkurakakeꞌnesɨ.

1Akai, dara nyɨvuꞌnɨvanɨkeinyɨ. Nɨmɨ sɨmumaaya maalɨꞌnanya yagaala kave duꞌnyɨla! Maanga yarai manyɨdɨpɨnera! Kɨrɨꞌ yɨhɨthɨweꞌ baaꞌneka! Sarɨmɨ maanga majɨ, nayaa kave nyuꞌnadɨvɨsaihɨlyɨ. 2Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyarɨdaaꞌnya wɨvuꞌnyabwina sarɨmɨnyɨne tewaanya nyɨvuꞌnadeihɨlyɨ. Gotɨyai aꞌmweraavɨna “Nɨnnyaꞌneraavɨ dahɨlakɨma!” dada yɨ sasare dazahɨburɨ sarɨmɨnyɨna dɨragɨnna yawɨꞌmanɨge. Sareꞌ darevɨnyɨ. Gave pwarɨna kwala maaꞌnyaꞌna sarɨmɨnyɨ mena yɨhɨthahɨlakɨweihɨlyɨ. Yɨ sahwai Kɨraazɨtɨyalyɨ. Yɨ sahwaihi aꞌmwazɨdɨraaya tewaanyaꞌ mwaaideꞌbɨsaihɨrɨ Kɨraazɨtɨyarɨna yɨhɨmaakɨdeihɨlyɨ. 3Kɨrɨꞌ nabaai nɨmɨ lɨka dara yɨwa. Kamaala sai kwaasɨya sabwina sɨmunya naanga yawɨꞌdei sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Yɨvavɨ kwaasɨ yagaala saꞌ wɨjaakabaaibɨꞌ sasare sabwi nayɨhimaꞌnadɨka! Sarɨmɨre sɨmunyangɨ yune Kɨraazɨtɨyarɨne yawɨta dazabulyɨ yune gamɨnyɨna tewaanna yɨdaꞌna yɨhɨvuꞌnya dazabulyɨ yɨhwarɨkebulyɨ. Akai, sarevɨna sarɨmɨre sɨmunya sa kayaaka nayɨhigalakadɨka! Nɨmɨ dazaꞌna lɨka yɨvanɨge. 4Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe kwai sarɨmɨnyawɨnna yɨmaꞌnaabada Jizaaza pwarɨna yɨhɨzɨwaakadei. Nemɨ yɨhɨzɨwaakoyai yɨ Jizaazai sahwarɨna mɨꞌ. Yɨ sasare dazaburɨ sarɨmɨ kurya nabinanyai maaꞌdɨvɨsaihɨlyɨ. Sɨnnawɨ sarɨmɨ maareta Kurya Tewaanya dazaina mɨꞌ. Yɨ sarɨmɨ yagaala tewaanya nabinanyaꞌ maaꞌmanɨgaꞌ. Sɨnnawɨ sarɨmɨ yagaala tewaanya maareta dazaꞌna mɨꞌ. Aꞌmwe sai sarɨmɨnyɨ tɨnnyaba sasare sabwi yadei yɨ sahwarɨ kave wɨꞌnɨvanɨgasaihɨle! 5Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ dara yawɨꞌmanɨge. Mudɨkera sara yɨhɨthadɨvɨꞌ nabaai, “Apozelɨya nawɨꞌnyaanga wavɨlaꞌnɨkeine,” dadɨvɨsaraavɨ dalaangewɨ aane pɨburɨna kɨburɨna maalɨꞌna wɨlaꞌnata mijɨvanɨgena! 6Kɨrɨꞌ yagaala wɨjavɨ nɨmɨ nayaa miwɨrinɨkeinyɨ dahamwaaihe? Baaꞌnana! Sare kɨrɨꞌ nɨmɨ sɨmunya yawɨsaꞌna kuna manyɨmudaasɨvanɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨnyɨna yuya sɨmunya yawɨta yuya sa nemɨ yadaanya yuya saburana yɨhibwarɨdaakwo.

7Nɨmɨ Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ yangeꞌna yɨhɨzɨwaakeinyɨ. Yɨ sara yadɨ nɨmɨ savɨna nɨgwia maareinyɨ mɨꞌ. “Yagaala nebulyaꞌ yɨhɨzɨwaakadɨ sarɨmɨnyɨ munyaba makɨlɨma!” dena nɨgwia mamaarya dazaburɨ nɨmɨ sainyɨ walamarake. Sara yeneꞌna nɨmɨ dazabwi yeꞌ yɨwetawakyabwi dɨngaka? 8Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanya pɨnɨngɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨthaayaꞌnevɨ nɨmɨnyɨ nyɨgaimwagyaꞌne nɨgwia maareinyɨ. Yɨ sasare saburɨ sahwaraavɨre gɨlyɨvɨsa nɨmɨ yaasɨwaꞌ mwagiꞌnyaꞌbɨsasɨ. Kumɨre wɨdaayavɨna mɨꞌ. Sarɨmɨnyɨneꞌnanyɨ. 9Sɨnnawɨ nɨmɨ sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannemwaalena yɨ nɨmɨ gɨlyɨvɨsanna nyɨgainakegaaꞌ yɨ dazagaaꞌ sarɨmɨjɨya aꞌmwe aane pwarɨna kwarɨna taanga wɨjaaveinyɨ mɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Neyaꞌmwerana Maazathonɨyadaaꞌnyara anga Koridɨna yɨꞌmaveva gɨlyɨvɨta nyɨgainadaasɨya sahwara yunebanna yeꞌ. Yɨ gɨlyɨvɨta yuya nɨmɨ nayaa yavadaꞌgainadɨ sarɨmɨnyɨna nɨmɨ taanga pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ mayɨhɨzaaye. Nabaai dɨvi yuyagaaꞌ yɨ nɨmɨ nayaa kuna sara yɨdeinyɨ. 10Yagaala nebulyaꞌnanya Kɨraazɨtɨyareꞌ saꞌ nɨmɨnyɨ sahwainyɨ nyarɨꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yuya Pɨrovijɨ Gɨriza sɨmagɨ nɨmɨnne yayaꞌ munyaba makidɨ yadɨnya dazabwina aꞌmwe aane pwai nɨmɨre tusaꞌ yayaꞌ makɨlyaꞌneꞌ kaanya yɨnɨga wiꞌna tihɨradei mɨꞌ. 11Nɨmɨ sasare saꞌ baarɨꞌna yɨvanɨgena? Nɨmɨ sarɨmɨnyɨna tewaanya manyɨvuꞌnyɨvanɨkeinyɨ dɨngaka! Aawa. Gotɨyai mena nyawɨꞌmanɨꞌ. Nɨmɨ sarɨmɨnyɨ nyɨvuꞌnadeinyɨ. 12Sare kɨrɨꞌ “Pwara kumɨnne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌne tusaꞌna ‘Polɨmɨva avaaina yadɨvɨtabaaibɨꞌ sabwina bɨraana!’ dadɨvɨꞌ yaamɨjɨ yɨna yadaapi ‘Tuta saꞌ kaanya tihɨrɨma!’ dena sarɨmɨre nɨgwia maaꞌdɨnyainyɨ mɨꞌ. Yɨ nabaai nɨmɨ yune sasara yɨdeinyɨ.” 13Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe dazara kwaasɨya apozelɨyare. Sahwara kwaasɨ yadɨvɨsare. Sahwara kumɨrebwi marovinya yadɨvɨꞌ yune kɨlaakejɨkɨna “Kɨraazɨtɨyare Apozelɨyainera,” dahɨlakɨmanɨgaꞌ. 14Yɨ dazavɨneꞌna sarɨmɨ atɨka mamaruꞌnapɨna! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Saataanɨ gamɨ sai gannya kwaasɨyabwi marovinada yune kɨlaakejɨkɨnanyaꞌ sai baakevɨya ejelɨyaibɨꞌ yɨmaꞌnadelyɨ. 15Sasare savɨdaaꞌnyɨ gamɨre wɨdaayadɨvɨta aꞌmwera kwarajɨ kumɨrebwi kwaasɨ marovinya yadɨvɨꞌ aꞌmwe yɨdaꞌmaraangebwi yadɨvɨsarabɨsara kwaasɨ yɨmaꞌnadɨvɨsaꞌ naangeꞌ daaka! Yɨ aꞌmwe sahwara dɨvidaaꞌnyɨ kumɨre kwaasɨ yadɨvɨta sabwina tɨvɨkɨta kayaaꞌnanya maapɨꞌdere. Kumɨre aayagaaꞌneꞌ kayaaꞌnanya sahɨrɨꞌ warɨꞌ.

16Sɨnnawɨ mena yɨhɨthɨweꞌ nɨmɨ ayahi yɨhɨthɨma! Aꞌmwe pwai kwai nɨmɨnyɨna dara nyawɨradɨꞌ “Sai aꞌmwe sɨmumaayalyɨ.” Kɨrɨꞌ sareꞌ yawɨryaꞌneihɨrɨ yɨhɨvuꞌnajaꞌ “Nɨmɨ kwainyɨjɨ sɨmumaayaibɨsainyɨ nɨmɨnne yayaꞌ munyaba makɨlɨma!” kadaꞌmujɨ kave dɨnyuꞌnaabyɨla! 17Nɨmɨ Naangei yakebwi mamɨdɨnyadɨ yagaala dara majɨvanɨge. Aawa. Sɨmumaayaibɨꞌ yagaalyaꞌ yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌna nɨmɨ dɨragɨnna yɨvanɨgeꞌ dara dahathɨvanɨge. 18Aꞌmwe kwalaalyara kɨlaakejɨkɨyabwi mɨdɨdɨvɨꞌ yɨ kumɨnne yune yaya sangɨna munyaba makimanɨgasavɨ yɨ dahaaꞌ nɨmɨ kwainyɨjɨ yayaꞌ munyaba maalɨꞌna makɨlɨdeinyɨ. 19Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ aꞌmwe sɨmumaayaraavɨ kwaasɨ yagaala yɨhɨzɨwaakadɨvɨsaraavɨ yɨlaayaꞌna kave wɨꞌnɨvanɨgaꞌ. Sarevɨ sɨmunya tewaanyaꞌ kɨnɨnnakeihi daa! 20Sareꞌ darevɨnyɨ. Aꞌmwe pwai kwai gamɨre yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌna yɨhɨmwagiꞌnamakabazaꞌ yɨ sai sarɨmɨre gɨlyɨvɨta yuya yunebanna yajaꞌ yɨ sai gamɨre kwaasɨyaꞌna yɨhigalajaꞌ yɨ sai kayaaꞌna yɨhibwaakajaꞌ yɨ sai sarɨmɨre sɨdalengɨ mala yɨhɨramajaꞌ yɨ sara yɨhyadaawori sare sarɨ kave nayaa wɨꞌnɨvanɨgasaihɨle! 21Weꞌ! Sasare kayaaꞌnanya sabwi yaꞌne sahwara yadɨvɨsanna nemɨ dɨragɨnya maayaine. Sarevɨ yɨ nɨmɨ savɨna jalɨkurakɨweꞌ yɨ nɨmɨ wagɨlyaꞌ nyɨvwaꞌnanneinye!

Nabaai aꞌmwe pwai kwai dɨragɨnna yada gannya sabwina jalɨkurakadevurɨna yɨ dazahɨburɨna nɨmɨ kwainyɨjɨ dɨragɨnya yadɨ jalɨkurakɨdeinyɨ. Sara dɨweꞌ aꞌmwe sɨmumaayainyɨbɨꞌ dɨwebaaibɨsasɨ.
22Sahwara Yɨvɨruyara dɨngaka? Yɨ nɨmɨ kwainyɨjɨnyɨ. Ne Jaikopɨmɨdaaꞌnyara Yɨzɨrelɨyara dɨngaka? Yɨ nɨmɨ kwainyɨjɨ. Ne Evɨraamɨmɨre yɨsiwiara dɨngaka? Yɨ nɨmɨ kwainyɨjɨ. 23Kɨraazɨtɨyarɨ wɨdaayadɨvɨtara dɨngaka? Aꞌmwe wana sɨduꞌmaaya yune navɨꞌnavɨka nebulyaꞌnanyaibɨsainyɨ dara dɨma! Yɨ nɨmɨ wavɨlaꞌdɨnyainyɨ. Yagɨyagɨ wawɨnya kwalaalya naangengɨna wavɨlaꞌna. Nɨmɨre wawɨnyaꞌna kalavuza kwalaalya naangengɨ yɨrakesangɨna wavɨlaꞌna. Aꞌmwera nɨmɨnyɨ mala naange nyɨradaapɨri yɨ dazavɨ sahwaraavɨ nebulyaꞌna wavɨlaꞌna. Kwalaalyagaaꞌ nebawa kabaimudɨkeinye! 24Yɨ yɨrɨka dahasaai dahasaai dahaaꞌ sarevɨ Juyara wɨla kayaaꞌnanyabaalyɨ nyɨlɨꞌbwareꞌ. Kuna nyɨlɨꞌbwaꞌdɨvɨꞌ aayaꞌ teti naainɨyavɨ (39) tamɨdaakuna nyadɨvɨkɨ. Sarevɨ aya kɨba nɨmɨ balɨgɨrasainyɨ. 25Yɨrɨka dahasaai dahaaꞌ Romɨyara yɨsarɨkajɨ nyɨrameꞌ. Gave pɨgaaꞌ aꞌmwe pwara sɨlyajɨ lɨwakɨna nyeꞌ. Gotɨyare wawɨnyaꞌna wodɨ yɨrɨka dahasaai dahaaꞌ sɨpɨyaꞌ kayaaka yɨnyɨna kyaꞌ nɨmɨ saalaalyavɨ yɨwɨna kyɨwɨdɨkeinyɨ. Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ pɨgaaꞌ sawɨta pɨrɨꞌ yɨrɨte pɨrɨꞌ saalaalya naangevɨ aꞌba yɨlaramaryeinyɨ. 26Nɨmɨre wɨdaayaburɨ kwalaalyagaaꞌ nɨmɨ tuta saamɨnyavɨ waweinyɨ. Aalya yarai bwalyawodaaꞌnyɨ yɨwɨna kiwɨdɨkeinyɨ sara yeinyɨ. Yɨ aꞌmwe kuka yɨpalamaaꞌdɨvɨsaraavɨre asɨrɨ saba sana yɨwɨna kiwɨdɨkeinyɨ. Yɨ nɨmɨre yɨsavaakɨyara Kɨraazɨtɨyarɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ nɨmɨnyɨna “Kayaaka yɨgalaana!” deva sara kanyɨramakɨpɨdɨkeinyɨ. Yɨ aꞌmwe ajɨmya pɨnɨngɨya pwara sara kwarajɨ “Kayaaka yɨgalaana!” deva sara kanyɨramakɨpɨdɨkeinyɨ. Yɨ anga naangeba sara yɨwɨna kiwɨdɨkeinyɨ. Yɨ kwaaka aꞌmwamaayavɨ sara yɨwɨna kiwɨdɨkeinyɨ. Yɨ saalaalyavɨ sara yɨwɨna kiwɨdɨkeinyɨ. Yɨ aꞌmwe “Nemɨ Kɨraazɨtɨyareinera. Jaꞌmweinera,” kwaasɨ dadɨvɨsaraavɨre asɨrɨ sara yɨwɨna kiwɨdɨkeinyɨ. 27Nɨmɨ wawɨnya kwalaalya yagɨyagɨ sara yeinyɨ. Dɨragɨnna mɨraagɨkɨreinyɨ. Kwalaalyagaaꞌ sawɨꞌwawɨnya yadɨ se wareinyɨ mɨꞌ. Mɨjɨꞌna mwaalɨna yadɨ aalyaꞌna baleinyɨ. Kwalaalyagaaꞌ Kɨraazɨtɨyare wawɨnyaꞌna tɨka wapaaya yagalyaꞌmaveinyɨ. Nɨmɨnyɨ yɨrɨla nyadaaꞌnyɨ baazɨꞌmaꞌnyanna kune nyɨmaꞌnakeinyɨ. 28Nabaai yune sahɨnɨnanna mɨꞌ. Pɨnɨ warɨke wavɨlaꞌnɨkeinyɨna wibwarɨdaakuvanɨkengɨ. Yuya yɨrɨkerɨkaavɨ nɨmɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanya yuya sangɨ maremwaalyaꞌna sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdɨnyainyɨ. Yɨ dazaꞌ taanginya naanga nebulyaꞌnanyaꞌ nyakɨvanɨꞌ. 29Yɨ aꞌmwei Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwadei gamɨre kuryai dɨragɨnya maayai yojɨyaꞌna yɨ nɨmɨ kwainyɨ gamɨbɨꞌna najɨnanyainyɨ yeꞌmwannamwaalɨdeinyɨ midaaka! Yɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyavɨ yɨdɨhwakɨꞌnaraawajai yɨ dazaꞌna nɨmɨre sɨmunyavɨ kale dusɨna, daanga naanga dɨkeꞌbɨꞌ nyɨgɨnyɨwannaradeinyɨ midaaka!

30Nabaai nɨmɨ yevɨna “Kwalaalyanna dɨjɨ,” yawɨꞌmujainyɨ yɨ nɨmɨ dara dɨdeinyɨ. Nɨmɨ dɨragɨnya maayainyɨra. Yɨ dazavɨna nɨmɨnne yayaꞌ munyaba nayaa makɨlɨdeinyɨ. 31Gotɨyai, Naanga Jizaazarɨ Ganɨmaangei sahwai nɨmɨnyɨna dara yawɨꞌdelyɨ “Sai kwaasɨ majɨwaꞌ.” Nemɨ yuyagaaꞌna sahwarɨne yayaꞌ munyaba makidaanyai sara yawɨꞌdelyɨ. 32Yɨ sarɨmɨ nayaa yawɨranganyaꞌneihɨrɨ “Polɨ dɨragɨnya maayalyɨ,” yɨhɨthɨma! Damaazɨkazɨ saba Aaretazai Kingɨyai mwaalaꞌ. Sarei kɨyaapɨya naangerɨ anga naanga Damaazɨkazɨ tɨkuryavɨ maremwaalyaꞌnerɨ dahɨlakakelyɨ. Yɨ sahwai dame daayaꞌnei nɨmɨnyɨna “Kalavuza yɨrɨma!” daka nyakelyɨ. 33Sara kanyaꞌ nyaꞌmwe pwara soigɨlya naangevɨ lɨka wɨlanyɨmarulakeva angebanya sikurɨkevɨ munyaba dabuꞌnɨkevɨ nɨmɨnyɨ wɨlyabaarɨ makwasaabɨna nyeꞌ. Yɨthaa, sara kanyeꞌ nɨmɨ walaabɨna yɨna yena lɨkaanya wɨna ye. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nɨmɨ kɨyaapɨyare asɨrɨ makwasakena yɨ nɨmɨ lɨkaanya wɨna ye. Saza yadɨnyainyɨ wɨrɨsainyɨ.

Copyright information for `BYR