2 Corinthians 12

1Tusarɨꞌ pɨrɨꞌ mɨꞌ. Nɨmɨ yune nɨmɨnne yayaꞌ munyaba makimujainyɨ. “Nebulyasɨ, sasare dazabwi negaimwagatheꞌ mɨꞌ,” yawɨꞌdaanyɨ. Sarevɨ kɨrɨꞌ aꞌmabaaitɨnna pɨnɨnnajɨ lɨka yulyakya pɨnɨjɨ Naangei marimaꞌnaabadennajɨ dɨdeꞌnanyɨ. 2Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaalɨka pwarɨ nɨmɨ mena yawɨrangadɨnyainyɨ. Yɨ sahwarɨ kwarame potinɨya (14) kɨgaaꞌ Gotɨyai gamɨreba Sɨgunyavɨ menya keꞌmwewɨnna yarai yɨpalamakɨlaawaꞌ. Ai, sai kɨlaaꞌnakei dahamwaalaꞌ? Nɨmɨ myawɨriwa. Sai kɨlaakejɨꞌ yagalyaꞌmata dahayaꞌ? Nɨmɨ myawɨriwa. Gotɨyai yune gave sahwaina yawɨꞌdei. 3Yɨ nɨmɨ aꞌmwe dazarɨna yawɨrangadɨnyainyɨ sahwarɨ Gotɨyai nawɨꞌnyabanna Parathaazɨ woꞌnɨkebanna makɨlaawakerɨna. Sai kɨlaaꞌnakei dahamwaalaꞌ? Sai kɨlaakejɨꞌ yagalyaꞌmata dahayaꞌ? Nɨmɨ myawɨriwa. Gotɨyai yawɨꞌdei. 4Sɨgunyaba sai kadɨka wɨꞌnaka yagaala sangɨ aꞌmwei yɨnɨga wiꞌna dannei mɨꞌ. Yɨ Gotɨyai daza kɨrɨꞌnajɨ kɨmaakɨya dakɨna. 5Sasarerɨ yɨmaꞌnakevɨna nɨmɨ gamɨnne yayaꞌ munya keꞌba makɨlyaꞌneinyɨ. Nɨmɨnyɨneꞌna nɨmɨnne yayaꞌ munyaba mamakimuna! Kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna gave pɨrɨꞌna dara dɨdeꞌna “Nɨmɨ dɨragɨnya maayainyɨra,” nɨmɨnne yayaꞌ yɨnɨga wiꞌna makɨlɨdeinyɨ. 6Sara yɨwɨneinyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. “Nɨmɨnne yayaꞌ makɨlɨma!” dɨwɨjaꞌ aꞌmwe navɨꞌnavɨkeinyɨbɨꞌ yɨdeinyɨ mɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ nɨmɨ yagaala nebulyaꞌna dɨwɨneinyɨ. Kɨrɨꞌ yune nɨmɨnne yayaꞌna mamakɨlyɨvanɨge. Aꞌmwe pwai nɨmɨnyɨna dara nyawɨradɨka! “Polɨ aꞌmwe wana nawɨꞌnyaangelyɨra.” Nɨmɨ yɨvanɨge sabwi sahwai tɨnna wanganannejɨ nɨmɨ yagaala dɨvanɨgengɨ kadɨka wɨꞌnannejɨ sasare sahɨnɨngɨ sɨmunya nayaa yɨdaꞌna yawɨradeꞌna tewaanyasɨ. Nebulyaꞌ dɨngaka? Kwaasɨyaꞌ dɨngakajɨ? 7Yɨ yuya daza Gotɨyai nyɨbwarɨdaakwake wana naanga nebulyaꞌnanyanna “Yɨ gamɨnne yayaꞌ gamɨ saina naanna namakɨladɨka!” daka sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai langeꞌbɨsaꞌ daangeꞌ nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ nyɨmulyaꞌneꞌ nyɨjaavaꞌ. Yɨ dazaꞌ “Saataanɨmɨre ejelɨyai Polɨmɨ mala wɨramana!” daka nyɨjaavaꞌ. Nɨmɨ yune nɨmɨnyɨneꞌna naanna namakimudɨꞌdeꞌna nɨmɨnyɨ marulawakya nyaꞌnei daanga nyɨvɨdelyɨ. 8Dazavɨna “Naangei nɨmɨnyɨ marasɨꞌnana!” dena yɨrɨka dahasaai dahaaꞌ dɨragɨnna yɨdaanganeꞌnanyɨ. “Tewaanya mwaalɨma!” dena yɨdaangane. 9Kɨrɨꞌ nabaai sahwai dara nyɨdaꞌ “Nɨmɨre yanga gaimwanga naangebwi gɨmɨnyɨ yɨnɨga wiꞌnannebulyɨ. Darevɨnyɨ. Nɨmɨre dɨragɨnyaꞌ aꞌmwe dɨragɨnya maayaraavɨ wawɨnya yuna nebwina wiadesɨ.” Sarevɨdaaꞌnyɨ “Taanga nanyadɨka!” madɨwɨna! Nɨmɨ dɨragɨnya maayainyɨre wɨrɨta savɨne yayaꞌ munyaba makidɨnyainyɨ. “Kɨraazɨtɨyare dɨragɨnyaꞌ yune nɨmɨnyɨ nyarana!” dadɨ sara yɨdeꞌnanyɨ. 10Sarevɨdaaꞌnyɨ Kɨraazɨtɨyarɨneꞌna wɨrɨsangɨjɨ bɨraiyagaalyangɨjɨ nyɨgainyangɨjɨ kayaaka nyɨgaidengɨjɨ taanga dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyangɨjɨ nɨmɨ wikɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ dɨragɨnya maayainyɨ mwaalaꞌmujɨyagaaꞌ yɨ dazagaaꞌ sagaaꞌna dɨragɨnya nebulyaꞌnanyaꞌ kɨnɨnnakeinyɨ.

11Nɨmɨ navɨꞌnavɨkeinyɨ yɨmaꞌnɨwa. Kɨrɨꞌ nabaai nɨmɨ yadɨnyabwi nayaa myawɨranganyɨwaasavɨ sarɨmɨ kyanyɨdɨkaꞌmwaꞌdaaꞌ yɨ nɨmɨ sara yɨmaꞌnena yagaala sa dɨwa. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨ nɨmɨnne yayaꞌ munyaba makibɨzaꞌ saꞌ yɨdaꞌnanyabulyɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ sasara yadɨvɨtaihi mɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ geinyɨra. Kɨrɨꞌ mudɨkera “Apozelɨya nawɨꞌnyaanga wavɨlaꞌnɨkeine,” dadɨvɨta dazaraavɨ dalaangewɨ nɨmɨ mulaꞌnarige. Aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ manyɨmudaasadeinyɨ. 12Nɨmɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnya yuya yɨvaimwannadɨ sarɨmɨnyaba Gotɨyare wawɨnyaꞌ yadɨ apozelɨya kware wɨjɨwaainya nebulya nɨmɨ marimaꞌnaabe. Sa yɨ darengɨ. Yɨjɨwaainya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanyajɨ atɨka maruꞌnasajɨ dɨragɨnya yajɨ sa yɨmaꞌnɨkengɨ. 13Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ yɨhyeꞌna “Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanya pɨnɨngɨ naanga yaꞌ. Nemɨnyɨ maalɨka yaꞌ.” Sara yawɨꞌmanɨgasaihi daaka! Nɨmɨ yadɨnyaꞌna sarɨmɨnyɨne pɨnɨnna yɨhɨmudaasade dɨngaka! Yɨ yɨhɨmudaasadeꞌ gave pɨrɨꞌnanyaꞌ daresɨ. Nɨmɨ sainyɨ gaveinyɨ sarɨmɨnyɨ taanga yɨhɨzaaveinyɨ mɨꞌ. Sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa yɨhɨmwagiꞌneinyɨ mɨꞌ. Nɨmɨre yɨwetawakya dazawaai sarɨmɨ nayaa dɨmarasɨꞌnyideihɨle!

14Yɨthaanyi, dahaaꞌ sarɨmɨnyawɨnna dahasaai darɨkɨ bɨdeꞌna nɨmɨ yemwaala yɨwa. Yɨ nabaai taanga mihɨzaayadɨ sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa yɨhɨmwagiꞌnɨdeinyɨ mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa maaryaꞌna nɨmɨ mabɨramaariwa. Aawa. Nɨmɨ sarɨmɨ sahwaihɨrɨ maaryaꞌna nyɨvuꞌnɨvanɨꞌ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kaimɨraayara sahwara kuvɨnɨmaangeyuraavɨ gaimwagyaꞌneyuraavɨ gɨlyɨvɨsa mariꞌbwarakyaꞌnera wawɨnya maayarera. Aawa. Yune kuvɨnɨmaangeyura kaimɨraayaraavɨ gaimwagyaꞌneyura mariꞌbwarakya wawɨnya saꞌ kɨnɨnnakeyurera. Nɨmɨ sɨrɨnɨmaangeibɨsainyɨ sara yɨhɨthɨwa. 15Yɨ yɨhɨgaimwagyaꞌneinyɨ nɨmɨre gɨlyɨvɨta yuya wasɨsaꞌna, nɨmɨre gaala kɨbulyɨ wasɨsaꞌna. Yɨ sarevɨna nɨmɨ “Wikɨra,” dadɨnyainyɨ. Nɨmɨ sarɨmɨnyɨna tewaanya naanga naanga nyɨvuꞌnaja sarevɨdaaꞌnyɨ sahɨrɨvɨ tɨvɨkɨta yaꞌneꞌ nɨmɨnyɨna sarɨmɨre yɨhɨvuꞌnyabwi yune maalɨꞌnanyaꞌ jɨvanɨka! 16Kɨrɨꞌ nabaai pwara sahwara nɨmɨnyɨna dara dɨvanɨgaꞌ “Nebulyasɨ. Sai sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa kuꞌmaayaba maarakei mɨꞌ. Aawa. Sai aꞌmwe nyɨlɨꞌnyɨlɨka dadelyɨ. Yɨ kwaasɨyaburɨ sai sarɨmɨre sɨnnyɨkaavɨ lɨka yulyaꞌmwagakya yada sarɨmɨnyɨ yɨhɨmwagiꞌnamaaraꞌ.” 17Mena maryasaabera aꞌmwe pwara sarɨmɨnyawɨnna besaraavɨdaaꞌnyɨ kwaraavɨre asɨrɨ nɨmɨ kwaasɨ yena sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa dahayɨhɨmwagiꞌne! 18Nɨmɨ Taaitazarɨ kyadɨkaave yɨ sahwai sarɨmɨnyawnna bakei, yɨ nɨmɨ neyaꞌmwe pwai dazai maryasaabei salyɨ yeꞌmwannɨgwawaꞌ. Taaitazai sai kwaasɨ yaka sarɨmɨrenna mwagiꞌnakei daaka! Gamɨjɨ sainaai sɨmunya gave avaainanyavɨ kaanya yamaryolyainaai midaaka! Tuta yune gave pɨrɨvɨna yɨbwaramakwadasainaai midaaka!

Koridɨ mwaalyara yavadaꞌgainyaꞌneraavɨ “Mala nayaa jɨwannyɨla!” wɨdakeꞌnesɨ.

19Yagaala yuya dazangɨ sarɨmɨ danganapɨjɨ yɨ nemɨnyɨna jawɨryideihi dɨngaka? “Nemɨre tɨnnyarɨ Polɨmɨvaavɨ maridaꞌmayaꞌneꞌ yɨdaꞌmwakelyɨ.” Kɨrɨꞌ aawa. Gotɨyare tɨnnyarɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaaihoina yagaala daza dɨvanɨgo. Kɨrɨꞌ, sarɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, nemɨ yɨvanɨgo yuya sa, yɨ sarɨmɨnyɨnenna dɨragɨnya yɨvaimwanga yɨhyadennanyɨ. 20Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ nɨmɨ lɨka dara yɨvanɨge nayɨhwangamudɨka! Sarɨmɨnyawɨnna biꞌmavaꞌmujɨ “O, sahwaraavɨna sɨmunya nayaa yawɨrɨma!” dɨwɨjaꞌ kɨrɨꞌ sarɨmɨ nayaa mamwaalyɨ yadɨvɨꞌ sareihɨrɨ nayɨhwangamudɨka! Nabaai sarɨmɨ kwaihi “Polɨ nemɨnyɨna yɨlaaya yana!” yawɨpɨjaꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨ sainyɨ maanga yɨhɨzaꞌneinyɨ sareinyɨ nanyangabɨthɨka! Akai, sarɨmɨnyaba kayaaꞌnanya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya dare naradɨka! Maanga dɨnyɨna, tɨganaarya yawɨꞌna, sɨnna tɨka davɨna, pimagɨnyavakaavɨ maiyagaala dɨna, kayaakyagaala dɨna, bulayagaala dɨna, pihadɨka yɨbwaakɨna, gavamarasɨꞌnyɨyagaala dadɨvɨꞌ yɨna. Nɨmɨ dazanna yɨpɨjaꞌna lɨka yɨvanɨge. 21Akai, sarɨmɨnyawɨnna ayahi kabaꞌmujɨ yɨ sarɨmɨnyɨna nɨmɨre Gotɨyai nɨmɨnyɨ nanyɨmarulawakadɨka! Yɨ aꞌmwe kwalaalyaraavɨ yavadaꞌgaidɨ sahwaraavɨna kɨnna nadɨwɨdɨka! Sahwara sɨnnawɨ kayaaꞌnanyabwi yesara sɨmunya mudɨkebwi myawɨramaariwaaꞌ. Yɨ sahwara kayaaꞌnanya gɨrɨkitaꞌnanyabwi yɨna, ata lɨmwangebwi yɨna, dɨka widadaasɨ yɨna, yɨ sara yadɨvɨsaraavɨna kɨnna nadɨwɨdɨka!

Copyright information for `BYR