2 Corinthians 13

1Dahaaꞌ sarɨmɨnyawɨnna nɨmɨ bɨde dahasaai dahaakɨra. Miꞌna biꞌmavaꞌmujɨ yavadaꞌgalyaꞌna dɨnɨkeꞌna dara yɨdeinyɨ. Aꞌmwe pwaraai aꞌmwe kwaraai kwai avaaimaangiꞌna kajalɨkurakapɨjɨ yagaala dazaꞌ dɨragɨnya waꞌda yagaainakeraavɨ yawɨbwarɨdeinyɨ. 2Sɨnnawɨ sagaaꞌ yɨwetawakya yesaraavɨjɨ sarɨmɨnyɨ aꞌmwe yuya pwara kwara sara yɨwaꞌdaasaraavɨjɨ yɨ pɨgasaalyagaaꞌ sagaaꞌ nɨmɨ sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannamwaalena “Sarɨmɨre yɨwetawakyangɨne tɨvɨkɨsaꞌna mala nayaa jɨwannyɨla!” yɨhɨthevaaibɨꞌ yɨbwaꞌnɨweinyɨ yaꞌne sabwina ayahi dara yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyawɨnna ayahi baꞌmuri yɨwetawakya yadɨvɨsaraavɨ yaasɨwaꞌ wanganakɨna yɨdeinyɨ mɨꞌ. 3Sareꞌ dathareꞌnanyɨ. Sarɨmɨ “Naanga nebulyaꞌna yawɨranganaajɨ ‘Kɨraazɨtɨyai Polɨmɨre maangevɨ dathei dɨngakajɨ,’ ” jawɨranganyide. Kɨraazɨtɨyare dɨragɨnyavɨ yɨhyɨdeinyɨ. Sahwai sarɨmɨnyɨna wɨrɨsaꞌna yadei mɨꞌ. Aawa. Sahwai sarɨmɨnyɨna dɨragɨnaangelyɨ. 4Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨgaaꞌ sahwai wɨrɨta kɨnɨnnakerɨ pwara yɨsavɨri nilɨya wɨramesalyɨ. Kɨrɨꞌ nabaai Gotɨyarɨ dɨragɨnya kɨnɨnnakei gaalyai mwaalɨꞌ. Sareꞌ datharevɨnyɨ. Nemɨ sahwarɨ wɨlamwaaihovɨ nemɨre kɨlaakejɨkaavɨ kwainajɨ dɨragɨnya maayaine. Aawa. Kɨrɨꞌ Gotɨyare dɨragɨnyavɨ nemɨ sahwalyɨ gaala gamɨreina yeꞌmwannamwalaadeine. Yɨ nabaai nemɨ sarɨmɨnyɨ yɨhyavadaꞌgalyaꞌneina dɨragɨnya dazaꞌ marimaꞌnabaatheine. 5Sarɨmɨ nayaa jawɨryideꞌna “Nemɨ Kɨraazɨtɨyarɨ lɨmwagaꞌmanɨgoina daaka?” sarɨnnya sɨmunyangɨ yaamɨjɨ jɨla! Sarɨmɨ saihi sahwaihɨrɨ nayaa jawɨranganyɨla! “Nemɨnyɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sahwai wɨlanemwaalɨꞌ,” myawɨrivanɨgasaihi daa! Nabaai aawana. Yɨ savɨna sarɨmɨ kwaasɨyaihɨrɨ jawɨrangannyideihi dɨngaka? 6Yɨ nɨmɨre yawɨta yɨvanɨge. Sarɨmɨ nemɨnyɨna dɨneyawɨranganyide yawɨbwata dazavɨ yɨnɨgeva. Kwaasɨyaina mɨꞌ. 7Yɨ nemɨ Gotɨyarɨ yɨdangadaanyɨ. Yɨ sarɨmɨ kayaaꞌnanya aane pɨbwi kɨbwi mi jideihɨlyɨ. “Nemɨ yavadaꞌgalyaꞌneina yɨnɨga miꞌnanyaina kuꞌmaayaba nayaa yɨmaꞌnabaana!” dona sara yɨdangadaanyaina mɨꞌ. Aawa. “Yɨ sarɨmɨ tewaanyabwi jɨla!” dona yɨdangadaanyɨ. Sareꞌ nevuꞌnɨvanɨꞌ. Nemɨ yɨnɨga wiꞌnanyaina kuꞌmaayaba yɨmaꞌnabaadeinaavɨ myawɨranganyaꞌneꞌna wikɨra. Sarɨmɨnyawɨnna bawaajɨ Kɨraazɨtɨyare dɨragɨnyasɨ yɨhyavadaꞌgalaadeꞌ wikɨra. 8Sareꞌ darevɨnyɨ. Nebulyaꞌ marulawakyaꞌneina yɨnɨga wiꞌna yaanneina mɨꞌ. Aawa. Nebulyaꞌ gaimwagyaꞌneina yɨnɨga wiꞌna yaanneinera. 9Nabaai sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ wɨrɨta kɨnɨnnakeibɨsaina mwalaaja gazagaasagaaꞌ nabaai sarɨmɨ dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzagaaꞌ nemɨ yɨlaaya yɨna yadaanyainera. Nabaai sarɨmɨ yavadaꞌgainyaꞌneihi tewaanya yɨdaꞌmaraanga nawɨꞌnyaihi yɨmaꞌnyaꞌna yuyagaaꞌ nemɨ Gotɨyarɨ wɨdadaanyɨ. 10Savɨdaaꞌnyɨ “Nɨmɨ yɨbwaꞌnɨweinyɨ sarɨmɨjɨ bihyeꞌmwannamwaalaꞌmujɨ Naangere dɨragɨnyasɨ yarai davanganasaꞌna mihɨzɨ yɨma!” dena pɨkarya dathaꞌ yɨdaꞌmwa. Dɨragɨnya dazaꞌ Naangei nyɨjaavakeꞌ, yɨ dazaꞌ dɨragɨnna lɨmwangeburɨ dɨragɨnya yɨwagyaꞌnesɨ. Saꞌ yawɨsangɨ kayaaka woꞌdalasɨꞌnyaꞌneꞌ mɨꞌ.

Yagaala pimagɨnya pɨnɨnnesɨ.

11Nyaꞌmweihi, dahaaꞌ yagaala aayaꞌ dɨma! Tewaanya dɨmwaalyɨla! Tewaanya yɨdaꞌmaraanga nawɨꞌnyaihi yɨmaꞌnyaꞌneihi yavadaꞌgainyɨna jɨla! Nɨmɨre yagaalyaꞌ nayaa wɨꞌnamɨdɨnapɨjɨ sarɨnnya sɨmunyangɨ dɨragɨnya yɨvaimwannyɨna jɨla! Sɨmunya avaainanyaꞌ jawɨramaarila! Kwaamuꞌnanyaburɨ dɨmwaalyɨla! Sara yadɨvɨꞌ yɨ Gotɨyai tewaanya wɨvuꞌnyaburɨ aaya kaavɨlyai, kwaamuꞌnanyaburɨ aaya kaavɨlyai, yɨ sai sarɨmɨjɨ yɨhyeꞌmwannamwaaladelyɨ. 12Sarɨmɨnyɨ gazaizai gyaꞌmwe pwarɨ “Nyaꞌmwei!” dada maangwɨdaayɨlaaya tewaanyaꞌ yana! 13Dava Gotɨyare tewaanya yuyara sarɨmɨnyɨ “Neyaꞌmweihi!” yɨhɨthɨvanɨgaꞌ.

Naanga Jizaazai Kɨraazɨtɨyai sarɨmɨ yuyaihɨrɨ yanga gaimwangeꞌ kuna yɨhwakana! Gotɨyarɨ sarɨmɨ yuyaihɨrɨna tewaanya kuna wɨvuꞌnana! Kurya Tewaanyai sarɨmɨ yuyaihɨlyɨ kuna yɨhyeꞌmwannamwaalana!

14Polɨ

Copyright information for `BYR