2 Corinthians 3

Nemɨ ayahi yamaasaꞌ yadaa yune nemɨnne yayaꞌna munyaba dahamakimanɨgo! Aꞌmwe pwara paazɨyaꞌ kumɨnne yayaꞌ makɨlyaꞌneꞌ lɨmwamanɨgatabaaibɨꞌ aꞌmwera paazɨya sabɨsaꞌ nemɨnyɨneꞌ yɨhidavesaꞌ negainɨnɨkeina dɨngaka! Sarɨmɨ sasare pɨkarya nemɨnyɨneꞌ nayaa jɨthavideꞌ negainɨnɨkeina dɨngaka! Paazɨya nemɨnne yayavɨ munyaba makɨlyaꞌne saꞌ yɨ sarɨmɨ sahwaihɨlyɨra. Yɨ paazɨya dazavɨre pɨkarya saꞌ yɨ nemɨre sɨmunyavɨ wɨlarɨꞌ. Yɨ dara yawɨꞌdɨnyainyɨ. Sarɨmɨ yɨvanɨgasabwi paazɨyaꞌbɨsabwina dara dɨnɨꞌ “Polɨ Gotɨyare wawɨnyaꞌ nayaa yadelyɨra.” Aꞌmwe yuyara paazɨya dazaꞌ yawɨrangadɨvɨꞌ yɨ sahwara dangadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨnyawɨ nemɨ nayaa yɨhɨthaayo saihi Kɨraazɨtɨyai pɨkarya yɨdavakeihi kuꞌmaayaba marimaꞌnaabahesasɨ. Yɨ paazɨya dazaꞌ sahwai yɨgɨyasɨ yɨdavakaꞌ mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai gaalyaꞌ kɨnɨnnakere Kuryalyɨ sahwai pɨkarya yɨdavakesɨ. Sahwai sipadasɨkaarɨ Gotɨyai yɨdayaakabaaibɨꞌ pwaipwairiramaaraka yɨdavakaꞌ mɨꞌ. Aawa. Gannya yɨkwiaꞌ kɨlaakejɨkɨya sɨmunyangɨ yɨdavakesɨ. Yɨ sarɨmɨre sɨmunyangɨ yɨdavakesɨ.

Aaya kaavɨla dazavɨre yagaalyaꞌ yɨ daresɨ. Kɨraazɨtɨyai negaimwagyaꞌnei gannya dɨragɨnyaꞌ nejaavanɨꞌ. Sareꞌna lɨka mi yadaa Gotɨyarɨ nebulyaꞌna lɨmwadaa sara nayaa yoinera. Nemɨre sɨmunya dɨragɨnyaꞌ sasarevɨdaaꞌnyɨnyɨ. Nebulyasɨ. Yune nemɨ sainana yɨnɨga wiꞌna yaanneina mɨꞌ. Sarevɨ yɨ “Yune nemɨ sainaavɨdaaꞌnyɨ nawɨꞌnya pɨnɨ marimaꞌnaabadeinera!” madaanna! Aawa. Gotɨyai gave pwainanyai sahwai nemɨnyɨne yɨnɨga wiꞌna yaanneꞌ wakadelyɨ. Yɨ nemɨ Gotɨyare yagaala nelɨmwagarɨka mudɨkevɨ wɨdayadaanyaina yɨnɨga wiꞌna yaanneinaavɨ nayaa neyɨmavɨmwaaihadelyɨ sahwai. Yagaala nelɨmwagarɨka dazaꞌ Kɨwɨnyavɨne pɨkarya yɨdaꞌnɨka saꞌbɨtaꞌ mɨꞌ. Aawa. Saꞌ yune Kurya Tewaanya sarengɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨwɨnyavɨre pɨkarya aꞌmweraavɨ dara wibwarɨdaakwadesɨ. Galazekɨvaimwaana! Dɨvaideigɨnyɨ. Kɨrɨꞌ Kurya Tewaanyai yagaala tewaanyavɨna aꞌmweraavɨna gaalyabwi wɨjaavadelyɨ.

Gotɨyare yagaala nelɨmwagarɨka mudɨkevɨre byaanna dɨragɨnyavɨnesɨ.

Yɨ Kɨwɨnya dazavɨneꞌ Gotɨyai sɨlyarɨ yɨdayaakeꞌ yɨ dazavɨre wawɨnyaꞌ baryabwi marimaꞌnaabakebulyɨ. Nabaai wawɨnya dazaꞌ Gotɨyare byaanna dɨragɨnya kɨrɨsɨ yɨmaꞌnakesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Ne Mozɨzare sɨnnyɨꞌ byaanna dɨragɨnyaꞌ wannakikɨ. Yɨzɨrelɨyara byaanna dɨragɨnya dazavɨna sahware sɨnnyɨkɨ yɨnɨga wiꞌna baihanaretaꞌ mɨꞌ. Byaanna dɨragɨnya dazaꞌ maalɨka wannyɨna yaka dɨvi yɨwawaka, kɨrɨꞌ yɨnɨga wiꞌna baihanaretaꞌ mɨꞌ. Yɨ kɨgaaꞌ wawɨnya sareꞌ byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakesɨ. Yɨ Gotɨyai Kurya Tewaanyarɨ aꞌmweraavɨna wɨjaayaꞌne wawɨnyaꞌ yɨ saꞌ dazavɨ wavɨlaꞌda Gotɨyare byaanna dɨragɨnyaꞌ naanga naanga maaꞌdeꞌ daaka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨwɨnya dazavɨre wawɨnyaꞌ dɨragɨnna nejɨdaꞌdaaꞌnyɨ nemɨ dɨna “Kayaaꞌnanyabwina nemɨ baryabwi maraanneinera.” Yɨ sareꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyare byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala mudɨka dazavɨre wawɨnyaꞌ dadeꞌ “Kurya Tewaanyarɨna sahwara yɨdaꞌmaraangerera,” yɨ dazaꞌ Gotɨyare byaanna dɨragɨnya naangeꞌ kɨnɨnnakeꞌ wawɨnya pɨrɨvɨ naanna wavɨlaꞌdesɨ. 10 Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨ Kɨwɨnyavɨre wawɨnyaꞌ byaanna dɨragɨnyaꞌ maryaakesɨ. Yɨ sareꞌ dahaaꞌ kunesɨra. Wawɨnya mudɨka dazaꞌ yɨ savɨ yune dɨragɨnna wavɨlaꞌda nemɨ yawɨꞌdaanyɨ. Yagaala mudɨkevɨre byaanna dɨragɨnya yune naangeꞌ warɨkevɨdaaꞌnyɨ Kɨwɨnyavɨreꞌ mwarika! 11 Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨwɨnyavɨ wawɨnya dazaꞌ Gotɨyare byaanna dɨragɨnyasɨ yɨmaꞌnakeꞌ mena yɨwiaꞌnesɨ. Kɨrɨꞌ Kuryarɨne wawɨnya dazaꞌ Gotɨyare byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeꞌ yuyagaaꞌ waragwothesɨ. Sareꞌna sahɨrɨꞌ ayavɨ yune naanga naanga wavɨlaꞌdesɨ.

12 Sarevɨdaaꞌnyɨ yagaala sareꞌ kɨnɨnnakeina “Byaanna saꞌ waragodeꞌnana,” dɨragɨnna lɨmwadaa nemɨ lɨka mi yadaa kuꞌmaayaba yagaala saꞌ nayaa yɨdaꞌna jalɨkurakadaanyaine. 13 Nemɨ Mozɨzaibɨꞌ yadaanyaina mɨꞌ. Sahwai gannya sɨnnyɨkɨ kwaabɨhannyabaalyɨ kawaaka yɨrakɨnakelyɨ. Yɨ byaanna dɨragɨnya dazaꞌ maalɨꞌna yɨwɨna yaka yɨnahu naanga yuyaꞌ yɨwɨna yaakeꞌna “Yɨzɨrelɨyara saꞌ tɨnna nanyangabɨthɨka!” daka kawaaka yɨrakɨnakelyɨ. 14 Yɨ Mozɨzare wawɨnyaꞌ sahwara nayaa myawɨri. Aawa. Kumɨre sɨmunya nebulyaꞌna bɨpaleꞌna yakengɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yuyagaaꞌ sahwara Gotɨyare yagaala wɨlɨmwagaraka ayavɨre yagaalyaꞌ dangadɨvɨꞌ yɨ yagaala savɨ kwaabɨhannya dazaꞌ kuna warɨꞌ. Yɨ dahaakɨgaasɨ kuna muꞌnyadɨvɨkɨ. Sahwara kwaabɨhannya saꞌ mamarasɨꞌnyasɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyai gave pwainanyarɨ sahwarɨna Gotɨyai dazaꞌ marasɨꞌdelyɨ. 15 Aawa. Gazagaasagaaꞌ sahwara Mozɨzare yagaalyaꞌ dangadɨvɨꞌ kwaabɨhannyabaai kumɨre sɨmunyangɨ bwakalɨmwagarɨꞌ. Sahwara myawɨryadɨvɨkɨ. Yɨ dahaakɨgaasɨ kunanyɨ. 16 Kɨrɨꞌ gazagaasagaaꞌ pwai kwai Naangeryawɨnna kagɨnyɨwagozɨ yɨ sahwarɨ sɨmunyavɨ kwaabɨhannya dazaꞌ marasɨꞌnadelyɨ. 17 Yɨ Naangei sai Kuryalyɨra. Nabaai Naangere Kuryai aꞌmwe pwarɨ mwaalɨꞌ. Yɨ aawa, yuya pɨnɨ yagaala wɨjɨmwagaraka ayavɨ aꞌmwe sahwarɨ wɨla yɨrakɨvanɨkai mɨꞌ. Aawa. Sai sahɨbanna tewaanna mwaalɨꞌ. 18 Yɨ nemɨ yuyaina nemɨre sɨnnyɨkaavɨ lɨka yulyakyaꞌne maayaina mwaaihoinera. Aꞌmwera sɨnɨmwavananya yennadɨvɨtabaaibɨꞌ nemɨ Naangere byaanna dɨragɨnyaꞌ wangadaa Naangere aꞌmabaalyaina yɨmaꞌnɨvanɨgo. Yɨ Naanga sahwai, Kuryai gannya byaanna dɨragɨnya dazaꞌ nayaa marimaꞌnaabya neyadaaꞌnyɨ yuyagaaꞌ nemɨ byaanna dɨragɨnyaꞌ naanga naanga maꞌdaanyaine. Yɨ Naangere aꞌmabaalyaina kuna yɨmaꞌnadaanyaine.

Copyright information for `BYR