2 Corinthians 4

Sarevɨ Gotɨyai kaleꞌna negaimwagakabaaibɨꞌ wawɨnya nawɨꞌnya dazaꞌ wɨdayadaanyainaavɨna nejaavakesɨ. Savɨ yɨ nemɨ wawɨnya dazaꞌna dɨragɨnna dadaa maaꞌna neyɨdeina mɨꞌ. Aawa. Nemɨ wagɨla kɨnɨnnakebwi lɨka yulyarɨkeburɨ buleꞌnanyaꞌ mena wɨjavadaanyaine. Nemɨ kwaasɨya saburɨ yamaryadaanyaina mɨꞌ. Sara myadaa yɨ nemɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ maravɨlaꞌnya yadaanyaina mɨꞌ. Aawa. Nemɨ Gotɨyarɨ tɨnnyarɨ yagaala nebulyaꞌnanyaꞌ kuꞌmaayabanna marimaꞌnaabya yadaanyaꞌ yɨ aꞌmweraavɨre sɨmunya gazarɨzarɨ dara yɨbwakɨdɨvɨsasɨ. Yɨ apozelɨyara sareraavɨne yayaꞌ munyaba makɨlaana! Kɨrɨꞌ nemɨ yagaala tewaanya dazaꞌ wɨjɨwakadaanya savɨ kawaaka yɨrakɨnajaꞌ yɨ saꞌ aꞌmwe saba sana yɨwɨna yaꞌneraavɨna kawaaka yɨrakɨvanɨkesɨ. Yɨ dathahaasaraavɨre gotɨyai Saataanɨ aꞌmwe sahwara Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨta dazaraavɨre sɨmunyangɨ gidɨravalɨmwagata yadelyɨ. Yɨ yagaala tewaanyavɨneꞌ Kɨraazɨtɨyare byaanna dɨragɨnyavɨre baakeꞌ kumɨre sɨmunyangɨ yɨnɨga wiꞌna wannadeꞌ mɨꞌ. Yɨ sarevɨ tihɨralɨmwagata yadelyɨ. Yɨ sahwara Kɨraazɨtɨyarɨ tɨnna mwanganyadɨvɨsalyɨ. Yɨ sai Gotɨyare aꞌmabaala nebulyaꞌnanyalyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ yagaalyaꞌ yune nemɨnyɨneꞌ wɨjɨwakadaanyaina mɨꞌ. Aawa. Nemɨ yagaalyaꞌ dara jalɨkurakadaanyaine. Kɨraazɨtɨyai Jizaazai sai Naangelyɨ. Yɨ Jizaazarɨna nemɨ sarɨmɨre yɨhɨthayadaanyainera. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sɨnnawɨ Gotɨyai mena jaakelyɨ “Jɨhɨnyavɨdaasɨ baakeꞌ mwadana!” Yɨ Gotɨyai sarei gamɨre baakeꞌ nemɨnyɨne sɨmunyangɨ banemwadakesɨ. Gotɨyare byaanna dɨragɨnyaꞌ Kɨraazɨtɨyare sɨnnyɨkɨ warɨkeꞌ nemɨ yawɨranganyaꞌneinaavɨna baaka saꞌ banemwadakesɨ.

Nabaai kɨrɨꞌ nawɨꞌnya dazaꞌ kɨnɨnnakeina, kwadɨka yaasɨwaꞌnanyaraavɨ Gotɨyai nawɨꞌnya dazaꞌ maradɨngikakabaaibɨsaine. Gotɨyai “Aꞌmwe yuyara dɨragɨnya nawɨꞌnyaangeꞌ yawɨrangabɨka!” kadaꞌ dara yɨmaꞌnakesɨ. Dɨragɨnya naanga dazaꞌ yune nawɨꞌnyaꞌ yɨ saꞌ Gotɨyare dɨragɨnyasɨ. Saꞌ yɨ nemɨreꞌ mɨꞌ. Yɨ nemɨre wawɨnyaꞌ yadaa yuyanna nemɨnyɨ taangeꞌ neyɨmaꞌnadeine. Sare kɨrɨꞌ saꞌ kayaaka nebulyaꞌna neyɨgalakadeina mɨꞌ. Yawɨta kwalaalya nemɨre sɨmunyangɨ nerihɨralɨmwagaꞌdengɨ. Sare kɨrɨꞌ nemɨre sɨmunya yunebanna yɨwɨya yada mɨꞌ. Aꞌmwera “Sahwaraavɨ kayaaka yɨgalaana!” dadɨvɨꞌ negaꞌmɨjamakwodɨvɨsaine. Sara neyadaapɨri kɨrɨꞌ Gotɨyai nemɨnyɨ neyagalyaꞌmaꞌdei mɨꞌ. Sahwara nemɨnyɨ mala neradaapɨri walaꞌdaanyaine. Sare kɨrɨꞌ Gotɨyai negaimwadaaꞌnyɨ nemɨ kayaaka nebulyaꞌna yɨdaanyaina mɨꞌ. 10 Yuyagaaꞌ nennya kɨlaakejɨkaavɨ Jizaazare baryabwi maꞌdaanyaine. Yadaa kaanya yamaryadaanyaine. Gotɨyai nemɨnyɨna “Jizaazare gaala sabwi kɨbulyɨ kumɨre kɨlaakejɨkaavɨ kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabana!” kadaꞌ sareina kaanya yamaryadaanyaine. 11 Sareꞌ darevɨnyɨ. Yuyagaaꞌ gaala mwaidaanyainaavɨ Jizaazarɨna aꞌmwera aꞌmwatamakya saza baryaburɨ nemarɨmwangadɨvɨsaine. Gotɨyai nemɨnyɨna “Jizaazare gaala kɨbwi yɨ kumɨre kɨlaakejɨꞌ balyaꞌnejɨkɨ kuꞌmaayaba marimaꞌnaabana!” kadaꞌ nemarɨmwangadɨvɨsaine. 12 Sarevɨ barya sabwi nemɨnyɨ neyadesɨ. Kɨrɨꞌ Gotɨyai gaalyabwina sarɨmɨnyɨ yɨhyadevulyɨ.

13 Nemɨnyɨna Kuryai dɨragɨnna lɨmwangebwi nejaavakeine. Yɨ sasare dazabwi Gotɨyare bukuyaꞌ yɨdaꞌnɨkabaaibɨsarɨ avaaina wɨjayaakesɨ. Yɨ dara dɨnɨꞌ “Nɨmɨ Gotɨyarɨ dɨragɨnna mena lɨmwagevɨ yɨ yagaalyaꞌ wɨdeinyɨ.” Lɨmwanga avaalyabwi maaroina kwainajɨ dɨragɨnna lɨmwadaanyavɨ yagaalyaꞌ wɨdadaanyaine. 14 Yɨ nemɨ mena dɨragɨnna yawɨꞌmanɨgo. Gotɨyai Naanga Jizaazarɨ yɨdɨkaavakei yɨ sahwai nemɨ Jizaazalyɨya kwainaavɨ neyɨdɨkaavadelyɨ. Yɨ nemɨnyɨjɨ sarɨmɨnyɨjɨ sainaavɨ nemakwawojɨ gamɨnyaba gidɨhusaba nemwaaihadelyɨ. 15 Sareꞌ darevɨnyɨ. Yuya daza sarɨmɨnyɨ gaimwagyaꞌne neyɨmaꞌnɨvanɨkengɨ. Gotɨyai “Nɨmɨre yanga gaimwangebwi aꞌmwe kwalaalya naanga naangeraavɨ yunebanna wɨwarana!” kadaꞌ sara neyɨmaꞌnɨvanɨkengɨ. Yɨ yuya sahwara Gotɨyarɨ suya naanga naange yɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Sara yadɨvɨꞌ gamɨnyɨne yayaꞌ munyabanna makibɨꞌdere.

16 Dazahɨrɨvɨ yɨ nemɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ dɨragɨnna dadaa maaꞌna neyɨdeina mɨꞌ. Aawa. Nemɨre kɨlaakejɨꞌ kayaaka kuna yade kɨrɨꞌ yuya yɨrɨka sarɨkɨ yuyagaaꞌ nemɨre kuryai mudɨkei dɨragɨnyai yɨmaꞌnadelyɨ. 17 Yɨ daresɨ. Gotɨyarɨna nemɨ dara yawɨꞌdaanyɨ. Taanga nemɨnyɨ neyɨmaꞌnade dazaꞌ wana maalɨkesɨ. Yɨ saꞌ wana kɨbawe maalɨkegaaꞌ waradesɨ. Nabaai taanga wana maalɨka saꞌ dɨvi sagaaꞌ nemɨnyɨne wana nawɨꞌnyaꞌ byaanna dɨragɨnya naangeꞌ kɨnɨnnakeꞌ marimaꞌnaabathesɨ. Nabaai wana nawɨꞌnyaꞌ taanginya maalɨtaaya savɨ yuna wavɨlaꞌdeꞌ yɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌnesɨ. 18 Yɨ nemɨ Kwaaka davakɨyangɨ taanginyangɨjɨ tɨnnyalyɨ wangadaanyangɨ dɨragɨnna myawɨranganyadaanyaine. Aawa. Sɨgunyavɨyangɨ tɨnnyalyɨ mwanganyadaanyangɨ dɨragɨnna yawɨrangadaanyaine. Sareꞌ darevɨnyɨ. Yuya nemɨ tɨnnyalyɨ wangadaanya sa yune maalɨkegaaꞌna waradengɨ. Yɨ daza tɨnnyalyɨ mwanganyadaanya sa, sa yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ waradengɨ. Sara yawɨꞌdaa dɨragɨnna dadaa maaꞌna neyɨdeina mɨꞌ.

Copyright information for `BYR