2 Corinthians 5

1Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ Apozelɨyaina mena dara yawɨꞌmanɨgo. Kwaaka davakɨya kɨlaakejɨꞌ sɨmɨnangebɨta savɨ wɨlamwaaiho. Nabaai saꞌ woꞌdalasɨꞌna yɨnajaꞌ yɨ nemɨ angeꞌ pɨrɨꞌ kɨnɨnnakeine. Yɨ saꞌ Gotɨyai nejaavadesɨ. Anga dazaꞌ aꞌmwera asajɨ mannɨkaꞌna mɨꞌ. Saꞌ Sɨgunyavɨ warɨkeꞌna yada yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ waragwotheꞌna. 2Sareꞌ darevɨnyɨ. Dahaaꞌ nemɨ anga davɨ sɨmuyɨwaala yawɨꞌmwaainɨvanɨgo. Nemɨ tewaanya dɨragɨnna dara nevuꞌnɨvanɨkeꞌnanyɨ. Nemɨre anga dazaꞌ Sɨgunyavɨ warɨka dazaꞌna sara waꞌda nemɨre kɨlaakejɨkɨ baazɨꞌmaꞌnyaꞌbɨꞌ bwakalɨmwagata neyaꞌneꞌna sɨmuyɨwaala yawɨꞌmwaainɨvanɨgo. 3Nebulyasɨ. Dɨvi anga dazaꞌ Gotɨyai tɨviꞌna bwakalɨmwagata neyajaꞌ nemɨre kuryara kunera yaasɨwaꞌna mwaaibɨnera mɨꞌ. 4Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Nebulyasɨ. Nemɨ sɨmɨnanga dazavɨ kuna mwaaihoina Sɨgunyavɨyavɨna taanginya yɨbwakɨdaa sɨmuyɨwaala yawɨꞌmwaainɨvanɨgo. “Nemɨ kɨlaaka sɨnnawɨnyajɨꞌ yagalyaꞌmavaana!” myawɨrivanɨgo. Aawa. Saꞌ maalɨkesɨ. Nemɨ “Kɨlaaka gaala nebulyaꞌnanya dazajɨꞌ kɨlaaka barya yaꞌne dazajɨkɨ naanga naanga galawɨlawakana!” dawaajɨ baazɨꞌmaꞌnya mudɨkeꞌbɨꞌ baazɨꞌmaꞌnaadeꞌnanyɨ. Yɨ sareꞌ naangesɨ. 5Gotɨyai gamɨ sai nemɨnyɨ gaala dazahɨrɨꞌ maaryaꞌneinaavɨ mena neyovɨravamwaaihakelyɨ. Yɨ sahwai Kurya Tewaanyarɨ mena nejaavakelyɨ. Kurya Tewaanya sai dɨvi Gotɨyai yuya nejaayaꞌne pimagɨnya aaya mudɨꞌnanya saꞌbɨsalyɨ. Yɨ Gotɨyai sahwarɨ mena nejaavakeꞌna nemɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Naanga nebulyasɨ. Sahwai gamɨre yuya nayaa nejaavadelyɨ.

6Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nemɨre kɨlaaka mudɨkejɨꞌ nejaavade dazaꞌ yuyagaaꞌ nemɨre sɨmunyaꞌ dɨragɨnya neyɨvaimwadesɨ. Nemɨ dara yawɨꞌmanɨgo. Dahaaꞌ nemɨre kɨlaakejɨꞌ angeꞌbɨsavɨ mwaaihoꞌna Naangerɨ yɨbwaꞌnona sahwalyɨ gamɨre angeba myeꞌmwannamwaalyɨgo. 7Sareꞌ darevɨnyɨ. Dahaaꞌ nemɨ gamɨnyɨ lɨmwagaꞌdaa yamarivanɨgo. Nemɨ sahwarɨ tɨnna mwanganyadaa yamarivanɨgo. 8Yɨ nemɨ dɨragɨnya neyɨvaimwannɨkeine. Sara tɨviꞌna dɨwo. Nabaai nemɨnyɨ tewaanya dara nevuꞌnɨvanɨꞌ “Kɨlaaka dathazɨkɨdaasɨ yɨbwaꞌnawaajɨ Naangeryawɨnna gamɨre angebanna sahwalyɨ tewaanna yeꞌmwannamwalaadeꞌnanyɨ. Yɨ saꞌ tewaanyasɨ.” 9Sarevɨ nemɨ sɨmunya dɨragɨnna yawɨꞌdaanyaine. Yɨ nabaai nemɨ sahwalyɨ yeꞌmwannemwalaajaꞌ yɨ nemɨre anga nebulyaꞌnanyavɨ yɨbwaꞌnaajaꞌ Naangerɨna yuya sabura yaꞌna sahwarɨ yɨlaaya wigalaadeꞌ naangesɨra. 10Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyai yawɨbwaryaꞌne namwaalyɨsavɨ nemɨ yuyaina kuꞌmaayabanna nayaa yɨmaꞌnabaatheine. Yɨ nabaai nemɨjɨya gazaizarɨna Gotɨyai “Tewaanyabwina yadei yɨ sai kɨlaakejɨkɨ wɨlamwaaida yakebwina tɨvɨkɨta nawɨꞌnya maarana! Nabaai pwai sagaaꞌ kayaaꞌnanyabwi yadei yɨ gannyabwina tɨvɨkɨta kayaaꞌnanya maarana!” kadozɨ sahɨba davaadeine.

Apozelɨyara Kɨraazɨtɨyai Gotɨyarɨjɨ avaaizɨmunyaꞌna neyeꞌmwagakeburɨ wɨdaayadɨvɨsavɨnesɨ.

11Sarevɨdaaꞌnyɨ Naangere dɨragɨnyavɨna lɨka yabwi yawɨꞌdaa aꞌmweraavɨre sɨmunya dɨhaaꞌbwata yadaanyaine. Yɨ Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwabɨꞌdeꞌna wɨdadaanyaine. Kɨrɨꞌ Gotɨyare tɨnnyarɨ nemɨre tewaanyabwi kuꞌmaayabanna mena yɨmaꞌnaabaꞌ. Yɨ nabaai nɨmɨ dara lɨmwamanɨge. Sarɨmɨ kwaihɨre sɨmunyara padaihɨrakyaraavɨ sabwi kuꞌmaayabanna yɨmaꞌnaabakeꞌ dɨngaka? 12Yagaala dazavɨ sarɨmɨ nemɨnyɨna “Aꞌmwe nawɨꞌnyarera,” dɨneyawɨryideꞌna mihɨzɨvanɨgo. Aawa. Yɨ dazaꞌ sarɨmɨ nemɨnne yayaꞌ munyaba makɨlyaꞌneihɨre tusaꞌ baasɨvanɨgo. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ saihɨrɨna mɨꞌ. Aꞌmwe pwaraavɨnanyɨ. Yɨ sahwara yune kunnya sɨnna mwasɨmagɨnyavɨna kumɨre yayaꞌ munyaba yaasɨwaꞌ makinadɨvɨsare. Sahwara sɨmunyavɨna yayaꞌ munyaba nayaa mamakinyadɨvɨsaraavɨnanyɨ. Yɨ sahwaraavɨ yɨnɨga wiꞌna wɨrɨvɨkɨpɨneꞌnanyɨ. 13Sareꞌ darevɨnyɨ. Pwara nemɨnyɨna dara yawɨpɨjaꞌ “Sahwara sɨduta maaya navɨꞌnavɨkera sara yɨvanɨgaꞌ,” kɨrɨꞌ nemɨ Gotɨyarɨneꞌna yadaanyaine. Kɨrɨꞌ nemɨ sɨmunya yɨdaꞌna yawɨꞌdaa nemɨ sarɨmɨnyɨ gaimwangeꞌna yɨvanɨgo. 14Sareꞌ darevɨnyɨ. Kale Kɨraazɨtɨyare yune saꞌna wawɨnyavɨ neyɨdɨkaaꞌbwaꞌdesɨ. Yɨ nemɨ mena dara yawɨbwaꞌmanɨgo. Pwai kumɨnyɨneba yunebanna wɨvadaihasamaaryaꞌnei mena balɨna yakevɨdaaꞌnyɨ yɨ dazavɨ kumɨ yuyara mena bainɨkerabɨsare. 15Gotɨyai “Aꞌmwe gaala mwaaihata sara yune kumɨ saraavɨna yawɨꞌdɨvɨꞌ mamwaaibɨna! Aawa. Yune sahwai kumɨnyɨneꞌna mena balakerɨ ayɨna yɨdɨkaavei yune sahwarɨna yawɨꞌdɨvɨꞌ gamɨnyɨ yadɨvɨsaꞌna mwaaibɨka!” kadaꞌ yuyaraavɨneꞌna mena balɨna yakelyɨ.

16Sarevɨ sagaaꞌdaasɨ nemɨ kɨlaakebulyɨya sɨmunya savɨre saburɨna aꞌmwe aane pwarɨ kwarɨ mamaryawɨbwarivanɨgo. Nebulyasɨ. Sɨnnawɨ nemɨ sɨmunya savɨre saburɨna Kɨraazɨtɨyarɨ sara maryawɨbwaroina dɨngaka? Kɨrɨꞌ dahaaꞌ sahwarɨ nemɨ sasara kuna mamarayawɨbwarivanɨgo. Aawa. Gamɨre nawɨꞌnyabwina nayaa yawɨrangamanɨgo. 17Sarevɨ yɨ nabaai aꞌmwe kwai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaalajai yɨ Gotɨyai aꞌmwe sahwarɨ yuna mudɨka tewaanyarɨ mena wɨmwaaihadelyɨ. Gamɨnyɨna sɨnnawɨnya ayabwi yuya yɨwɨya yadengɨ. Yɨthaanyi! Gamɨnyɨna yuya mudɨkebwi mena yɨmaꞌnaabadengɨ. 18Yuya dazangɨ aaya kaavɨlyai Gotɨyalyɨ. Yɨ sahwai Kɨraazɨtɨyarɨna kɨgaaꞌ yɨkamaangeina mwaaloinajɨ gamɨjɨ avaaizɨmunyaꞌna neyeꞌmwannamwaaihakelyɨ. Yɨ nabaai sahwarɨ gaimwagyaꞌneꞌ gamɨre yɨkamaangeraavɨ sahwarɨjɨ avaaizɨmunyaꞌna yeꞌmwannayɨmaꞌnyaꞌne wawɨnyaꞌ mena nejaavakelyɨ. 19Nemɨre yagaalyaꞌ daresɨ. Gotɨyai aꞌmwe Kwaaka davakɨyara yɨkamaangeraavɨne yuya yɨwetawakya yɨkamaangerajɨ avaaizɨmunyaꞌna yeꞌmwannayɨmaꞌnakesɨ. Yɨ Kɨraazɨtɨyarɨ sahwai yuya yɨwetawakya sahwara yeta sanna sɨmunya ayahi yawɨrakai mɨꞌ. Yaka sai nemɨnyɨ gamɨre yagaala dazaꞌ wɨjɨwaakyaꞌneꞌ, yɨkamaanga sara gamɨjɨ avaaizɨmunyaꞌna yeꞌmwannayɨmaꞌnyaꞌneꞌ newakakesɨ. 20Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nemɨ Kɨraazɨtɨyare maangiꞌ maꞌdaa sahwarɨneba aꞌmweraavɨ wɨjɨwakawadaanyaine. Yɨ dareꞌ. Gotɨyai gamɨ sai aꞌmwe yuyaraavɨ nemɨre maangisɨ wɨjɨvwaramaaꞌmanɨꞌ. Kɨraazɨtɨyai gamɨ sarɨneꞌna sahwaraavɨ dara yɨdangadaanyɨ. Akai, sarɨmɨ Gotɨyarɨna yɨkamaanga sabwi yagalyaꞌmavapi Gotɨyalyɨ avaaizɨmunyaꞌna yɨmaꞌnapɨjɨ jeꞌmwannamwaalyɨla! 21Sareꞌ darevɨnyɨ. Kɨraazɨtɨyai kayaaꞌnanyabwi maayai kɨrɨꞌ Gotɨyai yuya kayaaꞌnanya nemɨre sa mariꞌbwaraka yune sarɨna munyaba yɨlakaka yɨ sahwarɨ kayaaꞌaꞌmwe nebulyaꞌnanyarɨ wɨmwaaihakelyɨ. Nemɨnyɨna Gotɨyai “Kɨraazɨtɨyarɨ wɨlamwaalyaꞌnera nɨmɨre yɨdaꞌmaraangebwi kɨnɨnnakera yɨmaꞌnɨpɨka!” daka nemɨnyɨneba sara wɨmwaaihakelyɨ.

Copyright information for `BYR