2 Corinthians 6

1Nemɨ Gotɨyalyɨ wawɨnya yeꞌmwannayadaanyaina sarɨmɨnyɨ dɨragɨnna dara yɨhɨthɨvanɨgo. Gotɨyare yanga gaimwangebwi mena daapeꞌ. Akai, gaimwanga saꞌ sarɨmɨ yaasɨwaꞌ saba sana yagalyaꞌmaꞌna nyɨpɨdɨka! 2Sareꞌ darevɨnyɨ. Gotɨyai jaaꞌ. Dara dɨnɨꞌ

“Nɨmɨre nawɨꞌnyagaaꞌ kadɨka guꞌneinyɨ.
Yɨrɨka wɨvadaihasamaasaꞌnerɨkɨ gɨhaimwageinyɨ.”
Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Yɨthaanyi! Dathahaasagaaꞌ gamɨ nawɨꞌnyaangegaakɨ. Yɨthaanyi! Dahaaꞌ yɨrɨka wɨvadaihasamaaryaꞌnerɨkɨ.

3Yɨ aꞌmweraavɨre sɨvɨlyangɨ kurinojɨ sahwara walaryaꞌne nemɨ kayaaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yadaanyaina mɨꞌ. “Nemɨ kayaaꞌna yaajaꞌ aꞌmwera tɨnna wanganapɨjɨ nemɨ Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨjɨwakadaanya wawɨnya dazavɨna sahwara yagaala kayaaꞌnanyaꞌ nadɨpɨdɨka!” dona kayaaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ yadaanyaina mɨꞌ. 4Aawa. Yuyangɨ Gotɨyare wɨdaayadɨvɨsara nayaa yadɨvɨtabaaibɨꞌ nemɨ yuyaraavɨna Gotɨyare yagaalyaꞌ wɨdadaanyavɨna tewaanyabwi wibwarɨdakwadaanyaine. Yɨ yuyangɨ dara yadaanyaine. Kwalaalyagaaꞌ kayaaꞌnanyangɨ dɨragɨnna nebulyaꞌna daꞌdaanyɨ. Yɨ taanga neyɨmaꞌnadaasɨ, yɨ taanginya neyɨmaꞌnada, yɨ kayaaka yɨnɨgɨrasaina mwaidaanyɨ. 5Aꞌmwera nemɨnyɨ malyajɨ neradɨvɨꞌ kalavuza neyɨrakadɨvɨsaine. Yɨkamaangera negaꞌmɨjamakwodɨvɨꞌ jaka kayaaꞌnanya nedadɨvɨsaine. Nemɨ yagɨyagɨ wawɨnyavɨ nebulyaꞌna marulawakɨdaanyaine. Sawɨta kwalaalyangɨ se mwaryadaanyaine. Nemɨ mɨjɨꞌna mwaidaanyaine. Sarevɨdaaꞌnyɨ pwara dara yawɨranganyaꞌnanyɨ “Taanginya wiadaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ Gotɨyare wawɨnyaꞌ kuna yadɨvɨta sahwara Gotɨyare wɨdaayadɨvɨta nebulyaꞌnanyarera.” 6Nemɨ tewaanya yɨdaꞌnanyabwina yadaanyaine. Yadaanyagaaꞌ yawɨta nawɨꞌnyabwi lɨmwagaꞌdaa mayagaala yarai dadaanyaina mɨꞌ. Nemɨ aꞌmweraavɨ tewaanya nawɨꞌnya padaꞌgalayadaanyaine. Nemɨ Kurya Tewaanyare yange kɨnɨnnakeine. Aꞌmwe Kɨraazɨtɨyareraavɨna tewaanya nevuꞌnya sabwi yune maangiꞌnanyaꞌna mɨꞌ. 7Nemɨ yagaala nebulyaꞌnanyaꞌ wɨjɨwakadaanyaine. Nemɨ Gotɨyare dɨragɨnyavɨ gamɨre wawɨnyaꞌ yadaanyaine. Sareinaavɨna pwara nayaa dara yawɨpɨneꞌna “O, sahwara Gotɨyare wɨdaayadɨvɨta tewaanyara daaka!” yɨ nemɨ sara yadaanyaine. Nabaai tewaanya yɨdaꞌmaraangebwi lɨmwagaꞌdaa, aangasɨrɨ kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ waꞌda kwanaamirɨ saabyaꞌ waꞌdevaaibɨꞌ kayaaꞌnanyabulyɨ nemɨ mala tannadaanyaine. 8Nemɨnyɨne wawɨnyaꞌna aꞌmwe pwara nemɨnne yaya munyaba makidɨvɨsaine. Yɨ pwara nemɨnne yaya kwaakewɨ marulawakadɨvɨsaine. Nemɨnyɨna pwara yagaala kayaaꞌnanyajɨ bulayagaalyajɨ dadɨvɨsaine. Yɨ pwara aꞌmwe pwaraavɨ nemɨnyɨna wɨdadɨvɨsaine “Sahwara wawɨnyaꞌ tewaanya yadɨvɨsarera.” Apozelɨyaina Gotɨyare wawɨnyaꞌ kuna nayaa yadaanyaine. Yɨ aꞌmwe pwara nemɨnyɨna yagaala ge dɨpɨjaꞌ nayaa yadaanyaine. Pwara nemɨnyɨna dara yawɨꞌdɨvɨsaine “Aꞌmwe sara kwaasɨ yagaala dadɨvɨsare.” Kɨrɨꞌ aawa. Nemɨ yagaalyaꞌ nebulyaꞌna dadaanyaine. 9Pwara neyawɨrangadɨvɨtaina mɨꞌ. Kɨrɨꞌ aꞌmwe kwalaalyara neyawɨranganamaaꞌdɨvɨsaine. Nemɨ baidaa kɨrɨꞌ, yɨthaanyi, nemɨ gaala kuna mwaaiho. Gotɨyai nemɨnyɨ yavadaꞌgala yaꞌnei tamamwaaihaderabɨsaine. Kɨrɨꞌ sahwai yuna maneramakyadeine. 10Nemɨnyɨ kale neyɨvanɨꞌ. Kɨrɨꞌ yuyagaaꞌ nemɨ yɨlaaya yadaanyaine. Aꞌmwe gɨlyɨvɨta maayainabɨꞌ mwaidaanyaine. Kɨrɨꞌ nawɨꞌnya kɨnɨnnakeina nebulyaꞌnanya aꞌmwe kwalaalyaraavɨna wɨjavadaanyaine. Nemɨ gɨlyɨvɨta aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ kɨnɨnnakeina mɨꞌ. Kɨrɨꞌ yuya nawɨꞌnya gazaza lɨmwagakoine. Yɨ yuya sanna yadaa dara wibwarɨdaakwɨvanɨgo. Sahwaina Gotɨyare wɨdayadaanya nebulyaꞌnanyaine.

11Sarɨmɨ Koridɨ mwaalyaihi, nemɨ sarɨmɨnyɨ yagaalyaꞌ kuꞌmaayaba jalɨkurakyaꞌneina maanga naangevaꞌna tavadɨwo. Nemɨ sarɨmɨnyɨ maaryaꞌneba nemɨre kale naanga yɨmaꞌnɨwaꞌ. 12Nemɨre sɨmunyaꞌ sarɨmɨnyɨna tihɨrakamaremwaala miwo. Aawa. Nemɨnyɨ sarɨmɨnyɨna tewaanya nevuꞌnɨvanɨꞌ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ saihi sarɨnnya sɨmunyaꞌ tihɨrakamaremwaaihaꞌ. Yɨ nemɨjɨ avaaizɨmunya nebulyaꞌna mamwaalyɨgaꞌ. 13Ganɨmaangei gannya kaimɨraayangɨ wɨdadevaaibɨꞌ dahaaꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Nemɨre dazabwina ayɨna tɨvɨkɨryaꞌneꞌ nemɨnyɨ maaryaꞌneba sarɨmɨ kwaihɨlyɨ sarɨmɨre kale naanga yɨmaꞌnana!

14Muꞌnyadɨvɨsara sahwara yɨ pwarabɨsare. Sarɨmɨ kumɨrebwina myeꞌmwannayamaripɨna! Yadɨvɨꞌ kunnya sahwaraavɨre saburɨ gaimwanga mipɨna! Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨdaꞌmaraanga sabulyɨ kɨwɨnyavɨ galazekɨvala sabulyɨ sawaai gathaꞌdara yeꞌmwannayɨkadewaalaka! Baakesɨ jɨhɨnyasɨ gathaꞌdara yeꞌmwannayɨrakurikadewaalaka! 15Nabaai Kɨraazɨtɨyai Kamaalyalyɨ avaaizɨmunyaꞌna yeꞌmwannadathei dɨngaka! Aꞌmwe Kɨraazɨtɨyarɨ dɨragɨnna lɨmwadelyɨ Kɨraazɨtɨyarɨ malɨmwagyadelyɨ saraai sɨmunya gave pɨrɨꞌna lɨmwagikaderaai daa! 16Gotɨyare anga tewaanyasɨ kwaasɨgotɨyarajɨ marirakurakɨpɨꞌdeꞌ daaka! Sareꞌ darevɨnyɨ. Nemɨ Kɨraazɨtɨyareina Gotɨyai gaala kɨnɨnnakere anga tewaanyasɨra. Gotɨyai jaakabaaibɨsasɨ. Yɨ dara dɨnɨꞌ

“Nɨmɨ sahwaraavɨ wɨlamwaalɨdeinyɨ.
Sahwaraayaba kaanya yamarideinyɨ.
Kumɨre Gotɨyainyɨ mwaalɨdeinyɨ
Nɨmɨnyɨne aꞌmwera mwaaibɨꞌdere.”
17Sarevɨ Naangei ayahi pɨrɨsɨ jaaꞌ

“Pwaraavɨ tɨnnyaba nayaa jahalyaꞌmayɨla!
Sahwaraavɨ menyawɨ sarɨmɨ dɨmwaalyɨla!
Gɨrɨkitaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ malɨmwabɨna!
Nɨmɨ sainyɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨmaarɨdeinyɨ.”
18“ ‘Nɨmɨ sarɨmɨnyɨ Sɨrɨnɨmaangeinyɨ mwaalɨdeinyɨ.
Sarɨmɨ nyɨgwaalaangeihɨlyɨ nyɨraavaangengihɨlyɨ dɨmwaalyideihɨlyɨ!’
Naangei dɨragɨnya yuya kɨnɨnnakei sasara dadelyɨ.”
Copyright information for `BYR