2 Corinthians 7

1Sarɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnadeihi, yuya daza, Gotɨyare yune naanga nebulyaꞌna wɨja daza mena kɨnɨnnakeine. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ nemɨ yuya gɨrɨkitaꞌnanya kɨlaakejɨkɨyajɨ kuryarɨyajɨ duimwagasɨꞌnaana! Sara yawaajɨ tewaanya yɨdaꞌmaraangeina mwalaana! Sareꞌ nemɨ Gotɨyare dɨragɨnyavɨna lɨka yadaa nawɨꞌnya gɨrɨꞌmaayabwi yuyagaaꞌ yunebanna neyɨmaꞌnadeꞌnanyɨ.

2Sarɨmɨre sɨmunyai nemɨnyɨneba dɨnebasamarɨmwaaihila! Nemɨ sarɨmɨjɨya aꞌmwe aane pwarɨ kwarɨ yɨwetawakya pɨrɨꞌ myadaanyaine. Nemɨ aane pwai kwarɨ kayaaka migalakyadaanyaine. Nemɨ aane pwai kwarɨ kwaasɨ wɨdadaa gamɨre gɨlyɨvɨsa mamwagiꞌnyadaanyaine. 3Nɨmɨ sarɨmɨnyɨ yaasɨwaꞌ yagaala yɨhɨzɨdayaꞌneꞌ majɨvanɨge. Sareꞌ darevɨnyɨ. Nɨmɨ mena dara dɨwa. Nemɨre sɨmunyavɨ sarɨmɨ wɨlamwaaihaꞌ. Sarevɨ yɨhɨgaimwagyaꞌneina sarɨmɨ kabalapi nemɨ sarɨmɨjɨ yeꞌmwannabaina yaadeꞌ tewaanyasɨ. Yɨ nabaai sarɨmɨ gaala kuna kamwaalapi nemɨ sarɨmɨjɨ gaala yeꞌmwannamwaaina yaadeꞌ tewaanyasɨ. 4Nɨmɨ sarɨmɨnyɨna yɨlaaya yadɨ dɨragɨnna yawɨꞌdɨ kuꞌmaayaba yɨhɨzalɨkurakyɨvanɨge. Nɨmɨ sarɨmɨnyɨna wɨꞌnena sarɨmɨnyɨne yayaꞌ munyaba makimanɨge. Yuya taanginya neyɨmaꞌnade sangɨ sarɨmɨ yɨwaꞌdaasaꞌna nɨmɨre kuryarɨ yunebanna nyɨvaimwamanɨꞌ. Nabaai yɨlaaya naangeꞌ nɨmɨnyɨ yuneba yekuꞌnawɨresɨꞌmanɨꞌ.

5Taanginya sareꞌ darevɨnyɨ. Sɨnnawɨ Pɨrovijɨ Maazathonɨyana biꞌmaꞌmwaꞌdohaaꞌ dazɨmagɨ kimagɨjɨ nemɨre kɨlaakejɨkɨ kwaamuꞌna mamwaalyɨwaꞌdo. Aawa. Taanginya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya neyɨmaꞌnɨwaꞌdɨkengɨ. Yɨ mwasɨmagɨ nemɨnyɨ maiyagaalyajɨ maangejɨ warɨna. Yɨ kusɨmagɨ nemɨ lɨka yɨna. 6Sareꞌ kɨrɨꞌ taanginya kɨnɨnnakeraavɨ yɨvaimwadei Gotɨyai nemɨnyɨ neyɨvaimwamwaꞌ. Yɨ sai Taaitazarɨ maryasaabakei nemɨnyabanna biꞌmaꞌmwakevɨ sai nemɨre sɨmunyavɨ neyɨvaimwamwaꞌ. 7Taaitazai nemɨnyabanna biꞌmaꞌmwakeꞌna yune dazahɨrɨvɨna Gotɨyai neyɨvaimwamwakeꞌ mi yɨwaꞌ. Aawa. Sarɨmɨ Taaitazare sɨmunyavɨ yɨvaimwanna kiwaꞌdaaꞌ sahwai yagaala dathaꞌ makabɨwakevɨ Gotɨyai nemɨ kwainaavɨre sɨmunyavɨ neyɨvaimwamwaꞌ. Taaitazai dara nedɨwaꞌ. Sarɨmɨ nɨmɨnyɨ tɨnna wanganyaꞌna tewaanya yɨhɨvuꞌnada yɨ sarɨmɨre sɨmunyaꞌ kɨnna dɨvanɨꞌ. Sara yadɨvɨꞌ nɨmɨjɨ avaaizɨmunyaꞌna yeꞌmwannamwaalyaꞌna sarɨmɨ sɨmunya kwalaalya yawɨꞌmanɨgaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ yɨlaaya naanga naanga yɨvanɨge. 8Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Nɨmɨre pɨkarɨyɨkwiavɨ yagaala dɨragɨnyaꞌ sarɨmɨre kale yɨhigaimwaꞌdɨka kɨrɨꞌ yɨ nɨmɨ yagaala dazavɨna nɨmɨre sɨmunyaꞌ taanga manyɨvanɨꞌ. Nebulyasɨ. Kɨgaaꞌ sagaaꞌ sɨmunyaꞌ taanga nyakeinyɨ. Kɨrɨꞌ dahaaꞌ aawa. Nɨmɨ dara yawɨrangamanɨge. Paazɨya dazaꞌ sarɨmɨnyɨ sɨmunyaꞌ kale yɨhigaimwaꞌdɨkesɨ. Kɨrɨꞌ nabaai saꞌ maalɨkegaaꞌnesɨ. 9Dahaaꞌ nɨmɨ yɨlaaya yɨvanɨge. Sarɨmɨre sɨmunyavɨ kale yɨhigaimwaꞌdeꞌna yɨlaaya mivanɨge. Aawa. Sɨmunyaꞌ kale yɨhigaimwaꞌdeꞌ sarɨmɨre sɨmunyavɨ mudɨkebwi yawɨramaaꞌmwaꞌdaasaꞌnanyɨ. Sareꞌ darevɨnyɨ. Sarɨmɨnyɨ sɨmunyavɨ kale dazaꞌ Gotɨyai marayɨhimaꞌnɨwaꞌdaavadɨkesɨ. “Nemɨre paazɨyavɨya yagaalyaꞌ Koridɨ mwaalyaraavɨ kayaaka aane pɨmɨlɨꞌ kɨmɨlɨꞌ nyɨgalakadɨka!” kado Gotɨyai sara yɨwaꞌdɨkesɨ. 10Sareꞌ darevɨnyɨ. Kale dazaꞌ Gotɨyai marimaꞌnaabade dazaꞌ yɨ nemɨ aꞌmweinaavɨ sɨmunya mudɨkebwi neyadesɨ. Yɨ sasare dazaburɨ Gotɨyai nemɨnyɨ nevadaihasamaaꞌdelyɨ. Sarevɨ sɨmunya mudɨkebwina nemɨre sɨmunyavɨ taanga maneyanna! Kɨrɨꞌ kale wiabwi yaasɨwaꞌnanyabwi aꞌmwe Kwaakevakɨyaraavɨrebwi yɨ dazaꞌ baryabwi gavebwi marimaꞌnaabadesɨ. 11Sareꞌ darevɨnyɨ. Yɨthaanyi, Gotɨyare kale dazaꞌ yɨ dazahɨrɨsaꞌ sarɨmɨnyɨ dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya tewaanya nawɨꞌnyabura yɨhɨmarimaꞌnɨwaꞌdaavadɨkesɨ. Yavadaꞌgalyaꞌna sarɨmɨnyɨ mwolavalɨmwagata yɨhiwaꞌdɨkesɨ. Yɨ yagaainakeihi sarɨmɨre yagaalya yavadaꞌgaimwaꞌdaasange! Yɨ Gotɨyai yɨhidɨkaaꞌbwaꞌdeꞌ yɨ sarɨmɨre yɨwetawakyaꞌna wagɨla maaꞌmwaꞌdaasave! Yɨ Gotɨyare dɨragɨnyavɨna lɨka naanga yɨwaꞌdaasave! Nemɨnyɨ tɨnna wanganyaꞌna sarɨmɨre sɨmunyaꞌ sɨmuyɨwaala yɨwaꞌdɨkeve! Yɨ tewaanyaꞌna dɨragɨnna yadɨvɨꞌ kayaaꞌnanyaꞌna dɨragɨnna nayaa yɨwaꞌdaasave! Aꞌmwe dazai yɨwetawakyaꞌna tɨvɨkɨta naangeꞌ yɨwaꞌdaasave! Yuya sangɨ sarɨmɨre sabwi gamɨre yɨwetawakya savɨna kuꞌmaayaba dara yɨmaꞌnɨvanɨꞌ “Sarɨmɨ yɨwetawakyaꞌ maayaihɨlyɨ.”

12Sarevɨ, sɨnnawɨ sarɨmɨnyɨ paazɨyaꞌ yɨdaveꞌ dazaꞌ, yɨ aꞌmwe dazai yɨwetawakya mena yaka gave sarɨna yawɨrena yɨdaveꞌ mɨꞌ. Nabaai sahwai aꞌmwe pwarɨ kayaaꞌnanyabwi yɨngakakerɨna gaverɨna yawɨreinyɨ mɨꞌ. Aawa. Nɨmɨ sarɨmɨre sɨmunya dɨragɨnyabwi kuꞌmaayabanna marimaꞌnaabyaꞌna yɨdavesɨ. Yɨ Gotɨyare tɨnnyarɨ sarɨmɨ tewaanya nawɨꞌnyabura neyaꞌneihi nemɨnyɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnɨvanɨkeꞌnanyɨ. Sarɨmɨ sara yawɨramaataꞌneꞌ yɨdaveꞌnanyɨ. 13Sarevɨ nemɨre sɨmunyavɨ tewaanya neyɨvaimwadɨvɨsaihɨlyɨ. Sare kɨrɨꞌ neyɨvaimwangeꞌ gaveꞌ mɨꞌ. Nemɨ yɨlaaya naanga yuna yɨvanɨgo. Sarɨmɨ yuyaihi tewaanna yadɨvɨꞌ Taaitazare kuryai kave mena yɨmwaaihɨvanɨgasaꞌna sahwai yɨlaaya yɨvanɨꞌ. Gamɨre yɨlaaya sasare dazabwi wangadaa yɨ nemɨjɨ yɨlaaya naanga yuna yɨvanɨgo. 14Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sɨnnawɨ nɨmɨ Taaitazarɨ wɨdadɨ sarɨmɨnne yayaꞌ munyaba makɨle dazaꞌna, yɨwetawakya myeꞌna, nɨmɨre yagaala dazavɨ wagɨla mamaariwa. Aawa. Yuya yagaala nemɨ yɨhɨtho daza yɨ naanga nebulyaꞌnanya warɨkabaaibɨꞌ yɨ savɨ Taaitazaryaba sarɨmɨnne yayaꞌ munyaba makɨlo yagaala dazaꞌ yagaala naanga nebulyaꞌnanyasɨ. 15Taaitazai sarɨmɨnyawɨnna kabiꞌmavaꞌ yɨ sarɨmɨ “Yɨwetawakya nyaadɨkajɨ,” lɨka yɨwaaineva sahwarɨ maaresalyɨ. Yɨ sarɨmɨ yuyaihi sahware yagaalyaꞌ mɨdɨnna yesaihɨlyɨ. Sahwai yune dazahɨbwina yawɨꞌda yɨ gamɨre sɨmunyai yawɨrirɨkɨrakyai sarɨmɨnyawɨnna yuna waꞌdaawadelyɨ. 16Dahaaꞌ nɨmɨ nebulyaꞌ dɨragɨnna dara lɨmwamwa. Sarɨmɨ saihi yuya yɨdata sabura nayaa nebulyaꞌna jideihɨlyɨ. Yɨ sasare saburɨ nɨmɨ yɨlaaya yɨvanɨge.

Copyright information for `BYR